Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 27

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice
č. 27
konaného dne 25. března 2021 zasedací místnosti obecního úřadu v Chorušicích

 Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 27)

 konaného dne 25. března 2021 zasedací místnosti obecního úřadu v Chorušicích

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        František Franc, Josef Lerch

Zapisovatelka:               Jaroslava Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

K předloženému návrhu programu (zveřejněnému na úřední desce OÚ) podán návrh na doplnění - starosta - bod č. 8) a 9). ZO schvaluje program s touto úpravou.

Hlasování:                                                                              7 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 26

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 26 – bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti -

ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Libeň, IČ: 04084063 (dále jen investor), zastoupenou na základě Plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10, IČ: 25740253. Služebnost se zřizuje k části pozemku p.č. 1830/8 a p.č. 2/2, k.ú. Chorušice ve vlastnictví obce Chorušice, CETIN je investor stavby „SAP 16010-059288_VPI Chorušice - 4 ks podpěrných sloupů pro vzdušné vedení elektronických komunikací. 

Hlasování:                                                                              7 – 0 - 0

 

4) Nabídky úpravy komunikaci

ZO seznámeno s cenovými nabídkami na:

Oprava komunikace – křižovatka „Kančí vrch“ – doplněním konstrukční vrstvy ŠD a pokládkou nového asfaltu na p.p.č. 750/1 a 178/7, k.ú. Velký Újezd u Chorušic, ve výši 157.869,- Kč vč. DPH.

Odvodnění a úprava vjezdu u č.p. 72 –  část p.p.č. 748/1, k.ú.  Velký Újezd u Chorušice, ve výši 28.517,- Kč vč. DPH.

Oprava odvodnění v místní komunikaci tvaru „T“ – část p.p.č. 1812, k.ú. Chorušice, ve výši 17.621,- Kč vč. DPH.

Odvodnění komunikace v obci Zahájí – část p.p.č. 1165/1, k.ú. Zahájí u Chorušic, ve výši 51.902,- Kč vč. DPH.

Zpevnění cesty před bytovým domem - č.p. 96, p.p.č. 1846/1, k.ú. Chorušice, ve výši 22.627,- Kč vč. DPH.

ZO schvaluje objednání uvedených prací dle cenových nabídek od společnosti CESTAV CL, s.r.o., Sosnová 129, Česká Lípa, IČ: 25400410. Hlasování:   7 – 0 – 0

 

5) Projednání záměru prodat pozemek p.č. 1118/11, k.ú. Chorušice

ZO projednalo a schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 1118/11, k.ú. Chorušice, ve vlastnictví obce.  Hlasování:                                                                   7– 0 – 0

V souvislosti se schválením záměru prodat výše uvedený p.p.č. 1118/11 ZO schvaluje objednání vypracování znaleckého posudku ceny pozemku. Hlasování:           7– 0 – 0

 

6) Žádost odkoupení / pronájem p.p.č. 87/1, k.ú. Chorušice

ZO seznámeno s žádostí p. Jakuba Totta, Chorušice č.p. 97, o odkoupení, alt. dlouhodobý pronájem části p.p.č. 87/1 k.ú. Chorušice, pro umístění garáže, cca 6 x 7 m. Starosta sdělil názor členů ZO z pracovní porady – návrh neprodat / nepronajmout část parc.č.87/1, vč. zdůvodnění, RSDr. Blažek – umístění u hřiště, hluk, se záměrem žadatele nesouhlasí. ZO projednalo a schvaluje návrh neprodávat ani nepronajímat dlouhodobě část parc.č. 87/1 v k.ú. Chorušice pro záměr výstavby garáže.

Hlasování:                                                                            7– 0 – 0

 

7) Dotované projekty  

Výstavba 1 odd. včetně zázemí MŠ Chorušice

ZO seznámeno s vyhlášením výzvy MF ČR k podání žádostí o dotace i stavem rozpracovanosti realizace tohoto projektu, ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci pro projekt „Výstavba 1 odd. včetně zázemí MŠ Chorušice“  v rámci  Výzvy  MF ČR k programu 29821– Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, schvaluje vypracovaný investiční záměr projektu a schvaluje závazek k spolufinancování akce min. 10% z celkových nákladů akce. 

Hlasování :                                                                             7 – 0 - 0

Dále ZO schvaluje podmínky a vypsání výběrového řízení na zhotovitele této akce, stejně tak objednání dotačního servisu u spol. MZP Consulting s.r.o., Nebužely 141, IČ: 03726801. Hlasování :                                                                   7 – 0 - 0

Ing. Vejvoda – dotace 90 % ? – starosta – dotace dle podmínek výzvy 90%, jinou výši spolufinancování nutno schválit. ZO bere na vědomí.

 

Výstavba 1 bj v čp.118 Vel. Újezd

ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci MFČR v rámci  Výzvy č. 9 k programu 29822– Akce financované z rozhodnutí poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, podprogram 298D2230 - Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury Správce programu – poskytovatel dotace: Ministerstvo financí a to na akci :výstavba 1 BJ v čp.118 Vel. Újezd, dále ZO projednalo a schvaluje vypracovaný investiční záměr pro účely dotace MFČR a schvaluje podání investičního záměru k předmětnému projektu :- Výstavba 1 odd včetně zázemí MŠ Chorušice, stejně tak závazek spolufinancování projektu v min výši 10 %. Hlasování :            7 – 0 - 0

Dále ZO projednalo a schvaluje podmínky a vypsání výběrového řízení na zhotovitele této akce, objednávku dotačního servisu u spol. ATI Consulting, Dobronická 1257, Praha 4.     Hlasování :                                                                                      7 – 0 – 0

Podmínkou podání žádosti o dotaci na realizaci rekonstrukce části čp.118 na 1 BJ je včasné dodání podkladů zpracovaných projektantem, ZO bere na vědomí.

 

Revitalizace zeleně v intravilánu obce Chorušice  

Starosta informoval ZO o průběhu realizace prací v rámci projektu, ZO bere informace na vědomí.

 

Autobusové zálivy včetně přechodů a navazujících chodníků podél silnice II. třídy č. 274 v Chorušicích – ZO se stavem posouzení podkladů k vydání smlouvy o poskytnutí příspěvku SFDI na tuto akci, předání stavby zhotoviteli 6.4.2021, ZO bere informace na vědomí. starosta – možnost umístit do chodníků při stavbě chráničky pro optické sítě, ZO s návrh schvaluje.         Hlasování:                                                 7– 0 – 0

 

Rekonstrukce hostince Vel. Újezd - RSDr. Blažek – dotaz na realizaci této stavby,  starosta – podána žádost o dotaci z programu reg. rozvoje MMR, doposud bez vyhodnocení, poptány CN vybavení interieru. Ing. Vejvoda – dle jednání ZO vyčkejme posouzení žádosti o dotaci, v příp. negativního hodnocení možnost úpravy nutnost změny rozsahu díla vzhledem k stavu objektu, ZO bere informace na vědomí.

 

8) Letecké snímky obce

ZO seznámeno s nabídkou společnosti CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, Zlín na zhotovení leteckých snímků a videa obce. Konstatováno, že min. snímkování proběhlo v r. 2017, ZO se vzhledem k nízkému zájmu o letecké snímky i cyklu snímkování po cca 8 -10 letech shodlo na návrhu službu v r. 2021 neobjednat. Hlasování: 7– 0 – 0

 

9) obecní studny ve Velkém Újezdě a v Chorušicích

ZO seznámeno s průzkumem studní ve Velkém Újezdě a v Chorušicích, na zákl. zprávy o posouzení Mgr. Petrem Nakládalem, schvaluje realizaci etap vedoucích k zprovoznění obou studní, aktuálně CN oceněna nástavba studny ve Velkém Újezdě, práce provede Krušnohorská dílna o.p.s.. Hlasování:                              7– 0 – 0

 

Diskuze:

RSDr. J. Blažek  – v kalu parc.č.1830/10 Chorušice cca 15 cm vody, dotaz k nápravě stavu – starosta, členové ZO – chybí přítok, zlepšení po realizaci nádrží na dešťovku u OU, svodů od čp.27, komunikace, aktuální rozpad stěn nádrže, je třeba najít shodu na podobě rekonstrukce, obec osloví projekční firmu, ZO bere na vědomí.

RSDr. J. Blažek – navrhuje nahradit 1 kontejner na třídění skla kontejnerem na třídění papíru, starosta – zasmluvněné svozy s výpovědí k 31.8.2021, ZO se shoduje na řešení potřeb s firmou EKOD servis s.r.o.

RSDr. J. Blažek – přání důchodcům k životním výročím – navrhuje předání krom gratulace např. poukázku na nákup např. Kauflandu, apod., ZO návrh v diskuzi rozvinulo do možností, v praxi by došlo opět k osobnímu předání gratulací s dárky, bez zapojení např. místních zastupitelů, alt. více osob bude situace stejná jako v min. letech, ZO bere informace na vědomí s možností projednání na některém z dalších zasedání.

Starosta – informoval o výsledku dědického řízení u č.p. 4 ve Velkém Újezdě, o jehož možném odkoupení obec jednala před r.2013. ZO schvaluje prověření možností získání tohoto objektu za cenu k min. jednání ( cca 400 tis Kč ). Hlasování : 7 – 0 - 0

Starosta – dotaz, zda pro zpracování KoPÚ v k.ú. Chorušice a část Zahájí objednat služby krajinného architekta, konkr. Land 05 Ing. Havlovou, v příp. KoPU v k.ú. Vel. Újezd velmi prospěšná spolupráce, Ing. Vejvoda – navrhuje požádat o cenovou nabídku, ZO souhlasí, CN bude předložena ke schválení.

J. Lerch – dotaz k dotaci - Lesní cestu Pod stavy, Novostavba retenční mokřadní tůně Chorušice ( kal Podstavy) -starosta – část finančních prostředků z OPŽP na účtu obce bez ukončení realizace ( do 31.5.2021 ), k LC Podstavy  ZVA aktuálně zasláno, ZO bere informace na vědomí.

 

Zasedání ukončeno v 20.20 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

 

Přílohy :      č.1 výpis usnesení ZO bodu 7) odst. a), b)

 

 

 

 

 

 

zapsala:                          Jaroslava Doležalová              …………………………..

     

 

ověřovatelé zápisu:        František Franc                         ………………………….

 

 

                                      Josef Lerch                             ………………………….. 

      

 

starosta obce:                 Martin Bauer                          …………………………..           

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 zápisu

 

Výpis

 z usnesení zastupitelstva obce Chorušice

jednání č. 27 ze dne 25.3.2021

 

 

K bodu jednání 7) Dotované projekty

odst. a)

 

Výstavba 1 odd. včetně zázemí MŠ Chorušice

ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci pro projekt „Výstavba 1 odd. včetně zázemí MŠ Chorušice“  v rámci  Výzvy  MF ČR pro rok 2021 k programu 29821– Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, schvaluje vypracovaný investiční záměr projektu a schvaluje závazek k spolufinancování akce min. 10% z celkových nákladů akce. 

 

Hlasování :                                                                             7 – 0 – 0

 

 

                                                                            Martin Bauer, starosta obce

 

                                                                                                      Příloha č. 1 zápisu

 

 

Výpis

 z usnesení zastupitelstva obce Chorušice

jednání č. 27 ze dne 25.3.2021

 

 

K bodu jednání 7) Dotované projekty

odst. b)

 

Výstavba 1 bj v čp.118 Vel. Újezd

ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci MFČR v rámci  Výzvy č. 9 k programu 29822– Akce financované z rozhodnutí poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, podprogram 298D2230 - Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury Správce programu – poskytovatel dotace: Ministerstvo financí a to na akci :výstavba 1 BJ v čp.118 Vel. Újezd, dále ZO projednalo a schvaluje vypracovaný investiční záměr pro účely dotace MFČR a schvaluje podání investičního záměru k předmětnému projektu :- Výstavba 1 odd včetně zázemí MŠ Chorušice, stejně tak závazek spolufinancování projektu v min výši 10 %.

                  

Hlasování :                                                                             7 – 0 - 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Martin Bauer, starosta obce

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 14:23
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 14:25
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí