Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.45

Zápis ze zasedání č.45 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 23.8.2018 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice ( schůze č. 45 )

 konaného dne 23. srpna  2018 v budově obecního úřadu v Chorušicích

Přítomni: dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu: ing. Josef Vejvoda, Jaroslav Tuček

Zapisovatelka: Jaroslava Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.

 

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů: pro – zdržel se – proti

 

1. Schválení programu jednání

ZO schvaluje navržený program dnešního zasedání rozšířený o body 8 až 14.                   Hlasování: 8 – 0 – 0 

 

2. Projednání zápisu ze schůze ZO č. 44

ZO projednalo zápis ze schůze č.44 ze dne 12.7.2018. Znění zápisu bez připomínek.

RSDr. Blažek – 1. dotaz – byla řešena dopravní bezpečnost okolo dětského hřiště před restaurací v Chorušicích č.p. 20 ?- starosta – v jednání s firmou Dopravní značení Mělník s.r.o., 2. dotaz – je poptána PD na rekonstrukci hostince ve Velkém Újezdu č.p. 27 ? -starosta doposud bez nabídek, OU poptá.

 

3. Zemní práce na pozemku parc.č. 750/1 v k.ú. Velký Újezd

Na realizaci přeložky vedení NN na p.p.č. 750/1 v k.ú. V. Újezd rozpočet od společnosti ProProjekt, s.r.o., Rumburk ve výši 403.483,- Kč vč. DPH, ZO schvaluje objednání a provedení zemních prací firmou Jiří Marvánek, Střednice 59, Vysoká u Mělníka, IČ:74760939 za 117.134,- Kč vč. DPH, práce elektro zhotovit ve spolupráci s Josefem Lerchem, Chorušice 83 formou DoPP, předpoklad odm. 5x10 tis Kč,
Hlasování: 8 – 0 – 0

                                       

4) Sběrný dvůr Velký Újezd / stavba

Starosta seznámil ZO s návrhem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo se zhotovitelem S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., Krajská 66/7, Litoměřice, IČ: 25484478, kterým se mění znění odst. IV.2 Ukončení prací, předání díla do 19.9.2018 a znění odst.V.2. Cena díla celkem vč. DPH 3 759 702,83 Kč, podmínkou je schválení změn poskytovatelem dotace - SFŽP.  ZO schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo s firmou S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., Litoměřice na akci sběrný dvůr obce Chorušice / stavba.        
Hlasování: 8 – 0 – 0                              
                                                 

5) Rozšíření mateřské školy v Chorušicích  

Před jednáním ZO proběhla prohlídka MŠ, ZO seznámeno s rozsahem novým úprav a rozšíření MŠ o novou třídu, ZO dále seznámeno a schvaluje rozsah provedených víceprací firmou Jaroslav Vincenec, Komenského 29, 79368 Dvorce, IČ: 60294388, hodnota víceprací 89.tis Kč, dále navíc objednané práce – obruby a oplocení k čp.20 za 15 tis Kč.
Hlasování: 7 – 0 – 1 (zdržel se JUDr. Danišovič)

ZO projednalo dopravu dětí do a z MŠ Chorušice protř. pečovatelské služby obce Chorušice - starosta navrhl zajišťovat dopravu dětí do a z MŠ Chorušice pouze v případech, kdy rodič nemůže  dítě dopravit sám ( nemoc, zranění, nutnost opustit obec před otevřením MŠ, apod. ). ZO schvaluje úpravu podmínek poskytování této soc. služby – občanům ve výše uvedeném znevýhodnění.  
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

6) Stavební úpravy hřbitova Chorušice, pomník Zahájí

Starosta předložil ZO cenovou nabídku od  firmy Miroslava Lukeše na stavební úpravy hřbitova v Chorušicích ve výši 80.445,- Kč, stejně tak rekonstrukci zdi za památníkem v Zahájí – zde není možno určit rozsah prací – CN - 300,- Kč/hod. práce + spotř. materiál. ZO schvaluje objednávku prací u firmy Miroslava Lukeše, Krpy 20, IČ : 47035587, dále úpravu rozpočtu obce č.4/2018, která je přílohou zápisu č.1 a zahrnuje kromě výdajů na pohřebnictví i výdaje na vybudování komunikací, příjmy z prodejů pozemků.
Hlasování : 8 – 0 – 0

 

7) Zájezd na Zahradu Čech

ZO projednalo možnost zorganizovat zájezd na výstavu „ Zahrada Čech“, ZO schvaluje neorganizovat zájezd  pokud nebude zájem občanů, v příp. zájmu objednat bus dle počtu zájemců - zjistí obecní úřad.
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

8) Žádost o finanční příspěvek – L.Jindřichová

ZO projednalo a schválilo poskytnutí daru a znění darovací smlouvy uzavřené mezi obcí a Lucií Jindřichovou, Velký Újezd 123 – 3 tis. Kč. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

9) Nabídky na dotační servis

Protipovodňová retenční nádrž k.ú. Velký Újezd – starosta seznámil ZO s cenovou nabídkou společnosti ATI Consulting s.r.o. , Dobronická 1257, Praha 4, IČ: 07059361 na dotační servis : žádost o dotaci 18.000,- Kč, výběrové řízení 17.000,- Kč a administrace dotace 53.000,- Kč. Ceny mohou být poníženy na zákl. rozsahu prací, ZO schvaluje objednávku těchto prací u společnosti ATI Consulting s.r.o..    
Hlasování: 8 – 0 – 0

Novostavba retenční mokřadní tůně Chorušice – zpracován nový projekt na rekonstrukci kalu v Podstavech Chorušice, ZO projednalo podání žádosti do 113 výzvy OPŽP, projednalo a schválilo uzavření smlouvy příkazní s firmou  X-COM BASE s.r.o., Kpt. Stránského 98/13, Praha 14, IČ: 24732311 na zajištění dotačního servisu i podání žádosti o dotaci z OPŽP 113 výzvy, op. 1.3.2.
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

10) Projekt revitalizace zeleně v zastavěném území

ZO projednalo návrhy i alternativy zpracované Ateliérem zahradní a krajinářské architektury Land 05, Ing. Havlová:

- topoly u hřiště p.p.č. 563/2 k.ú. Velký Újezd – ZO se přiklání k var. kácení a nahrazení, Ing.Vejvoda navrhuje javory, ne duby, starosta informaci předá.

- trojúhelník u čekárny p.p.č. 563/4 k.ú. Velký Újezd. Je nutné vyjádření projektanta pro dopravní stavby, lokalita v projektu nebude řešena.

- v býv. zám parku p.p.č. 6/1 k.ú. Velký Újezd návrh rozdělit pouze na 2 st. parcely a zbývající část pozemku využít jako zeleň pro odpočinek, ZO po diskuzi potvrzuje záměr rozdělení p.p.č. 6/1 na 3 parcely pro RD a zvývající zeleň,  ZO dále schvaluje úpravu GP rozdělujícího pozemky na původní parc.č.6/1 tak, aby mezi parc.č.6/13 a sousedním pozemkem vznikl pás o šíři 3,5 – 4 m pro zřízení cesty.       
Hlasování: 8 – 0 – 0

-smrk u zbrojnice st.p.č. 136 k.ú. Velký Újezd návrh pokácet, vysadit lípu, břízy nechat, u pomníku – vysadit 2 stromky, z každé strany + úprava vchodu,

- náves Velký Újezd – současný smrk cloní, pokácet. Ing. Vejvoda – ještě pár let vydrží.

- Hoření důl ve Velkém Újezdu – vykácet akáty, nahradit ovocnými stromy, návrh – třešně, ZO se přiklání k většímu množství slivoní, švestek, jabloní, břízy pokud možno ponechat,

- u č.p. 55 k.ú. Velký Újezd – návrh bude vypracován podle PD kanalizace

- náves p.p.č. 544/4 k.ú. Choroušky – vysadit velkolistou lípu u křížku u příležitosti 100. výročí republiky. F. Franc – zajistí chorušičtí hasiči.

- Švehlova lípa v Zahájí – údržba + ořešáky podle čp.8

P. Švanda – cíp pod p. Lajnerem parc.č. 59/1) ve Velkém Újezdu osadit nějakými keři – obec  požádá  architekty o návrh vhodných keřů, ZO informace bere na vědomí, návrhy budou předány architektům.

 

11) Objednávka prací – mikrokoberec Chorušice

ZO schvaluje objednávku a provedení stavebních prací – mikrokoberec – úprava místních komunikací v k.ú. Chorušice – plocha kolem prodejny, vjezd k čp.26, ulička k čp.85, k čp.114, k čp.112 a ulice parc.č.1812/1 k novostavbám, práce provede firma VPK Suchý, Zásmuky,
Hlasování: 8 – 0 – 0

ZO projednalo, zda v roce 2019 investovat do rozšíření cesty ke střelnici čp.136 ve Velkém Újezdu nebo do oprav povrchu silnic v celé části  Vel. Újezd,  

Ing. Vejvoda – řešit úpravy PD o zadržení přívalových vod před čp.95, ZO schvaluje příp. podání žádosti o dotaci na plošné úpravy komunikací.

 

12) Schválení přísedící Okresního soudu v Mělníku

ZO po doporučení Okr. soudu v Mělníku schvaluje zvolení p. Miloslavy Blažkové, bytem Chorušice č.p. 59 soudcem přísedícím Okresního soudu v Mělníku.        
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

13) Žádost Václava Slánského

ZO projednalo žádost p. Václava Slánského, Pražská 2643, Mělník, vlastníkem č.p. 93 v k.ú. Chorušice o snížení rychlosti v průtahu obce Chorušice na 30 km/hod., alt. pro nákladní dopravu. ZO po diskuzi tento návrh neschvaluje, mj. i z důvodu neschválení tohoto návrhu ze strany DI Policie ČR, pokud je poškozován majetek občanů dopravou, uplatnit škody na vlastníku komunikace,  

RSDr. Blažek – dotaz na přípravu chodníků a veřejného osvětlení k č.p. 130 v Chorušicích - starosta – osloven architekt ing. Jan Pustějovský PhD., bez výsledku, provede poptávku u jiné firmy. ZO neschvaluje návrh p.Slánského na omezení rychlosti na 30 km/h v obci Chorušice.         
Hlasování: 0 – 0 – 8

 

14) Hostinec č.p. 27 ve Velkém Újezdu – pořízení chlazení

Nájemce hostince č.p. 27 ve Velkém Újezdu Miroslav Kříž navrhl pořízení lednice na chlazení cca 8 sudů piva, předpokl. cena 25 tis. Kč. ZO se shodlo na požadavku sdělení technických parametrů zařízení, Ing. Vejvoda – nechat řešení na příští rok při rekonstrukci objektu.
ZO požádá nájemce o výše uvedené sdělení a informace bere na vědomí.

 

Diskuze:

V diskuzi nebyly žádné příspěvky.

Schůze byla ukončena ve 20.45 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

Přílohy :      č.1 úprava rozpočtu obce č.4 / 2018

Datum vložení: 24. 8. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2018 0:00
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí