Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 29

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice
č. 29
konaného dne 16. června 2021 v budově obecního úřadu v Chorušicích

 Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 29)

 konaného dne 16. června 2021 v budově obecního úřadu v Chorušicích

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        Ing. Josef Vejvoda, Václav Polák

Zapisovatelka:               Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

ZO schvaluje program dnešního jednání.

Hlasování:                                                                              9 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 28

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 28 – bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

3)Roční účetní závěrka obce a závěrečný účet obce

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne 23.4.2021pracovnicemi Krajského úřadu Středočeského kraje, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO schvaluje závěrečný účet obce Chorušice za rok 2020 bez výhrad. Hlasování:              9 – 0 – 0

ZO schvaluje účetní závěrku obce Chorušice za rok 2020. Hlasování:                9 – 0 – 0

 

4) Memorandum o spolupráci

ZO projednalo Memorandum o spolupráci partnerů při realizaci Komunitního plánu  sociálních služeb SO ORP Mělník na léta 2021-2025. ZO schvaluje znění a uzavření / přistoupení k Memorandu o spolupráci partnerů, které je přílohou č.1 zápisu.

Hlasování:                                                                              9 – 0 – 0

 

5) Žádost o odkoupení části obecního pozemku před č.p. 18

Ing. Tomáš Vraný, Farma Vraný s.r.o. Chorušice č.p. 18 požádal o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1830/1 v k.ú. Chorušice. ZO po seznámení se předmětem zájmu odkupu navrhuje záměr dělení parc.č.1830/1 v tomto k.ú. nerealizovat, p. RSDr. Blažek v komentáři proti tomuto záměru, Ing. Vraný v diskuzi seznámil ZO  s důvody  zájmu o odkoupení - snazší vjezd do areálu agrofarmy čp.18, ZO po doplnění informací schvaluje nerealizovat tento záměr dělení a následného prodeje části parc.č.1830/1 v k.ú. Chorušice. Hlasování:                                                        9 – 0 – 0

 

6)Problematika odpadového hospodářství obce

Od 1.9.2021by odpady z obce měla svážet spol. EKOD Servis s.r.o. ve vlastnictví DSO EKOD, jehož je obec Chorušice členem, ZO seznámeno s požadavky stávající svozové společnosti AVE CZ týkajících se svozových nádob, schvaluje zakoupení 46 kontejnerů 1.100 l na separovaný odpad, 30 ks 120 l a 30 ks 240 l nádob na směsný komunální odpad, po provedeném průzkumu cenových nabídek u spol. Komunální technika s.r.o., Brandýs nad Labem, dále ZO schvaluje zakoupení 10 ks nádob 1 100 lt od města Mnichovo Hradiště pořízených s dotací OPŽP pro DSO EKOD.

Hlasování:                                                                             9 – 0 – 0

ZO seznámeno s možnostmi úhrady poplatku za produkci odpadů dle nového zákona o odpadech, RSDr Blažek – občané tímto způsobem nejsou motivování ke třídění, Ing. Vejvoda – současný systém naproti tomu nenutí vždy nechat vyvážet popelnici…ZO bere na vědomí.

                                              

7) Žádost o dar- Muzeum Mělník

Regionální muzeum Mělník p.o. požádalo obec o podporu publikační činnosti, mj. s tematikou dotýkající se obce Chorušice. ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč, znění a uzavření darovací smlouvy. Hlasování:             9 – 0 – 0

 

8) Smlouva o smlouvě budoucí

ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření :

 - smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP – 12- 6019289/VB/2 akce „Choroušky, přípojka KNN pro č.p. 7 mezi obcí Chorušice a ČEZ Distribuce a.s. IČ :24729035, Děčín – Podmokly, Teplická 874/8

- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP -12-6019235/VB/1 Zahájí, přípojka NN pro p.č. 977/15 mezi obcí Chorušice a ČEZ Distribuce a.s. IĆ: 24729035, Děčín – Podmokly, Teplická 874/8

Hlasování:                                                                              9 – 0 – 0

 

9)Dotované / rozvojové projekty

dotace z programu podpory regionů MMR -  rekonstrukce hostince Velký Újezd + rekonstrukce komunikace na Kančím vršku ve Velkém Újezdě- v seznamu MMR vedeny jako nedoporučené k financování – ZO bere na vědomí.

Hostinec / spolkový dům  čp.27 Velký Újezd – požádán technik Plzeňského pivovaru o konzultaci k vedení piva, dále s projektantem konzultován systém vytápění toalet, nových komínových těles,

dotace na vybavení spolkového domu č.p. 27 Velký Újezd – PRV SZIF, protř.MAS LAG Podralsko, ZO po seznámení s harmonogramem a možnostmi dot. titulu schvaluje vyhlášení výběrové řízení na zhotovitele s rozdílným termínem dodání vnitřních dveří a vybavení ( po příp. uzavření Dohody o poskytnutí dotace ).

Hlasování:                                                                                      9 – 0 – 0

RSDr. Blažek – dotaz na další postup rekonstrukce čp.27- starosta – projektové dokumentaci chybí výše uvedené, z důvodu časového vytížení zmínil možnost delegace této aktivity na někoho z členů ZO, Ing. Vejvoda – tento postup není možný, realizovat alespoň částečné úpravy, ZO přijalo návrh sejít se na místě k dořešení sporných částí PD, termín sdělí starosta dle technika pivovaru.

Dotace z Fondu podpory venkova Stč. kraje – žádost podána na spolufinancování neuznatelných výdajů akce „ Autobusové zálivy včetně přechodů a navazujících chodníků podél silnice II. třídy 274 v Chorušicích“, schválena radou Středočeského kraje, ZO bere na vědomí..

Oprava kalu na návsi v Chorušicích p.č. 1830/10 – dle původního návrhu rekonstrukce nebude možné žádat o podporu z dot. titulu MZe, ZO po diskuzi schvaluje návrh rekonstrukce spočívající v odstranění stávajícího rozpadlého zdiva ze ztraceného bednění z r.1994, provedení utěsnění folií a obložení lomovým kamenem, dále objednání zhotovení PD u spol. d-Plus Projektová a inženýrská a.s., Praha 8, předpokládaná cena 90 tis. Kč. Hlasování :                                                       9 – 0 – 0

Naučná stezka Chorušice – ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec z.s.zahájeny přípravné práce, vytyčení trasy, ZO bere na vědomí.

Záhony před prodejnou a obecním úřadem – ZO po provedeném poptávkovém řízení  schvaluje objednání realizace záhonů po dokončení zhotovení chodníků u spol. Saika svět s.r.o., IČ: 0327366, dle CN 2140 s odečtením oplocení a zálivek v záruční době.

Hlasování:                                                                              9 – 0 – 0

Novostavba MŠ- zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání – v rámci akce vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, obec čeká na vyhodnocení žádostí o dotaci z MF ČR. ZO bere na vědomí.

 

10) Chorušická pouť 2021

ZO seznámeno s návrhem programu, projednáno a schváleno rozšíření programu o loutková představení pro děti, ZO krom možnosti dalších výstav a časového sledu programu jednalo o nápadu soutěže v konzumaci piva na čas, ZO pověřilo organizací soutěže L. Flíčka, fin. podoba bude součástí pozvánek.          Hlasování :           9 – 0 - 0

 

Diskuze:

RSDr. Blažek – dotaz na pracovní poradu – shlédnuty pozemky ve Velkém Újezdě a v Chorušicích, řešen zábor obecních pozemků – ZO se shodlo na některém z dalších jednání či poradě stanovit hranice záboru pozemků na „farské zahradě“.

L. Flíček – sekání cesty v Zahájí u č.p. 31 – ZO řešilo, zda je cesta součástí pole, vlastnictví – po zjištění je možno napravit…

- chybí kontejner na textil – starosta - řeší pracovnice obce

J. Lerch – výmoly lesní cesty v Zahájí – nutno se sejít na místě k zjištění stavu a možnosti nápravy, ZO bere na vědomí.

 

 

Zasedání ukončeno v 21.10 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu.

 

Přílohy :      č.1 -   Memorandum o spolupráci partnerů při realizaci Komunitního

plánu  sociálních služeb SO ORP Mělník na léta 2021-2025

 

 

 

 

zapsala:                          Květa Kašparovská                 …………………………..

     

 

ověřovatelé zápisu:        Ing. Josef Vejvoda                             ………………………….

 

 

                                      Václav Polák                          ………………………….. 

      

 

starosta obce:                 Martin Bauer                          …………………………..           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 14:33
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 14:34
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí