Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 28

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice
č. 28
konaného dne 13. května 2021 v budově čp. 51 kampelička Velký Újezd

 Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 28)

 konaného dne 13. května 2021 v budově čp. 51 kampelička Velký Újezd

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        Lukáš Flíček, Robert Hanuš

Zapisovatelka:               Jaroslava Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

K předloženému návrhu programu (zveřejněnému na úřední desce OÚ) podán návrh na doplnění - starosta - bod č. 11) - 14). ZO schvaluje program s touto úpravou.

Hlasování:                                                                              7 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 27

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 27 – bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

3) MŠ Chorušice

ZO projednalo a schvaluje předloženou roční účetní závěrku, zprávu o hospodaření, inventarizační zprávu za rok 2020 a žádost o převedení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 49.370,78 Kč do rezervního fondu. Hlasování:            7 – 0 – 0

Zd. Kočí (Velký Újezd č.p. 76) – dotaz k výběru plateb od rodičů za docházku dítěte do MŠ Chorušice, systém docházky dětí nad kapacitu zařízení - Bc. Jelínková, pověřená řízením MŠ Chorušice, p.o. – domluvená platba za místo v MŠ při přijetí dítěte, dále vysvětlen systém docházky nad kapacitu MŠ,  Zd. Kočí – dotaz na nepokrytí zájmu o umístění dětí do MŠ z naší obce - starosta – vedení MŠ přijímá děti dle schválených kritérií, počet dětí z obce dříve nepokryl kapacitu MŠ, od r. 2020 platí nová zák. úprava pro financování tříd – zde již možnost nenaplnění kapacity MŠ bez negativního vlivu na financování není.

Bc. Jelínková sdělila informace k zápisu dětí do MŠ Chorušice p.o. – zápis končí 16.5.2021, přihlášeno doposud 19 dětí, z toho 8 z naší obce. ZO bere informace na vědomí.

ZO projednalo a schvaluje zaslání písemné žádosti obcím, jejichž občané mají zájem umístit děti v MŠ Chorušice p.o.- zvážení možnosti vzniku lesní školky při poskytnutí finanční spoluúčasti těchto obcí. Hlasování::                                       7 – 0 – 0

 

4) Smlouva o smlouvě budoucí - Metronet

ZO seznámeno se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  pro realizaci akce –  vybudování optické sítě i smlouvy o právu provést stavbu, a schvaluje znění a uzavření této smlouvy se spol.  Metronet s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha , IČ: 26762544,  jako budoucím oprávněným, investorem a budoucím vlastníkem veřejné komunikační sítě s názvem “Optická síť Obec Chorušice.“.    Hlasování:                                                 7 – 0 – 0

 

5) Prodej pozemků p.č. 1118/11, p.č. 1118/6, návrh směny pozemků p.č. 1830/1 a st.č. 86, zřízení věcného břemene k p.č. 71/1, vše v k.ú. Chorušice

ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi obcí Chorušice a Markem Tichotou, Chorušice č.p. 124 na pozemek p.č. 1118/11, k.ú. Chorušice, o výměře 1 620m2.                     Hlasování:                                                         7– 0 – 0

ZO projednalo a schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 1118/6, k.ú. Chorušice, ve vlastnictví obce.                    Hlasování:                                                           7– 0 – 0

ZO projednalo a schvaluje návrh směny pozemků v k.ú. Chorušice, a to části p.p.č. 1830/1 ve vlastnictví obce za část st.p.č. 86 ve vlastnictví M. Müllerové, Chorušice č.p. 55, vzhledem k poměru ploch uhradí náklady směny obec.  Hlasování:       7 – 0 – 0

ZO projednalo a schvaluje vypracování geometrického plánu a zřízení věcného břemene k dešťové kanalizaci umístěné na stp. 7 a  p.p.č. 71/1, k.ú. Chorušice ve vlastnictví p. Novákové, Chorušice č.p. 4.  Hlasování:                               7– 0 – 0

6) Pořízení kamerového systému

ZO projednalo možnost kamerového monitoringu míst na ukládání separovaných složek odpadu z důvodu problémů s nedovoleným umístěním odpadů mimo nádoby, alt. nedovoleným odložením odpadu. ZO bere informaci na vědomí, rozhodne v některém z dalších zasedání.

Ing. Vejvoda – možný postih za špatné třídění, nedovolené ukládání odpadu (popelu, posekané trávy apod.) na obecním pozemku?  ZO – domluvou bude řešeno uložení odpadu na „Hořením dole“ i parc.č.16/7 – „spolková zahrada“.

 

7) JSDH obce  

Na základě informací H. Obroučky ZO schvaluje uzavření dodatku ke Zřizovací listině JSDH Chorušice, tak aby odpovídala platné legislativě.

Hlasování:                                                           7 – 0 - 0

 

8) Rozpočtové opatření č. 2/2021 

K. Kašparovská seznámila ZO s návrhem úpravy rozpočtu č. 2/2021 z důvodu  navýšení výdajů na JSDH o 45.000,- Kč ( Praga UV 80, úhrada ceny nově pořízené stříkačky v r.2021 ) a navýšení výdajů na mzdy na výkon veřejně prospěšných prací ve výši 500.000,- Kč. ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021, které je přílohou č.1 zápisu.         Hlasování:                                                                   7– 0 – 0

 

9) Odkanalizování pásma ochrany vodovodu KSKM 

Starosta informoval ZO o pokračování jednání k problematice odkanalizování pásma ochrany vodního zdroje KSKM na území Sdružení obcí Kokořínska, na zákl. pokynu Vodáren Kladno – Mělník a.s. ukončeny práce na odstranění připomínek soudního znalce k Studii proveditelnosti odkanalizování pásma KSKM, ZO dále z důvodu neochoty státní správy seznámeno s ukončením prací na uzavření Memoranda o nutnosti vybudování centrálního systému odkanalizování v pásmu ochrany vod KSKM, ZO bere informace na vědomí.

 

10) Dotované projekty 

a) rekonstrukce autobusových zálivů, chodníků a přechodů  v Chorušicích,  SFDI – starosta informoval o průběhu prací, mj. neprovedeno zařazení přeložek Cetin a ČEZ Distribuce do uznatelných výdajů dotace, SFDI zaslána žádost o nápravu, ZO na prac. poradě shlédlo stav rozpracovanosti, ZO bere informace na vědomí.

b) Fond rozvoje měst a obcí Středočeského kraje

ZO seznámeno s výší neuznatelných výdajů  na akci Autobusové zálivy včetně přechodů a navazujících chodníků podél silnice II tř. 274 v Chorušicích  a schvaluje podání žádosti o dotaci na úhradu spoluúčasti a neuznatelných výdajů této akce  z Fondu rozvoje měst a obcí Stř. kraje. Dotace je poskytována ve výši 1.000,- Kč na obyvatele.                            Hlasování:                                                           7– 0 – 0

c) Rekonstrukce válečných hrobů a pietních míst Chorušice

Starosta seznámil ZO s průběhem jednání s MO při zřízení nového válečného hrobu v Zahájí, nutno je věnovat toto nové pietní místo konkrétním osobám – civilistům, padlým v souvislosti s působením partyzánské skupiny Národní mstitel. Jednání pokračují, ZO bere informace na vědomí.

d) průzkum studní Chorušice, velký Újezd– ZO seznámeno s výsledky zmapování obecních studní ve Velkém Újezdu a v Chorušicích a schvaluje další provedení úpravy objektů.                             Hlasování:                                                           7– 0 – 0

e) Návaznosti na projekt revitalizace zeleně v intravilánu obce Chorušice  

ZO projednalo a schvaluje podáni žádosti o cenovou nabídku na vyzdění opěrné zídky na p.p.č. 748/1 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic.  Hlasování:                           7– 0 – 0

f) Oprava barokní kaple

Starosta informoval ZO o rozhodnutí o poskytnutí dotace prostřednictvím MAS LAG Podralsko ve výši 532.333,- Kč na opravu výklenkové kaple v Chorušicích. ZO bere informaci na vědomí.

g) Vybavení spolkového domu Velký Újezd čp. 27 – starosta informoval ZO o podání žádosti o dotaci na vybavení spolkového domu prostř. LAG Podralsko, ZO bere informace na vědomí.

Zd. Kočí – navrhuje opravovat hostince a spolkového domu čp.27 po částech z obecních prostředků, vyřešit to nejnutnější – např. chlazení piva, vymalovat.

Ing. Vejvoda – hospoda je jediná společenská místnost, kde se lidé schází, sociální zařízení nedůstojné, ostudou zastupitelů je fakt, že za 6 let nedokázali prosadit, aby to bylo opraveno. Problematika rekonstrukce hostince čp.27 by měla být bodem č. 1 jednání každého zastupitelstva obce, možnost začít s opravou sociálního zařízení (padající omítka, zápach), chlazením, výmalbou. Starosta – vyčkat rozhodnutí o přidělení dotace z MMR je usnesení ZO, tím je dán i rozsah prací. RSDr. Blažek – návrh do poloviny roku vyčkat, poté rekonstruovat z vlastních prostředků obce.

Starosta – zmínil problematiku chlazení a vedení piva, stanovit datum sdělení o přidělení / nepřidělení dotace z POV MMR na rekonstrukci spolkového domu je nemožné.  ZO bere informace na vědomí, k příp. návrhům na úpravu PD se sejde v pracovním jednání.

h) Revitalizace brownfieldu stp.26 v k.ú.Velký Újezd – starosta informoval ZO o pokračujícím dotačním řízení po podání žádosti o dotaci na Státní fond podpory investic, obec vyzvána k doložení mnoha dalších skutečností k záměru rekonstrukce objektu, ZO bere informace na vědomí.

i) Vodní nádrž Chorušice, parc.č.1830/10 – ZO na prac. poradě seznámeno s možným návrhem rekonstrukce nádrže, kde zdivem z betonových tvarovek uniká voda, firma d- Plus zašle situaci záměru rekonstrukce k vyjádření a příp. objednání realizační PD, ZO rozhodne po seznámení se s tímto záměrem.  Hlasování:                               7– 0 – 0

j) býv. zámecký dvůr a objekty stp.25, parc.č.4 ve Velkém Újezdě – starosta informoval ZO o budoucím záměru vlastníka prodat tyto nemovitosti,  ZO bere informace na vědomí.

 

11) Chorušická pouť 2021

ZO projednalo a schvaluje uspořádání Chorušické pouti, výdaje za kulturní program v souladu s platnými protiepidemickými nařízeními. Z důvodu včasného objednání interpretů bude program sestaven pracovním jednáním ZO. Hlasování:      7– 0 – 0

 

12) valná hromada spol. Vodárny Kladno- Mělník a.s.

ZO na zákl. návrhu schvaluje delegování p. Libora Lesáka nebo Martina Kupky na základě plné moci k zastupování obce Chorušice na Řádné valné hromadě spol. Vodárny Kladno – Mělník a.s.( VKM a.s. )  Hlasování:                                7– 0 – 0

ZO dále seznámeno s nabídkou prodeje akcií společnosti VKM, a.s., obec Chorušice vlastní 8911 ks akcií, možnost odkupu max. 225 ks akcií, cena 366,-Kč / ks, celk. hodnota 82 350,- Kč. Rozhodnutí možno odložit, ZO rozhodne po průzkumu zájmu obcí o odkoupení akcií VKM a.s.. Hlasování :                                       7 – 0 – 0

 

13) Evidence katastru nemovitostí

Obci i občanům obce zaslány výzvy k nápravě stavu evidence nemovitostí  Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, ZO souhlasí s návrhem schůzky dotčených vlastníků a obce k zajištění cenové nabídky geodetických prací, příp. zhotovení pasportů staveb, dále ZO seznámeno se stavem nesrovnalosti v evidenci pozemku parc.č.764/1 v k.ú. Velký Újezd a schvaluje návrh směny pozemku oploceného Klučinovými Velký Újezd č.p. 99 za parc.č.748/25 v tomto k.ú. Hlasování: 7– 0 – 0

 

14) Evidence katastru nemovitostí

ZO projednalo a schvaluje poskytnutí daru spolkům na území obce Chorušice jako dík za jejich činnost : MS ČČK Velký Újezd, SDH Velký Újezd, ZO Českého svazu chovatelů Chorušice, Myslivecký spolek Chorušice Velký Újezd  -   ve výši 10.000,- Kč, SDH Chorušice ve výši 20.000,- Kč.         Hlasování:                               7– 0 – 0

 

Diskuze:

RSDr. J. Blažek  – dotaz k novostavbě školky, starosta – aktuálně zpracovaná projektová dokumentace, podána žádost o stavební povolení, cca do týdne započato s výběrovým řízením na zhotovitele, ZO bere informace na vědomí.

Ing. Vejvoda – dotaz na cenu projektové dokumentace, starosta – dle objednávky obce  668 tis. Kč vč. DPH.

H. Obroučka – dotaz na opravu zásypu u malé vodní nádrži ve Velkém Újezdu – odkrytí krycí vrstvy folie pod zásypem, starosta – řešení zásyp větším kamenivem, zhotovitel sdělí cenovou nabídku, ZO bere na vědomí.

H. Obroučka – upozornil na rozjeté obruby mezi mlatovou částí návsi a vozovkou v Újezdě, starosta – obec o urovnání osloví zhotovitele – J.I.B. s.r.o., ZO bere na vědomí.

 

Zasedání ukončeno v 21.05 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

 

 

Přílohy :      č.1 - rozpočtové opatření č. 2/2021

 

 

 

 

 

zapsala:                          Jaroslava Doležalová              …………………………..

     

 

ověřovatelé zápisu:        Lukáš Flíček                             ………………………….

 

 

                                      Robert Hanuš                         ………………………….. 

      

 

starosta obce:                 Martin Bauer                          …………………………..           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 14:27
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 14:31
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí