Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.43

Zápis ze zasedání č.43 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 28.6.2018 v budově kampeličky čp.51 ve Velkém Újezdě

 Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice ( schůze č. 43 )

 konaného dne 28. června 2018 v budově čp. 51 kampelička Velký Újezd


Přítomni:                       dle prezenční listiny

Ověřovatelé zápisu:        JUDr. Michal Danišovič, František Franc

Zapisovatelka:               Jaroslava Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

 

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         : pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu jednání

ZO schvaluje navržený program dnešního zasedání.                 
Hlasování: 8 – 0 – 0  

 

2) Projednání zápisu ze schůze ZO č. 42

ZO projednalo zápis ze schůze č. 42 ze dne 24.5.2018.  
Znění zápisu bez připomínek.

 

3) Rozšíření mateřské školy Chorušice

Výběrové řízení s datem podání nabídek 14.6.2018 bez nabídek, následně osloveny firmy Rudolf Kinzl, Velký Újezd 54, Hrstka spol. s.r.o. Mělník, dále na zákl. poptávky vedení MŠ podala nabídku firma  Jaroslav Vincenec, Dvorce. ZO seznámeno s došlými nabídkami, R.Kinzl ( 838 tis.Kč vč. DPH ), Jar. Vincenec ( 550 tis.Kč ), z důvodu nižší nabídkové ceny ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Vincenec, Komenského 29, 79368 Dvorce, IČ: 60294388, neplátce DPH, dále ZO schvaluje objednání stavebního / technického dozoru akce - u firmy Warantia s.r.o., Nad Vodojemem 3291, Mělník, IČ: 01558994, zast. Libor Bula za nabídkovou cenu  9.680,- Kč vč. DPH na období 2.7.2018 – 31.8.2018.
Hlasování:                                 8 – 0 – 0

 

4) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce v příštím volebním období

ZO seznámeno s možností stanovit počet zastupitelů v rozmění 7 – 15 členů, ZO schvaluje po krátké diskuzi pro příští volební počet členů ZO 9.
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

5) Žádost vlastníků BJ v bytových domech č.p. 96 a 97 v k.ú. Chorušice o   zakoupení pozemku do vlastnictví obce

Obecnímu úřadu Chorušice doručena žádost vlastníků BJ ve výše uvedených bytových domech o zakoupení pozemku p.p.č. 1845, k.ú. Chorušice z vlastnictví Státního pozemkového úřadu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774, do vlastnictví obce z důvodu zachování současné funkce pozemku – komunikace a veřejná zeleň. ZO v případě, že to bude možné schvaluje zaslání žádosti o bezúplatný převod pozemku do vlastnictví obce, pokud  bezúplatný převod výše uvedeného pozemku možný nebude shodlo se ZO na vůli zakoupit tento do vlastnictví obce po stanovení ceny znaleckým posudkem.
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

6) Nabídka Vodáren Kladno – Mělník a.s. na odkanalizování obce

ZO seznámeno se zněním Sdělení k návrhu společnosti Vodárny Kladno Mělník a.s. (dále jen VKM), které je reakci na Nabídku odkanalizování části obce Velký Újezd ze dne 8.3.2018 od VKM. Ing. Vejvoda – souhlas s návrhem odpovědi, trvat na původním znění návrhu obce z 01/2018, tj. projednat s VKM možnost centrálního řešení odkanalizování obce za finančních a provozních podmínek neschváleného decentrálního systému. ZO schvaluje zaslání sdělení obce v tomto navrženém znění.
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

7) Oprava křížku „k Nebuželům“ a výsadba lip

Položkový rozpočet na opravu sakrální památky - Boží muka - křížek u silnice II.  třídy č. 273, na p.p.č. 824, k.ú. Velký Újezd, zpracoval v r. 2016 restaurátor Miroslav Kroupa, Sportovní 2723, Mělník, IČ: 10234098. Původní rozpočet 81tis.Kč je možno ponížit dodávkou nového křížku a zhotovením podstavce, ZO projednalo možnost výsadby 3 ks lip při příležitosti 100. výročí založení republiky -1 ks Klub českého pohraničí, z.s., 1 ks obec Chorušice (výsadba  množená z památné lípy v Chorouškách), 1 ks dar z Nadace partnerství. Slavnostní výsadba v 10/2018. ZO schvaluje objednání opravy / nové instalace kamenného podstavce a křížku v místě zvaném „U lip“, zajištění sazenic lip a jejich slavnostní výsadbu, stejně tak objednání a dodávku vhodného kultivaru lípy pro výsadbu v Chorušicích na pozemku parc.č.85.  
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

8) Dotace, projekty

Elektromobil pro pečovatelskou službu - vyzkoušen Nissan e-NV 200, pro potřeby PS malý. Možnost získat dotaci na nový vůz PS nyní není, návrh zda zkusit z fondů Stč. kraje v r.2019 ??   
ZO bere na vědomí

Protipovodňový poldr Velký Újezd – aktuálně vydáno stavební povolení, ZO seznámeno s možnostmi dotací národních i z OPŽP, ZO schvaluje podání obou druhů žádosti o dotaci i objednávku dotačního servisu. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Oprava střechy přístavku budovy č.p . 5, k.ú. Velký Újezdstarosta informoval o problémech v důsledku zatékání do přístavku, ZO se shodlo opravu neodkládat a schvaluje objednání prací dle  cenové nabídky firmy  Vojtěch Cihlář, Kysucká 658/15, Praha 9 - Čakovice, IČ: 87327155 ve výši 169 203,50 Kč, znění i uzavření smlouvy o dílo / alt. objednání prací za podmínek záruky daných smlouvou o dílo.  
Hlasování: 8 – 0 – 0

Hřbitov Chorušice – starosta obce seznámil ZO se stavem hřbitovní zdi za kolumbáriem, ZO seznámeno s poruchami zdiva  kolumbária na p.p.č. 87/4, k.ú. Chorušice, ZO schvaluje objednání a provedení úprav objektu kolumbária dle  CN  firmy Vojtěch Cihlář, Kysucká 658/15, Praha 9 - Čakovice, IČ: 87327155 ve výši 102 171,10 Kč, i požadavek realizovat opravu co nejdříve z důvodu poškozování obsahu kolumbária. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Dotace MMR

- Hřiště pro všechny generace – do VŘ podala nabídku pouze jedna firma – Tomovy parky GROUP s.r.o., Karlovice – Radvánovice 11, Turnov, IČ: 002219182 s cenou ve výši 502.517,84 Kč vč. DPH. ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo se společností Tomovy parky GROUP s.r.o..
Hlasování: 8 – 0 – 0

- Oprava komunikace Chorušice – nabídku do VŘ podaly 3 firmy, ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s firmou doporučenou výběrovou komisí -  VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, Zásmuky, IČ: 27085201, která podala nejnižší nabídku - 2.023.491,26 Kč.         
Hlasování: 8 – 0 – 0

Sběrný dvůr Velký Újezd –  ZO bere na vědomí průběh prací, doposud fakturace dle pol. rozpočtu..

Hostinec Velký Újezd – starosta informoval ZO o konkr. opatření stavebního úřadu a povolení stavby, ZO budou předloženy nabídky na zpracování PD

Lesní cesta do Podstav – na 10.7.2018 vypsané VŘ na zhotovitele, nutno svolat jednání ZO k schválení smlouvy o dílo do 20.7., ZO bere informace na vědomí.

Nadace Partnerství – obec požádala o grant Podzimní sázení stromů 2018, projekt nebyl přímo podpořen, postoupil do projektu Stromy místo letáků.

Návrh podat žádost o grant z Projektu Stromy 2018 z Nadace ČEZ nebo koupit stromy k prostředků obce. ZO v příp. neschválení dotací schvaluje podzimní nákup stromů z rozpočtu obce.          
Hlasování: 8 – 0 – 0

Nádrž ( kal ) v Podstavech – PD zpracována, návrh na zřízení el. přípojky k čerpadlu pro cirkulaci vody, odhad nákladů  3.000,- - 5.000,- Kč / rok.. ZO schvaluje provedení el. přípojky k objektu, starosta přepošle celou PD členům ZO.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Problematika napouštění vodní nádrže na návsi ve Velkém Újezdu – informace starosty o jednání se Středočeskými vodárnami, a.s., ZO schvaluje po krátké diskuzi úhradu ceny vodného za napuštění požární nádrže, stejně tak schvaluej smlouvu darovací uzavřenou mezi Stč. vodárnami a obcí o poskytnutí daru ve výši 20 tis.Kč jednotce sboru dobrovolných hasičů obce.
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

Diskuze:

RSDr. J. Blažek: – dotaz na internet - starosta  sdělil aktuální jednání s 1. zemědělskou a.s. Chorušice doposud nikdo z poskytovatelů nenabídl žádné lepší podmínky pro občany….

- proč stále nejsou opraveny hodiny na OÚ? - starosta – je to o rozhodnutí, zda pracovník obce bude řešit tuto opravu, nebo např.zálivku stromů, sečení obce atd., firma SPEL Praha zatím opravu slibuje, možno hledat i jiný servis….

- malba nápisu na hospodě v Chorušicích č.p. 20 - starosta – objednán písmomalíř Miroslav Kroupa, Sportovní 2723, Mělník. Nabídková cena 8.700,- Kč –
ZO bere na vědomí

- pochvala za uspořádání zájezdu na hudební muzikál – „Čas růží“

JUDr. M. Danišovič – dotaz na čištění příkopů v Zahájí - starosta –  zajišťuje pracovník na OPP p. Kuchta, pouze ve čtvrtek a pátek.

V. Polák – informace o stavu sadby, pěstební činnosti a aktivitách mysliveckého spolku v lesích - 90 % nově vysazených sazenic se neujala v důsledku sucha –
ZO bere na vědomí.

J. Lerchdotaz na cestu do Podstav - starosta – viz bod 8) a  VŘ 10.7.2018  


Schůze byla ukončena v 20.45 hod.

Usnesení ZO obsaženo v jednotlivých bodech jednání.

Datum vložení: 29. 6. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 6. 2018 0:00
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí