Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Informace obce Chorušice – únor 2024

Informace obce Chorušice – únor 2024  1

Informace obce Chorušice – únor 2024

Informace obce Chorušice – únor 2024 

 

Vážení spoluobčané,

V počátku letošního roku si vás obec dovoluje seznámit s plánovanými aktivitami i připomenout opakující se témata :

Nakládání s odpady

Od roku 2022 je systém nakládání s odpady a platba za produkci odpadů hrazena dle obecně závazných vyhlášek č.1 / 2021 a č.2 / 2022 a tedy tzv. poplatkem „na hlavu“ či za nemovitost, která neslouží trvalému bydlení – tedy platba za 1 trv. žijícího občana činí 1.200,-Kč / rok, platba za nemovitost, která neslouží k trv. bydlení 1.200,-Kč / rok.

Platby za odpad je dle obecně závazné vyhlášky nutno uhradit do konce června a to v hotovosti do pokladny obecního úřadu, nebo převodem na č.ú.obce  – 173492744/0300 – zde prosíme o vyplnění variabilního symbolu ve tvaru :

číslo místní části obce – 1 Chorušice, 2 Choroušky, 3 Velký Újezd, 4 Zahájí + číslo popisné domu,

Např. tedy platba za 3 člennou rodinu žijící v bytu bytovky čp.100 v Chorušicích:

Částka 3 600,-Kč, Variabilní symbol: 1100, Zpráva příjemci: odpady 2024 Novák, Nováková, Novák

Např. platba za nemovitost, která neslouží k trvalému bydlení, Velký Újezd čp. 51 :

Částka 1200,-Kč, Variabilní symbol : 351, Zpráva příjemci : odpady 2024 Novák

Po uhrazení poplatku vyzvedne poplatník na obecním úřadu samolepku vyznačující sváženou popelnici s vyznačením roku svozu, která je dokladem o zaplacení.

Ve Velkém Újezdu je možno uhradit poplatky v pondělí 25.3.2024 od 16.30 do 17.00 hod v kampeličce.

Pozor - odpadovou firmou budou sváženy výhradně popelnice, které neobsahují složky odpadu, které lze dále vytřídit - papír, plasty, kovy, sklo, stavební suť, apod. !!

Pro odkládání objemných odpadů, separovaných složek odpadu, pneumatik a nebezpečných složek odpadu slouží provoz sběrného dvora ve Velkém Újezdě čp.35 (bývalý dvůr s věžičkou):

Středa 16-17 h             každá 1 sobota v měsíci        9–10 h         Zavřeno je o svátcích.

 

Soutěž Entente Florale 2024 Europe

Naše obec získala v rámci soutěže vesnice roku 2023 titul Zelená stuha ČR, tj. v soutěži přihlášených obcí nejvyšší ocenění za údržbu, péči, rozvoj zeleně v zastavěné části i krajiny extravilánu. Dle slov členů národní hodnotící komise se tak stalo za koncepční a odborně podložený přístup při úpravách veřejných prostranství v obcích i obnově krajinného rázu naší obce, stejně tak je toto ocenění obrovským poděkováním všem aktivním obyvatelům naší obce, všem účastníkům brigád i aktivním spolkům. Neméně je třeba poděkovat v rámci soutěže i hodnocení samotného 1. zemědělské a.s. Chorušice, která reprezentovala nejen skvělé mléčné produkty, ale i neskutečnou a ojedinělou práci s dětmi. S prvním místem tak nesouvisí pouze významná dotace ve výši 800 tis. Kč od státu a 100 tis. Kč od Středočeského kraje, ale i závazek reprezentovat ČR v soutěži „kvetoucích sídel“ v rámci přihlášených obcí a měst Evropy.

Dnes již víme, že naši obec navštíví hodnotitelé složení ze zástupců soutěžících států 18.7.2024, na prohlídku obce bude čas 4 hod., v odpoledních hodinách nás komisaři informují o výsledku hodnocení, následovat bude večerní program, kde bychom rádi připravili degustaci mělnických vín jak pro členy komise, tak samozřejmě i veřejnost – program bude postupně připravován.

Zastupitelstvo obce projednalo možnosti zkvalitnění našeho životního prostředí i vzhledu obce a budeme se snažit pokud možno zkulturnit především kontejnerová stání na separované složky odpadu i podpořit a třeba rozšířit květinovou výzdobu domů v naší obci, mj. i formou soutěže popsané v dalším bodu tohoto letáku. Doufejme, že se nám povede představit naši obec podobně dobře jako nedávno Kostelní Lhotě na Nymbursku, která získala stříbrnou medaili, nebo třeba Dobrochovu z Prostějovska, kde vloni „cinkla“ medaile zlatá….

Veškeré kroky a aktivity v této soutěži budou předmětem jednání zastupitelstva i prezentovány na webu obce a v místním rozhlasu.      

 

Soutěž „o nejhezčí květinovou výzdobu“

Tato soutěž vyhlášená obcí Chorušice a pro území naší obce by neměla být jen reakcí na účast v soutěži Entente Florale 2024, ale na základě rozhodnutí zastupitelstva obce trvalou součástí našeho života s cílem ocenit občany, kteří na své náklady udržují jak svá soukromá sídla, tak i třeba veřejná prostranství a celkově svými aktivitami zlepšují vzhled naší obce.

V soutěži bude hodnocena úprava zeleně a květinová výzdoba objektů (rod domky, veř. prostranství) s podmínkou, že tato musí být viditelná a také hodnotitelná z veřejného prostranství.

Hodnocení proběhne do pol. července 2024, porotou budou krajinní architekti dlouhodobě spolupracující s obcí, vyhlášení výsledků proběhne 18.7.2024 v 19 hod při slavnostním večeru věnovaném soutěži Entente Florale, v dalších letech při jiné vhodné příležitosti – např. Chorušická pouť? Předpokládáme ocenění 5-10 vlastníků objektů, na ceny vyhradilo zastupitelstvo obce 40 tis. Kč.

Jakékoliv nápady týkající se nejen této „minisoutěže“, ale i možností dalšího zkvalitnění našeho života rádi přijmou zastupitelé či obecní úřad kdykoliv, stejně tak uvítáme vaše příp. osobní zapojení do těchto aktivit.

 

Daň z nemovitostí v r.2024

Ještě před účinností „vládního úsporného balíčku“ v loňském roce schválilo zastupitelstvo obce zvýšení této daně prostř. místního koeficientu dle § 12 zák. 338/1992 Sb. z původního 1 na hodnotu 2,00, čímž se zásahem obce zvyšuje daň v příp. obytných budov a zast. ploch, nikoli orné půdy, zahrad. Obec tak reagovala na potřeby zajištění finančních prostředků zejm. na údržbu obce a rozšíření počtu pracovníků v údržbě. Vládní úpravy dále navyšují výnos daně z nemovitostí pro občany, avšak v celkovém součtu daňových výnosů neznamenají pro obec z důvodu krácení výnosů jiných daní žádný další finanční zisk. Vzhledem k zásadní novele zák. 338/1992 Sb., která nabyla platnosti 1.1.2024 se ještě k možnostem úpravy plateb této daně vrátí některé zasedání zastupitelstva obce v tomto roce.       

 

Dary trvale žijícím občanům         

V souvislosti se zvýšením životních nákladů i snahou o zachování trvale obytné funkce našich obcí rozhodlo zastupitelstvo obce o poskytnutí daru do výše 600,-Kč osobám s trvalým pobytem na území naší obce, které se současně na území naší obce fakticky zdržují a zároveň splní podmínku bezdlužnosti vůči obci Chorušice v r.2024.

Tento dar bude vyplacen pouze v hotovosti v kanceláři obecního úřadu Chorušice, ve Velkém Újezdu pak bude jako v předchozích letech možno cca v měsíci dubnu uhradit jak vybírané poplatky, tak i příp. přijmout tento finanční dar.

 

Možnost spolufinancování činnosti architekta

V případě, že stavebník realizuje rekonstrukci domu či oplocení platí nadále usnesení zastupitelstva obce, že pokud je návrh úprav exterieru objektu činností autorizovaného architekta, hradí obec ½ nákladů této služby. Vždy je třeba dohodnout záměr, rozsah nákladů i konkr. zpracovatele s obecním úřadem. Obec se touto možností při neschválení záměru vzniku „vesnické památkové zony“ snaží o zachování hodnotné a pro všechny příjemné vesnické zástavby.

 

Veškeré aktuality v dění obce je možno sledovat na www.chorusice.cz,

Obecní úřad Chorušice

ou@chorusice.cz,  tel 315 693 221

Datum vložení: 15. 3. 2024 13:56
Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2024 14:02
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí