Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 19

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 19
konaného dne 16. července 2020 v budově čp. 51 kampelička Velký Újezd

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 19)

 konaného dne 16. července 2020 v budově čp. 51 kampelička Velký Újezd

 

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        RSDr. Jiří Blažek, Jaroslav Tuček

Zapisovatelka:               Jaroslava Doležalová

 

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

K předloženému návrhu programu (jak byl zveřejněn na úřední desce OÚ) byl podán návrh na doplnění – starosta – o body 10. - 14.  Hlasování:                           80 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 18

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 18 - bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

3) Smlouva CETIN a.s.  

ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2020/062 z důvodu rozšíření komunikace na stp.59/1 a parc.č.73/2 v k.ú. Velký Újezd se stanovenou výši nákladů 148.808,- Kč a Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2020/076 z důvodu rekonstrukce chodníků v Chorušicích dle PD CR Project s.r.o.se stanovenou výši nákladů ke dni uzavření smlouvy 199.015,41 Kč se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 Libeň, IČ: 04084063. Hlasování:                  8 – 0 – 0

 

4) Přijetí dotace z MMR ČR

ZO projednalo a schvaluje přijetí dotace z POV MMR na realizaci Naučné stezky v Chorušicích dle návrhu zpracovaného Ekocentrem Koniklec, o.p.s., Vlkova 2725/34, Praha 3, IČ: 22753052.          Hlasování:                                                           8– 0 – 0

ZO po předložení cenové nabídky objednává dotační servis ( výběrové řízení, zpracování ZVA, změnových hlášení apod. ) u společnost MZP Consulting s.r.o, Nebužely 141, IČ:03726801, Hlasování:                                                  8 – 0 – 0

 

5) Dotace z MZe

Starosta informoval ZO o změnách programů z MZe na zadržení vody – žádost o dotaci v r.2019 podána na 80% dotace, aktuálně v jiném programu 70 % , původní zrušen. ZO schvaluje na již vysoutěženou akci – rekonstrukce malé vodní nádrže

( MVN ) „Spodní důl“ p.p.č. 318/18, k.ú. Velký Újezd u Chorušic použití dotačního titulu s 70% výší dotace i zřízení přípojky a filtrace pro předčištění vod v hodnotě, odhad 150.000,- Kč a zpracování podkladů pro instalaci čištění vod Ing. Jaroslavem Kršňákem.        Hlasování:                                                                             8 – 0 – 0

 

6) Čištění odpadních vod

Starosta informoval ZO o jednání na Městském úřadu v Mělníku, odb.  životního prostředí a zemědělství za přítomnosti JUDr. T. Snopkové Ph.D.  a hydrogeologa, projektanta k projednání možných variant aplikace domovních čistíren odpad. vod. Po ukončení jednání navrhuje JUDr. Snopková PhD. pokračovat v jednání a možných metodických doporučeních ze strany MZe a MŽP směrem k vodoprávnímu úřadu, dále provést 1 povolovací řízení doplněné o komplexní argumentaci k povolení domovní ČOV, dále oslovit Vodárny Kladno – Mělník a.s. o poskytnutí náhrad a kompenzací za omezení způsobená pásmem ochrany vod II b. v příp. naší obce.  ZO tento postup schvaluje a pro realizaci stavebního řízení k povolení D ČOV doporučuje dům čp.26 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic, v příp. vhodnosti jiný dle výběru a zdůvodnění projektanta.          Hlasování:                                                           8 – 0 – 0

 

7) Dotace na vybudování chodníků a autobusových zálivů Chorušice

ZO opět projednalo návrh architektů Ing. arch. Mgr Schmidta a Ing. Havlové PhD. k úpravě prostranství před OÚ č.p. 89 a prodejnou č.p. 103 v Chorušicích, jednání doplněno o vizualizaci předpokládaného stavu úprav, ZO schvaluje přepracování projektové dokumentace rekonstrukce chodníků a autobusových zálivů pro dotaci ze SFDI dle tohoto návrhu firmou CR Project s.r.o., dále objednání dokumentace květnatých záhonů – Ing. Havlová PhD. Hlasování:                                    5 – 1 – 2

                                                                                                                      (zdržel se V. Polák, proti RSDr. J. Blažek, L Flíček)

 

8) Rekonstrukce vodních nádrží Velký Újezd

ZO projednalo záměr a schvaluje přepracování projektové dokumentace pro podání žádosti z OPŽP, op. 1.3.2 na akci -  revitalizace vodních nádrží p.p.č. 318/21 a 318/22 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic zpracovatelem Ing. Jiřím Jodlem, Višňová 225, Ořech, za cenu do 40 tis. Kč,  Hlasování:                                                          8 – 0 – 0

 

9) Rekonstrukce pomníku padlých ve Velkém Újezdě

ZO projednalo a schvaluje rozsah prací, cenovou nabídku ve výši 21.450,- Kč a objednání prací restaurování pomníku padlých na p.p.č. 748/17 k.ú. Velký Újezd u Chorušic u firmy M.Kroupa– kamenosochařství, Sportovní 2723, Mělník, IČ: 10234098. Hlasování:                                                                               8 – 0 – 0

 

10) Studny Velký Újezd a Chorušice

Starosta informoval ZO o návštěvě hydrogeologa Petra Nakládala, který nabídl provedení průzkumu studní v budově OÚ č.p. 89 v Chorušicích a na st.p. č. 101 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic. ZO bere informace na vědomí, pro zmapování stavu vytvoří obec podmínky.

V tomto bodu jednáno o detailech dotačního titulu „velká dešťovka“ z OPŽP, zachycení dešťových vod ze soukr. objektu není možné, projekt bude pokračovat odvodněním objektu obecního úřadu a kostela, ZO bere na vědomí.

 

11) Chorušická pouť

Starosta upřesnil program při příležitosti 20 chorušické pouti - poděkování 1.8.2020 ve 14.00 hod. těm, kteří se na vzniku podoby stávajících poutí podíleli – Bohumil Fiala st., (provoz atrakcí), Lenka Kocierzová (grafická a výtvarná spolupráce), Jiří Výška (prvotní zajištění atrakcí, programu), Mgr. Dušan Foltýn ( výstavy, zpracování historie obce). Dále sdělil návrh uspořádání výstavy obrazů Marcely Kozákové, Chorušice č.p. 40, v kostele Nanebevzetí panny Marie po dobu trvání poutě. ZO bere informace na vědomí, RSDr. J. Blažek připomněl nutnost zajištění přemístění zastávek autobusů během konání pouti – zajistí obecní úřad.

 

12) Sběr textilu

Na základě nedostatků ve svozu kontejnerů na textil v r.2019 a 2020 ZO po projednání  schvaluje podání výpovědi smlouvy na svoz textilu firmě Textileco a.s., Dřevařská 1418, Boskovice a následně schvaluje znění a uzavření smlouvy o zajištění sběru a dalšího nakládání se složkou komunálního odpadu – oděvy, obuv, textil s firmou HELP TEX, z.s., Za zámečkem 746/5a, Praha 5 – Jinonice, IČ: 02815991.

Hlasování:                                                                              8 – 0 – 0

 

13) Poldr Velký Újezd

ZO projednalo a podmíněně na zákl. schválení změny č.1 poskytovatelem dotace – Mze ČR schvaluje na návrh projektanta a zhotovitele změnu č.1 projektové dokumentace k realizaci akce – protipovodňová retenční nádrž v k.ú. Velký Újezd, spočívající v změně provedení bezpečnostního přelivu i množství zemních prací, ve stejném režimu schvaluje znění a uzavření Dodatku č.2 se zhotovitelem – Nowastav a.s., Malešická 49, Praha 3, dále schvaluje objednání a úhradu ceny za zhotovení přístupové cesty k protipovodňové retenční nádrži u firmy Nowastav a.s. za max.cenu konkurenční cenové nabídky firmy Jiří Marvánek, Střednice 59, Vysoká, IČ: 47460939, tj. 68 tis. Kč bez DPH. Hlasování:                                          8 – 0 – 0

 

14) výpověď  účtu / vkladu vedeného u  ČMSS, účtu ČS a.s.

ZO na zákl. průběhu financování aktuálních investičních a dotačních akcí projednalo a schvaluje zrušení smlouvy o stavebním spoření č. 5838988801 ze dne 9.1.2015 a převod fin. prostředků na b.ů. obce vedený u ČSOB, č. 173492744 / 0300. dále ZO schvaluje zrušení b.ú. vedeného u ČS a.s. a stejně tak převod zůstatku na b.ú. u ČSOB.

Hlasování:                                                                              8 – 0 – 0

 

Diskuze:

RSDr. J. Blažek – v chorušickém kalu parc.č.1830/10 málo vody, hynou ryby -  starosta – stále zvažovány možnosti doplnění vody – ZO v diskuzi navrhuje zjistit možnosti svodu dešť. vod od č.p. 26 a 27 v Chorušicích.

Podobně - kal v Zahájí, ZO jednalo o možnostech svodu dešť vod, L. Flíček  zjistí cenovou nabídku izolace, ZO bere na vědomí.

RSDr. J. Blažek – postup jednání ohledně umístění semaforů na vjezd do obce - starosta – chybí zaslat žádost k vyjádření DI PČR, provede obecní úřad, ZO bere na vědomí.

J. Tuček – jak pokročilo zavádění optické internetové sítě v obci - starosta – firmě Celanet s.r.o. podepsány schválené dokumenty, informace o zahájení staveb. řízení nejsou….ZO bere informace na vědomí.

J. Tuček – výkopy po havárii vodovodního řadu ve Velkém Újezdu - starosta – na propadlý výkop budou Středočeské vodárny a.s. upozorněny.

R. Vejvodová – dotaz na pokračování příprav na opravu hospody ve Velkém Újezdu - starosta – zbývá doplnění PD, pol rozpočty, z důvodu množství dotačních akcí není kapacita na řešení této akce, ZO schvaluje zadání výmalby interiéru hostince i opravy pánského WC na náklady obce, provedení objednají pracovníci OU.

Hlasování :                                                                             8 – 0-  0

J. Tuček – upozornil na nepořádek u vrat č.p. 54 Vel. Újezd (dřevo a různý materiál) – starosta – o zábor veř. prostranství nebylo žádáno, J. Tuček zkusí zajistit nápravu.

J. Lerch – dotaz na stav koupaliště č.parc. 800/2 – 4 v k.ú. Chorušice – ZO po projednání schvaluje zadání zpracování nutné dokumentace Ing. Kršňákem na zajištění místa pro zachycení splachů z pole, v příp. menšího rozsahu zemních prací i provedení úprav.          Hlasování:                                                                   8 – 0 – 0

L. Flíček – už doplaceno vše od bývalé nájemkyně hospody v Chorušicích Marcely Šereťuk? – J. Doležalová – vyúčtování nájmu uhrazeno, škoda na kotli řešena pojišťovnou, ZO bere informace na vědomí s tím, že jakákoliv soudní pře s ohledem na stáří kotle bude velmi problenatická.

 

Zasedání bylo ukončeno v 20.45 hod.

Usnesení ZO obsaženo v jednotlivých bodech jednání.

 

zapsala:                          Jaroslava Doležalová              …………………………..

     

 

ověřovatelé zápisu:        RSDr. Jiří Blažek                   .  .……………………….

 

 

                                      Jaroslav Tuček                       ………………………….. 

      

 

starosta obce:                 Martin Bauer                          …………………………..           

 

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 14:05
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 14:07
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí