Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 31

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice
č. 31
konaného dne 2. září 2021 v budově obecního úřadu v Chorušicích

 Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 31)

 konaného dne 2. září  2021 v budově obecního úřadu v Chorušicích

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        Lukáš Flíček, František Franc

Zapisovatelka:               Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

ZO schvaluje program dnešního jednání.

Hlasování:                                                                              6 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 30

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 30 – bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

3)Dotované projekty

a) Vybavení spolkového domu Velký Újezdproběhlo výběrové řízení, nabídky zaslaly 3 firmy XYZZY s.r.o., SIMPLY COTTO s.r.o. , HILL Systems s.r.o. komisí pro výběr nejvhodnější nabídky vybrána firma HILL Systems s.r.o. IČ 02315297, Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8, tato doporučuje uzavření kupní smlouvy s vítěznou firmou. ZO schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy na dodávky vybavení spolkového domu Velký Újezd. Hlasování                                                       6 – 0 – 0

Stavební úpravy hostince ve Velkém Újezdě č.p. 27 – projednán systém vytápění, v současné době se do výběrového řízení na nájemce / vypůjčitele části prostor čp. 27 provozovaných za účelem hostinské živnosti nikdo nepřihlásil, spolkový dům otevřen díky členům SDH  Velký Újezd, ZO schvaluje projednání doplnění PD o stálý zdroj tepla, způsob vytápění projednat s topenáři / projektanty. Hlasování : 6 – 0 - 0

b) Realizace akce - Autobusové zálivy včetně přechodů a navazujících chodníků podél silnice II. třídy v Chorušicích 

26.8.2021 na kontrolním dnu zjištěna dodávka částečně odlišného materiálu pro pochozí plochy chodníků ze žulové dlažby, proveden zápis do stavebního deníku,

RSDr. Blažek – dotaz na stavební dozor -  zda nebylo možné nesoulad zjistit dříve

-starosta – nejdříve proběhla pokládka pojezdové dlažby, TDI jednal ihned v rámci kontrolní činnosti zhotovitele.  ZO se shodlo, že trvá na dodávce materiálu dle PD a smlouvy v kvalitě definované smlouvou o dílo. Hlasování:                       7 – 0 – 0

( od 19.40 jednání přítomen Jaroslav Tuček )

c) Naučná stezka Chorušice-  probíhají terénní úpravy,  přípravy k instalaci Ekocentrem Koniklec z.s., ZO bere na vědomí.

d) rekonstrukce barokní kaple na návsiZO seznámeno s průběhem prací, bere informace na vědomí.

e) Oprava oken a dveří v hostinci v Chorušicích – ZO seznámeno s cenovou nabídkou firmy HILL Systems s.r.o., ZO bere na vědomí a rozhodnutí přesunuto do dalšího jednání.

 

4) Odpady

Od 1.9.2021 změna svozové firmy – EKOD Servis s.r.o., ZO seznámeno se svozem velkoobjemového a nebezpečného odpadu – 25.9..2021.

ZO jednalo o možnostech zpoplatnění systému nakládání s odpady od 1.1. 2022 v souvislosti s novým zákonem o odpadech, pověřuje obecní úřad zjištěním % počtu obyvatel, kteří trvale nekupují jednorázové visačky pro svoz popelnic, nákladů na svoz odpadů v r. 2020 a ½ roku 2021, rozhodnutí o způsobu zpoplatnění za produkci komunálního odpadu přesunuto mj. i z důvodu legislativních nejasností ( výkladů způsobu zpoplatnění za kapacitu , objem ) přesunuto do dalších jednání, ZO bere na vědomí.

 

5) Rozpočtové opatření č. 3/2021

ZO seznámeno a schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3/2021. Podrobný rozpis úprav je přílohou č. 1 zápisu.  Hlasování :                                                     7 – 0 – 0

 

Diskuze:

p. Flíček- dotaz na možnost podzimní výsadby stromků – starosta- projednáme s J. Říhou, informace o možnosti výsadeb v lese – zjistí V. Polák, poté možno rozhodnout, ZO bere na vědomí.

RSDr Blažek – dotaz na obnovení provozu autobusové zastávky v Chorušicích na návsi – starosta – po předání díla zhotovitelem a obnovení provozu autobusového zálivu, ZO bere na vědomí termín dokončení díla – 30.9.2021

p. Franc – dotaz na jednání s p. Horáčkem – prováděl těžbu dřeva pro obec, způsobil škodu – starosta - jednáno o vzájemném zápočtu / přehodnocení fakturace, ZO bere na vědomí.

p. Tuček – hodiny na návsi ve Velkém Újezdě – objednat opravu,- zajistí obecní úřad.

p. Lerch – úprava cesty v Zahájí- není možný vjezd do lesa- Ing. Vejvoda navrhuje objednat beton a brigádně upravit, nutno připravit podklad – dle možností pracovníci obecního úřadu, bez závěru, ZO bere na vědomí.

 

Zasedání ukončeno v 20.45 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

 

Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 3/2021

 

 

 

 

 

zapsala:                          Květa Kašparovská                 …………………………..

     

 

ověřovatelé zápisu:        Lukáš Flíček                             ………………………….

 

 

                                      František Franc                       ………………………….. 

      

 

starosta obce:                 Martin Bauer                          …………………………..           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 14:36
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 14:37
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí