Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 33

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

č. 33
konaného dne 11. listopadu 2021 v hostinci ve Velkém Újezdě č.p. 27

 Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 33)

 konaného dne 11. listopadu 2021 v hostinci ve Velkém Újezdě č.p. 27

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        František Franc, Jaroslav Tuček

Zapisovatelka:               Jaroslava Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

K předloženému návrhu programu (zveřejněnému na úřední desce OÚ) podán návrh na doplnění starostou – o bod č. 6) a 7). ZO schvaluje program s touto úpravou. 

Hlasování:                                                                             7 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 32

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 32– bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

3) Schválení dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Starosta seznámil ZO se zněním dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci Autobusové zálivy včetně přechodů pro chodce a chodníky podél silnice II. tř. 274 Chorušice se zhotovitelem akce Stavební firma Neumann s.r.o. , Jugoslávská 2090, Mělník, IČ: 28177851. Předmětem dodatku č.2 je změna ceny díla, která se snižuje o méněpráce, 

ZO schvaluje znění a uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se Stavební firmou Neumann s.r.o.. Hlasování:                                                                    7 – 0 – 0

 

4) Prodej pozemku č. parc. 1118/6 v k.ú. Chorušice, smlouvy darovací

Manželé Bubeníčkovi, Chorušice č.p. 133 se při uzavírání kupní smlouvy ze dne 3.6.2009 a p.p.č. 1118/8, k.ú. Chorušice zavázali k vybudování stavby dešťové kanalizace, ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření Smlouvy darovací mezi obcí a Tomášem a Michaelou Bubeníčkovými, kterou darují obci Chorušice stavbu dešťové kanalizace a bezplatně převádějí vlastnické právo k této stavbě. Hlasování:  7 – 0 – 0

 

Dále ZO seznámeno s tržním oceněním p.p.č. 1118/6, k.ú. Chorušice, o výměře

1.867 m2 ve výši 112.020,- Kč, který je předmětem kupní smlouvy s Tomášem a

Michaelou Bubeníčkovými, znaleckými posudky zpracovanými ing. Renatou  Klímovou, Mezihorská 1929/33, Praha 4, kterými je stanovena cena služebnosti rozlivu dešťových vod na předmětu prodeje -p.p.č. 1118/6 ve výši 10.000,- Kč. ZO po projednání schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy a smlouvy smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a rozlivu dešťové vody

mezi obcí a Tomášem a Michaelou Bubeníčkovými,  Hlasování:               7 – 0 – 0

ZO projednalo a schvaluje uzavření darovací smlouvy na dar ve výši 5.430,-Kč mezi obcí a Tomášem a Michaelou Bubeníčkovými – dar v hodnotě ceny pozemkové služebnosti inženýrské sítě nacházející se na parc.č.1118/8 v k.ú. Chorušice a to po splacení celé kupní ceny pozemku parc.č.1118/6 v k.ú. Chorušice.

Hlasování:                                                                             7 – 0 – 0

 

5) Dotované a rozvojové projekty

Hostinec / spolkový dům Velký Újezd č.p. 27 – starosta informoval ZO o zjištěných předpokládaných nákladech na spotřebu el. energie vytápění v příp. zvažovaného tepelného čerpadla, po delší diskuzi o výběru způsobu vytápění (kamna na peletky, tepelné čerpadlo apod.) ZO bere na vědomí informace a nadále trvá úkol v porovnání cen  za vytápění TČ / kamny na pelety. V diskuzi nabízí porovnání k čp.8 Vel. Újezd i p. Štěpánek, ZO bere na vědomí.

Velký Újezd č.p. 5, bytový dům, býv. školaZO seznámeno s náklady na vytápění, ZO se shodlo na zjištění ceny projekčních a přípravných prací pro realizaci projektu na  provedení zateplení objektu, alt. vybavení fotovoltaikou apod., možnost podání žádosti o dotaci Zelená úsporám. Hlasování:                                                          7 – 0 – 0

Zakoupení nového traktoru Proxima MS 100– starosta -dotované úvěry z PGRLF pro lesní hospodářství v r.2021 již nevyhlášeny, ZO se shodlo na projednání možnosti odložení nákupu na rok 2022, o výsledku bude starosta informovat. ZO bere informace na vědomí.

Mateřská škola Chorušice – ZO projednalo požadavek navezení zeminy na ½ bývalého hřiště místo antuky a pořízení nových herních prvků. ZO schvaluje podání žádosti na MMR na pořízení herních prvků pro MŠ za předpokladu seznámení se s požadavky MŠ Chorušice přísp. org., úpravu terénu realizovat v jarních měsících.

Hlasování:                                                                             7 – 0 – 0

Informace starosty – pro výstavbu nového oddělení MŠ není stále vydáno stavební povolení, aktuálně nevypsána žádná vhodná dotace na výstavbu tohoto objektu MŠ. ZO bere informace na vědomí.

Veřejné osvětlení – starosta seznámil ZO o zjišťování podmínek pro žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení obce, ZO se záměrem souhlasí, bere informace na vědomí.

 

6) Smlouva zřízení věcného břemene

ZO seznámeno se znaleckým posudkem ing. Renaty Klímové, Mezihorská 1929/33, Praha 4, kterým je stanovena cena pozemkové služebnosti inženýrské sítě pod povrchem pozemků pč.st 7 a 71/1, k.ú. Chorušice, ve výši 13.130,- Kč a cena služebnosti rozlivu dešťové vody na p.č. 71/1- 10. 000,- Kč.

ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy s p. Evou Novákovou o zrušení věcného břemene povinnosti trpění kanalizace zřízeného smlouvou ze dne 16.4.1992 a uzavření smlouvy o pozemkové služebnosti inženýrské sítě a služebnosti odvádění a rozlivu dešťové vody na st.p.č. 7 a p.p.č. 71/1, k.ú. Chorušice za úplatu dle zpracovaných znaleckých posudků. Hlasování:                                                            7 – 0 – 0

7) Vydání změny územního plánu č. 2

ZO seznámeno se zpracovaným čistopisem návrhu změny č.2 územního plánu obce Chorušice, ZO po diskuzi k znění textu zpracování následných Regulačních plánů rozvojových ploch i diskuzi k nutnosti obsahu regulačních plánů rozvojových zon schvaluje požádat zpracovatele o vysvětlení, případně úpravu návrhu změny č. 2 územního plánu obce. Hlasování:                                                               7– 0 – 0

 

Diskuze:

M. Bauer – obecní úřad zpracovává smlouvy o nájmu hrobových míst, ceník obce již nemá s cenami obvyklými mnoho společného, ke zvážení ZO návrh na zvýšení cen za pronájem hrobových míst vč. souvisejících služeb na hřbitově v Chorušicích.  ZO po projednání schvaluje navýšení ceny pronájmu hrobových míst, pronájem urnové schránky kolumbária i ceny za služby spojené s údržbou hřbitova ceny za pronájem hrobových míst a související služby. Schválený ceník je přílohou č.1 zápisu.

Hlasování:                                                                              7– 0 – 0

J. Švanda – upozornil na nepořádek v autobusové čekárně ve Velkém Újezdě - starosta – úklid prostř. pracovníků obce cca 2 x do měsíce, ZO bere na vědomí.

J. Švanda – dotaz na vybudování optické sítě ve V. Újezdě-starosta – spol. Celanet s.r.o. rozpracovaný záměr nedokončí, obec jedná se spol. Metronet s.r.o., řešeno prostř. WiFi připojení žadatelů, zatím bez potíží a stížností, tazatel i ZO bere informace na vědomí.

P. Novotný – dotaz na napojení vody na střelnici, V. Újezd č.p. 136. Starosta – řešeno již s projektantkou, prověří stav, ZO bere na vědomí.

Ing. Vejvoda – dotaz na MŠ počty dětí a výhled do budoucna - starosta –aktuálně i s nově narozenými neřešeno, OÚ připraví předpoklad obsazenosti MŠ dětmi z obce do některého z příštích jednání, ZO bere na vědomí.

J. Lerch – řešení nedostatku parkovacích míst na návsi v Chorušicích - starosta – prověří s architektem, ZO bez závěru bere na vědomí.

L. Flíček – za kým v příp. změny vytápění půjdou náklady na provoz hostince ve Velkém Újezdě ? Starosta, Ing. Vejvoda – i pokud bude hostinský je předpoklad, že za obcí, stále se snižuje výdělek této živnosti v našich obcích, do budoucna budeme chtít zachovat prostoty pro scházení obyvatel. Bez dalšího závěru, ZO bere na vědomí.

 

Zasedání ukončeno v 20.20 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

 

Přílohy :               č.1 ceník nájmu hrobových míst, kolumbária a služeb spojených s

údržbou hřbitova Chorušice

 

 

zapsala:                          Jaroslava Doležalová              …………………………..

     

 

ověřovatelé zápisu:        František Franc                         ………………………….

 

 

                                      Jaroslav Tuček                        ………………………….. 

      

 

starosta obce:                 Martin Bauer                          …………………………..           

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 14:40
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 14:41
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí