Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Informace obce Chorušice – 12 / 2021

Vážení spoluobčané,
Na sklonku roku si zastupitelstvo obce dovoluje informovat o změnách, které nás na území naší obce od r.2022 čekají :

Informace obce Chorušice – 12 / 2021  

Vážení spoluobčané,

Na sklonku roku si zastupitelstvo obce dovoluje informovat o změnách, které nás na území naší obce od r.2022 čekají :

 

 1. Nakládání s odpady od roku 2022 

O loňských vánocích nám dárky nenaděloval pouze Ježíšek, ale i poslanci P ČR v podobě poněkud překotně schváleného nového zákona o odpadech č.541/2020 Sb.. Tento nový zákon obsahuje mnoho „nedokonalostí“ a mj. již neumožňuje způsob úhrady za svoz odpadů tzv. prostř. smlouvy mezi obcí a občanem, který jsme na území naší obce doposud praktikovali, tzn. svoz směsného komunálního odpadu na základě aktuální potřeby formou vyvěšení jednorázových visaček v den svozu na popelnici.

Pro rok 2022 tak zastupitelstvo obce vydalo novou obecně závaznou vyhlášku obce Chorušice č.1/2021 o systému odpadového hospodářství na území obce, ve které víceméně zůstává zachován systém používaných nádob i místa rozestavění sběrových kontejnerů a ve věci zpoplatnění svozu a systému odpadů dále vybíralo pouze ze 2 druhů paušálního poplatku, nově pouze dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke konstrukci, problematice výkladu i administrativní náročnosti správy poplatků v konkrétním případě naší obce, schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Chorušice č.2/2021 ( OZV ) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tato OZV mj. stanovuje kdo je poplatníkem poplatku :      

 • fyzická osoba přihlášená v obci Chorušice,
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce Chorušice.

Dále sazbu poplatku pro rok 2022 pro výše uvedené poplatníky : 1 200,-Kč

Splatnost poplatku – do 30.6.2022, možnosti úhrady :

 • v hotovosti do pokladny na obecním úřadu v Chorušicích
 • převodem na č.ů. obce Chorušice – 173492744/0300 – zde prosíme o vyplnění variabilního symbolu ve tvaru :

číslo místní části obce – 1 Chorušice, 2 Choroušky, 3 Velký Újezd, 4 Zahájí + číslo popisné domu, do zprávy příjemci uvést : PO22 +příjmení všech osob, za které je poplatek placen.

Např. tedy platba za 3 člennou rodinu žijící v bytu bytovky čp.100 v Chorušicích :

Částka 3 600,-Kč, Variabilní symbol : 1100

Zpráva příjemci : PO22 Novák, Nováková, Novák

Např. platba za nemovitost, která neslouží k trvalému bydlení, Velký Újezd čp. 51 

Částka 1200,-Kč, Variabilní symbol : 351

Zpráva příjemci : PO22 Novák

Po uhrazení poplatku bude poplatníkům předána samolepka vyznačující sváženou popelnici s vyznačením oprávněné firmy k odvozu.

Pozor - odpadovou firmou budou sváženy výhradně popelnice, které neobsahují složky odpadu, které lze dále vytřídit - papír, plasty, kovy, sklo, stavební suť, apod. !!

Svoz popelnic bude nadále probíhat ve středu v liché týdny.

Zvažovanou změnou u sběrných míst na separované složky odpadu bude instalace kamerových systémů umožňujících identifikaci osob, které odkládají odpady v rozporu s obecně závaznou vyhláškou, tedy např. do kontejnerů na papír odloží pneumatiky, nebo separované složky jsou odkládány mimo kontejnery na tento odpad…

Pro odkládání objemných odpadů, separovaných složek odpadu, pneumatik a nebezpečných složek odpadu bude stejně jako v roce 2021 otevřen provoz sběrného dvora ve Velkém Újezdě:

Středa            16-17 h             každá 1 sobota v měsíci            9 – 10 h

Zavřeno je o svátcích.

Co dodat závěrem?  V naší obci - 4 místních částech se nachází 291 domů, z tohoto počtu slouží k rekreaci (ne trvalému bydlení) 43 %, už jen z tohoto důvodu není úplně jednoduché ve stávajících mantinelech zákona o místních poplatcích stanovit systém plateb spravedlivý a byrokraticky nenáročný. Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu / SKO / v naší obci bude zaveden po velmi dlouhé době, jeho výše v dalších letech bude velmi závislá na skutečnosti, jak se nám bude dařit jednotlivé složky odpadů nadále třídit a o kolik tun se díky zavedení paušální platby produkce SKO zvýší…  

 

 • rozhodnutí zastupitelstva obce o poskytnutí finančního daru

V souvislosti se zvýšením životních nákladů i snahou o zachování trvale obytné funkce našich obcí rozhodlo zastupitelstvo obce o poskytnutí daru do výše 600,-Kč osobám s trvalým pobytem na území naší obce, které se současně na území naší obce fakticky zdržují a zároveň splní podmínku bezdlužnosti vůči obci Chorušice v r.2022.

Tento dar bude vyplacen pouze v hotovosti v kanceláři obecního úřadu Chorušice, ve Velkém Újezdu pak bude jako v předchozích letech možno cca v měsíci dubnu uhradit jak vybírané poplatky, tak i příp. přijmout tento finanční dar.

 

 • Platby za nájem hrobových míst – hřbitov Chorušice

S účinností od listopadu 2021 byly zastupitelstvem obce schváleny výše plateb za jednotlivá hrobová místa vč ceny služeb. Tyto platby se týkají pouze nově uzavíraných smluv k nájmům hrobových míst.

Jednohrob 3 m2                  celkem           1 020,-Kč / 10 let

Dvouhrob 6 m2                                            2 040,-Kč / 10 let

Hrobka do 9 m2                                          3 060,-Kč / 10 let

Urnový pomníček                                        680 ,-Kč   / 10 let

Místo v kolumbariu                                    1 000,-Kč / 10 let

 

Ostatní záležitosti chodu obce ani poplatky se nemění, přejeme všem občanům pohodový adventní čas, klidné a radostné vánoce a mnoho štěstí a pevného zdraví v nadcházejícím roce 2022.

                                                                                                                      Obecní úřad Chorušice

   ou@chorusice.cz,

                                                                                                                      tel 315 693 221

Datum vložení: 28. 12. 2021 10:27
Datum poslední aktualizace: 14. 1. 2023 8:00
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
 • Doručování SMS a e-mailů
 • Bezplatná služba
 • Jednoduchá a rychlá registrace
 • Možnost výběru kategorií zpráv
 • Jeden účet pro více služeb
 • Osobní údaje v bezpečí