Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 17

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 17
konaného dne 21. května 2020 v budově obecního úřadu Chorušice č.p. 89

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 17)

 konaného dne 21. května 2020 v budově obecního úřadu Chorušice č.p. 89

 

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        RSDr. Jiří Blažek, František Franc

Zapisovatelka:               Jaroslava Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

K předloženému návrhu programu (jak byl zveřejněn na úřední desce OÚ) byl podán návrh na doplnění – starosta – o bod 11.
Hlasování :                                     7 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 16

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 16 - bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

3) MŠ Chorušice  

ZO projednalo a schvaluje předloženou roční účetní závěrku, zprávu o hospodaření, inventarizační zprávu za rok 2019 a žádost o úhradu zhoršeného výsledku hospodaření ve výši -12.884,54 Kč, ztráta uhrazena z rezervního fondu tvořeného v minulých letech. Hlasování:                                                                             7 – 0 – 0          

ZO seznámeno s doručením informačního dopisu Bc. Nadi Jelínkové, pověřené řízením MŠ Chorušice p.o., Chorušice 99, IČ: 72567040 (dále jen MŠ), Bc. Jelínková sdělila důvody vedoucí k možnosti odmítnout pověření řízením MŠ, mj. rozdílný rozsah kompetencí mezi ředitelem a osobou pověřenou řízením MŠ, starostou zmíněn rozsah povinností i práv v příp. osoby pověřené řízením MŠ, v diskuzi členů ZO, zaměstnanců MŠ i veřejnosti probrány možnosti zřizovatele v této situaci, ZO následně schvaluje vypsání konkurzu na ředitele MŠ.
Hlasování:            7 – 0 – 0

ZO jednalo o možnosti pověření některého ze členů ZO k jednání s MŠ i jmenování jako člena komise pro výběr nejvhodnějšího kandidáta na pozici ředitele MŠ, návrhy nepřijali – místostarosta František Franc, RSDr. Jiří Blažek Lukáš Flíček.

Bc. Jelínková na dotaz sděluje počet odchozích dětí do školy pro příští škol. rok - 10 dětí, počet volných míst pro nově přijaté formou zápisu – 10, veřejnost i ZO bere informace na vědomí.

                                                                                                        

4) Rozpočtové opatření obce č. 2/2020ZO projednalo a schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2/2020, které je přílohou č. 1 zápisu a souvisí s navýšením příjmů a výdajů v souvislosti s vytvořením pracovního místa pro 1 osobu na veřejně prospěšné práce – dotace Úřadu práce.
Hlasování:                                                                              7 – 0 – 0

5) Valná hromada spol. Vodárny Kladno – Mělník a.s.

ZO deleguje jako zástupce obce k zastupování na všech mimořádných a řádných valných hromadách společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno, IČ: 4635691, starostu Martina Bauera a jako náhradníky Libora Lesáka, Hůrka 1032, Kralupy nad Vltavou a Martina Kupku, Jana Pavelky 660, Líbeznice.

                    Hlasování:                                                                            7 – 0 – 0

 

6) Žádost o zřízení vjezdu

ZO projednalo Žádost o zřízení vjezdu na stp. 58, alt. parc.č.10/2 v k.ú. Chorušice podanou Janem Moskálem, Chorušice č.p. 105. Důvodem je zvažovaná stavba rodinného domu na uvedených pozemcích. Po projednání záměru na místě ZO schvaluje povolení a zejm. umožnění vjezdu na nově vzniklý stavební pozemek žadatele za podmínek: žadatel na své náklady zajistí dělení parc.č.10/2 o výměře cca 153 m² a prodej nově odděleného pozemku za max. částku 1,-Kč obci Chorušice, obec následně umožní napojení účelové / obslužné komunikace na stávající AB účelovou komunikaci na parc.č.2/2 v k.ú. Chorušice s tím, že nezbytné terénní úpravy i zpevnění povrchu napojené komunikace uhradí žadatel. ZO dále schvaluje záměr vedení přípojky elektro a vodovodu parc.č.2/2 v k.ú. Chorušice, v tomto případě schvaluje odečtení platby za zhotovení GP obcí zakoupeného nově odděleného pozemku z původního parc.č.10/2 v k.ú. Chorušice od náhrady za zřízení věcného břemene.       
   Hlasování:                                                                              7 – 0 – 0

 

7) Nabídka prací Jan Svárovský, DiS.

ZO projednalo a schvaluje cenovou nabídku ve výši 49.874,- Kč vč. DPH za ošetření stromů v obci Chorušice zpracovanou Janem Svárovským, DiS, Korce 18, Doksy, IČ:66994161, s požadavkem u dalších CN uvedení i českých názvů k ošetřovaným stromům.
Hlasování:                                                                             7 – 0 – 0

 

8) Měření rychlosti vozidel

Na návrh P.Kříže, Chorušice č.p. 130 ZO projednalo možnosti omezení rychlosti vozidel při vjezdu do obce od Měl. Vtelna – silnici č.II/274. ZO i veřejností v diskuzi rozebrány možnosti předprojednané s DI Policie ČR, ZO schvaluje projednání možnosti povolení a instalace semaforu reagujícího na překročení rychlosti v tomto úseku silnice II tř.          Hlasování:                                                                    6 – 0 – 1

                                                                                                                                                                                 (proti - Tuček)

 

9) Dotované akce, rozvojové projekty obce

a) Celková obnova výklenkové kaple v Chorušicích - starosta obce informoval ZO o podání žádosti o dotaci dle čl. 20 Pravidel SZIF z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS LAG Podralsko z.s. na akci. ZO bere informace na vědomí.

b) Revitalizace brownfieldů ve Velkém Újezdu – ZO projednalo a schvaluje zadání vypracování odborného znaleckého posudku na brownfield č.p. 35, k.ú. Velký Újezd u Chorušic ( cca do 20 tis. Kč vč DPH ) jako přílohu žádosti o dotaci z MMR ČR.

                     Hlasování :                                                                          7 – 0 – 0

ZO dále bere na vědomí informace o podání žádosti o dotaci.

c) Revitalizace intravilánové zeleně v obci Chorušice- ZO seznámeno o projednání změn ve výsadbách se zhotovitelem - JIB s.r.o., U Parku 2242, Brandýs n. Labem, dále úpravou pomníku padlých ve Velkém Újezdu, která je předmětem projektu ZO bere informace na vědomí.

d) Dotace dešťovka ZO schvaluje záměr zpracování projektu na zachycení dešťových vod z objektů č.p. 27, 89 a kostela v Chorušicích, OU osloví projektanta i zpracovatele dotace. Hlasování :                                                          7 – 0 - 0

RSDr. J. Blažek  - dotaz k udržení vody v kalu Zahájí a Chorušicích - starosta – v jednání s Ing. Kršňákem možnosti přítoku do návesního kalu v Chorušicích, ZO bere na vědomí.

Starosta dále  informoval ZO o jednání s ministrem ŽP o možnostech odkanalizování pásma II b ochrany vodních zdrojů – dle info MŽP prioritou státu zásobování obyvatel  pitnou vodou, nikoli řešení odkanalizování, jednání zprostředkoval senátor Jiří Vosecký, ZO bere informace na vědomí.

A. Vejvodová – řešení ČOV v bytovek č.p. 100 – ZO objednalo rozbor situace možností opětovné žádosti o povolení decentrálního řešení likvidace odpad. vod v obci, záměr aktuálně dle vodoprávního úřadu nepovolitelný z důvodu předběžné opatrnosti úřadů při ochraně vodních zdrojů vodovodu KSKM.  

ZO projednalo a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s ARROWS advokátní kanceláří, s.r.o., V Jámě 699/1, Praha 1 – Nové Město, IČ: 06717586 ve věci realizace právního rozboru možností povolení i znovupodání žádosti o povolení řešení decentrálního systému odkanalizování obce. Hlasování: 7 – 0 – 0

h) rekonstrukce chodníků, přechodů a autobusových zálivů Chorušice - ZO onformováno o schválení dotace z prostředků SFDI na akci „Autobusové zálivy včetně přechodů a navazujících chodníků podél silnice II/274 v Chorušicích“ . Starosta předložil ZO návrh úpravy prostoru před OÚ a prodejnou č.p. 103 od Ing. arch. Mgr. Norberta Schmidta. Po vysvětlení záměru hlasováno o změně projektové dokumentace v úseku před čp.103 a 89. Hlasování:                               3 – 3 – 1

                                                                              (proti RSDr. Blažek, zdržel se – V. Polák, J. Tuček, L. Flíček)

Důvodem zdržení se nedostatek informací, ZP schvaluje vypracování vizualizace záměru a jednotlivých variant řešení, příp. odsouhlasení konečného záměru na prac. poradě.               Hlasování :                                                                   7 – 0 - 0

ZO projednalo a schvaluje cenovou nabídku ve výši 53.482,- Kč vč. DPH od společnosti Eurokom plus, s.r.o., Politických vězňů 912/10, Praha 1 Nové Město, IČ: 24698172, zastoupenou Ing. Radkem Vraným, za zajištění organizace Zadávacího řízení na stavební práce Autobusové zálivy včetně přechodů a navazujících chodníků podél silnice II/274 v Chorušicích.          Hlasování:                                        7 – 0 – 0

j) Protipovodňová retenční nádrž ( poldr ) ve Vel. Újezdě - ZO informováno o nepřevzetí stavby z důvodu nedodržení projektové dokumentace zhotovitelem, ZO bere informace o jednání se zhotovitelem na vědomí. Dále zhotovitel nabízí obci odkup zpevněné komunikace, realizované při stavbě retenční nádrže. ZO se shodlo na odmítnutí CN za 117 tis. Kč, s vědomím ceny konkurenční nabídky schvaluje ZO  možnost objednání materiálu i práce na zpevnění komunikace za cenu max. 50 tis. Kč vč DPH.               Hlasování :                                                                   7 – 0 - 0  

k) Novostavba retenční mokřadní tůně Chorušice (kal Podstavy) ZO  informováno a bere na vědomí průběh realizace díla.

l)  rekonstrukce lesní cesty Podstavy – ZO  seznámeno s postupem prací, z důvodu nemožnosti vedení lesní cesty v pozemku parc.č.1790 v k.ú. Chorušice ZO schvaluje zpracování změny projektové dokumentace dle skutečného provedení stavby a dělení pozemku parc.č.796 v k.ú. Chorušice pro potřeby vedení cesty / lesního pozemku.

Hlasování :                                                                             7 – 0 – 0

m) zakoupení břidlice pro zásyp lesních cest – ZO schvaluje zakoupení břidlicového kameniva za cenu cca 3.700,- Kč / 25 – 30 t pro potřeby výspravy lesních cest v majetku obce, množství cca 300 – 400 t při vhodnosti materiálu.

 Hlasování:                                                                             7 – 0 – 0

n) Pomník Zahájí – ZO seznámeno s návrhem úpravy pomníku v Zahájí zpracovaný Ing. Martinou Forejtovou, Land 05. S návrhem úprav vyslovil souhlas i odb. památkové péče ORP III Mělník, v krátké diskuzi ZO nerozhodlo o jeho schválení a dalším dopracování, ZO schvaluje realizovat veřejné projednání návrhu s občany Zahájí a dalšími zájemci – připraví obecní úřad. Hlasování:                    7 – 0 – 0

 

10) Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

ZO projednalo Žádost o podporu provozu Linky bezpeční, z.s., Ústavní 95, Praha 8 – Bohnice, IČ: 61383198, po projednání schvaluje poskytnutí daru ve výši 1.500,- Kč.

Hlasování:                                                                              7 – 0 – 0

 

11) Žádost o odkoupení obecního pozemku.

ZO projednalo žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 977/7 v k.ú. Zahájí u Chorušic zaslanou p.Stinkou, Mělník. důvodem zvažovaná výstavba RD. Dle územního plánu obce pozemek určen k zastavění, ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku.

Hlasování:                                                                              7 – 0 – 0

 

Diskuze:

A. Lerchová – dotaz na úklid hřbitova po sekání trávy - starosta – úklid v mezích práce VPP zajištěn, ZO i tazatel berou informaci na vědomí.

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 21.20 hod.

Usnesení ZO obsaženo v jednotlivých bodech jednání.

 

Přílohy :      č. 1  - rozpočtové opatření č. 2/2020

 

zapsala:                          Jaroslava Doležalová     …………………………..

 ověřovatelé zápisu:        RSDr. Jiří Blažek          ………………………….

                                      František Franc              ………………………….. 

starosta obce:                 Martin Bauer                 …………………………..           

 

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 13:58
Datum poslední aktualizace: 28. 12. 2021 10:39
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí