Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 23

Z á p i s
ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice
č. 23
konaného dne 10. prosince 2020 v budově hostince č.p. 20 v Chorušicích

Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 23)

 konaného dne 10. prosince 2020 v budově hostince č.p. 20 v Chorušicích

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        Lukáš Flíček, Jaroslav Tuček

Zapisovatelka:               Jaroslava Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

K předloženému návrhu programu (jak byl zveřejněn na úřední desce OÚ) byl podán návrh na doplnění – starosta -  body č. 13 - 15). ZO schvaluje. Hlasování:     8 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 22

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 22 - bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

3) Revitalizace intravilánové zeleně

ZO projednalo žádost společnosti JIB s.r.o., U parku 2242, 25001 Brandýs n. Labem, IČ: 28969472, o prodloužení termínu ukončení realizace akce Revitalizace intravilánové zeleně v obci Chorušice z projektu Operačního programu Životního prostředí pro období 2014-2020 z důvodu mimořádné situace související s COVID 19 jako nepředvídatelné okolnosti. ZO schvaluje znění a uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se společností JIB s.r.o., jehož předmětem je změna bodu IV.2- termín ukončení prací, předání díla. Hlasování:                                                                           8 – 0 – 0

 

4) Oprava a údržba budov

Okna OÚ – Starosta informoval ZO o stavu oken budovy obecního úřadu č.p. 89 v Chorušicích – 2 ks uhnilých rámů, 3 ks shnilých okenic ( z r.2012, dodala firma stavební firma Guttenberg, subdodavatel p. Baloušek, Dubá…)

RSDr. Blažek – upozornil na špatný stav oken na sále hostince Chorušice č.p. 20.

starosta – před rokem požádáno o CN opravy, možno výměna, L. Flíček – navrhl projít všechno, zjistit stav a opravy provést najednou. Po diskuzi o kvalitě oken  

ZO schvaluje objednání potřebného ks nových oken a jejich výměnu v r.2021 u firmy Baláček Jaroslav – Truhlářství, Jana Roháče 59, 471 41 Dubá, IČ: 44562926.

Hlasování:                                                                              8 – 0 – 0

 

5) Dodatek č. 20 AVE odpadové hospodářství s.r.o.

ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 20 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, separovaných, nebezpečných odpadů v obci Chorušice číslo 098/VJ/02 ze dne 19.11.2001, se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Praha 10, IČ: 49356089.     Hlasování:                     8 – 0 – 0

ZO projednalo a schvaluje zachování ceny jednorázových visaček / známek za odvoz separovaného odpadu v dosavadní výši, tj. nádoba o objemu 110 l za 50,- Kč, nádob o objemu 240 l za 100,- Kč. Hlasování:                                                          8 – 0 – 0

 

6) Nabídka k zakoupení lesního majetku

Starosta obce seznámil ZO s nabídkou společnosti Optima Silva s.r.o., Veská 112/15, Plzeň 26 – Černice, IČ: 03022200 na odkoupení lesů v k.ú. Chorušice. Dle vyjádření OLH Františka Vondráčka, Dolánky 10, 294 06 Březno, se jedná o dvakrát vytěžené lesní pozemky, pro obec by zakoupení větší zátěž na pěstební činnost než zisk z těchto pozemků, proto zakoupení nedoporučil. ZO schvaluje návrh odmítnout nabídku zakoupení lesního majetku od společnosti Optima Silva s.r.o..        Hlasování:  8 – 0 – 0

 

7) Pečovatelská služba

ZO seznámeno se zápisem z metodické dohlídky provedené pracovnicemi Odboru sociálních věcí krajského úřadu Stč. kraje k provozu terénní pečovatelské služby obce Chorušice ( TPS ). ZO v diskuzi seznámeno se záměry pracovníků krajského úřadu a schvaluje : rozšíření doby poskytování  TPS v pracovní dny od 7,00 do 15,30 hod., na zákl. individuálního plánu uživatele od 15,30 do 19,00 hod., ve dnech pracovního volna v době od 8,00 do 13,00 hod., dále schvaluje zvýšení úhrad za poskytované služby / ceník služeb  a pověřuje sociálního pracovníka ( Bc. Jana Šimečíková ) odstraněním závad vytknutých v zápise z dohledu pracovnic k.ú. Stč. kraje. Nový ceník za poskytování služeb TPS platný od 1.1.2021 je přílohou č. 1 tohoto zápisu.                    Hlasování:                                                                            8 – 0 – 0

 

8) Nájemné v bytech obce

Starosta seznámil ZO s výši nájmů v bytech ve vlastnictví obce, ZO projednalo možnosti jeho zvýšení na tržní hodnotu. F. Franc upozornil na zákonnou možnost zvýšení nájmu částečně, ZO bere informaci na vědomí a tuto dále prověří, dále bere na vědomí vázanost dotačních podmínek u bytů č.p. 5 ve Velkém Újezdu – do r.2023.

Ing. Vejvoda – srovnatelné byty by měly mít srovnatelné nájmy. Je potřeba zjistit, zda nájmy můžeme zvýšit, RSDr. Blažek – ke zvážení nájem za bydlení v čp.20 v době uzavření provozu hostince a ztráty příjmu nájemce. ZO po prověření možnosti „skokového“ zvýšení nájemného v bytech čp.99 a 20 v k.ú. Chorušice schvaluje zvýšení nájemného za m2 užívání těchto bytů na tzv. tržní hodnotu obvyklou v naší obci, tj. cca 6 000,-Kč / byt, což odpovídá 73,- Kč / m2 podlahové plochy / měsíc, změnou nezbytných smluv i dohody termínu pověřuje obecní úřad.

Hlasování:                                                                              6 – 2 – 0

                                                                                                                                              (zdrželi se – L. Flíček, RSDr. Blažek)

9) Žádosti o příspěvek na činnost, odměny za činnost

ZO projednalo a schvaluje poskytnutí daru – znění a uzavření darovací smlouvy na částku 3.000,- Kč mezi obcí Chorušice a Maltézská pomoc, o.p.s. Lázeňská 2, Praha 1, IČ: 26708451, jako poděkování za realizaci projektu Doprovázení dětí s postižením do školských zařízení. Hlasování:                                                                           8 – 0 – 0

ZO po projednání schvaluje znění a uzavření 2 Darovacích smluv mezi obcí Chorušice a Knihovnou města Mladá Boleslav, Václava Klementa 1229, Mladá Boleslav, IČ: 70565872, o poskytnutí daru z důvodu zajištění výměnného fondu knih  - (2 x 1.500,- Kč – knihovna Chorušice, knihovna Velký Újezd ). Hlasování:                    8 – 0 – 0

ZO projednalo a schvaluje odměny za práci pro obec Chorušice – uzavření Dohod o provedení práce. Seznam zaměstnanců obce a zdůvodnění odměn v příloze č.2 zápisu.

Hlasování:                                                                                        8 – 0 – 0

 

10) Zakoupení kontejnerů, techniky

Kontejnery na suť ZO po projednání cenových nabídek schvaluje objednání a zakoupení 2 ks kontejnerů na suť, typ AVIA, š 2,3 m, od dodavatele Petr Malík, Lípová 59, Bohušovice nad Ohří, IČ:69295069 za cenu 29.645,- Kč vč. DPH za kus.

Hlasování:                                                                             8 – 0 – 0

Zametač na čelní nakladač – starosta předložil ZO nabídky na nové zametače pro agregaci s čelním nakladačem traktoru, původní z r. 2007 do 3b závěsu již značně opotřebovaný, horší viditelnost pro obsluhu. ZO schvaluje zakoupení nového zametače o š.2,3m pro agregaci s čelním nakladačem KM-S dle konfigurace a cenové nabídky firmy AGROMETALL s.r.o., Nový Dvůr 938, Heřmanův Městec, IČ: 46508244.  Cenová nabídka ze dne 10.12.2020 přílohou č.3 zápisu.

Hlasování:                                                                            8 – 0 – 0

 

11) Gratulace jubilantům

ZO projednalo stávající systém gratulací k 50, 60, 70-ti letům oslavence a násl po 5 letech – osobní předání dárkového balíčku potravin v hodnotě 500,-Kč, květina, gratulace. Vzhledem ke skutečnosti, že v MČ Chorušice, Choroušky a Zahájí již tyto úkony zajišťují pouze pracovníci OU (ve Vel. Újezdě členky MS ČČK ), schvaluje ZO objednání zpracování a tisk originálních gratulací s motivy obce Chorušice a řešit gratulace k jednotlivým výročím občanů obce od r. 2021 pouze písemnou formou.

Hlasování:                                                                             8 – 0 – 0

 

12) Pověření k závěrečné úpravě rozpočtu obce za r. 2020

ZO pověřuje účetní p. Kašparovskou a starostu obce k provedení závěrečné úpravy rozpočtu obce za rok 2020. Hlasování:                                                8 – 0 – 0

 

13) Schválení rozpočtového provizoria

ZO projednalo a schvaluje do doby schválení rozpočtu hospodaření obce na rok 2021 řídit se posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc v rámci rozpočtového provizoria možno financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv. Hlasování:                                                           8 – 0 – 0

 

14) Reklamace vad prodejna Velký Újezd

Starosta informoval ZO o dohodě mezi obcí a firmou Červenka  Bohumil– BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice, IČ: 27256464 v rámci reklamace vad výplní otvorů v prodejně Velký Újezd č.p. 118. ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření Dohody o ukončení všech závazků mezi firmou Bohumil Červenka – BČ, s.r.o. a obcí Chorušice ve věci realizace akce „Zateplení, výměna oken a kotle prodejny v obci Chorušice“ z r.2015, jejíž předmětem je dodání nových výplní otvorů ze strany zhotovitele a konečné vyřízení všech reklamovaných nedostatků díla.  Hlasování:                          8 – 0 – 0

 

15) Mateřská škola Chorušice

ZO po projednání na pracovní poradě i tomto jednání schvaluje rozšíření Mateřské školy Chorušice, p.o. o 1 další třídu formou přístavby k stávající budově čp.99 a to za podmínky získání dotace na tuto akci, dále poptávku zpracování projektové dokumentace stavby a následný výběr vhodné dotace a zpracování žádosti o dotaci.

Hlasování:                                                                             8 – 0 – 0

Ing. Vejvoda –vyjádřil naději, že rekonstrukce hostince ve Velkém Újezdu by mohla být realizována stejně rychle jako příp. rozšíření MŠ, ZO bere na vědomí.

 

Diskuze:

Starosta obce – informoval o možnosti dotace na válečné hroby a její využití na projektovanou úpravu pomníku padlých partyzánů v Zahájí vč. „poděkování lidem“ za pomoc partyzánské skupině a údržbu oplocení a památníku padlým v Chorušicích, po úpravách pol. rozpočtu bude tento zaslán členům ZO, informoval o probíhajícím stavebním řízení. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstva obrany ČR- zabezpečení péče o válečné hroby na  výše uvedené akce.

Hlasování:                                                                              8 – 0 – 0

Ing. J. Vejvoda – dotaz, zda už došlo k převzetí MVN ve Velkém Újezdu - nevyhovující přejezd strouhy - starosta – není předmětem akce, bude jednat se zhotovitelem o nápravě, ZO bere na vědomí.  

Ing. J. Vejvoda – deska na poldru ve Velkém Újezdu je připevněná zčásti, ze spodu lze zastrčit šroubovák - starosta –požádá o nápravu zhotovitele připevnění – M. Kroupa, Mělník, ZO bere na vědomí.

L. Flíček – nesouhlasí s projektovou dokumentací od p. Dreslera na úpravy prostor pomníku padlých v Zahájí, neřešil všechny požadované změny (vizuální plot – sloupky, kovový řetěz). Jabloň je nedůstojná, domluvili jsme se, že to bude jinak., starosta – postup obce je mj. v souladu se sochařem, který byl L. Flíčkem i Dr. Hoškem na jednání ZO pozván, NPÚ k návrhu vydalo závazné stanovisko – bude přeposláno členům ZO s pol. rozpočtem úprav prostranství pomníku padlých, uvedeny mj, i požadavky na konkr. zeleň…ZO bere informace na vědomí.

J. Lerch – koho jsou cesty v Zahájí, ve spodní části je nasypaná suť. Měla by tam být uzavřená závora spol. Vodárny Kladno – Mělník a.s.. ZO po diskuzi dohodlo, že L. Flíček se pokusí zjistit původce odpadu.

L. Flíček – v Zahájí aktuálně umístěny 2 kontejnery na textil – starosta, J. Doležalová -  nový je umístěný omylem, bude zjednána náprava, ZO bere na vědomí.

RSDr. J. Blažek – parkování dodávky 3 týdny na návsi - starosta – řešeno již s Policií ČR. ZO bere informaci na vědomí.

P.Kříž – dotaz na umístění světel - semaforu při vjezdu do obce od Mělnického Vtelna, ZO sděleno min. usnesení o oslovení Policie ČR a náhodného měření rychlosti v tomto úseku, ZO, přítomní berou na vědomí.

 

Zasedání ukončeno v 19.45 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

 

 

Přílohy:       č.1. Ceník úkonů TPS platný od 1.1.2021

                   č.2  Seznam zaměstnanců obce a zdůvodnění odměn

                   č.3 cenová nabídka zametače z 10.12.2020

 

 

zapsala:                          Jaroslava Doležalová     …………………………..

     

 

ověřovatelé zápisu:        Lukáš Flíček                  ………………………….

 

 

                                      Jaroslav Tuček               ………………………….. 

      

 

starosta obce:                 Martin Bauer                 …………………………..           

 

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 14:15
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 14:16
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí