Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.42

Zápis ze zasedání č.42 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 24.5.2018 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

 Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 42 )

 konaného dne 24. května 2018 v budově obecního úřadu v Chorušicích

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Václav Polák, RSDr. Jiří Blažek

Zapisovatelka: Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů : pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu jednání

ZO schvaluje navržený program dnešního zasedání rozšířený o body 15 a 16.
Hlasování: 9 – 0 – 0  

 

2) Projednání zápisu ze schůze ZO č. 41

ZO projednalo zápis ze schůze č. 41 ze dne 19.4.2018.  Znění zápisu bez připomínek.

 

3) Dodatek smlouvy o dílo-dešťová kanalizace velký Újezd

Starosta informoval o průběhu prací , projednán dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou -  Jiří Marvánek, Střednice č.p. 59, 277 24 Vysoká, IČ 74760939 – v dodatku zahrnuty vícepráce a méněpráce, ZO projednalo následné práce, ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvy o dílo se zhotovitelem, dále objednávky prací – dodávka šachty s uzávěrem ( 17 tis.Kč vč DPH ) a dodávku odvodňovacích žlabů vjezdové brány ( 41 tis.Kč ). Hlasování: 9 – 0 – 0

 

4) Problematika odkanalizování obce

Starosta jednal se spol.VRV a.s. o možnostech řešení decentrálního čištění odpad. vod na území obce – preference centrálního řešení z důvodu existence pásma ochrany vod IIb, nabídka na vypracování studie. ZO se shodlo na postupu, kdy obec by měla reagovat na návrh spol. Vodárny  Kladno – Mělník a.s. (VKM), zjistit možnost kompenzace pro  obyvatele za omezené možnosti v řešení odkanalizování obce, starosta připraví koncept odpovědi spol. Vodárny Kladno – Mělník a.s. a zašle členům ZO, na další schůzi bude projednáno.
ZO bere na vědomí.

 

5) Dotace z MMR 2018, dotované projekty

ZO seznámeno se skutečností, že žádosti o dotace z MMR – POV 2018 dotační titul 2 – doplnění herních prvků  a dotační titul 5 – místní komunikace byly kladně vyhodnoceny, bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. ZO schvaluje přijetí dotací a spolufinancování akcí z rozpočtu obce, dále objednávku na opravu komunikací tryskovou metodou ve Velkém Újezdě, příp. dle potřeby.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Informace o realizaci projektu Sběrný dvůr ve Velkém Újezdě -  v počátku stavby řešeny drobné rozdíly stavby a PD, starosta informoval o aktuálním stavu řešení pojezdové komunikace, příp. vícepráce a méněpráce budou poté řešeny dodatkem ke smlouvě,
ZO bere informace na vědomí.

Možnost dotace na elektromobil pro peč službu – ZO informováno o technickém stavu vozu pečovatelské služby, starosta dohodl prohlídku elektromobilu Nissan e-NV 200, ZO se záměrem zakoupení el. vozu souhlasí, na dalším jednání bude ZO informováno o vhodnosti konkr. vozu pro potřeby PS.

Dotace / projekt předcházení vzniku odpadů žadatele - Sdružení obcí Kokořínska - pořízení kompostérů pro občany – dle probíhající ankety je značný zájem obyvatel, kteří nepodali žádost v projektu obce Chorušice, alt. chtějí doplnit objem nádob – ZO schvaluje zapojení obce Chorušice do projektu Sdružení obcí Kokořínska na předcházení vzniku odpadů z OPŽP a úhradu podílu spoluúčasti / výdajů obce na tomto projektu. Hlasování: 9 – 0 – 0

ZO seznámeno s aktuálními akcemi programu rozvoje obce řešenými obcí a jejich stavem,
ZO bere na vědomí.  

 

6)Zhotovení komunikace k RD – Velký Újezd

Ke schválené smlouvě o dílo  s firmou Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965, Česká Lípa, IČ 44569432 na akci - komunikace – obytná zona a RD Velký Újezd projednán na zákl. rozkrytí konstrukcí v rámci přípravných prací dodatek č. 1 vč. úpravy rozpočtu k opravě komunikace na parc.č.764 v k.ú. Vel. Újezd. ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou akci, změnu rozpočtu akce a podání žádosti o dotaci na tuto akci z programu obnovy venkova Stč.kraje, vč. podmínek dotace a spolufinancování akce dle programu.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

7) Schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce za rok 2017

ZO projednalo výsledek přezkoumání hospodaření obce a návrh závěrečného účtu za rok 2017 . ZO schvaluje závěrečný účet obce Chorušice za rok 2017 – bez výhrad.    Hlasování: 9 – 0 – 0

ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

8)Chorušická pouť 2018

Starosta seznámil ZO s programem a náklady na letošní pouť, v sobotu 4.8.od 14 hod. vystoupí - Tři ségry Banditos, 16.30 - K.E. Gott a Marcela Holanová ,v neděli 5.8. po obědě Milan Schelinger. Proběhnou výstavy a další doprovodné akce.
ZO bere na vědomí

 

9)Rekonstrukce MŠ

P. Drechsler dopracovává projekt, vzhledem k opět zpřísněným ČSN v oblasti požární ochrany je PD stále ve fázi zpracování, po vypracování položkového rozpočtu bude vyhlášeno výběrové řízení, po dopracování PD bude členům ZO zaslána,
ZO bere na vědomí

 

10)Žádost Klubu českého pohraničí

ZO projednalo žádost Klubu českého pohraničí o možnost vysázet na území obce Chorušice lípu k výročí 100 let od vzniku České republiky. ZO schvaluje záměr výše uvedeného subjektu, obecní úřad ve spolupráci s krajinnými architekty připraví vhodné místo.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

11)Žádost Linky bezpečí

Projednána žádost Linky bezpečí z.s. o finanční podporu, ZO po projednání schvaluje návrh žádosti nevyhovět.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

12)Jmenování zástupce obce na valnou hromadu VKM a.s.

ZO na jednání valné hromady spol. Vodárny Kladno – Mělník a.s. konané dne 29.5.2018 v sídle společnosti deleguje starostu obce, příp. jako 1 náhradníka Ing.Martina Macha, starostu města Mšeno, alt. zástupce DSO VKM, jehož je obec členem.
Hlasování : 9 – 0 - 0

 

13Prodej pozemku

ZO projednalo žádost V. Valenty Velký Újezd č.p. 115 a M. Nevařilové, Jana Palacha 1023, Mladá Boleslav o prodej pozemku č. 538/24 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic. Zveřejnění záměru prodeje pozemku proběhlo, návrh stanovit lhůtu podpisu kupní smlouvy od schválení prodeje ZO – 6 měsíců. ZO schvaluje prodej pozemku za podmínek - kupní cena 800,-Kč/m2 pozemku, pokud do 5 let od uzavření kupní smlouvy bude na pozemku vystavěn dům a v něm alespoň po dobu 3 měsíců nepřetržitě přihlášeny k trv. pobytu min 2 osoby vrátí obec kupujícím, ½ tj.,400,-Kč/m2 z kupní ceny pozemku, platnost usnesení ZO o prodeji pozemku stanovit na max. 6 měsíců od doručení oznámení o prodeji kupujícímu.   
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

14)Pronájem části č.p. 20 v k.ú. Chorušice

Pan Nong Minh Khoi, vietnamský obchodník v prodejně čp.103 Chorušice, bytem Chorušice 103, IČ 28987748, požádal o pronájem místnosti ( býv. kadeřnictví, vchod  před čp.21 ) v domě č.p. 20 v Chorušicích. Stavební úpravy provede svépomocí, nájemné 500,-Kč/měsíčně. ZO seznámeno s daty vyvěšení a sejmutí záměru, schvaluje pronájem výše uvedenému žadateli od 1.6.2018, vč. znění a uzavření smlouvy o pronájmu - zálohy na vodné 500,-Kč/měsíčně, stočné 500,-Kč/měsíčně .
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

15) Úprava rozpočtu č. 2/2018

ZO projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu č. 2 , která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.     Hlasování: 9 – 0 – 0

 

16) Směrnice GDPR

ZO projednalo a schvaluje směrnici obce Chorušice pro nakládání s osobními údaji dle nařízení EK o ochraně osobních údajů, platnému od 25.5.2018( GDPR ).  
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

Diskuze:

J.Tuček – dotaz na řešení lokálních povodní ve Velkém Újezdě, jaká přijmeme opatření – starosta - u poldru probíhá od roku 2015 zpracování PD a povolovací řízení ( DUR, staveb. povolení…), z důvodu legislativních požadavků při vyřizování veřejně prospěšných staveb trvá takto dlouho,  dalším řešením bude kvalitně provedená komplexní pozemková úprava ( KPU ), zde starosta zmiňuje možnost „předběhnout“ realizaci KPU a pozvat krajinného architekta – vodohospodáře ke konzultaci návrhu opatření – s tímto ZO souhlasí, pověřuje starostu jednáním. Dále starosta sděluje, že 1. zemědělská a.s. uklidila část naplavenin ze spodního dolu ve Vel. Újezdě, navrhuje  aby úklid dokončila vč. odtěžení naplavené zeminy z vodní nádrže - ZO schvaluje požádat 1. zemědělskou a.s. o odtěžení zeminy.  
Hlasování: 9 – 0 – 0

Ing.Jos.Vejvoda- hostinec VÚ- byla provedena oprava komínů, dotaz k realizaci rekonstrukce objektu dle návrhu Ing.arch.Pelcla - starosta bude konzultovat se stavebním úřadem druh povolovacího řízení, na příští jednání ZO bude sděleno.

RSDr. J. Blažek - dotaz na vybudování připojení k internetu v obci – firma slíbila realizaci do konce června – starosta – do 6/2018 nechme firmu konat…

Dále - dotaz na herní prvek – hnízdo- jednáno s firmou Tomovy parky Group s.r.o., objednávka potvrzena, dodávka není…, dále dotaz na lavice na  návsi Chorušice – budou dodány v tomto týdnu, dotaz k nápisu a světlo hostinec Chorušice- obecní úřad poptá písmomalíře, dotaz na funkčnost zvonu na obecním úřadu – starosta – poptána firma k opravě táhel, dotaz - cestička na novém hřbitově – objednaná firma, realizace měla být již v dubnu…, dotaz –

vybudování osvětlení k č.p. 130 v Chorušicích – starosta – je poptána studie řešení prostranství – Ing.Pustějovský PhD – zatím bez zpracování nabídky.

JUDr. Danišovič – stromy poškozují zeď u pomníku v Zahájí , návrh pořezat jasany, čištění strouhy v Zahájí – práce začal p. Kuchta, vykonává obecně prospěšné práce-  nyní nedochází

starosta  -  možnost objednání vstupenek na muzikál „Čas růží“ cena vstupenky 120,-Kč, s příspěvkem na dopravu cenu stanovit na 200,-Kč – ZO souhlasí, pokud se podaří vstupenky zajistit, obec uhradí zbylou cenu dopravy, nabídka bude zveřejněna.  Hlasování: 9 – 0 – 0

dále - 7.7.2018 se koná oslava 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Velký Újezd, pozvání i pro soutěžní družstvo hasičů z Chorušic – ZO bere na vědomí, p. Franc – chorušické družstvo nemá vybavení – starosta sdělil možnost nakoupení vybavení z prostředků SDH ( spolkových ), v příp. použití zakoupeného materiálu pro JSDH , z rozpočtu tohoto ( zásahové  jednotky  - JSDH obce Chorušice ).   

 

Schůze byla ukončena v 21.00 hod.

Usnesení ZO obsaženo v jednotlivých bodech jednání.

Originál dokument zde:

Datum vložení: 22. 6. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2018 0:00
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí