Chorušice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecní úřad Chorušice oznamuje, že přijme pracovníka na obsazení pracovního místa - kumulované funkce: administrativní pracovník, úředník USC, a na částečný úvazek pracovník v soc. službách

Obecní úřad Chorušice oznamuje, že přijme pracovníka na obsazení pracovního místa - kumulované funkce:

 • administrativní pracovník
 • úředník USC
 • na částečný úvazek pracovník v soc. službách

• místo výkonu práce: Obecní úřad Chorušice, obec Chorušice
• pracovní poměr na dobu: určitou ( po zapracování dobu neurčitou )
• předpokládaný termín nástupu: dle dohody
• platové zařazení: 7 - 9. platová třída (v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů • pracovní úvazek: 40 hodin týdně – tj. úvazek 1,00


Charakteristika vykonávané práce:

 • Zajišťování chodu podatelny a výpravny,
 • zajišťování částečné ( alt. úplné ) agendy kontaktního místa veřejné správu CZECHPOINT, správa webových stránek obce,
 • Práce s textovým editorem, PC ( zejm. ve form. Word, xls., spisová služba )
 • Zajišťování pokladní služby pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti,
 • Vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení podle příslušných předpisů o archivnictví a spisové službě,
 • Vedení agendy jednání USC, orgánů ÚSC, výborů a komisí ( např. příprava pro projednání prodeje, zakoupení pozemků, podklady pro zajištění převodu katastrálním úřadem, příprava podání žádostí o dotaci, příprava a zajištění kulturních akcí,apod.),
 • Nižší účetní práce - pořizování inventarizačních soupisů majetku organizace,
 • Provádění úkonů pečovatelské služby dle zákona o soc. službách a platné legislativy,
 • vedení PC agendy pečovatelské služby, příprava podkladů pro podání žádostí o dotaci, apod.)

Další požadavky:
Vzdělání: úplné střední s maturitní zkouškou, výhodou ZOZ úředníka USC,
Předpoklady: znalost práce na PC řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič, dobré komunikační schopnosti, flexibilita, spolehlivost základní znalosti podvojného účetnictví obcí, zák. o obcích, zák. o sociálních službách jsou vítány

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum podání přihlášky a podpis zájemce (uvedení platného telefonického kontaktu a emailové adresy nutné ke sjednání osobního pohovoru)

K přihlášce zájemce dále připojí:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělá

Místo a způsob a lhůta k podání přihlášky:

Přihlášku možno podat osobně na Obecním úřadě Chorušice popřípadě zaslat poštou na adresu Obecní úřad Chorušice, Chorušice 89, 277 37 do 14.7.2022.

Bližší informace na telefonním čísle 725 021 094

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců a zveřejnit novou nabídku.

Originál dokument zde:
 

Datum sejmutí: 17. 7. 2022 Zodpovídá: František Franc