Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 25

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice
č. 25
konaného dne 28. ledna 2021 zasedací místnosti obecního úřadu v Chorušicích

 Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 25)

 konaného dne 28. ledna 2021 zasedací místnosti obecního úřadu v Chorušicích

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        Ing. Josef Vejvoda, Václav Polák

Zapisovatelka:               Jaroslava Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

K předloženému návrhu programu (zveřejněnému na úřední desce OÚ) podán návrh na doplnění - starosta - body č. 7) a 8). ZO schvaluje program s touto úpravou.

Hlasování:                                                                             7 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 24

Na základě připomínky L. Flíčka k webové anketě k nové podobě pomníku padlých v Zahájí došlo k úpravě znění zápisu z jednání ZO č. 24 - ZO projednalo návrh úpravy znění zápisu ze schůze č. 24 týkající se bodu jednání 6) a tuto úpravu schvaluje.

Hlasování:                                                                              7 – 0 – 0

 

3) Zubní pohotovost Mělník

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru – znění a uzavření darovací smlouvy na částku 13.500,- Kč společnosti Nuovodent Mělník s.r.o., Českobratrská 404/10, Mělník, IČ: 07166991- za provoz stomatologické pohotovosti pro občany obce Chorušice.  Hlasování:                               7 – 0 – 0

 

4) Schválení rozpočtu Mateřské školy Chorušice, p.o.

ZO seznámeno s návrhem rozpočtu Mateřské školy Chorušice, p.o., Chorušice 99, IČ: 72567040 (dále jen MŠ) na rok 2021 a schvaluje rozpočet MŠ na rok 2021. Schválený rozpočet MŠ na rok 2021 je přílohou č.1 zápisu. Hlasování:                        7 – 0 – 0

 

5) Schválení rozpočtu obce na rok 2021

ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2021. při projednání návrh na úpravu výdajů – navýšení o výdaje na dar pro zubní pohotovost, platby za závazky obce vyplývající z uzavřených smluv z prodeje pozemků k zastavění RD, snížení výdajů na zachování a obnovu kulturních památek o 800 tis. Kč. Ing. Vejvoda – v návrhu rozpočtu na r.2021 není zahrnuta rekonstrukce čp.27 hostince / spolk. domu ve Velkém Újezdu, akci odkládáme. V. Polák –majetek obce, trvá dlouho odkládání. Starosta – shrnul aktivity obce odsouhlasené ZO, návrh aktuálně nezařadit do výdajů rozpočtu, reagovat na příp.  poskytnutí / neposkytnutí dotace z programu MMR ČR - Podpora rozvoje regionů 2019+ - v příp. realizace z vlastních prostředků pak celou akci rozdělit do etap.

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2021 navýšený oproti návrhu na straně výdajů o částku 1 300 tis Kč ( závazky ze smluv z prodeje pozemků ), 13,5 tis. Kč ( zubní pohotovost ), dále snížení výdajů pol 3222 o 800 tis.Kč, v příjmech navýšení 8,5 tis. Kč – výkon státní správy, výdaje týkající se rekonstrukce čp.27 Vel. Újezd řešit změnou rozpočtu.      Hlasování:                                                                  7 – 0 – 0

Schválený rozpočet obce na r.2021 je přílohou č.2 zápisu.

 

6) Schválení výhledu rozpočtu obce 2022 -2024

ZO projednalo a schvaluje navržený střednědobý výhled rozpočtu obce Chorušice na období 2022 - 2024.  Hlasování:                                                                 7 – 0 – 0

Střednědobý výhled rozpočtu obce na r.2022 – 2024 je přílohou č. 3 zápisu.

 

7) Dotace

Velká dešťovka – starosta informoval ZO o možnosti podání žádosti o dotaci z programu OPŽP, projekt „Retence vody z budovy OÚ a kostela v obci Chorušice“ na již dříve schválený záměr umístění nádrží na vodu a zálivku stromů a zeleně k obecnímu úřadu Chorušice č.p. 89 a na hřbitov - st.p.č. 2, p.p.č. 84, 87/4 a 121/22 v k.ú. Chorušice. Zpracovatelem projektu je společnost KFJ s.r.o., Komenského 527, Kostelec nad Černými lesy, IČ: 06295533, dále ZO seznámeno s cenovou nabídkou na dotační management ATI Consulting s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, IČ: 07059361.

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu OPŽP na akci„Retence vody z budovy OÚ a kostela v obci Chorušice“  a cenovou nabídku i objednávku na podání dotace a dotační management firmy ATI Consulting s.r.o..

Hlasování:                                     7 – 0 – 0

Byt v čp.118  ve Velkém Újezdu – ZO projednalo dotační možnost vybudování bytové jednotky v prodejně č.p. 118 ve Velkém Újezdu a to i ve vztahu k aktuální kvalitě poskytovaných služeb nájemcem a schvaluje objednání projekčních prací u Ing. arch. Havlise, Vostrovská 625/18, Praha 6, a podání žádosti o dotaci v rámci budoucího vyhlášeného dot. titulu MF ČR z Dotační výzvy na opravy či modernizaci objektů či bytů nebo na pořízení nájemních bytů. Hlasování:                                               7 – 0 – 0

 

8) Odpady

Aktuálně spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (dále jen AVE) předložila návrh  Dodatku č. 20 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, separovaných, nebezpečných odpadů v obci Chorušice číslo 098/VJ/02 ze dne 19.11.2001 – oproti min. praxi návrh dodatku „vylepšen“ o časové platby pracovníků, náklady za dopravu apod.. ZO do diskuzi schvaluje návrh – neakceptovat navržený dodatek č.20 a podat výpověď smluvního vztahu založeného výše uvedenou smlouvou a to pokud možno dohodou obou stran k max 30.6.2021, v případě neakceptování tohoto termínu ze strany AVE pak ukončit vztah po uplynutí výpovědní lhůty dané smlouvou – 6 měsíců.     Hlasování:                                                                             7 – 0 – 0

 

 

Diskuze:

Ing. J. Vejvoda – upozornil na nevhodnost sněhové bariéry u č.p. 33 před otočkou vozidel u nově upravené vodní nádrže ve Velkém Újezdu - starosta – návrh vyřešit domluvou, popř. písemnou výzvou, zajistí obecní úřad, ZO bere na vědomí.

 

 

Zasedání ukončeno v 19.30 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

 

Přílohy:

č. 1 Schválený rozpočet MŠ na rok 2021

č. 2 Schválený rozpočet obce na rok 2020

č. 3 střednědobý výhled rozpočtu obce Chorušice na období 2022 -2024

 

 

 

 

zapsala:                          Jaroslava Doležalová     …………………………..

     

 

ověřovatelé zápisu:        Ing. Josef Vejvoda                   ………………………….

 

 

                                      Václav Polák                 ………………………….. 

      

 

starosta obce:                 Martin Bauer                 …………………………..           

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 14:18
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 14:19
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí