Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 30

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice
č. 30
konaného dne 3. srpna 2021 v budově č.p. 51 kampelička Velký Újezd

 Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 30)

 konaného dne 3. srpna 2021 v budově č.p. 51 kampelička Velký Újezd

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        RSDr. Jiří Blažek, Jaroslav Tuček

Zapisovatelka:               Jaroslava Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

ZO schvaluje program jednání, který byl vyvěšen na úřední desce, se změnami dle návrhu starosty obce – sloučit body 4 a 9, vypustit bod 3, doplnit jednání o body 13 a 14.                  Hlasování:                                                                                     8 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 29

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 29 – bez připomínek a návrhů na doplnění.

 

3) Pozemek parc. č. 764/1 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic

ZO projednalo návrh Zdeňka a Emilie Klučinových, Velký Újezd č.p. 99, na směnu p.p.č. 764/1, k.ú. Velký Újezd u Chorušic o výměře 100 m2 ve vlastnictví obce, za 100 m2 z p.p.č. 562/10 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic v jejich vlastnictví dle vyznačené situace. ZO s návrhem této konkr. směny nesouhlasí a navrhuje projednat s vlastníky možnost dokoupení dalších 300 m2 z p.p.č. 562/1 do vlastnictví obce za cenu 200,- Kč/m2 k nabízeným  100 m2. z tohoto pozemku.  Hlasování:                     8 – 0 – 0

 

4) Odpady od 1.9.2021, tvorba nové OZV

Se změnou svozové firmy od 1.9.2021 projednalo ZO text znění změn pro rozeslání občanům, k podrobnostem proběhla krátká diskuze – p. Švanda, Blažek, ZO text i rozeslání informací k svozu odpadů od 1.9. schvaluje, dále projednalo a schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo se společností EKOD Servis s.r.o., náměstí Republiky 193, Doksy, IČ: 08260231, na zajištění služeb při nakládání s komunálními odpady.       Hlasování:                                                                              8 – 0 – 0

Dále ZO seznámeno s možnostmi plateb za odpady dle nového zákona o odpadech,  do dalšího jednání obecní úřad zjistí možnosti – ZO bere na vědomí.

 

5) Výpověď smlouvy o nájmu

ZO seznámeno s Žádostí o ukončení nájemní smlouvy k 31.7.2021 ze zdravotních důvodů podané nájemcem hostince Velký Újezd č.p. 27, Miroslavem Křížem, Velký Újezd č.p. 90, ZO schvaluje výpověď dohodou. Hlasování:                      8 – 0 – 0

ZO seznámeno se zveřejněním záměru pronajmout / vypůjčit část objektu čp. 27 Vel. Újezd za účelem provozování hostinské činnosti, do 2.8.2021 nepodána žádná nabídka. ZO bere informace na vědomí.

 

6) Umístění boxu – Zásilkovna.cz

ZO projednalo a na zákl. přijetí návrhů na úpravu smlouvy schvaluje záměr vypůjčit část pozemku č. 1830/8, k.ú. Chorušice o výměře 0,68 m2 společnosti Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Praha 9 Libeň, IČ: 28408306, k dočasnému užívání za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb. Hlasování:                                        8 – 0 – 0

                                              

7) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 1049/1 v k.ú. Zahájí u Chorušic

ZO seznámeno s žádostí p. Michala Polanina, Zahájí č.p. 13, o odprodejčásti p.p.č. 1049/1 v k.ú. Zahájí u Chorušic za účelem vytvoření parkoviště a odstavné plochy proti domu č.p. 13 a 23. ZO z důvodu zahrnutí pozemku do obvodu KPU Zahájí i faktu, že navrhovaná odstavná plocha již fakticky zasahuje do pozemku pole navrhuje zamítnout žádost M. Polanina. Hlasování:                                                       8 – 0 – 0

 

8) Žádost o povolení sjezdu – k.ú. Velký Újezd

ZO seznámeno s žádostí Davida Klučiny, Jelenice 67, Malý Újezd, o povolení sjezdu k pozemku p.č.562/10, k.ú. Velký Újezd u Chorušic, na kterém plánuje výstavbu rodinného domu. ZO schvaluje povolení sjezdu za podmínky, že žadatel na vlastní náklady zajistí do 10 let výstavbu komunikace napojené na stávající zkolaudovanou účelovou komunikaci ze zámkové dlažby na pozemku p.č. 6/1 na hranice pozemku p.č. 562/10 a komunikace bude vybudována a výstavba povolena dle platné legislativy, konstrukce komunikace bude totožná se stávající na parc.č.6/1 v k.ú. Vel. Újezd u Chorušic. Hlasování:                                                                    8 – 0 – 0

 

9) Finanční pomoc obcím postiženým živelnou pohromou

ZO využilo nabídky Sdružení místních samospráv ČR, jehož je naše obec členem, k adresné a přímé pomoci jihomoravským obcím zasažených tornádem i obcím v Ústeckém kraji. Pro pomoc obcím darovali obci Chorušice občané částku 25 700,- Kč, ZO projednalo a schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce ve výši 100.000,- Kč, tuto částku rozdělit na všech 10 transparentních účtů po 10 tis. Kč, částku darovanou občany opět rozdělit mezi všech 10 účtů konkr. obcí, 1x neobsazený účet rozdělí vedení SMS ČR. Hlasování:                                                                           8 – 0 – 0

 

10) Chodník Chorušice

ZO seznámeno s vyjádřením a předpokládanými náklady přeložky vedení VN ČEZ Distribuce a.s. na pozemku p.č. 303/1, k.ú. Chorušice – chodník u silnice na Mělnické Vtelno – předpokl. 700 tis. Kč. ZO po diskuzi schvaluje návrh objednání úpravy projektové dokumentace u zhotovitele a to tak, aby stavba chodníku vynechala území pod vedením VN.      Hlasování :                                                                      8 – 0 – 0

11) Dotace, projekty

Lesní cesta Podstavy – ZO informováno o výsledku kontroly provedené pracovníky SZIF u projektu: Rekonstrukce lesní cesty Podstavy, opatření: Lesnická infrastruktura, Registrační číslo: 18/006/04320/120/000109/001. V rámci kontroly rozpočtu stavebních prací bylo zjištěno navýšení položkových cen výběrovým řízením oproti programu oceňování ( URS, RTS ) o 119.700,82 Kč, krácení dotačních prostředků o  2,45 %, ZO bere na vědomí.

Autobusové zálivy včetně přechodů a navazujících chodníků podél silnice II. třídy v Chorušicích  - ZO po projednání schvaluje přijetí dotace ve výši 562.000,- Kč ze Středočeského fondu obnovy venkova, programu 2021 – 2024, oblast podpory veřejná infrastruktura, znění a uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Středočeským krajem a obcí Chorušice. Hlasování:                                          8 – 0 – 0

Obnova výklenkové kaple v Chorušicích – starosta obce seznámil ZO postupem prací, mj. vícenáklady spojené s volbou zda restaurovat / zhotovit nový kamenný prvek „jablka“ s křížem – vrcholu kaple. ZO schvaluje zhotovení nového kamenného prvku s možností úhrady ceny víceprací, které nebylo možno předvídat do doby demontáže prvku, zhotovitel Petr Tamchyna, Lidická 612, Doksy, IČ: 18418554.

Hlasování:                                                                                      6 – 0 – 2

(proti L. Flíček, J. Tuček)

Lesní cesta „Vranova rokle“  Chorušice – ZO projednalo možnost nového podání žádosti o dotaci na rekonstrukci lesní cesty na p.p.č. 1810/1 a dalších v k.ú. Chorušice, ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do připravované výzvy PRV SZIF za předpokladu, že dotační řízení nebude příčinou zpoždění projektu rekonstrukce spolkového domu Vel. Újezd. Hlasování:                                                                                     8 – 0 – 0

Mateřská škola v Chorušicích, novostavba zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání – žádost o dotaci z dotační výzvy č. 9 k podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury vyhlášené Ministerstvem financí pro rok 2021 nebyla podpořena, do vyhlášeného výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč, dle stavebního úřadu Mšeno doposud z důvodu připomínek vlastníka sousedního objektu čp. 18. ZO bere informace starosty obce na vědomí.

Spolkový dům Velký Újezd č.p. 27 – starosta seznámil ZO s vyhlášeným výběrovým řízením na zhotovitele vybavení spolkového domu čp.27, p. Blažek -  rozsah stavebních prací, dotaz na termín realizace stavebních prací, starosta – dle závěrů porady ZO objednána změna PD, poté bude určen rozsah prací hrazených z rozpočtu obce, ZO bere informace na vědomí.

Traktor kolový– ZO seznámeno se technickým stavem a s vysokými náklady na opravu traktoru Zetor 10540 ve vlastnictví obce, ZO schvaluje přijetí nabídky spol. Agrowest a.s., Božkovská 397/15, Plzeň, IČ: 27961958 na zapůjčení kolového traktoru Zetor Proxima HS 100 (9542.31) T2 včetně čelního nakladače TracLift TL 240 SL s nutností úhrady finanční zálohy ve výši ceny stroje bez DPH.  

ZO schvaluje objednání zápůjčky kolového traktoru od společnosti Agrowest, a.s., Plzeň.             Hlasování:                                                                              8 – 0 – 0

12) Žádost Sdružení obcí Kokořínska

ZO projednalo a schvaluje návrh neschválit žádost Sdružení obcí Kokořínska o finanční podporu na pořádání 5. Country Kaninafestu v obci Kanina, mj, se zdůvodněním dalších poskytovaných příspěvků, pořádání vlastních akcí, apod.

Hlasování:                                                                             8 – 0 – 0

 

13) Komplexní pozemková úprava Chorušice s částí Zahájí

Starosta obce seznámil ZO s návrhem plánu společných zařízení v rámci této KPÚ, v k.ú. Zahájí ZO po projednání schvaluje ponechání plochy 1 ha parc.č. 976/33 pro možnost budoucího stavebního rozvoje obce, plochu 0,5 ha z tohoto pozemku použít pro realizaci společných zařízení v rámci řešené KPÚ. Hlasování:               7 – 0 – 1

(proti L. Flíček)

14) Žádost o souhlas se zhotovením vodovodních přípojek

ZO seznámeno s žádostí Mgr. Davida Novotného, Chorušice č.p. 108, a dalších vlastníků čp. 28, 95,27, o souhlas s provedením výkopových prací na p.p.č. 1830/8 v k.ú. Chorušice, pro rekonstrukci vodovodního řadu v havarijním stavu. ZO schvaluje umožnění prací na zákl. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ( v příp. potřeby zřízení věcného břemene ) a právu provést stavbu, mj. se zárukou kvality provedených prací  5 let, smlouvy budou uzavřeny mezi obcí a Cinegr Jiří, Klučinová Renáta, st.p.č. 49; Cachová Karolína, st.p.č. 129; Vojtová Petra st.p.č. 50/1; Mgr. Dvořáková Hana a Mgr. Novotný David, st.p.č. 50/2. Hlasování:                                          8 – 0 – 0

 

Diskuze:

J. Švanda – upozornil na nebezpečí úrazu ve Velkém Újezdu u č.p. 36 (poškozená část střechy, stěn stavby) a u č.p. 34 (rozpadající se zeď). Starosta – problém se střechou u č.p. 36 hlášen na KSÚS, ZO projednalo a schvaluje podání žádosti jménem obce o nápravu této situace na MěÚ Mšeno, stavební úřad, dále o označení nebezpečných míst i stav komunikace II tř. Krajské správě a údržbě silnic Stč. kraje.

Hlasování:                                                                             8 – 0 – 0

A. Lerchová – dotaz na umístění radaru při vjezdu do Chorušic směrem od Mělnického Vtelna, nabízí úhradu spotřeby el. energie v souvislosti s provozem radaru. ZO po diskuzi schvaluje podání žádosti o vyjádření a schválení dopravního značení – informativního měření rychlosti projíždějících vozidel na Policii ČR Územní odbor Mělník.   Hlasování:                                                          7 – 0 – 1

( proti J. Tuček)

J. Tuček – upozornil na parkování automobilů, ale i autobusu na obecních pozemcích, problémy s průjezdem zemědělské techniky. ZO se shoduje, že těžko řešit komplexně v celé obci, nutno oddělit pozemní komunikace a veřejné prostranství, obecní úřad zjistí možnosti, v mnoha příp. auta slouží jako nutná doprava do zaměstnání…ZO bere na vědomí.

J. Lerch – dotaz na způsob opravy lesní cesty v Zahájí, doplnění cesty „Na čihadlech“ u „Lipky“, starosta – cesta v rámci KPU Chorušice a část Zahájí doplněna a vjezd do lesních porostů v lokalitě „Čihadla“, způsob opravy LC v Zahájí projednat s firmou CL. stav s.r.o. – ZO bere na vědomí.

L. Flíček – praskliny a špatný stav silnic v Zahájí, starosta – objednáme údržbu a opravu trysk. metodou, dále řešeny podrobnosti soutěže „Chorušický lock“ v rámci Chorušické pouti 2021, ZO bere na vědomí.

 

Zasedání ukončeno v 21.45 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu.

 

 

 

zapsala:                          Jaroslava Doležalová              …………………………..

     

 

ověřovatelé zápisu:        RSDr. Jiří Blažek                     ………………………….

 

 

                                      Jaroslav Tuček                        ………………………….. 

      

 

starosta obce:                 Martin Bauer                          …………………………..           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 14:34
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 14:35
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí