Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.46

Zápis ze zasedání č.46 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 20.9.2018 v budově hostince čp.27 ve Velkém Újezdě

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice ( schůze č. 46 )

 konaného dne 20. září  2018 v budově hostince č.p. 27 ve Velkém Újezdě

Přítomni: dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Václav Polák, RSDr. Jiří Blažek

Zapisovatelka: Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů : pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu jednání

ZO schvaluje navržený program dnešního zasedání rozšířený o body 11 až 13.                 Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

2) Projednání zápisu ze schůze ZO č. 45

ZO projednalo zápis ze schůze č.45 ze dne 23.8..2018. Znění zápisu bez připomínek.

 

3) Nabídka – oprava vodní nádrže „za Dubcovými“

Na opravu vodní nádrže parc.č.318/18 s rozšířením na parc.č.318/2 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic možno využít dotaci z MZe, Firma ATI Consulting s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, IČO 07059361 zaslala nabídku na dotační servis.

ZO schvaluje projektovou dokumentaci, realizaci díla, podání žádosti o dotaci z vhodného dot. titulu MZe a objednávku dotačního servisu u firmy ATI Consulting s.r.o.,
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

4) Nabídky na zpracování PD rekonstrukce hostince ve Velkém Újezdě

Starosta informoval o kritériích poptávky zpracování PD, nabídku na zpracování PD pro stavební řízení ( i provedení stavby ) zaslala Ing. Eliška Řezáčová, Roudnice n/ Labem, dále osloven ADU Atelier Kralupy n / Vlt., po obdržení  této nabídky ZO vybere výhodnější nabídku. ZO schvaluje postup i uzavření objednávky na zpracování PD rekonstrukce hostince zpracovateli výhodnější nabídky.    
Hlasování : 7 – 0 - 0

 

5) Schválení přijetí dotace na peč. službu, úprava ceníku za poskytování peč. služby

ZO projednalo a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ev.č. S-0200/SOC/2018/1

k veřejnoprávní smlouvě č. S-0200/SOC/2018 o dotaci na poskytování sociální služby se Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5 – navýšení schválené dotace na platy pracovníků v soc. službách o 14.300,-Kč.
Hlasování :     7 – 0 – 0

ZO projednalo způsob úhrady doprovodu dětí do školského zařízení, po krátké diskuzi ZO schvaluje zvýšení ceny za hod. této činnosti na 80,- Kč, další části ceníku již neupravovat, platnost od 1.10.2018. Upravený ceník pečovatelské služby je přílohou č.1 zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

6) Protierozní opatření ve Velkém Újezdě

ZO se vrátilo k návrhům na řešení prevence bleskových povodní ve Velkém Újezdě – řešení navrhl Ing. Jiří Jodl – ISP,  dešťovou vodu odvést záchytným příkopem od čp. 137 nad spodním dolem do nádrže zachycující dešťovou vodu z kanalizace, velmi vhodné by bylo legalizování zatrubněné vodoteče ve Vel. Újezdě, stejně tak i stávajícíh vodních nádrží. ZO navrhuje ověřit, zda je realizace z pohledu terénních úprav technicky proveditelná, v tomto případě i objednání služeb geodetů ( zaměření, výškopis, polohopis ), prověřit možnost „zamezení přítoku“ přívalových vod z polí do zastavěné části obce, alt. řešení, která mohou být  realizována v rámci vyhlášené KoPÚ v k.ú. Vel. Újezd. ZO posoudilo cenovou nabídku Ing.Jodla, schvaluje objednání těchto služeb po prověření výše uvedených alternativ ( kdy např. úkony z CN nebudou totožné s úkony při zpracování KoPU, stejně tak i např. zábor zemědělských pozemků k navrženému řešení, apod., ).  
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

7) Výsadba stromů k 100 letému výročí  Československa

ZO seznámeno s návrhem programu – 28.10.2018 v odpol. hodinách proběhne položení kytic u pomníků padlých, objednána hudba, připraveno pohoštění v hostincích. ZO schvaluje program, objednání pohoštění, hudby, zpracování pozvánky a navýšení výdajů na kulturu, která bude součástí úpravy rozpočtu č. 5/2018.  
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

8) Dotační servis – LC Pod Stavy, projekt OPŹP zeleň v intravilánu

Firma Authoria s.r.o., Vrchlického 12, Jihlava realizovala výběrové řízení na akci – rekonstrukce LC Podstavy, žádost o dotaci ze SZIF – ZO schvaluje znění i uzavření příkazní smlouvy s firmou na již provedené zadávací řízení k této dotaci.     
Hlasování: 7 – 0 – 0

OPŽP – projekt revitalizace zeleně v intravilánu všech místních částí – ZO schvaluje nabídku i objednání dotačního servisu u spol. ATI Consulting s.r.o.,

Dobronická 1257, 148 00  Praha 4, IČ: 07059361, podání žádosti o dotaci z OPŽP dle aktuální výzvy. 
Hlasování : 7 – 0 - 0

p. Tuček – nesouhlasí s kácením smrku na návsi ve VÚ – strom pro vánoční výzdobu, ani s připravovaným návrhem dle Studie úpravy návsi – každoročním osazením vánočního stromu – starosta navrhuje konzultovat s projektanty, projekt již objednán a realizován, JUDr. Danišovič – ZO podpoří řešení přijatelné pro obyvatele Újezda. Starosta předá připomínku zpracovatelům projektu revitalizace zeleně, ZO bere na vědomí.

 

9) Úprava rozpočtu č. 5/2018

ZO projednalo a schvaluje  rozpočtové opatření č. 5/2018, které je přílohou č. 2 tohoto zápisu – navýšení výdajů/ příjmů na volby, výdajů na kulturu, zachování a obnova kulturních památek, herní prvky dle objednávky a předpokládané dotace z MMR – POV 2018.       
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

10) Vyúčtování kulturních akcí, pouti 2018

P. Blažek – dotaz na některé  částky ve vyúčtování - výdaje na návěs, světelnou show – starosta – návěs zajištěn „zdarma“, výměnou za odvoz suti ( reálně cca 4 tis.Kč ), vysvětlil ústní dohodu s provozovatelem atrakcí B.Fialou ve věci zápůjčky podia 2017 a předpokládaného 2019, ZO bere souhrn výdajů na vědomí.

 

11) KoPÚ Kanina

V návrhu dokončena KoPU Kanina, v návrzích upraveno vedení katastrálních hranic mezi k.ú.Kanina, Vel. Újezd, Mšeno, tímto návrhem je změnšena výměra k.ú. Velký Újezd u Chorušic o 950 m2, dochází k narovnání hranice podle silnice II tř. 273 Mšeno – Mělník a silnice tak oproti původnímu stavu bude dělit obě k.ú., ZO po projednání schvaluje změnu katastrální hranice mezi k.ú. Kanina a k.ú. Velký Újezd u Chorušic v rámci zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kanina včetně částí k.ú. Mšeno a Velký Újezd u Chorušic, schvaluje znění i uzavření Dohody o změně hranic mezi obcí Chorušice a Kanina. Usnesení o změně hranic dle tohoto bodu jednání  ( pro potřeby Státního pozemkového úřadu v Mělníku ) je přílohou č.3 zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

12 Návrh dopravněbezpečnostního řešení u hostince v Chorušicích

Na zákl. předchozího usnesení ZO konzultován návrh na umístění dopravního značení / zařízení na zpomalení dopravy před hostincem na návsi Chorušice s firmou Dopravní značení Mělník s.r.o. – sděleny připomínky a negace k  probíraným navržením ( např. zpomalovací retarder, překážky na komunikaci, apod. ), použitelné řešení je vyznačení místa pro přecházení před vstupem do hostince a pěšiny návsi, z důvodu předpokládaných oprav komunikace ale až cca ½ roku po provedení plošné opravy.
ZO bere informace na vědomí.

JUDr. Danišovič – návrh omezení průjezdu  kamionů ( návěsů o délce 12 m ) v Chorouškách – po diskuzi provede OU konzultaci k možnému návrhu,
ZO bere na vědomí.

 

13) dotace z MMR - hřiště pro všechny generace

S firmou Tomovy parky Group s.r.o. podepsána smlouva o dílo na dodávku herních prvků, aktuálně nekomunikuje, dle zjištění z místa podnikání byli propuštěni zaměstnanci, ukončena výroba herních prvků, Uvedená firma dle smlouvy o dílo má dodat herní prvky pro dotovaný projekt – Hřiště pro všechny generace – POV MMR 2018. ZO po seznámení se s těmito skutečnostmi schvaluje vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele akce, pokud bude možné kontaktovat jednatele společnosti pak i znění a uzavření dohody o výpovědi smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí a firmou Tomovy parky Group s.r.o., pověřuje starostu a místostarostu realizací výběrového řízení ( VŘ ), vyhodnocením výsledků VŘ a podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem na realizaci této akce – zde schvaluje i znění a uzavření této smlouvy o dílo.                   Hlasování : 7 – 0 – 0

 

Diskuze:

p. Blažek – poděkoval za spolupráci v minulém volebním období, dotaz na osvětlení na hostinci v Chorušicích – ZO v diskuzi - provozovatel hostince nedodržuje pracovní dobu dle smlouvy o nájmu,  ZO schvaluje  zaslání Výzvy k nápravě tohoto stavu nájemci, Hlasování: 7 – 0 – 0

p. Lerch – dotaz na opravu místních komunikací – zákazy vjezdu – bude řešeno operativně dle počasí a možností pokládky plošného zákrytu komunikací

JUDr.Danišovič – zeď za pomníkem v Zahájí je firmou Miroslava Lukeše ( Zahájí 26 ) opravena, stromy z pozemku p.  Hradeckého mohou poškozovat zeď i pomník, informoval jednání s p. Hradeckým ( Zahájí 2 )

-kontejnery firmy AVE na separovaný odpad- nejsou odlišeny na barevné a čiré sklo – stačil by jeden – starosta zaslal info k sběru skla členům ZO, vzhledem k nedodržení harmonogramu svozů o prázdninách lepší ponechat oba, ZO bere na vědomí.

- dotaz na čištění příkopů- pracovník na OPP se v obci nezdržuje, trest bude vykonávat jinde, možnost úklidu pracovníky zařazených do VPP

p. Flíček – reklamace stavby akce Sběrný dvůr  obce Chorušice - VÚ č.p. 35 – termíny předání ? starosta informoval o problematice dokončení akce – dodávky stavby, předání díla, varianty řešení, nutnost posudku statika v příp. realizace přístřešku – ZO bere na vědomí. P.Blažek – Švanda – krátká diskuze k náležitostem projektové dokumentace, JUDr. Danišovič – konzultovat možnosti možné vady díla s právníkem – starosta – v řešení.

starosta – informoval o nabídce Ing.Jaromíra Šimonka, Lobeč na možný odprodej / pronájem části stodoly dvora stp.27 vč části plochy před stodolou na stp.25 v k.ú. Vel. Újezd u Chorušic. V diskuzi řešilo potřebnost a využití tohoto objektu pro potřeby obce, vše by bylo vhodné zvážit po naplnění ploch sběrného dvoru, bez závěru.

p. Flíček – dotaz na příspěvek na akci pro oceněné dárce krve, obec přispěla na základě žádosti Českého červeného kříže oblastního spolku v Mělníku, dále obec v minulosti vždy poskytla držitelům zlaté medaile – plakety Dr.Jánského – 40 odběrů dar ve výši 4.000,-Kč, ZO schvaluje zachování této tradice i znění a uzavření smlouvy darovací mezi obcí a Lukášem Flíčkem, Zahájí 30.
Hlasování : 7 – 0 - 0

JUDr. Danišovič – dotaz na projednání výdajů na oslavy výročí 140 let SDH Velký Újezd – ZO se shodlo, že bude projednáno příště při řešení příp. darů spolkům v obci za jejich činnost.

starosta – poděkoval za práci i konstruktivní kolektiv v minulém volebním období členům ZO, zaměstnancům obce, krátce zhodnotil volební období, posun venkova a občanské vybavenosti zpětně k dnešnímu stavu, do nadcházejících komunálních voleb všem kandidujícím i občanům splnění jejich představ.

 

Schůze byla ukončena ve 21.00 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

Přílohy : č.1 ceník úkonů pečovatelské služby obce Chorušice

č.2 úprava rozpočtu obce č.5 / 2018

č.3 usnesení k změně katastrálních hranic Vel. Újezd / Kanina

 

 

 

zapsala:                          Květa Kašparovská        ..……………………….

 

 

ověřovatelé zápisu:        RSDr. Jiří Blažek             ………………………

 

 

                                      Václav Polák                  ………………………..

 

 

starosta obce:                 Martin Bauer                    ....……………………..       

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 21. 9. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2018 0:00
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí