Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušiceč. 20

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušiceč. 20
konaného dne 20. srpna 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 20)

 konaného dne 20. srpna 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chorušicích

 

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu

Ověřovatelé zápisu:        Lukáš Flíček, František Franc

Zapisovatelka:               Květa Kašparovská

 

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

ZO schvaluje návrh programu jednání ZO. Hlasování :                              5 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 19

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 19 - bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

3) Komplexní pozemková úprava ( KPU ) Velký Újezd

V rámci KPÚ Velký Újezd byla projektanty navržena konečná podoba vlastnictví pozemků, dle návrhu část pěší cesty ( stáv. parc.č.14/3 k.ú. Vel. Újezd ) změna na majetek obce směnou za náhradu orné půdy - Ing. Homuta je dle sdělení proti – ZO po diskuzi navrhuje oslovit sbor zástupců i podat námitku v rámci projednání návrhu, pokud bude návrh dle žádosti stávajícího vlastníka upraven – důvodem je zachování dlouholeté pěší komunikace ve veřejném zájmu.  ZO schvaluje navržený postup.                         Hlasování:                                                                              5 – 0 – 0

 

4) Cenové nabídky LAND 05

Projekční kancelář LAND 05 s.r.o. předložila cenovou nabídku na návrh květinových záhonů před obecním úřadem a prodejnou v Chorušicích v souvislosti s realizací  projektu „Rekonstrukce chodníků a autobusových zálivů v obci Chorušice“. ZO schvaluje objednání prací u firmy Land 05 s.r.o., IČ :07898860 a výdaj za zhotovení dokumentace ( 28 tis. Kč ). Hlasování:                                                  5 - 0 – 0

Dále projednána nabídka LAND 05 s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na úpravu prostoru u pomníku v Zahájí dle zhotovené Studie bez sochařských prací i restaurování pomníku – cena 142 tis. Kč. ZO po projednání navrhuje rozdělení prací mezi jiného projektanta, předběžně dohodnuto s M. Drechslerem, Kadlín ve spolupráci s architekty LAND 05 s.r.o. Hlasování                                                  4 – 1 – 0                                                                                                           

                                                                                                          (zdržel se L. Flíček)

ZO neschvaluje návrh.                                                                                       

 

5)Prodej pozemku p.č. 977/7 v k.ú. Zahájí

ZO seznámeno s dodržením podmínek dle zák. 128/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů ve věci prodeje pozemku parc.č. 977/7 v k.ú. Zahájí u Chorušic, projednalo žádost p. Libora Stinky o odkoupení pozemku pro stavbu rodinného domu. ZO seznámeno se znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ulrychem, tržní cena 250,-Kč /m2.  ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 977/7 v k.ú. Zahájí u Chorušic p. Liboru  Stinkovi, Nezvalova 2675/23, Mělník, dále schvaluje podmínky ( totožné jako v min smlouvách kupních, cena za 1 m2 pozemku ve výši 250,-Kč ) i uzavření smlouvy kupní.                  Hlasování:                                                                             5 – 0 – 0                       

6) Oprava dešťové kanalizace Chorušice

ZO projednalo položkový rozpočet a cenovou nabídku IPB Group CZ s.r.o. na úpravu a dobudování dešťové kanalizace z uličky p.č. 825/13 v k.ú. Chorušice do vodní nádrže  v Podstavech. ZO schvaluje objednání a provedení prací od firmy IPB Group.cz s.r.o., Veliká Ves, cena max. 110 tis Kč.  Hlasování:                         5 – 0 – 0

 

7) Oprava lesních cest

ZO projednalo a schvaluje provedení opravy lesních cest v k.ú. Velký Újezd u Chorušic a k.ú. Chorušice – rozvezení recyklátu a navezené břidlice firmou J. Marvánek, Vysoká, dále ZO schvaluje objednání 10 – 15 vozů recyklátu pro výspravu lesních cest. Od 19.40 h se jednání účastní Josef Lerch.   Hlasování:                 6 – 0 – 0

                                                                                                                                                                

8) Pořízení kalendářů obce na rok 2021

Starosta informoval o možnosti zhotovení kalendářů na r. 2021, ideálně za lepších finančních podmínek (včas objednat), možnosti nástěnného, stolního kalendáře.  ZO schvaluje objednání zhotovení 150 ks stolních kalendářů ( 54 foto ), oslovit fotografy s dodáním a výběrem snímků.  Hlasování:                                                    6 – 0 – 0

 

9) Údržba majetku obce

Byt v č.p. 20 Chorušice – nájemci zajistili zhotovení a natření plotu, materiál uhradila obec -  ZO schvaluje návrh odpočtu ve výši platby 1 měsíčního nájmu v roce 2020,  v č.p. 5 ve Velkém Újezdě v bytu č.1 provedeno vybourání a nově instalace vany vč. obkladů, dále  L.Jurčíkem a M. Špisem řešeno čištění a údržba D ČOV –  ZO schvaluje návrh odpočtu úhrady ve výši 2 měsíčních nájmů v r.2020 manž. Špisovým a L. Jurčíkovi, M. Chloubové.        Hlasování:                                                  6– 0 – 0

                  

10) Dary spolkům

ZO projednalo návrh a schvaluje poskytnutí daru, znění u uzavření darovací smlouvy mezi obcí a ČSCH z.s. Základní organizaci Chorušice, výše daru 10.000,-Kč, jako poděkování za přípravu výstavy a programu v rámci Chorušické pouti 2020.  

Hlasování:                                                                             6 – 0 – 0                                

11) Mateřská škola Chorušice

Sdružením na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv, z.s.
připraveny podklady k vyhlášení konkurzu na ředitele Mateřské školy Chorušice přísp. org., ZO projednalo možnosti delegování kromě starosty dalšího člena ZO do komise pro výběr ředitele - v příp. nekolidování termínů zasedání komise místostarosta Fr. Franc členství v komisi přijímá, v případě termínových kolizí se zaměstnáním místostarosty se ZO shodlo na nominaci zástupce obce - p. Jaroslav Slunečko, Střemy.

                   Hlasování :                                                                             6 – 0 - 0

 

12) Projekty s dotací

Akce „ Novostavba retenční mokřadní tůně Chorušice“ -  došlo ke změně v projektu, kruhová sedimentační jímka vyměněna za obdélníkový půdorys,  ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou IPB Group cz s.r.o., jehož předmětem je změna č.1 a úprava ceny díla.  Hlasování:                                                         6 – 0 – 0

Starosta informoval o vyhlášení dotačního titulu na obnovu lesních cest – zvážit čerpání na cestu ke hřišti v Chorušicích, mj. i s v souv. s dalšími předpokládanými aktivitami obce – ZO po diskuzi schvaluje záměr podání žádosti o dotaci ze SZIF na tuto akci.       Hlasování:                                                                               6 - 0 – 0

Projekt „rekonstrukce malé vodní nádrže Velký Újezd“- ZO seznámeno se stavem příprav rekonstrukce, schvaluje znění a uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě mezi obcí a ČEZ Distribuce a.s..

                   Hlasování :                                                                             6 – 0 - 0

Nákup laviček na náves ve Velkém Újezdě – ZO schvaluje nákup laviček z tvrdého dřeva ( 5 ks ) zajistí pracovníci OU. Hlasování:                                           6 – 0 – 0

Opětovné projednání zhotovení projektové dokumentace na úpravu ploch pomníku padlých partyzánů v Zahájí ( dle bodu 4) jednání ) – ZO po příchodu člena J. Lercha znovu projednalo návrh na zpracování PD obnovy ploch pomníku padlých M. Drechslerem ve spolupráci s LAND 05 s.r.o., důvodem možnost snížení ceny za zpracování PD, nyní ZO s návrhem souhlasí. Hlasování:                     5 -  1 – 0

                                                                                                             (zdržel se L.Flíček)

 

Diskuze:

RSDr. J. Blažek – postup jednání ohledně umístění semaforů na vjezd do obce - starosta –žádost k vyjádření DI PČR jako účastníka řízení ve věci povolení zaslána, ZO bere na vědomí.

– dotaz na  chorušický kal parc.č.1830/10 a kal v Zahájí - starosta – stále zvažovány možnosti doplnění vody v Chorušicích –možnosti svodu dešť. vod od č.p. 26 a 27 v Chorušicích – ZO bere na vědomí.

- zhodnocení Chorušické pouti 2020, poděkování osobnostem – krátká diskuze přítomných.

 p. Švanda – jak pokročilo zavádění optické internetové sítě v obci – starosta - žádné nové informace

- lípy u křížku (u silnice č. 273  Mšeno -  Mělník) zasychají – starosta – důvod dosavadního neprohlášení za památné stromy, kořeny ničí hlodavci….

- část kaštanu u hranic cesty parc.č.748/1 a 778/1 ve Velkém Újezdě – torzo bude odstraněno, možnost obec nebo členové JSDH v rámci brigády, ZO bere na vědomí.

J. Tuček – upozornil na zarůstající křoví a stromy v obci a konkr. alejích – bude postupně v zimním období upravováno,

-  výkopy po havárii vodovodního řadu ve Velkém Újezdě - starosta – bude řešeno se Středočeskými vodárnami a.s.

L.Flíček  – informuje o jednání o cen. nabídce na izolaci kalu v Zahájí – ZO bere na vědomí.

K.Kašparovská  - pořádání zájezdu na výstavu Zahrada Čech do Litoměřic -  ZO schvaluje vzhledem k okolnostem a vývoji COVID 19 v letošním roce nepořádat.

                   Hlasování :                                                                             6 – 0 - 0

JUDr. Hůla – informace o likvidaci spolku SK Mechanika Chorušice, rejstříku od roku 1994 ( spolek bez registrace fungoval již dříve…), aktuálně řešen prostř. právní poradny výmaz spolku z registrace – ZO bere informace na vědomí

starosta – v hostinci v Chorušicích proběhla 14.8. schůzka s ministrem zemědělství p. Ing.  Tomanem, přítomen senátor J. Vosecký, zástupce Vodáren Kladno – Mělník a.s., starostové okolních obcí – jednáno ve věci možností odkanalizování území / obcí pásma ochrany vod vodovodu KSKM, další schůzka proběhla s ministrem životního prostředí p. Mgr. Brabcem dne 20.8.2020 – ZO bere informace, ze kterých plyne snaha státu o částečné odkanalizování území a obcí pásma centrálním způsobem, části prostř. domovních ČOV, na vědomí.

 

Zasedání bylo ukončeno v 21.15 hod.

 

Usnesení ZO obsaženo v jednotlivých bodech jednání.

 

 

 

 

zapsala:                          Květa Kašparovská                 …………………………..

     

 

ověřovatelé zápisu:          Lukáš Flíček                         .  .……………………….

 

 

                                      František Franc                      ………………………….. 

      

 

starosta obce:                 Martin Bauer                          …………………………..           

 

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 14:08
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 14:09
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí