Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.41

Zápis ze zasedání č.41 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 22.2.2018 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

 Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 41 )

 konaného dne 19. dubna 2018 v budově obecního úřadu v Chorušicích

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Lukáš Flíček, Josef Lerch

Zapisovatelka:Jaroslava  Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů: pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu jednání

ZO schvaluje navržený program dnešního zasedání rozšířený o body 8 - 13.                  Hlasování:8 – 0 – 0  

 

2) Projednání zápisu ze schůze ZO č. 40

ZO projednalo zápis ze schůze č. 40 ze dne 19.4.2018.  Znění zápisu bez připomínek.

 

3) Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce

ZO seznámeno s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti

č. IP-12-6011357/1 Chorušice, přípojka kNN pro parc.č. 32 – Kučerová mezi obcí jako povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035 jako oprávněnou. Věcné břemeno k parc.č. 1777/11, k.ú. Chorušice zřizuje obec ve prospěch oprávněné za jednorázovou náhradu 10.800,- Kč. ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi výše uvedenými subjekty.      
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

4) Podzimní výsadby stromů

ZO seznámeno s možností pokračovat ve výsadbě ovocných stromů původních místních odrůd s využitím grantu ve výši cca 30.000,- Kč od Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno, IČ: 45773521. Další možnost – např. grant od Auto Škoda a.s.,  ZO schvaluje podat žádost o dotaci od Nadace Partnerství a provést podzimní výsadby v podobném rozsahu jako v r.2017.
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

5) Úpravy hostinců

ZO seznámeno s návrhem p. Miroslava Kříže, Velký Újezd 90, IČ: 66397740, nájemce hostince ve Vel. Újezdě č.p. 27 na označení hostince plastovou cedulí s logem pivovaru Gambrinus jako „Hospůdka u Žižky“. Ing. Vejvoda – pivovar by měl něco dát, např. v Chorušicích má nájemce hospody slunečníky. Po diskuzi ZO schválilo označení hostince ve Vel. Újezdě i Chorušicích malovaným nápisem na fasádě budovy ( v Újezdě nápis je, v Chorušicích dle návrhu Ing.arch.Schmidta z r.2010 ), postranní tabule s nabídkou jsou možné.
Hlasování: 8 – 0 – 0

ZO dále seznámeno s cenovou nabídkou ve výši 52.247,- Kč vč. DPH od Radka Doležala, Sídliště Střed 2576/10, Mělník, IČ: 88068170, na rekonstrukci spalinové cesty pro kamna na pevná paliva na sále pohostinství Vel. Újezd 27.

Po diskuzi ZO schvaluje poptávku další nabídky s použitím stejného materiálu, po vyhodnocení objedná obecní úřad nejvýhodnější nabídku.
Hlasování: 8 – 0 – 0

ZO projednalo podmínky pronájmu místnosti v hostinci v Chorušicích č.p. 20 prodejci potravin v Chorušicích. Pro stanovení výše nájmu rozhodující, zda zřízení požadovaného WC bude hradit obec nebo provede sám nájemce. Na nájemce bude převeden odběr el. energie, za těchto podmínek  ZO schvaluje záměr pronájmu části čp.20 – bývalého kadeřnictví.
Hlasování:      8 – 0 – 0

Starosta informoval o jednání s projektanty ve věci rekonstrukce hostince Velký Újezd dle studie Ing.arch.Pelcla, - řešení oprav komínů.
ZO bere na vědomí.

 

6) Řešení problematiky GDPR

ZO seznámeno s postupem zajištění souladu ochrany osobních údajů s nařízením EK 2016/679  platným od 25.5.2018. ZO schvaluje postup i náklady vyplývající z nabídky společnosti SMS služby s.r.o. a znění i uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů mezi obcí a SMS-služby s.r.o., V Rovinách 40, Praha 4, IČ: 06784771,platba za služby pověřence 600,- Kč / měs.
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

7) Využívání obecních pozemků

ZO seznámeno s několika příklady využívání / zaplocení obecních pozemků fyzickými osobami k jejich potřebě bez dokladu o jejich užití, ZO schvaluje zmapovat takto užívané obecní plochy ve všech částech obce a oslovit uživatele s možností uzavřít nájemní smlouvy za ceny obvyklé s pronájmem zemědělské půdy – tj.cca 0,80 Kčm²/ rok, bez rozlišení typu pozemků.
Hlasování:  8 – 0 – 0

 

8) Prodej pozemku ve vlastnictví obce

ZO seznámeno s Žádostí Václava Valenty, V. Újezd 115 a Michaly Nevařilové,  Jana Palacha 1023, Mladá Boleslav o prodej pozemku č. parc. 538/24, k.ú. Velký Újezd u Chorušic – ZO  schvaluje záměr prodat uvedený pozemek, záměr bude zveřejněn v souladu se zák. o obcích.        
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

9) Zajištění kandidátů na funkci přísedících soudu

ZO seznámeno s Žádostí o součinnost při zajištění kandidátů na funkci přísedících zaslanou Okresním soudem v Mělníku,  ZO navrhuje v souladu se  zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění paní Miloslavu Blažkovou, trv.Chorušice 59.
ZO požádá předsedu soudu o vyjádření k návrhu.

 

10) Žádost Mateřské školy Chorušice p.o.

ZO seznámeno s žádostí Mateřské školy Chorušice přísp.org. (dále jen MŠ) o souhlas uzavřením MŠ v termínu 2.7.2018 – 31.8.2018 z důvodu plánovaných stavebních úprav MŠ. ZO souhlasí s uzavřením MŠ.
Hlasování: 7 – 1 – 0( zdržel se : JUDr.Danišovič )

ZO dále v diskuzi řešilo otázky provozu MŠ.

 

11) Tůň Malena v Chorouškách

ZO seznámeno se zájmen badatelů o výzkum bývalé tůně Malena v k.ú. Choroušky – součást parc.č.438. Jedná se o republikově vyhlášené místo s možným výskytem vzácných korýšů, ZO schvaluje úpravu projektové dokumentacea objednání této úpravy v rámci obnovy polní cesty tak, aby prostor bývalé tůně nebyl osázen stromy z dotace OPŽP.  
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

12) Kulturní akce

Pietní vzpomínkový akt v Zahájí 24.4.2018 – ZO seznámeno s průběhem příprav, zajištěním ukázek vojenské techniky. Po ukončení tradiční posezení v hostinci v Chorušicích.

Chorušická pouť 2018 – ZO seznámeno s upřesněnými návrhy paní Lenky Kocierzové pro zhotovení omalovánek, malování pro děti. ZO seznámeno s návrhy témat výstav, projednán a schválen výběr interpretů: na sobotu  4.8.2018 od 14.00 předběžně domluvena skupina Tři ségry revival banda, od 17.00 hod. oslovit interprety v pořadí: 1. Claymore, 2. Bohuš Matuš, 3. Anička Slováčková, na nedělní odpoledne 5.8.2018  oslovit v pořadí: 1. Milan Schelinger, 2. Jiří Helekal. JUDr. Danišovič informoval ZO o jednání s ředitelem 1. zemědělské a.s. Chorušice o možném přehodnocení stanoviska nepořádat v letošním roce výstavu hospodářského zvířectva a s tím spojenou výstavu drobného zvířectva ZO ČSCH v Chorušicích.
ZO bere na vědomí informace JUDr. Danišoviče a stav příprav kulturních akcí..

Výročí 140 let SDH Vel. Újezd – ZO seznámeno s přípravou oslav, příprava stánků, vypůjčení stanu od SDH Chorušice, zájem o účast na akci oznámili manž. Hrdličkovi – otevření muzea kočárků v čp.95, předpokládané náklady na pamětní medaile, upomínkové balíčky, občerstvení účinkujících, ozvučení, dopravu exponátů (parní a koňská stříkačka) – cca výdaje 127.000,- Kč.
ZO schvaluje poskytnutí daru SDH Velký Újezd ve výši 60 tis. Kč, dále bude-li třeba krátkodobé zápůjčky na pořízení všech položek ve výši 70 tis.Kč,- Kč.
Hlasování: 8 – 0 – 0
 

 

13) Dary spolkům

ZO seznámeno s návrhem na poskytnutí darů ve výši 20.000,- Kč následujícím spolkům:

Oblastní spolek ČČK Mělník, Kokořínská 3465, Mělník, IČ: 00425770 ( pro místní skupinu Velký Újezd )

Český svaz chovatelů, Základní organizace Chorušice, IČ: 75088461

Myslivecký spolek Chorušice – Velký Újezd  z. s. ,Velký Újezd 26

Sbor dobrovolných hasičů Chorušice, IČ: 49521888

Sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd, IČ: 65601530

ZO schvaluje poskytnutí darů, znění i uzavření darovací smlouvy s výše uvedenými spolky.
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

Diskuze:

J. Lerch – poškození lesní cesty do Podstav – v několika úsecích neprojede ani traktor - starosta – problém s umístěním závory ( povolením této zábrany…), nezbyde než oslovit firmu se zemními pracemi a větší technikou –
ZO bere na vědomí.

Ing. Vejvoda – informoval o ochraně nové výsadby v lesních pozemcích – dle dohody s OLH myslivecký spolek provede postřiky proti okusu a pachové ohradníky –
ZO bere na vědomí.

Schůze byla ukončena v 21.00 hod.

Usnesení ZO obsaženo v jednotlivých bodech jednání.

Originál dokument zde:

 

 

Datum vložení: 25. 5. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 9. 2019 10:42
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí