Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 26

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice
č. 26
konaného dne 18. února 2021 zasedací místnosti obecního úřadu v Chorušicích

 Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 26)

 konaného dne 18. února 2021 zasedací místnosti obecního úřadu v Chorušicích

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        RSDr. Jiří Blažek, Jaroslav Tuček

Zapisovatelka:               Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

K předloženému návrhu programu (zveřejněnému na úřední desce OÚ) podán návrh na doplnění - starosta - bod č. 8). ZO schvaluje program s touto úpravou.

Hlasování:                                                                              8 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 25

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 25 – bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

3) Umístění boxu zásilkovna s.r.o.

Projednána nabídka firmy Zásilkovna s.r.o. Lihovarská 1060/12, Praha 9 IČ 28408306 na umístění Z-Boxu pro vyzvedávání zásilek v naší obci. ZO projednalo návrh smlouvy, starosta navrhuje zařízení umístit vedle obchodu v Chorušicích p.č. 1830/8 a navrženou smlouvu upravit, p. RSDr Blažek dotaz na náklady obce - firma vše zajistí na své náklady. ZO navrhuje a schvaluje požádat spol. Zásilkovna o úpravu smlouvy o umístění boxu a na dalším jednání ZO projednat. Hlasování :                    8 – 0 - 0

 

4 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV.12.6023031/001

ZO projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene  - služebnosti č. IV-12-6023031/001 na p.č. 1812/1 v k.ú. Chorušice mezi obcí Chorušice a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8 IČ 24729035, připojení parc.č.1115/6 v k.ú. Chorušice, jednorázová náhrada 10.000,-Kč. ZO po projednání schvaluje znění a  uzavření smlouvy výše uvedeného č. Hlasování:                                        8 – 0 – 0

ZO seznámeno s jednáním s vlastníky pozemku č. 1115/6 v k.ú. Chorušice o možném odkoupení části pozemku pro rovný průběh komunikace na aprc.č.1812/1– odmítnutí jednání o možném prodeji části pozemku – ZO jednalo o neprůjezdnosti komunikace v příp. stojících vozidel, ZO po projednání schvaluje objednání geodetických prací a   zaměření hranic pozemků parc.č.1812/1 a 1115/6 v k.ú. Chorušice.

Hlasování:                                                                             8 – 0 – 0

 

5) Smlouva o zřízení věcného břemene – přeložka sloupu ČEZ

Projednána  smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IZ-12-6002460/SOBS/001 s firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8 IČ 24729035, přeložka sloupu vedení č.parc.. 39/2 k.ú. Chorušice – nutné pro realizaci výstavby chodníku v rámci akce SFDI. ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy. Hlasování:                                                          8 – 0 – 0

 

6) Smlouva o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu

Smlouva uzavřená mezi obcí Chorušice ,  firmou Celanet s.r.o. a Vogelnet s.r.o. nenabyla účinnosti, platnost ukončena nepodáním žádosti o územní souhlas s výstavbou optické sítě spol. Celanet s.r.o. Jednatel firmy Celanet s.r.o. sdělil obci, že  pro zamýšlenou investici – vybudování optických rozvodů / sítě pro poskytování internetu, televize atd., nemá společnost dostatek finančních prostředků. ZO seznámeno s tímto stavem, obecní úřad prověří možnosti dotací pro obce na vybudování vysokorychlostního internetu, možnost jiného subjektu se zájmem investovat za podobných smluvních podmínek.  ZO bere na vědomí.

 

7) Dotace

a) Oprava křížku parc.č.1798/3 v k.ú. Chorušice / u lípy k Měl. Vtelnu / – dotace Mze  vyčerpány po 11 hod od otevření dot titulu, návrh - provést pro r.2021 nátěr prostř. pracovníků obce, ZO souhlasí a bere informace na vědomí.

b) Dvůr stp.26 ve Velkém Újezdě – projednání tohoto bodu je vzhledem

k havarijnímu stavu objektu stp.26 – stavebních objektů dvora Vel. Újezd spojeno s

veřejným projednáním záměru rekonstrukce na občanskou vybavenost v souladu

s možnostmi objektu – účast veřejnost + členové JSDH obce Chorušice – viz

prezenční listina přítomných, zápis z veřejného projednání samostatně.

ZO projednalo možnosti nového dotačního tit. na rekonstrukci brownfieldů ze SFPI,

v příp. naší obce dotace 40%, možnost úvěru až 40% - bezúročný na 10 let, 20%

 vlastních prostředků.

ZO schvaluje podání žádosti odotaci na akci „Stavební úpravy víceúčelového

objektu č.p. 35 ve Velkém Újezdu.“ z programu Brownfieldy - revitalizace území se

starou stavební zátěží v roce 2021 vyhlášeného Státním fondem podpory investic pro

rok 2021, dále ZO schvaluje Investiční záměr „Stavební úpravy víceúčelového

objektu č.p. 35 ve Velkém Újezdu.“ Týkající se etapy 02, jehož předmětem je

revitalizace území se starou stavební zátěží ( brownfieldů ) v rámci SFPI, programu

brownfieldy – forma dotace a úvěru. Realizací investičního záměru vznikne občanské

vybavení ( vybavenost ),která je určena pro jiné než hospodářské využití a to dle

podmínek stanovených v nařízení vlády ČR č. 496 / 2020 Sb., ve znění pozdějších

předpisů. Současně ZO schvaluje a objednává služby spojené s administrací

a podáním žádosti o dotaci u spol. ATI Consulting s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4,

IČ:07059361 dle cenové nabídky ze dne 8.2.2021.     
Hlasování:                      8 – 0 – 0

c) Autobusové zálivy včetně přechodů a navazujících chodníků podél silnice II. třídy č. 274 v Chorušicích ZO informováno o  uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Stavební firmou Neumann s.r.o., pro CN TDI osloven L. Bula, dále Ing. Krupička,  firma D-Plus Projektová a Inženýrská a.s.. ZO po projednání schvaluje objednání prací technického dozoru, znění i uzavření smlouvy Příkazní u firmy D-Plus projektová a inženýrská a.s., Sokolovská 16/45, Praha 1, IČ: 26760312, dále ZO schvaluje objednání autorského dozoru akce – spol. CR projekt s.r.o., Pod Borkem 319, Mladá Boleslav IČ 27086135, cena 49 tis. Kč. Hlasování:                    8 – 0 – 0

d§ Rozšíření MŠ – Ing. arch Havlis vypracoval studii výstavby nového oddělení MŠ, ZO seznámeno s návrhem a funkčním využitím, bere informace na vědomí

e) Dotace na pečovatelskou službu – ZO schvaluje znění a uzavření Veřejnosprávní smlouvy  č. S-0717/SOC/2021 - dotace na poskytování sociální služby – terénní pečovatelská služba -  na rok 2021 mezi obcí a Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5, IČ 70891095. Hlasování:                                                            8 – 0 – 0

 

8)Komplexní pozemková úprava Velký Újezd

Státní pozemkový úřad, pobočka Mělník zaslal žádost o schválení změny katastrálních hranic a aktualizaci plánu společných zařízení a to na zákl. provedených změn v rámci KoPÚ Velký Újezd. ZO po seznámení s konkr. změnami :

  1. schvaluje změnu katastrálních hranic mezi k.ú. Velký Újezd u Chorušic, k.ú. Mšeno a k.ú. Stránka u Mšena a mezi k.ú. Velký Újezd u Chorušic a k.ú. Chorušice navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velký Újezd u Chorušic včetně částí k.ú. Mšeno, Chorušice a Stránka u Mšena a pověřuje starostu k podpisu Dohody o změně hranic obcí.
  2. schvaluje aktualizaci plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velký Újezd u Chorušic včetně částí k.ú. Mšeno, Chorušice a Stránka u Mšena.

Hlasování:                                                                                       8 – 0 – 0

Dále ZO seznámeno se stanoviskem SPU k řešení vlastnictví nově vzniklého parc.č. 602/10, Ing. Vejvoda – návrh jednat s vlastníkem o směně za část parc.č.777 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic, ZO s návrhem souhlasí, výsledek jednání s Ing. Homutou ZO dále projedná.

 

Diskuze:

K. Kašparovská – k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1/2021-ZO schvaluje rozp. Opatření č.1/2021, které je  přílohou  č. 1 zápisu.  Hlasování:          8 – 0 – 0

J. Doležalová – veřejnosprávní kontrola MŠ Chorušice p.o. za r. 2019, 2020 - ZO provedením pověřeni pracovnice OU K. Kašparovská, J. Doležalová, členové ZO

F. Franc, RSDr. J. Blažek. Hlasování :                                                      8 – 0 - 0

J.Tuček – prostudoval výhrady soudního znalce Ing. Jakoubka ke Studii proveditelnosti odkanalizování území pásma ochrany vodního zdroje KSKM zpracované VRV a.s., úvaha o realizovatelnosti takto velkého projektu – ZO projednalo poslední kroky Sdružení obcí Kokořínska v této zál. – oslovení spol. Vodárny Kladno- Mělník a.s. o vypořádání připomínek znalce, ZO bere informace na vědomí.

 

Zasedání ukončeno v 19.30 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

 

Přílohy:

č. 1 rozpočtové opatření č. 1/2021

 

 

 

zapsala:                          Květa Kašparovská                 …………………………..

     

 

ověřovatelé zápisu:        RSDr. Jiří Blažek                     ………………………….

 

 

                                      Jaroslav Tuček                        ………………………….. 

      

 

starosta obce:                 Martin Bauer                          …………………………..           

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 14:20
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 14:22
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí