Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.40

Zápis ze zasedání č.40 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 22.3.2018 v budově kampeličky čp.51 ve Velkém Újezdě

 Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 40 )

 konaného dne 22. března 2018 v budově čp. 51 kampelička Velký Újezd

 

Přítomni: dle prezenční listiny, omluven V. Polák

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Michal Danišovič, Jaroslav Tuček

Zapisovatelka: Jaroslava  Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod

 

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů: pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu jednání

ZO schvaluje navržený program dnešního zasedání.                 
Hlasování: 8 – 0 – 0  

 

2) Projednání zápisu ze schůze ZO č. 38 a ZO č. 39

ZO projednalo zápis ze schůze č. 38 ze dne 22.2.2018 a ze schůze č. 39 ze dne 28.2.2018.  Znění obou zápisů bez připomínek.

 

3) Komunikace obytná zóna a RD Velký Újezd

ZO seznámeno s podáním nabídky do výběrového řízení pouze jednou firmou – Silnice Žáček s.r.o., Ant. Sovy 965, 470 01 Česká Lípa, IČ:44569432, ve výši 1.077.272,68 Kč vč. DPH.  ZO schvaluje znění i uzavření smlouvy o dílo na tuto akci s vítězným / jediným uchazečem - zhotovitelem. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

4) Sběrný dvůr

ZO seznámeno s doporučením komise pro posouzení nabídek na stavební část pro projekt „Sběrný dvůr Chorušice“, vítězná nabídka - firma S-BAU BOHEMIA s.r.o. , Krajská 66/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 25484478, ve výši 3.108.791,- Kč bez DPH. ZO schvaluje znění i uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem / zhotovitelem.
Hlasování: 8 – 0 – 0

ZO dále seznámeno s doporučením komise pro posouzení nabídek na část dodávek pro výše uvedený projekt, vítězná nabídka na dodávku nádob na separovaný odpad a kontejnerů - firma MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 62742051, ve výši 321.950,- Kč bez DPH. ZO schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy s tímto dodavatelem.
Hlasování: 8 – 0 – 0

ZO seznámeno s podáním nabídky do výběrového řízení na část dodávek pro „sběrný dvůr Chorušice“ pouze jednou firmou – VAHY PRO, s.r.o., Bořislav 159, 415 01 Teplice 1, IČ: 27275906, ve výši 236.200,- Kč bez DPH. ZO schvaluje znění i uzavření kupní smlouvy s tímto dodavatelem.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Starosta dále informoval o zakoupení paletizačního vozíku v rámci této akce – dodávka formou poptávky dodavateli,
ZO bere na vědomí,

 

5) Kulturní akce

ZO seznámeno s nabídkou Obce Mělnické Vtelno k spoluúčasti na akci Hudební setkání s Evou a Vaškem v KD ve Vysoké Libni, pořádané dne 21.4.2018. Náklady (doprava, občerstvení apod.) rozúčtovány podle zúčastněných osob za jednotlivé obce. ZO seznámeno s konáním dětského maškarního karnevalu ve Vel. Újezdě ve stejném termínu, ZO schvaluje a souhlasí s připojením obce Chorušice k této akci a zajištěním dopravy. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Pietní akt v Zahájí – termín konání 24.4.2018 v 17.hod., ZO schvaluje výdaje na tuto akci, mj.– čestná stráž, ukázky vojenské techniky ve spolupráci s SPVH Sever z Jablonce n./ Nisou, posezení, v hostinci v Chorušicích panely s foty z předchozích pietních akcí…. Hlasování: 8 – 0 – 0

                  

6) Dotované projekty, alt. žádosti o dotace

OPŽP - Vodní nádrž Podstavy – původní záměr požádat o dotaci z OPŽP osa 4.3. nelze z důvodu zamítnutí AOPK, je možnost žádat z osy 1.3.2. – zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, do výše 85 % nákladů. ZO schvaluje úpravu projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci v opatření 1.3 OPŽP, smlouvu příkazní s firmou X Com base s.r.o., IČ 24732311 pro podání žádosti o dotaci a násl. dotační servis za totožných podmínek jako v příp. schváleného opatření 4.3.
Hlasování: 8 – 0 – 0

 Studánka pod kamínkem Velký Újezd – obcí ve spolupráci s Ing.Lánským nebyl dodržen termín pro předání podkladů, následně ukončena administrace žádosti o dotaci. Starosta zmínil původní problém se zhotovitelem této akce – kombinace zemních prací a dodávek.
ZO bere na vědomí

Pasivní místa odpočinku – dotace z MZe 2017 -  ZO seznámeno s realizací v měsíci březen / duben – dodání mobiliáře.     
ZO bere na vědomí   

Centrum pro opětovné použití výrobků. ZO seznámeno s nabídkou firmy X-COM BASE s.r.o., Kpt. Stránského 978/13 198 00 Praha 9, IČ: 24732311. Cena zpracování žádosti o dotaci, zpracování analýzy potenciálu produkce odpadu, zpracování VŘ  + násl. dotační servis. ZO schvaluje a souhlasí s uzavřením smlouvy příkazní s touto firmou, podání žádosti o dotaci na úpravu objektu na stp.26 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic, úhradou za úpravy projektové dokumentace, rozpočtu akce.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Rekonstrukce výklenkové kaple v Chorušicích – ZO seznámeno s PD a položkovým rozpočtem dokumentace na rekonstrukci bez restaurování maleb ve výši 750.000,- Kč zpracovaným p.Volejníkem, Praha 5. ZO schvaluje náklady zhotovení projektové dokumentace, podání záměru rekonstrukce do dotačních řízení na obnovu kulturních památek.
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

7) Žádost o úpravu veřejného prostranství

ZO seznámeno s Žádostí MVDr. Miroslava Hrdličky o povolení zpevnění krajnice / parkování u komunikace p.p.č 758 před č.p. 95 v k.ú. Velký Újezd kamenivem - provede svépomocí. Ing. Vejvoda – měla by to být až finální práce. ZO schvaluje úpravu dle předloženého návrhu,
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

8) Rekonstrukce hostince Velký Újezd

ZO seznámeno s rozpracovaností podkladů – zhotovena Studie Ing.arch. Pelclem, nutnost zpracování technologie a propočtu stavebních prací, řešení topení ve vedlejší místnosti,  – domluvit návštěvu hostince v Oknech, p.Paták – řešit realizační projekt – vzduchotechniku, elektriku, statika, rozvaděč – propočty dle tabulek. ZO stav rozpracovanosti bere na vědomí, zhotovení potřebné PD dle druhu stavebního řízení poptat u Ing.Najmana,
ZO bude předložen poté harmonogram prací.

 

9) Úprava pěší cesty na hřbitově Chorušice

ZO seznámeno a schvaluje nabídku spol. GreenArt s.r.o., Praha 9 a objednání prací na zhotovení  chodníčku u urnových pomníčků z minerálního betonu, opravu stávajícího min. betonu na pěších cestách – celk. náklady 108.131,65 Kč vč. DPH.        
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

10) Chorušická pouť 2018 

ZO seznámeno s návrhy p. Kocierzové, starosta informoval, že 1. zemědělská a.s. Chorušice nebude objednávat vyhlídkové lety, nebude realizována výstava domácího zvířectva v areálu společnosti, starosta sdělil, že probíhá výběr vystupujících ze získaných nabídek, řeší se akce pro děti. ZO schvaluje předpokládané výdaje v obdobné výši jako v r. 2017, tj. cca 100.000,- Kč,
Hlasování: 8 – 0 – 0

Dále ještě ZO řešilo možnost domluvy s 1.zem.a.s.Chorušice a možnost uspořádání výstavy zvířat a drobného zvířectva ve spolupráci s MO ČSCH Chorušice, provedou JUDr.Danišovič a Ing. Vejvoda.
ZO bere na vědomí.

 

11) Návrh spol. Vodárny Kladno - Mělník a.s.

ZO seznámeno s návrhem spol. Vodárny Kladno – Mělník a.s. (VKM), přičemž spol. VKM dosud neodpověděla obci na žádost o poskytnutí ředitelem zmíněné Studie odkanalizování pásma ochrany vod zdroje vodovodu KSKM ani o vyjádření k alternativě odkanalizování obce za totožných podmínek, jako v projektu decentrální likvidace odpadních vod. Nabídka VKM spočívá v odkanalizování místní části Vel. Újezd za cenu 30.676.525,- Kč vč. DPH, předpokl. podíl VKM 85%, obce 15% ceny. Z oslovení členů ZO i veřejnosti vyplynula přijatelnost spíše projektu decentrálního systému odkanalizování obce, z tohoto důvodu ještě bude prověřena možnost realizace – umístění D ČOV v obci, poté odpovězeno VKM.
ZO souhlasí, bere na vědomí.

 

Diskuze:

Starosta – Žádost EKM Mšeno o povolení průjezdu při pořádání Mezinárodního mistrovství ČR motocyklových závodů Enduro 8. – 9.9.2018 v katastru obcí Velký Újezd, Chorušice, násl. Choroušky. Návrh průjezdu delší trasou než dříve povolenou. Ing. Vejvoda: jaký to má přínos pro obec? Délka cca ½ honitby, ruší zvěř, rámus, ničí cesty, navrhuje zůstat u původně schválené trasy, p.Tuček – výhodou je úklid cest a vysekání/ zprůchodnění dolů. ZO hlasovalo o návrhu EKM Mšeno :
Hlasování: 2 – 2 – 4 ( Pro Tuček, Bauer, zdrželi se: L.Flíček, F. Franc,
proti: JUDr. Danišovič, Ing. Vejvoda, RSDr. Blažek,  J.Lerch )

Návrh EKM neschválen / obcí nepodpořen, ZO většinově nemá námitek proti původně vedené trase závodu.

Starosta – žádost o pronájem místnosti hostince v Chorušicích č.p. 20 pro potřeby prodejce potravin v Chorušicích. ZO se k tomuto záměru sejde před příštím jednáním, starosta projedná vhodnost s projektantem, ZO doporučuje zjistit možnost pronájmu bytu v Kanině,
ZO bere na vědomí, bez závěru.

RSDr. Blažek – dotaz na vybavení dětského hřiště v Chorušicích houpačkou ptačí hnízdo. Starosta – bude v letošním roce, OU objedná k dořešení byly dopadové plochy..

 – dotaz na osvětlení k č.p. 130 v k.ú. Chorušice. Starosta – neustále překupovány pozemky k zastavění, návrh zpracování komplexní studie úprav prostranství vč. chodníků,
ZO souhlasí s postupem, nabídky budou předloženy.

L. Flíček -  v r. 2016 dohodnuto stejnou barvou natřít zvoničku a křížek v Zahájí, dále odstranit starou vývěsku v Zahájí, stávající prodloužit, odstranit pozůstatky předchozí vývěsky trčící ze země, vyčistit odtokové strouhy až na kameny, aktuálně pak natřít dřevěné zábradlí u kalu. Starosta – postupně provedou pracovníci, připomněl přehled akcí, které obec v současnosti realizuje.
ZO bere na vědomí.

 

Schůze byla ukončena v 20.15 hod.

Usnesení ZO obsaženo v jednotlivých bodech jednání.

Originál dokument zde:

Datum vložení: 27. 4. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 4. 2018 0:00
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí