Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 22

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice
č. 22 konaného dne 20. listopadu 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu Chorušice

Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 22)

 konaného dne 20. listopadu 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu Chorušice

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        František Franc, Ing. Josef Vejvoda

Zapisovatelka:               Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

K předloženému návrhu programu (jak byl zveřejněn na úřední desce OÚ) byl podán návrh rozšíření bodu č. 6) , ZO schvaluje. Hlasování:                                8 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 21

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 21 - bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

3) Reklamace vad prodejna Velký Újezd

JUDr. P. Zikmund zaslal v zastoupení obce sdělení firmě Červenka Bohumil – BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice, IČ 27256464 o uplatnění slevy z ceny díla z důvodu vad výplní otvorů se snahou o dohodu smluvních stran na ukončení trvalých reklamací vad díla – „Výměna oken a kotle v prodejně v obci Chorušice“. ZO seznámeno se stavem reklamací a bere informace na vědomí

 

4)Změna č. 2 územního plánu obce Chorušice

V rámci změny č. 2 územního plánu obce, spočívající zejm. ve změně zastavitelných ploch v Chorušicích a Velkém Újezdě, projednán způsob regulace vzniku nové zástavby. ZO po seznámení se s platnou legislativou na jednání prac. porady projednalo možnost změny – povinnosti pořízení regulačního plánu na „žádost“ na nově navrhovanou povinnost – pořízení regulačního plánu „z podnětu“ v případě konkr. zastavitelných ploch obce. V diskuzi - J. Tuček – jak podrobně regulovat výstavbu, Ing. Vejvoda – stanovení možnosti výstavby maximálního počtu domů v určitém období, atd. ZO po projednání schvaluje požadavek vyplývající ze změny č.2 územního plánu obce Chorušice a to pro lokality určené k zastavění v k.ú. Chorušice RP-2, Z-01, Z-03, a k.ú. Velký Újezd u Chorušic RP-6, Z-04, RP -9 - zhotovení regulačního plánu „ z podnětu“, dále projednalo a schvaluje požadavek na úpravu vedení komunikace mezi čp. 98 a 100 a úpravu regulativů pro pozemek č.parc.1849 na občanská vybavenost v k.ú. Chorušice, zbytek regulace rozvojových ploch obsažených v návrhu změny č.2 vypustit.   Hlasování:                      8 – 0 – 0

 

 

 

5) Ošetření památných stromů

Městský úřad Mšeno, odb. životního prostředí nabídl spolupráci v rámci dotované akce  - údržba památných stromů s dotací 100%. P. Svárovský zhotovil cenovou nabídku na ošetření stromů – buk lesní na parc.č.6/1 k.ú. Vel. Újezd, jirovec maďal před č.p. 14 Chorušice, lípa u silnice II. Tř 274 Chorušice-Měl. Vtelno. Dotaz p. Blažka – topoly u MŠ Chorušice – viz bod jednání MŠ.

ZO schvaluje zadání ošetření památných stromů Janu Svárovskému DiS, Korce 18, Doksy, dále podání žádosti o dotaci na realizaci ošetření ve spolupráci s MěÚ Mšeno, odb. ŽP.      Hlasování:                                                                                     8 – 0 – 0

 

6)Zahradní úpravy hřbitov Chorušice, zakoupení vánočního stromu

ZO projednalo úpravy hřbitova před kolumbarii / záhonu se stromem-návrh zhotovil ateliér Land 05 s.r.o., předpokl. rozpočet cca 25 tis. Kč, firmou JIB s.r.o., částečně   vysazeny rostliny, ZO schvaluje objednání prací u firmy J I B spol. s.r.o. Brandýs nad Labem a výdaj za úpravu části hřbitova / záhonu.

ZO projednalo a schvaluje zakoupení jedle kavkazské, cca 3 m výška dodání i výsadba od firmy DIKÉ Zahrady (18 tis Kč + 9,5 tis Kč doprava, práce + DPH), dále zakoupení vánočního osvětlení u společnosti Electrosun s.r.o., Nymburk.

Hlasování:                                                                              8 – 0 – 0

 

7)MŠ Chorušice

ZO seznámeno s počty dětí ve výhledu 3 let i kapacitními možnostmi MŠ Chorušice, zvážilo několik variant možného řešení předpokládané nedostatečné kapacity MŠ i pro děti ve věku 3 let-možnost rozšíření MŠ o byt 3+1, přístavbu MŠ směrem k hostinci, výstavbu nového objektu na parc.č.1849 v k.ú. Chorušice, alt. zajištění školského obvodu s dostatkem míst s jinou obcí. ZO dohodlo rozbor možností provést na pracovní poradě s účastí Bc. Jelínkové, pověřené řízením MŠ Chorušice p.o., zjistit dotační možnosti a nároky na obecní finance. Dále ZO rozhodlo neřešit aktuálně návrh na vznik dětského hřiště k MŠ na parc.č.1849 i rozhodnutí o ponechání / vykácení topolů na parc.č.1849. Hlasování :                                                                8 – 0 - 0

 

8) Výstavba malé vodní nádrže Vel. Újezd

ZO projednalo a schvaluje rozsah víceprací oproti původní PD zpracované Ing. Klementem při realizaci akce výstavba MVN Velký Újezd, dále schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 se zhotovitelem I.P.B. Group.cz s.r.o., spočívajícího v navýšení ceny díla o tyto vícepráce v hodnotě 236 tis. Kč + DPH, zpracování změnových listů Ing. Jaroslavem Kršňákem i výkon autorského dozoru akce Ing. Kršňákem.

                   Hlasování :                                                                             8 – 0 - 0

 

9)Projekty s dotací, žádosti o dotace

- lesní cesta Vranova rokle ( ke hřišti ) Chorušice – dle posouzení 11 kola PRV v op. 4.3.2.      projekt nedoporučen k financování ( bodové hodnocení ),           ZO bere informace na vědomí

revitalizace brownfieldu stp.26 Velký Újezd – obci sděleno Ministerstvem pro místní rozvoj vyloučení žádosti o dotaci z důvodu nedoložení vlastnictví 2 pozemků ( parc.č.809 v k.ú. Vel. Újezd – již neexistuje…), parc.č.804 v témže k.ú. – není součástí stavby – starosta z důvodu nesmyslných argumentů vyloučení žádosti navrhuje reagovat otevřeným dopisem a přístup MMR ČR medializovat, ZO ve většině návrh zamítá.
Hlasování :                 0 – 2 – 6 ( zdrželi se Bauer, Flíček )

 • obnova komunikace Kančí vršek Velký Újezd – ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova místní komunikace na pozemcích p.č. 59/1, 810, 73/2, 750/1, 748/1 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic z programu Obnovy venkova na rok 2021, DT 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací a zavazuje se k dofinancování min. 20% z vlastních prostředků obce.    Hlasování:                                                8 – 0 – 0
 • rekonstrukce budovy kulturního domu čp.27 Velký Újezd- ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt- „Rekonstrukce budovy kulturního domu – Velký Újezd, z programu Obnovy venkova na rok 2021, DT 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov a zavazuje se k spolufinancování akce min. 20% z vlastních prostředků
 •  
 • pasivní místa odpočinku – projekt zakoupení míst pro sezení v různých částech obce - nebyl vyhlášen vhodný dotační titul v rámci POV MMR ČR, ZO bere informace na vědomí, možnost v r.2021,
 • revitalizace intravilánové zeleně –   firma JIB s.r.o. zhotoví mlatový povrch na návsi ve V. Újezdě, budou dokončeny úpravy pomníku padlých ve Velkém Újezdě, probíhají dovýsadby zeleně, ZO bere informace k tomuto projektu na vědomí.

 

Diskuze:

RSDr. J.Blažek – dotaz na semafor při vjezdu do Chorušic od M. Vtelna – zamítavé stanovisko Policie DI ČR v Mělníku, jedna z možností umístění informativního radaru nebo měření rychlosti, ZO po diskuzi schvaluje, požádat  Policii ČR, DI Mělník o provádění měření rychlosti v tomto úseku. Hlasování :                                  5 – 2 - 1

      ( zdržel se Ing. J. Vejvoda,J. Lerch, proti J.Tuček )

-návrh úhrady / platby / starostovi M. Bauerovi za výkon prací nesouvisejících s výkonem funkce starosty dle platné DoPP ve výši 1 měsíčního platu starosty, požádal místostarostu F. France o diskuzi k tomuto bodu, ZO návrh schvaluje.

Hlasování:                                                                             7 – 1 – 0

       ( zdržel se M. Bauer)

JUDr. M. Danišovič – dotaz na kvalitu vody v Zahájí- starosta - obec nemá informaci o jakékoliv závadnosti pitné vody dodané od Stč. vodáren a.s.  – vzato na vědomí.

p. Lerch – dotaz na postup v budování internetové sítě firmou Celanet / Vogelnet / spol. s r.o. – starosta – dle sdělení Ing. Lauermannů nedodáno vyjádření ČEZ Distribucea.s., informace o smlouvě o zřízení věcného břemene z důvodu záboru ochranného pásma komunikace II tř. 274 – bude řešeno se Stč. krajem, ZO bere informace na vědomí.

 

Zasedání ukončeno v 19.45 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

 

 

 

zapsala:                          Květa Kašparovská        …………………………..

     

 

ověřovatelé zápisu:        František Franc              ………………………….

 

 

                                      Ing. Josef Vejvoda                  ………………………….. 

      

 

starosta obce:                 Martin Bauer                 …………………………..           

 

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 14:12
Datum poslední aktualizace: 28. 12. 2021 10:39
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
 • Doručování SMS a e-mailů
 • Bezplatná služba
 • Jednoduchá a rychlá registrace
 • Možnost výběru kategorií zpráv
 • Jeden účet pro více služeb
 • Osobní údaje v bezpečí