Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 34

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice
č. 34 konaného dne 9. prosince 2021 v budově obecního úřadu v Chorušicích

 Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 34)

 konaného dne 9. prosince 2021 v budově obecního úřadu v Chorušicích

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        RSDr. Jiří Blažek, Josef Lerch

Zapisovatelka:               Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

ZO projednalo změnu programu – návrh na vypuštění bodu 3), následné doplnění o body č. 9 -12. ZO schvaluje navržený program jednání i uložení požadavku členům ZO kteří mají dotazy a připomínky k návrhu čistopisu změny č.2 územního plánu obce o jejich zaslání prostř. e-mailu na adresu obecního úřadu do termínu 5.1.2022.

Hlasování :7 – 0 - 0

P. Blažek - dotaz na zájem obce financovat regulační plán ( RP ) zastavitelných ploch- starosta – podmínka vzešlá z prac. porady ZO, RP pouze takto reaguje na požadavky obce.

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 33

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 33 – bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

3)Rozpočtové opatření č. 4/2021

ZO seznámeno s návrhem na rozpočtové opatření č. 4, diskuze k navýšení výdajů na JSDH - p. Blažek dotaz na nutnost zvýšených výdajů na úpravu AVIE, straosta, R. Hanuš – vysvětleny výdaje na úpravy ZO následně schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021, které je přílohou č.1 tohoto zápisu.      
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

4)Schválení rozpočtového provizoria

ZO projednalo a schvaluje do doby schválení rozpočtu hospodaření obce na r. 2022 řídit se posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc v rámci rozpočtového provizoria možno financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z již uzavřených smluv.
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

5)Pověření k závěrečné úpravě rozpočtu obce za rok 2021

ZO pověřuje účetní p. Kašparovskou a starostu obce k provedení závěrečné úpravy rozpočtu obce Chorušice za rok 2021.
Hlasování: 7 – 0 - 0

 

6)Financování dopravní obslužnosti

Obci zaslán návrh smlouvy se Středočeským krajem, zast. IDSK přísp. org., o zajištění a financování dopravní obslužnosti,  ZO seznámeno s počty spojů na lince 668

( požadavek doplatku ztráty linky 170 tis. Kč ) a 696 ( bez požadavku na úhradu ztráty linky ) a po diskuzi schvaluje návrh odmítnout návrh smlouvy. Důvodem je trvalá nechuť cestujících využívat linku 668 Mšeno – Všetaty, která je koncipována jako přestupní s množstvím komplikací na přestupech pro cestování na Mělník i do Prahy. Snahou obce je zachování alespoň přímých „bezpřestupových“ spojů na Mělník, který je většinově cílovou stanicí cestujících z obce Chorušice.
Hlasování:7 – 0 – 0

 

7)Žádosti o podporu:

ZO po projednání žádostí i na návrh schvaluje znění darovacích smluv a poskytnutí daru:

 • Knihovna Města Mladá Boleslav, Václava Klementa 1229, Mladá Boleslav,IČ 70565872-2 x 1.500,-Kč (funguje výměnný knižní fond) – 2 x 1 500,- Kč
 • Maltézská pomoc o.p.s. IĆ 26708451, Lázeňská 2, Praha 1– výše daru 3.000,-Kč, (doprava dětí z obce do speciální školy)
 • Za obdržení „Zlaté Jánského plakety“ - J. Lerchová, Chorušice 83 – dar ve výši 4.000,-Kč
  Hlasování: 7 – 0 - 0
 • Hostinec a prodejna v Chorušicích – ZO projednalo návrh na podporu nájemce hostince vzhledem k omezením způsobených vládními nařízeními k zabránění šíření pandemie Covid-19, i návrh na podporu provozovatele prodejny čp. 103 v Chorušicích - poskytnutí daru oběma subjektům ve výši 20 tis. Kč. p. Flíček – vidí rezervy v podnikání nájemce hostince, možnosti zvýšení tržeb za provozování, ZO hlasováním schvaluje poskytnutí daru nájemci hostince čp.20 Chorušice i provozovateli prodejny potravin Chorušice, znění a uzavření darovací smlouvy mezi obcí a oběma subjekty.
  Hlasování:6 –0 – 1 (proti p. Flíček)
 • p. Franc- žádost o dar za činnost SDH Chorušice ve výši 10.000,-Kč
 • starosta – došlá žádost o dotaci firmy Nuovodent Mělník s.r.o., IČ 07166991, Českobratrská 404/10, Mělník, zubní pohotovost – ve výši 13.500,-Kč.

 ZO schvaluje znění i uzavření darovací smlouvy za poskytovanou činnost se subjekty a na částky uvedené v odst. e) a f).
Hlasování: 7 –  0 – 0

 

8) Dotované projekty

a)Veřejné osvětlení  ( VO ) –  Regionální poradenská agentura,  IČ: 26298163, nabízí zjištění aktuálního stavu VO a vypracování plánu obnovy VO, dokumenty nutné k příp. žádosti o dotaci na obnovu VO ve všech místních částech obce. ZO po projednání  schvaluje objednání prací, cena 67 tis. Kč.

ZO v tomto budu dále jednalo o návrhu provedení osvětlení exterieru a interieru kostela, části hřbitova, ZO schvaluje projednat možnosti s projekční firmou i oslovit vlastníka kostela o příp. spolufinancování.
Hlasování: 7 – 0 - 0

b)Lesní cesta Vranova rokle – dle sdělení SZIF žádost o dotaci podpořena, ZO schvaluje přijetí dotace, realizaci výběrového řízení na zhotovitele akce i dotačního servisu s firmou Authoria s.r.o. Univerzitní 232/16, Olomouc.
Hlasování: 7 – 0 – 0

c)Obnova válečných hrobů, pomníků Chorušice, Zahájí – ZO seznámeno s doručení Rozhodnutí o přidělení dotace na realizaci tohoto projektu z MO ČR a přijetí dotace i realizaci akce schvaluje, dále schvaluje žádost městu Mělník o možný příspěvek na realizaci neuznatelných výdajů projektu dle návrhu starosty města MVDr. Mikeše.
Hlasování: 6 – 1 – 0 (zdržel se-  L. Flíček)

JUDr. Danišovič- jasany nad pomníkem poškozují zeď, vlastník p. Hradecký, Zahájí čp.2 z finančních důvodů neřeší odstranění okolí již nebezpečných stromů, ZO po diskuzi a kladném stanovisku vlastníka pozemku schvaluje objednání a úhradu pokácení stromů s přesahem do parc.č.1165(2 v ku. Zahájí u Chorušic rostoucích na stp. 212 v tomto k.ú.. Hlasování:  7 – 0 – 0

d) Návesní nádrž parc.č.38/2 ve Velkém Újezdě – obci doručena cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro sloučené řízení a provedení realizace stavby vč. inženýrské činnosti  ( PD ) - rekonstrukce a úprava vodní nádrže, zpracovatel – JAMI projekt, Ing. Kršňák, Praha 7. ZO schvaluje objednání a pořízení výše uvedené PD u tohoto zhotovitele, cena 248 tis Kč.
Hlasování: 7 – 0 – 0

e) chodník  k 1. zemědělské a.s. Chorušice. – ZO seznámeno s jednáním 1.zem. a.s. Chorušice – chodník podle areálu společnosti u silnice III tř. není možné aktuálně financovat, p. Blažek dotaz na potřebu chodníku v tomto místě, priorita spíše chodník směrem k Mělnickému Vtelnu, starosta – platné usnesení ZO o spolufinancování a zhotovení chodníku, po změně možností 1. zem. a.s. Chorušice navrhuje požádat o cenovou nabídku na zpracování dokumentace stavby i zpracování žádosti o dotaci ze SFDI na tuto akci - ZO schvaluje.
Hlasování: 6 – 1 – 0 (zdržel se p.Blažek)

f) Oprava střechy  střelnice a zhotovení přístřešku na hřišti ve Velkém Újezdě  – ZO seznámeno s pojistným plněním u vzniklých škod, projednány cenové nabídky na zhotovení rekonstrukce střechy vrhačky na stp. 164 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic – Jan Zabilanský, Mšeno, cena za komplet výměnu střešní krytiny max. 128 tis Kč, zhotovení nového přístřešku na hřišti parc.č.583/2 v tomto k.ú. – CN Rudolf Kinzl, Velký Újezd 54, max. cena 70 tis. Kč. ZO schvaluje objednání prací dle výše uvedených CN v roce 2022. Hlasování:7 – 0 - 0

g)Zakoupení kolového traktoru - ZO seznámeno s výsledkem poptávkového řízení na pořízení nového stroje – kolového traktoru s vybavením el / hydr reverzace bez použití adBlue v agregaci s čelním nakladačem, projednalo výsledky a schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy s firmou Agrowest a.s. IČ 27961958, Božkovská 397/15, Plzeň na koupi kolového traktoru Zetor Proxima HS 100 T2 za 1.396 tis a kupní smlouvu na dodávku čelního nakladače TracLift TL 240 SL za 207 tis. se stejným dodavatelem.
Hlasování: 7 – 0 – 0

h)Ukazatel měření rychlosti – ZO jednalo o cenové nabídce ukazatele rychlosti při vjezdu do Chorušic na silnici II tř. 274 od Měl. Vtelna, po diskuzi schvaluje objednání a umístění měřiče rychlosti / radaru dle cenové nabídky firmy Bártek rozhlasy, Vyšehradská 1349, Praha 2.
Hlasování: 5 – 1 – 1 (proti : Tuček, zdržel se : Hanuš)

 

9)Pečovatelská služba

Zastupitel obce Kanina p. Hanzelín zjišťuje aktuální možnost poskytování terénní pečovatelské služby ( TPS ) prostř. TPS obce Chorušice v Kanině. Obci Kanina zaslány náklady a výnosy provozu TPS obce Chorušice za r. 2020, podmínkou poskytnutí TPS v jiné obci je úhrada nákladů provozu TPS,
ZO bere informaci na vědomí.

 

10)Odpady 2022

ZO seznámeno s návrhem znění letáku – informace obce Chorušice 12/2021, jehož stěžejní částí jsou informace občanům v zál. změn v oblasti odpadového hosp., p. Blažek dotaz na platby živnostníků -starosta – OZV neřeší, záležitost podnikatelů.

ZO nemá námitek proti znění letáku a bere informace na vědomí.

 

11)Počet pracovních míst obce

ZO v souvislosti s vytížeností pracovníka pro údržbu majetku obce projednalo možnost přijmout dalšího pracovníka na údržbu obecního majetku a zeleně v obci, V souv. s navýšením finančních prostředků navrhuje starosta jednat o možnosti navýšení daně z nemovitosti, dále projednáno předběžné sdělení o výpovědi prac. poměru p. Doležalové k 30.6.2022. ZO schvaluje rozšíření pracovních míst v rámci obecního úřadu o dalšího pracovníka na údržbu majetku a zeleně v obci a vypsání řízení pro obsazení tohoto prac. místa i kumulovaného prac. místa úředníka a pracovníka v soc. službách.
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

12)Komplexní pozemkové úpravy

ZO informováno o jednání pracovníků SPÚ, pobočky Mělník ve věci zajištění dostatku výměry pro realizaci Plánu společných zařízení v rámci KPU Chorušice s částí k.ú. Zahájí a Měl. Vtelno s největšími vlastníky pozemků, seznámeno s výsledky a návrhy jednání. ZO schvaluje převod části parc.č. 976/33 v k.ú. Zahájí u Chorušic o výměře 0,4 – 0,5 ha pro realizaci Plánu společných zařízení v rámci uvedené KPU.         
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

Diskuze:

p. Blažek: návrh odměny starostovi v rámci uzavřené DoPP ve výši 1měsíčního platu, navrhuje aby místostarosta F. Franc vyzval k hlasování. F. Franc požádal o diskuzi k návrhu, ZO schvaluje návrh.
Hlasování: 6 – 1 – 0 (zdržel se :p. Bauer)

p. Žáček – dotaz zda obec zhotovila týdenní kalendáře na rok 2022- ZO – na zákl. menšího zájmu nebyly objednány.

p. Flíček – dotaz na opravu kalu v Zahájí, spojit s vypracováním PD k vodní nádrži ve Velkém Újezdě – starosta – tato možnost se zpracovatelem PD kladně vyřízena.

starosta - poděkoval členům ZO i pracovníkům obce za činnost v roce 2021, popřál všem zdraví a pohodu v novém roce.

 

Zasedání ukončeno v 19.30 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu.

 

Datum vložení: 4. 4. 2022 12:14
Datum poslední aktualizace: 4. 4. 2022 12:23
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
 • Doručování SMS a e-mailů
 • Bezplatná služba
 • Jednoduchá a rychlá registrace
 • Možnost výběru kategorií zpráv
 • Jeden účet pro více služeb
 • Osobní údaje v bezpečí