Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 24

Z á p i s
ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice
č. 24
konaného dne 14. ledna 2021 zasedací místnosti obecního úřadu v Chorušicích

 Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 24)

 konaného dne 14. ledna 2021 zasedací místnosti obecního úřadu v Chorušicích

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        Josef Lerch, Robert Hanuš

Zapisovatelka:               Jaroslava Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

K předloženému návrhu programu zveřejněnému na úřední desce OÚ) podán návrh na doplnění - starosta - body č. 7) a 8). ZO schvaluje program s touto úpravou.

Hlasování:                                                                             8 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 23

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 23 - bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

3) Autobusové zálivy vč. přechodů a navazujících chodníků podél silnice II. třídy č. 274 v Chorušicích

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje výsledky zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY VČETNĚ PŘECHODŮ A NAVAZUJÍCÍCH CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE II. TŘÍDY Č. 274 V CHORUŠICÍCH" zadávané postupem pro zjednodušená podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V zadávacím řízení podala nejvýhodnější nabídku firma STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., IČ 28177851, nabídková cena: 10 405 870,49 Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele, vybraným dodavatelem je: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., IČ 28177851.

Zakázka v rámci dotačního programu SFDI pro rok 2020 - Zvyšování bezpečnosti dopravy, název projektu: Autobusové zálivy včetně přechodů a navazujících chodníků podél silnice II. třídy č. 274 v Chorušicích, ISPROFOND 5217510376

Zastupitelstvo obce schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo na akci „AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY VČETNĚ PŘECHODŮ A NAVAZUJÍCÍCH CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE II. TŘÍDY Č. 274 V CHORUŠICÍCH“ se zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník, Jugoslávská 2090, PSČ 27601, IČ 28177851.          Hlasování:                                                           8 – 0 – 0

 

4) Výstavba chodníku, autobusové zastávky a vegetačních úprav Vel. Újezd

Starosta obce seznámil ZO s koordinační situací a projektovou dokumentací autobusové čekárny a chodníků ve Velkém Újezdě. Stavba zasahuje do ochranných pásem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Stč. kraje. ZO schvaluje podání žádosti o souhlas s umístěním stavby chodníků a opěrné zídky v rámci akce „Velký Újezd u Chorušic – výstavba chodníku, autobusové zastávky a vegetačních úprav“, dále schvaluje budoucí bezúplatný převod stavbou dotčených částí pozemku ve vlast. Stč. kraje do vlastnictví obce Chorušice. Hlasování:                                       8 – 0 – 0

 

5) Čištění odpadních vod na území obce

ZO seznámeno se Studií proveditelnosti odkanalizování části pásma ochrany vod vodního zdroje KSKM, objednatel Vodárny Kladno – Mělník a.s.( VKM ),, zhotovitel VRV a.s.. Studie řeší území odkanalizované centrálním způsobem s napojením na stávající ČOV v majetku obcí i VKM a hodnotě díla 750 mil Kč dle sdělení ministra zemědělství Ing. Tomana při jednání v Chorušicích, dále území, které by mělo být odkanalizováno tzv. decentrálním způsobem – v příp. obce Chorušice se jedná v návrhu o místní část Choroušky. ZO bere závěry rozpracované Studie na vědomí.  

ZO projednalo další možnou spolupráci s JUDr. Snopkovou PhD. / AK Arrows ve věci zjištění možností prosazení decentrálního systému odkanalizování místních částí, Chorušice, Velký Újezd a Zahájí u kterých pro tento způsob likvidace odpadních vod bude přetrvávat zamítavé stanovisko státní správy a vodáren jako účastníka řízení – další pokračování a realizace vodoprávního řízení k povolení D ČOV u jednotlivých RD by mělo smysl pouze za předpokladu, že sami vlastníci RD by chtěli žádat o náhrady za újmu způsobenou existencí pásma ochrany vod – ZO nemá informace, že by některý z vlastníků RD tento záměr měl, není znám žádný rozsudek soudu týkající se náhrad a § 30 vodního zákona …

Ing. Vejvoda – jako vlastník RD by toto neřešil, složité, dlouhé a finančně náročné řízení. ZO z výše uvedených důvodů navrhuje pozastavení prací při snaze o povolení decentrálního systému odkanalizování na území naší obce, vyčkat závěrů zpracování Studie proveditelnosti odkanalizování pásma ochrany KSKM. Hlasování:        8 – 0 – 0

 

ZO seznámeno s Výzvou odboru ŽP a zemědělství, odd. vodního hospodářství – vodoprávním úřadem, MěÚ Mělník, která je zaměřena na kontrolu dokladů o likvidaci odpadních vod v místní části Zahájí. Lze předpokládat, že kontrola bude probíhat ve všech místních částech. Dle sdělení občanů Zahájí probíhá kontrola na zákl. zvýšených hodnot fekálních bakterií - ZO považuje tyto informace za závažné, po prokázání těchto informací schvaluje provést dotaz k vodoprávnímu úřadu MěÚ Mělník, zda se jedná o skutečnost a zda je ohrožena kvalita vody.

                   Hlasování :                                                                             8 – 0 - 0

 

6) Dotované projekty, žádosti o dotace

Podání žádostí o dotace MMR ČR - starosta informoval ZO o podání žádostí o dotace z programu MMR - Podpora rozvoje regionů 2019+, na Rekonstrukci kulturního domu ve Velkém Újezdu č.p. 27 a Opravu komunikací na Kančím vrchu ve Velkém Újezdu, jak bylo schváleno na minulém zasedání ZO. Financování rekonstrukce hostince ve V. Újezdu č.p. 27 bude řešeno na zasedání ZO dne 28.1.2021 v rámci schvalování rozpočtu obce na rok 2021.   ZO bere informace na vědomí.

Rekonstrukce malé vodní nádrže V. Újezd - na p.p.č. 318/18 v k.ú.Velký Újezd u Chorušic – starosta sdělil ZO, že součástí ceny díla v celkové výši 1.838 tis. Kč není ocenění úpravy sjezdu z komunikace a kolem točny (p.p.č. 758/2 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic), ZO bere informace na vědomí, příp. CN zhotovitele I.P.B. Group.cz s.r.o.,  ZO dále projedná.

Dotace na obnovu a údržbu kulturních prvků  pro rok 2021– poskytovatel MZe – návrh opravu křížku na p.p.č. 393/115 v k.ú. Chorušice, další možnost opravy „vodní kapli“/ - objektu studánky „pod Kadlínem“. Ing. Vejvoda – u 2 var. preferuje existenci vody, ZO po diskuzi schvaluje podání žádosti o dotaci z výše uvedeného dot. titulu MZe na opravu křížku na p.p.č. 393/115 v k.ú. Chorušice, rozpočet díla bude aktualizován restaurátorem.  Hlasování:                                                8 – 0 – 0

Mateřská škola Chorušice (MŠ) – rozšíření starosta seznámil ZO se stanovisky, cenovými i časovými možnostmi projektantů k navrhovanému rozšíření stávající budovy MŠ Chorušice. ZO jednalo o stanovisku Ind. arch. Havlise – nevhodnost přístavby, následné společné posouzení s původní budovou, navrhuje výstavbu nového objektu na parc.č.1849 ( býv. kurt ) v k.ú. Chorušice. V diskuzi na návrh Ing. Vejvody jednalo ZO o další možnosti – nového objektu MŠ, závěrem podán návrh na výstavbu objektu 1 odd. MŠ s kuchyní pro 3 odd. na pozemku č.parc 1849 a objednání zpracování Studie a projektové dokumentace nového objektu dle CN ing. arch Havlise ze dne 14.1.2021 u spol. Ing. arch Havlis / Partneři, Vostrovská 625/18, Praha 6, cena 668 tis. Kč.          Hlasování:                                                                    8 – 0 – 0

Rekonstrukce pomníku padlých v Zahájíp.p.č. 1165/2, k.ú. Zahájí u Chorušic. ZO projednalo úpravy prostranství pomníku padlých s návrhem sochařského díla – postav – návrhu poděkování občanům za podporu a zásobování partyzánské skupiny / brigády Národní mstitel. 

L. Flíček – většina lidí nesouhlasí. 75 % bylo při anketě na webu obce proti, RSDr. Blažek – každý má právo na názor, ZO žádnou anketu neschválilo, nebylo umožněno hlasovat všem…L. Flíček – má problém s postavami, „nejsme Lidice“. Lidi ho zvolili, stojí za lidmi  

Starosta – v krátkosti sdělil historii a postup vč. projednání s dotčenými orgány státní památkové péče od r.2013 v této aktivitě, navíc i L. Flíčkem oslovený sochař J. Klimeš podpořil návrh Land 05 oproti navrhovanému řešení ( kovové podané ruce, kámen s okováním…), pokud bude obec chtít jinou var. poděkování nutno projednat s ORP III Mělník, NPU. Ing. Vejvoda – nebyl přítomen jednáním o úpravě prostor pomníku od počátku, sochy nepovažuje za vhodné, souhlas s opravu prostranství.

M. Danišovič – obyvatele Zahájí tlačí něco jiného – např. nepořádek kolem komunikace, kal, stromy, dotaz zda má  obec tolik peněz na vyhazování? Neřeší důležitější věci. RSDr Blažek – navrhuje schválení projektu revitalizace prostranství včetně soch dle zpracování PD M. Drechslerem a Land 05. Po ukončení diskuze ZO schvaluje návrh - podání žádosti o dotaci z Ministerstva obrany na zabezpečené péče o válečné hroby – rekonstrukce pomníku padlých v Zahájí, parc.č.1165/2 v k.ú. Zahájí dle zpracované PD a rekonstrukce pomníku padlých na parc.č. 1830/19 a hrobu neznámého vojína, parc.č.84 v k.ú. Chorušice .

Hlasování:                                                                              6 – 1 – 1

                                                                                                                             (zdržel se ing. Vejvoda, proti L. Flíček)

ZO projednalo způsob podání žádosti o dotaci a schvaluje objednání zpracování a podání žádosti o dotaci u MZP Consulting s.r.o., Nebužely 141, IČ: 03726801.

Hlasování:                                                                              6 – 1 – 1

                                                                                                                              (zdržel se ing. Vejvoda, proti L. Flíček)

 

7) svoz odpadů

ZO seznámeno se skutečností, že společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. odmítla uzavření jí navrženého Dodatku č. 20 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, separovaných, nebezpečných odpadů v obci Chorušice číslo 098/VJ/02 ze dne 19.11.2001, důvodem je nečekané nabytí účinnosti nového zákona o odpadech s platností od 1.1.2021. ZO projednalo možnosti, mj. možnost svozu SKO a separovaných složek odpadů spol. Ekodservis s.r.o., v tomto příp. nutnost zajištění nádob na separ. Složky, zjistit možnost výpovědi smlouvy s AVE CZ. V. Polák – navrhuje vyčkat na cen. nabídku AVE CZ, obecní úřad zjistí termíny dodání nádob na separ. složky odpadu, SKO, možnosti výpovědi smlouvy – ZP bere informace na  vědomí.     

 

8) Změna územního plánu č. 2

ZO seznámeno se zamítavým stanoviskem odb. ŽP krajského úřadu Stč. kraje ve věci návrhu zastavěných ploch obce a záboru ZPF. ZO projednalo návrhy zpracovatele a schvaluje vynětí obytné zástavby za č.p. 91 v Chorušicích dle návrhu zpracovatele změny variantu č. 2.          Hlasování:                                                          8 – 0 – 0

 

Diskuze:

J. Lerch – tlumočil žádost provozovatelky hostince Chorušice č.p. 20 p. Králikové na pořízení většího bojleru (125 l místo současného 80 l). ZO schvaluje pořízení a instalaci bojleru 125 l pro hostinec č.p. 20 Chorušice. Hlasování:                8 – 0 – 0

Starosta obce – informoval o stavu bytu čp.20 v Chorušicích, po projednání ZO schvaluje výměnu kotle na TP do tohoto bytu.  Hlasování:                    8 – 0 – 0

Starosta obce – informace k dotazu - zvýšení nájmu v pronajatých bytech ve vlastnictví obce v Chorušicích č.p. 20 a č.p. 99 – s přechodem na tržní nájemné nájemci bytů souhlasí, termín od 1.3.2021, ZO bere informace na vědomí.

Hynek Obručka – poděkoval ZO za podporu JSDH při pořízení nové stříkačky i za podporu činnosti, připraví zprávu o činnosti za r.2020, ZO bere informace na vědomí.

 

 

Zasedání ukončeno v 20.15 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

 

 

 

 

zapsala:                          Jaroslava Doležalová     …………………………..

     

 

ověřovatelé zápisu:        Josef Lerch                    ………………………….

 

 

                                      Robert Hanuš                ………………………….. 

      

 

starosta obce:                 Martin Bauer                 …………………………..           

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 14:17
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 14:18
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí