Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.44

Zápis ze zasedání č.44 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 12.7.2018 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice ( schůze č. 44 )

 konaného dne 12. července  2018 v budově obecního úřadu v Chorušicícíh

Přítomni: dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Lukáš Flíček, Josef Lerch

Zapisovatelka: Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů: pro – zdržel se – proti

 

1)Schválení programu jednání

Starosta navrhuje bod 4) přesunout do dalšího jednání ZO - Ing. Vraný se nemůže zúčastnit dnešního jednání, p. Blažek protinávrh -bod je uveden v pozvánce, trvá na jeho projednání na dnešním zasedání - hlasováno o protinávrhu :
Hlasování:  7 – 0 – 1 (proti Bauer)

ZO schvaluje program dnešního zasedání, který je na návrh starosty doplněn o body č.5, 6, 7 a 8, na jednání se dostavil p. Tuček.
Hlasování: 9 – 0 – 0 

 

2)Projednání zápisu ze schůze ZO č. 43

ZO projednalo zápis ze schůze č.43 ze dne  28.6.2018. Znění zápisu bez připomínek.

 

3) Schválení výsledků výběrového řízení, smlouvy o dílo na rekonstrukci lesní cesty,

Proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci lesní cesty „Pod stavy“. Nabídku zaslaly 3 firmy -  DC Zempra s.r.o., Divize Děčín,  VPK Suchý s.r.o. Zásmuky, SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa. Nejnižší cenu nabídla firma Zempra DC s.r.o., IČ 25480065, bohužel nebyly doloženy reference uchazeče, jednání výběrové komise nadále trvá. ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení, po doplnění chybějících  dokumentů schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - DC Zempra s.r.o., Divize Děčín, pokud by tato firma nedoložila potřebné podklady, pak s firmou VPK Suchý s.r.o. Zásmuky, IČ 270085201, k podpisu smlouvy zmocňuje ZO v příp. nepřítomnosti starosty místostarostu obce J. Lercha.
Hlasování : 9 – 0 – 0

          

4)Žádost o zrušení provozu kurtu u Vraných

Ing. Vraný zaslal žádost o zrušení provozu na kurtu – parc.č.1849 v k.ú. Chorušice, překopnuté míče ohrožují bezpečnost rodiny na soukr. pozemcích. ZO po diskuzi nesouhlasí s uzavřením hřiště, Ing. Vejvoda navrhuje učinit opatření, aby provoz na hřišti neohrožoval vlastníky sousedních nemovitostí – dle přítomných již není možné konstrukční úpravy, zajistit právní odpovědnost osob na hřišti se pohybujících. Po diskuzi ZO schvaluje zkonzultovat s právníky provozní řád hřiště, zajistit, aby návštěvníci hřiště byli odpovědní za vniklé škody, p. Franc zjistí další možná technická opatření ke zvýšení bezpečnosti.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

5) Úprava rozpočtu  obce - Mateřská škola Chorušice p.o.  

Bc. Jelínková pověřená řízením přísp. org. ( MŠ ) požádala o navýšení příspěvku od obce o 188 tis. na vybavení nově vzniklých prostor v MŠ ) . ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 3- navýšení o tuto částku.
Hlasování:   8 – 0 – 1 (proti JUDr. Danišovič)

 P. Blažek – dotaz na personální obsazení MŠ , informace poskytla Bc. Jelínková, dále upozornila na problém s údajem ve školském rejstříku, je zde uvedena p. Mgr. Poláčková – bude řešeno ve spolupráci s obecním úřadem. Upravený rozpočet obce je přílohou č.1 tohoto zápisu.

 

6) Zubní pohotovost

Firma Breg s.r.o. se kterou má obec uzavřenou smlouvu na poskytování zubní pohotovosti občanům obce oznámila potíže s tímto projektem, dle sdělení jsou služby poskytovány dále, dle info města Mělník  založena další firma pro poskytování zubní pohotovosti - Mělnická stomatologická s.r.o. Dle sdělení města Mělník je třeba uzavřít smlouvu o poskytování s novým subjektem, z důvodu potvrzení fungování Breg s.r.o. a nezískání důkazů o porušení smlouvy mezi obcí Chorušice a poskytovatelem tak není důvod smlouvu ukončit – ZO do doby získání důkazů o porušení smlouvy ze strany Breg.s.r.o. schvaluje jinou smlouvu neuzavírat.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

7)Komunikace – obytná zóna a RD Velký Újezd

ZO projednalo úhradu prací, které nebyly součástí projektu komunikace obytná zona a RD Vel. Újezd-  ZO schvaluje objednání a úhradu těchto prací ( dodávka a zapracování štěrků, drenáže, geotextilie, obrub, cena cca  68 tis.Kč ) u firmy Cestav CL s.r.o.. IČ: 25400410.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

8)Dotace Středočeský Humanitární fond

ZO projednalo a schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeského Humanitárního fondu – tématické zadání Sociální oblast na poskytování pečovatelské služby obce Chorušice, schvaluje znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace ( 180 tis. Kč ).
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

Diskuze:  

p. Flíček – reklamace vrat na hřbitově, sdělen názor znalce, bude dále projednáno se zhotovitelem,
ZO bere na vědomí

p. Franc – žádost o opravu hasičské stříkačky PPS 12 ve voze AVIA v Chorušicích – ZO schvaluje objednání a financování opravy motorového čerpadla.
Hlasování: 9 – 0 - 0

p. Blažek – dotaz na úklid materiálu z opravované střechy na OÚ, firma neodstranila – bude uklizeno obcí, objednávka neřešila…

JUDr. Danišovič – dotaz na práci OPP- bude řešeno s panem Kuchtou

p. Lerch – zvýšení bezpečnosti u dětského hřiště před hostincem v Chorušicích, navrhuje řešit retardérem, starosta zjistí možnosti – návrh firmy Dopravní značení Mělník s.r.o.

Ing. Vejvoda – dotaz na poldr VÚ – zatím stav nezměněn, rekonstrukce hostince ve Velkém Újezdě – obec poptá nabídku zpracování projektové dokumentace

starosta – za SDH Velký Újezd poděkoval za podporu obce při oslavě  140 let výročí Sboru dobrovolných hasičů ve Vel. Újezdě, konaných 7.7.2018.

 

Schůze byla ukončena ve 21.00 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

Přílohy :  č.1 změna rozpočtu obce č.3 / 2018

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 13. 7. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 7. 2018 0:00
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí