Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 32

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice
č. 32
konaného dne 21. října 2021 v budově obecního úřadu v Chorušicích

 Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 32)

 konaného dne 21. října 2021 v budově obecního úřadu v Chorušicích

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        Ing. Josef Vejvoda, Robert Hanuš

Zapisovatelka:               Jaroslava Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

ZO schvaluje program jednání, který byl vyvěšen na úřední desce, se změnami dle návrhu starosty obce – zařadit nově bod 5, původní body 5 – 9 posunout na body 6 – 10 a jednání doplnit o bod 11. Hlasování:                                                     6 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 31

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 31– bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

3) Žádost o vyhrazené autobusové stání

ZO seznámeno s žádostí Luboše Petříka, Chorušice č.p. 31 ze dne 14.9.2021 v zál. možnosti povolení parkování autobusu. Po projednání ZO schvaluje umístění vyhrazeného stání na p.p.č. 94, k.ú. Chorušice za úhradu ve výši 15.000,- Kč/rok a to v souladu s OZV č. 1/2015. Hlasování:                                                 6 – 0 – 0

ZO jednalo o zpoplatnění dalšího stání na veřejném prostranství mimo komunikace, po sdělení zaměstnance bude projednáno na dalším z jednání ZO.

 

4) Sběr a svoz komunálních odpadů

V souvislosti s novým zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech a novelou zákona o místních poplatcích není možné řešit platby obyvatel obce za svoz a nakládání s odpady dosavadním způsobem – jednorázovými visačkami na zákl. aktuální potřeby svozu SKO. ZO projednalo návrh obecně závazné vyhlášky obce Chorušice ( dále jen „OZV“) č.1 / 2021 o obecním systému odpadového hospodářství na území obce

Chorušice a schvaluje znění a vydání této OZV č.1/2021. Hlasování :       6 - 0 – 0

( 18.08 hod. – příchod Robert Hanuš, v 18.14 hod. – příchod Václav Polák )

ZO dále projednalo možné způsoby zpoplatnění systému nakládání s odpady na území obce, seznámilo se s rozdíly platných poplatků dle zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, včetně administrativní náročnosti správy volitelně platných poplatků - místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a rozhodlo o schválení znění a vydání OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství včetně stanovení poplatku ve výši 1.200,- Kč / poplatník a mj. osvobození od poplatku osob přihlášených v obci k TP, které se na území obce více jak 12 kalendářních měsíců nezdržují.           Hlasování:           8 – 0 – 0

 

5) poskytnutí daru

ZO schvaluje poskytnutí daru v roce 2022 ve výši 600,- Kč osobám s trvalým pobytem na území obce Chorušice, které v roce 2022 uhradí místní poplatek podle OZV obce Chorušice č.  2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve lhůtě jeho splatnosti (tj. řádně a včas).

Hlasování:                                                                             8 – 0 – 0

 

6) Projednání a schválení plánu společných zařízení

ZO seznámeno s poslední verzí Plánu společných zařízení schválenou sborem zástupců v rámci realizace Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chorušice včetně částí k.ú. Zahájí u Chorušic a Mělnické Vtelno. ZO schvaluje předložený plán společných zařízení zpracovaný v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Chorušice včetně částí k.ú. Zahájí u Chorušic a Mělnické Vtelno.

Hlasování:                                                                             8 – 0 – 0

 

7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

ZO projednalo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, tj. vedení veřejné komunikační sítě „optická síť Obec Chorušice“ – mezi obcí Chorušice a budoucím dodavatelem telekomunikačních služeb společností METRONET s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1 - Staré Město, IČ: 26762544 (dále jen Metronet). ZO v souvislosti s faktem, že optická síť vzniká výhradně v souvislosti s jinou stavbou a stavební úřad nepožaduje uzavření smlouvy o právu provést stavbu připomínkovalo a navrhuje změnu znění čl. III. a VI. tohoto návrhu – projedná starosta, upravené znění smlouvy o sm. bud. bude ZO nově projednáno.

Hlasování:                                                                             8 – 0 – 0

V souvislosti s možností rozšíření dostupnosti a kvality WiFi připojení internetu a TV v části obce Velký Újezd řešena možnost pronájmu části stavby na stp. 26 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic, pokud k tomuto zkvalitnění bude třeba nájemní smlouvy schvaluje ZO záměr pronájmu části stavby věžičky na stp. 26

Hlasování:                                                                             8 – 0 – 0

 

8) Webová prezentace obce

ZO seznámeno místostarostou obce s možností úprav webové prezentace obce i stávajících navazujících programů (hlášení rozhlasu prostř. sms ), po diskuzi  pověřuje ZO místostarostu obce Františka France jednáním o cenové nabídce na úpravu webové prezentace obce i souvisejících aplikací s nutností zajištění plynulého chodu agendy obecního úřadu ( vyzkoušení nových aplikací, zveřejnění dokumentů, apod. )                     Hlasování:                                                                             8 – 0 – 0

 

9) Lesní hospodářství

Václav Polák v úvodu poděkoval spolkům a obci za pomoc a občerstvení na akci zalesňování v „Kněžháji“, dále informoval ZO o stavu těžby a zavážení palivovým dřevem, vytěžené plochy nutno osázet do 4 let – vyjádření OLH. 

ZO bere informace na vědomí.

ZO dále projednalo a schvaluje návrh na úpravu ceny prodeje měkkého palivového a dovozového dřeva občanům – zvýšení ceny na 500,- Kč/ prm3 .s platností od 1.11.2021.           Hlasování:                                                                              8 – 0 – 0

 

10) Rozvojové a dotované projekty obce

a) Biokoridor CHKO Kokořínsko – starosta informoval ZO o žádosti CHKO k realizaci biokoridoru pod železničním přejezdem u Nebužel na p.p.č. 816 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic v rámci KPÚ, v příp realizace záměru nutno zřídit sjezd z p.p.č. 824 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic, ZO projedná záměr ještě s krajinným architektem, dále budou prověřeny možnosti dotace-ZO bere informace na vědomí.

b) Autobusové zálivy včetně přechodů a navazujících chodníků podél silnice II. třídy v Chorušicích – ZO seznámeno s postupem prací, mj. při výměně žulové pochozí dlažby zhotovitelem, termín dokončení posunut v souv. s termínem předání staveniště, ZO bere informace na vědomí

c) Rekonstrukce barokní výklenkové kaple v Chorušicích – postup prací dle závěrů Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se zhotovitelem Petrem Tamchynou, ukončení realizace akce 26.10.2021, jedinou víceprací zůstává zhotovení repliky kamenného srdce v střešní části kapličky, ZO bere informace na vědomí.

d) Rekonstrukce místní komunikace na Kančím vrchu Velký Újezd – ZO seznámeno s aktualizovaným položkovým rozpočtem stavby, schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR, programu Podpory rozvoje regionů 2022. Hlasování:                      8 – 0 – 0

e) Akumulace dešťových vod Chorušice – ZO seznámeno s komentářem SFŽP k podané žádosti o dotaci „velká dešťovka“, v případě nepodpoření této žádosti podané do 144. výzvy OPŽP schvaluje  podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu ( akumulace dešťových vod u OU a kostela ) do výzvy Národního plánu obnovy v gesci MPO ČR.     Hlasování:                                                 8 – 0 – 0

f) Rekonstrukce brownfieldu Velký Újezd – ZO seznámeno s výsledkem „jarního“ dotačního řízení SFPI i zamítnutím žádosti o dotaci z Programu brownfieldy SFPI 2021, ZO projednalo možnosti bodového zvýhodnění žádosti a schvaluje úpravu PD stavby i nové podání žádosti o dotaci v případě vyhlášení Výzvy  programu brownfieldy SFPI  na akci rekonstrukce objektu stp. 26 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic.

Hlasování:                                                                              8 – 0 – 0

g) rekonstrukce spolkového domu ( hostinec čp.27 ) Velký Újezd -  v souvislosti s neobsazením hostince nájemcem řešen způsob vytápění objektu za stavu občasného provozování spolky, ZO projednalo návrh p. Klučiny na vytápění tepelným čerpadlem v porovnání s kotlem na UT, po debatě o účinnosti tepel. čerpadla se ZO shodlo na požadavku výpočtu předpokládané spotřeby el. energie a zvážení možnosti vytápění kamny na pelety, alt. s možností výměníku – výsledky budou projednány na některém z příštích jednání ZO.   

h) Studny - Chorušice, Velký Újezd – ZO seznámeno se stavem nefunkčních čerpadel pro dodávku vody, v příp. obou objektů ZO schvaluje cenu za pořízení čerpadla v objektu Chorušice, u studny Velký Újezd vypracování návrhu osazení čerpadlem i vedením vody.          Hlasování :                                                                   8 – 0 - 0 

i) Výsadba ovocných stromů 2021 – ZO schvaluje pořízení cca 70 ks vysokokmenů ovocných stromů včetně nezbytného příslušenství ( kůly, pásky, ochrany ) i letošní podzimní výsadby u silnice III tř. Chorušice – Zahájí a Velký Újezd – křižovatka Nebužely formou dobrovolné brigády občanů v Chorušicích a Vel. Újezdě, dále náklady na občerstvení brigádníků v obou částech obce. Hlasování :                  8 – 0 - 0

j) Naučná stezka „Chorušická zákoutí“ – ZO seznámeno s průběhem slavnostního otevření 16.10.2021, jedním z cílů je studánka pod Nedvídkem, ZO po krátké diskuzi schvaluje podání žádosti k NPU UOP Stč. Čechy a MěÚ Mělník o prohlášení všech 4 studánek na katastrech obce za kulturní památku. Hlasování :                         8 – 0 - 0

 

11) Schválení dodatku smlouvy

ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2021, ev. č. S-0717/SOC/2021/1.

                   Hlasování :                                                                             8 – 0 - 0

Diskuze:

L. Flíček – souhlas s úpravou cesty v Zahájí, nutno řešit odvodnění – ZO se shodlo na prověření vlastnictví pozemků a objednání odvodnění k realizaci objednávky spol. Cestav CL s.r.o. v r.2022.

L. Flíček – stále chybějící kontejnery na textil – starosta – J. Doležalová jedná s firmou Help Tex, ZO bere na vědomí.

RSDr. J. Blažek – dotaz k výsledku poptávky opravy oken sálu hostince Chorušice, prasklá řimsa objektu – starosta – zatím 1 CN pro rok 2022, další firmy osloveny, řimsu nutno prověřit, zabezpečit proti zatékání, ZO bere na vědomí.

 

Zasedání ukončeno v 20.35 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu.

zapsala:                          Jaroslava Doležalová              …………………………..

     

 

ověřovatelé zápisu:        Ing. Josef Vejvoda                             ………………………….

 

 

                                      Robert Hanuš                         ………………………….. 

      

 

starosta obce:                 Martin Bauer                          …………………………..           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 14:38
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 14:40
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí