Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky na stavební práce - Oprava ohradní zdi hřbitova – část jižní a západní

Odkazy

 
 
Výzva k podání nabídky veřejné zakázky na stavební práce
 
Zadavatel:  
Obec Chorušice
Vás tímto vyzývá k podání nabídky na provedení stavebních prací veřejné zakázky
Oprava ohradní zdi hřbitova – část  jižní a západní

 

Identifikační údaje o zadavateli:

Zadavatel: Obec Chorušice

Adresa: Chorušice 89,  277 37 Chorušice

IČ: 00236861

DIČ: neplátce DPH

Statutární zástupce: Martin Bauer /starosta obce/, tel: 725 021 094

Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku: Martin Bauer, Tel.: 725012094
E-mail: ou@chorusice.cz, ou.chorusice@tiscali.cz,  
 
informace o druhu a předmětu zakázky:
Předmětem zakázky jsou stavební práce a doplňkově související dodávky.
ohradní zeď  je kulturní památkou evidovanou MK ČR pod č. rejstř.27 195/2- 1316 společně pro objekt kostela stp.2 ).
Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je dodána jako příloha této Výzvy k podání nabídky a není zpoplatněna.
Projektovou dokumentaci, položkový rozpočet a dodatečné informace je možné si vyžádat na adrese zadavatele ( projektová dokumentace zpoplatněna částkou 300,-Kč ) vyžádání materiálů v písemné formě , musí být doručeno zadavateli nejpozději 10 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Prohlídka stavby : po tel dohodě na výše uvedených kontaktech kdykoliv.
Místo konání jednání, datum, hodina:
Datum a hodina pro předložení nabídek 22.1.2014, do 12.00 hodin
Nabídky je možné zasílat na adresu zadavatele
Obec Chorušice, Chorušice 89,  277 37 Chorušice
poštou či předat osobně v uzavřené obálce označené nápisem : Oprava ohradní zdi hřbitova -  NEOTEVÍRAT, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit.
Datum, hodina a místo konání otevírání obálek 23.1. .2013  v 10:00 hodin v budově čp.89 – obecní úřad Chorušice.
 
Požadavek na poskytnutí jistoty:
Jistota nebude zadavatelem požadována.
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatelů:
Požadováno bude:
·   splnění základních kvalifikačních předpokladů ( čestné prohlášení dle vzoru)
·   splnění profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů k datu podání nabídky) nebo jiné adekvátní evidence (živnostenský rejtřík),doklad o oprávnění k podnikání- živnostenský list )
 

Kritérium pro zadání zakázky:

Nejnižší nabídková cena při zachování kvalitativních parametrů díla daných projektovou dokumentací a dodržení podmínek Výzvy a Zadávací dokumentace.

 

Podmínky zrušení zadávacího řízení:

Zadávací řízení lze do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodů, dále i po uzavření smlouvy o dílo může být dílo realizováno pouze za podmínky přispění dotačních prostředků určených o obnově kulturní památky – o tomto bude vybraný zhotovitel informován ve lhůtě 120 dnů od podpisu smlouvy .

  

V…Chorušicích …..dne…6.1.2014…….                                     ………………………………

Martin Bauer,

( podpis a razítko )       

 


Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce:
Název akce: Oprava ohradní zdi hřbitova – část jižní a západní

1. Identifikační údaje o zadavateli:

Zadavatel: Obec Chorušice

Adresa: Chorušice 89,  277 37 Chorušice

IČ: 00236861

DIČ: neplátce DPH

Statutární zástupce: Martin Bauer /starosta obce/, tel: 725 021 094

Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku :Martin Bauer, tel.: 725021094
E-mail: ou@chorusice.cz
2. Vymezení předmětu zakázky:

Předmětem zakázky jsou stavební práce a doplňkově související dodávky. Jedná se o opravu části opěrné zdi hřbitova č.parc.84 v k.ú. Chorušice, zeď zřejmě z 2pol 19stol.


Přesný rozsah prací je podrobně zpracován ve výkresové části projektové  dokumentace.

Narušené části soklových partií zdiva budou vyčištěny, klínovány úlomky cihel a 

přespárovány. Cihly narušené do hloubky větší než 6 cm budou vyseknuty a 

nahrazeny na míru přiříznutými cihlami. Nově vsazená cihla musí mít hloubku alespoň 8 cm.

1.                Z opukového zdiva bude odstraněna omítka. Zvětralé části zdiva budou 
po záběrech přezděny plnými cihlami do hloubky 30 cm. Pro přezdívání 
budou použity plné cihly pevnosti P 20 a malta MVC 2,5.

2.                Nové plné cihly pro zakrytí koruny budou vybrány kvalitní mrazuvzdorné, 
s dostatečně porézním neslinutým povrchem, tak aby k němu dobře přilnula 
spárovací malta. Po očištění mohou být případně využity starší nepoškozené cihly.

3.                Pro spárování a osazování cihel na nových úsecích bude použita prodyšná
vápenocementová malta z kvalitního hašeného trasového vápna. Tam, 
kde bude spárování pouze doplňováno, bude použita malta odpovídající stávající.

4.                Koruny budou provedeny s přesahy na obou stranách minimálně 5 cm od 
líce omítnutého zdiva. V úsecích, kde je stávající cihelná koruna obou stranách.

5.               Kovaný křížek nad vstupní bránou bude konzervován – způsob a technologie se 
upřesní po postavení lešení. Bude také ověřeno kotvení křížku do kamenného 
podstavce včetně sejmutí maltových vysprávek a doplnění umělým kamenem 
do původního tvaru.

6.                Úprava otvoru branky v jižní části bude provedena tak, aby bylo obnoveno původní 
řešení zachycené na fotografii z roku 1987. Narušenou cihelnou zazdívku 
v místě původního kamenného portálu bude nutné přezdít. Nová cihelná zazdívka 
bude důkladně provázána s okolním zdivem. Stávající železobetonový překlad 
bude odstraněn a nahrazen plochým záklenkem z plných cihel P20/MVC 2,5. 
Kolem otvoru bude provedena malovaná šambrána s ušima v horní části otvoru – 
viz starší fotografie z roku 1987.

7.                Omítky budou vápenocementové s charakterem povrchu odpovídajícím konkrétnímu 
úseku opravované zdi.

8.               Trhliny ve zdivu budou hloubkově vyspárovány, trhliny širší než 2 cm budou 
navíc vyklínovány a injektovány. Trhliny se dokonale vyčistí, zbaví se všech úlomků 
malty a prachu, vyfoukají se a navlhčí. Do maximálně možné hloubky se vhodným 
nástrojem vtlačí malta, která se zhutní. Pro hloubkové spárování se použije aktivovaná 
malta o složení 1 objemový díl portlandského cementu,  1 objemový díl hašeného
vápna, 6 objemových dílů písku plynulé zrnitosti. Malta pro injektáž bude mít stejné 
složení pojiva, bude však bez písku.

9.               Nesoudržné plochy jádrových omítek budou oklepány, bude sejmut narušený štuk, 
neprodyšné cementové vysprávky a nátěry. Jádrová omítka bude doplněna vápennou 
omítkou stejného charakteru jako je stávající a přechody budou přebroušeny. 
Rozsah odstraňování stávajících omítek bude před započetím prací upřesněn
ve spolupráci dodavatele s památkovým dozorem a projektantem. Jako hydraulickou 
přísadu do omítky doporučuji používat metakaolin nebo hotové směsné hydraulické 
pojivo VAPO (dodává firma AQUA obnova staveb s.r.o.). Písek bude použit s 
obsahem cca 5% jílových podílů, obvykle vyhoví směs mírně hlinitého kopaného 
písku a praného říčního písku v poměru 1:1. Velikost zrn spojitě 0-6 mm. Jako pojivo 
bude použito VAPO nebo vápenný hydrát (kaše aktivovaná rychlým intenzivním 
mícháním v sudu, odleželá cca 1 týden) + metakaolin. 
Poměry (objemově) : 1 díl VAPO + 3 díly písku nebo 1 díl metakaolinu + 
2 díly vápenného hydrátu + 9 dílů písku.

10.             Na severní straně budou stávající masivní pískovcové desky kryjící korunu zdi přeloženy. 
Silně poškozené budou nahrazeny novými při zachování původního formátu –
bude nutné nové desky tvarově přizpůsobit současné míře zachování stávajících desek.

Závěrečný nátěr omítaných ploch ohradní zdi vzhledem k životnosti a míře namáhání vlhkostí doporučuji provést silikátovou barvou. Odstín nátěru bude zvolen při realizaci v součinnosti s památkovým dozorem a projektantem. Předpokládám shodnou barevnost s kostelem a márnicí, tzn. kombinace bílé a okrové.
Stávající západní brána a branka bude zachována s tím, že bude obnoven nátěr včetně konzervace kování. Nový nátěr bude určen v součinnosti s památkovým dozorem a projektantem v průběhu realizace. Předpokládám shodné barevné řešení s dveřmi kostela, tzn. lazurní hnědý nátěr. Kování bude očištěno, odrezeno a natřeno černou kovářskou barvou. U branky bude nutné provést repasi krabicového zámku včetně kliky a štítku.
U jižního vstupu bude nutné vyrobit nové dveře, které budou provedeny dle západní branky s tím, že jejich konstrukce, profilace i šířka prken bude přizpůsobena původnímu řešení - před zahájením výroby bude konzultováno (především profilace) s projektantem a památkovým dozorem!! Vzhledem k životnosti doporučuji na výrobu dveří použít dub.  Kování bude provedeno kovářsky dle zachovaných pantů a závěsů západní branky. Zámek bude osazen krabicový s obdobnou klikou a štítkem jako má západní branka. Kování včetně zámku, kliky a štítku bude natřeno černou kovářskou barvou.
Nad západní bránou bude sejmuto novodobé zcela nevhodné svítidlo. Nové svítidlo doporučuji osadit mimo záklenek vrat, např. po stranách vjezdu – konečné umístění a výběr svítidla bude provedeno po konzultaci s památkovým dozorem. Svítidlo bude nově napojeno na stáv. rozvodnici umístěnou na vnitřní straně brány. Způsob ovládání bude odsouhlasen investorem. Kabely budou zasekány pod omítku.

 

Podrobná technická specifikace předmětu zakázky je uvedena v projektové  dokumentaci zpracované – Martinem Volejníkem – tuto je možno vyzvednout po předchozím oznámení v sídle zadavatele na základě úhrady částky 300,- Kč ( pořízení dokumentace).

Prohlídka stavby : kdykoliv po předchozí tel dohodě
3. Klasifikace zboží:

Druhy stavebních prací
CPV
Měrná jednotka
Počet jednotek
Stavební úpravy
45212000-6
Ks
1

4. Doba místo plnění  zakázky:
Předpokládaný termín zahájení zakázky: 01.05.2014
Předpokládaný termín dokončení zakázky: 30.09.2014
Místem plnění je obec Chorušice, k.ú.  Chorušice, parc.č.84 , okres Mělník
Nezbytným předpokladem realizace zakázky je poskytnutí dotace na realizaci předmětu díla – zakázky, bez posktnutí dotace nemůže být dílo z dlůvodu nedostatku finančních prostředků zadavatelem realizováno !!!
5. Kritéria pro hodnocení nabídky:

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny při garanci zachování všech kvalitativních nároků na provedení díla daných zejm. projektovou dokumentací / viz dob 2) / . Hodnoceny budou pouze nabídky reagující na všechny body výzvy,  zadávací dokumentace , projektové dokumentace, položkového rozpočtu.

6. Požadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Základní kvalifikační předpoklady
K tomu, aby byla nabídka zájemce hodnocena, požaduje zadavatel, aby zájemce prokázal mj. splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů 1) K prokázání základních kvalifikačních předpokladů zájemce použije Přílohu č.1 Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 2) Profesní kvalifikační předpoklady splní zájemce doložením:

·    oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (uchazeč doloží zejména živnostenské listy, koncesní listiny či licence apod., popř. jiný doklad opravňující k podnikání, případně výpis z živnostenského rejstříku - jako náhražku za živnost. listy*)

·      k dostatečnému prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu je nutné doložit také výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence (u živnostníků např. výpis z živnostenského rejstříku), má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů k datu podání

 

Zájemce předloží požadované doklady v originále či úředně ověřené kopii.

7. Požadavek na způsob zpracování nabídky:
Nabídka bude obsahovat  cenovou nabídku prací na akci :  Oprava ohradní zdi hřbitova – část jižní a západní
  , dle zadání – výkazu výměr a známých podkladů – projektové dokumentace zpracované Ing Martinem Volejníkem, Nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to ve dvou samostatných provedeních – originál a kopie . Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za zájemce. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán zájemce, je nutno předložit podepsanou nebo úředně ověřenou plnou moc k zastupování zájemce. Každá nabídka bude samostatně svázána do jednoho svazku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.
Zájemce je povinen obě paré nabídky doručit dle podmínek Výzvy v jedné uzavřené obálce, obálka bude opatřena razítkem zájemce a zřetelně označena nápisem:
Oprava ohradní zdi hřbitova – část jižní a západní  - NEOTEVÍRAT.
Na obálce musí být adresa, na niž je možné nabídku vrátit. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Každý ze 2 paré / originál a kopie /  nabídky  bude zpracován v následujícím členění:
a) Krycí list + dokumenty prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle čl 6. Odst 1) (příloha č.1)
b) dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle čl.6 odst 2) (ŽL, výpisy z OR,ŽR apod..)
c) Návrh smlouvy o dílo s oceněným výkazem výměr ,
d) Příp. další uchazečem dodané přílohy
8. Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění - nabídková cena bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. V nabídkové ceně budou zahrnuty práce za celou zakázku.
Nabídková cena bude detailně specifikována na základě vyplněného výkazu výměr.
 
9. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:
Zadavatel nepřipouští překročení výše nabídkové ceny,  změna celkové ceny díla je možná jedině na základě změny sazby DPH, cena díla bez DPH zůstane vždy nezměněna.
10. Platební podmínky:
Předmět plnění bude zadavatelem hrazen prostřednictvím faktur, které vystaví zhotovitel na základě seznamu skutečně provedených prací předem odsouhlasených zadavatelem, technickým dozorem, pracovníky dozoru památkové péče. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení.
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
Detailní podmínky vč pozastávky stanoví návrh smlouvy o dílo, který je přílohou této zadávací dokumentace.
11. Obchodní podmínky:
V rámci    jednání je zájemce povinen respektovat následující absolutně vymezené obchodní podmínky:
a) dodací podmínky
Předpokládaný termín zahájení zakázky: 01.05.2014
Předpokládaný termín dokončení zakázky: 30.09.2014
Nezbytným předpokladem realizace zakázky je poskytnutí dotace na realizaci předmětu díla – zakázky, bez posktnutí dotace nemůže být dílo z dlůvodu nedostatku finančních prostředků zadavatelem realizováno !!!
b) záruční podmínky
Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče splnila minimální záruční dobu na výše uvedenou veřejnou zakázku v trvání 60 měsíců.

c) smluvní pokuta

 Zadavatel požaduje, aby za nesplnění doby realizace a termínu dokončení zakázky byla ve smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši  2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, přičemž zakázka bude ukončena  předáním díla a vyřešením formy odstranění  případných nedostatků.

Uchazeč je vázán svou nabídkou ve lhůtě 120 dnů ode dne pro podání nabídky.
12. Práva zadavatele:
Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou zájemci sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu, příp. upravit rozsah předmětu díla v závislosti na poskytnutých dotacích zadavateli, nerealizovat zakázku po uzavření smlouvy z důvodu neposkytnutí finanční dotace zadavateli na předmět díla,
Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí