Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 21

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 21
konaného dne 1. října 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 21)

 konaného dne 1. října 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chorušicích

 

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu

Ověřovatelé zápisu:        Josef Lerch, Robert Hanuš

Zapisovatelka:               Jaroslava Doležalová

 

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

ZO schvaluje návrh programu jednání ZO (jak byl zveřejněn na úřední desce OÚ).               Hlasování:                                                                              6 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 19

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 20 - bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

3) Dodatek č. 2 smlouvy

ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo se společností I.P.B. Group.cz s.r.o., Hlavní 90, Veliká Ves, IČ: 24304883, zhotovitel díla „Novostavba retenční mokřadní tůně Chorušice“.  Předmětem dodatku je změna odst. IV.2, termín pro ukončení prací výsadeb rostlin. Hlasování:               6 – 0 – 0

 

4) Úvěr PRGLF

Starosta obce informoval ZO o možnosti podání žádosti o Investiční úvěr v lesnictví se snížením jistiny v rámci 3. kola programu Investiční úvěry Lesnictví PGRLF. ZO schvaluje návrh nepodat žádost o úvěr v lesnictví v této výzvě, důvodem je min. vytížení lesnické techniky, aktuální průběh investic obce.  Hlasování:     6 – 0 – 0

          

5) Rozpočtové opatření obce č. 4

ZO projednalo a schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4/2020, které je přílohou č. 1 zápisu.          Hlasování:                                                                              6 – 0 – 0

                           

6) Změna územního plánu obče č. 2

Starosta obce informoval ZO o Návrhu změny č. 2 územního plánu Chorušice, dle platné legislativy je pořizovatelem MěÚ Mělník, odbor výstavby a rozvoje. Do 19.11.2020 může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky a návrhy k změně UP. ZO bere informace na vědomí.

 

 

7) Zakoupení mobiliáře

J. Doležalová připravila porovnání cen mobiliáře (lavičky, kruhová lavička a samostojnou lavici se stolem) od firem Dřevoartikl spol. s.r.o. Znojmo, TR Antoš, s.r.o., Turnov a Hřiště 8D, Brno. ZO projednalo a schvaluje pořízení 2 laviček a jednu soupravu stůl + lavice ( borovice / modřín ) do Velkého Újezdu, dále schvaluje na zbylý mobiliář podat žádost o dotaci na aktivní i pasivní odpočinek po vyhlášení vhodného dotačního titulu.    Hlasování:                                                   6 – 0 – 0                                                                                                                 

8) Dotace, rozvojové projekty

a) Naučná stezka Chorušice – ZO projednalo a schvaluje zrušení výběrového řízení na akci „Naučná stezka u obce Chorušice“, dále zaslání dopisu o důvodech nedodržení termínu zaslání podkladů pro vydání Rozhodnutí o přidělení dotace z MMR - Podpora budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku. Důvodem je cena převyšující původní rozpočet akce,          Hlasování:                                        6 – 0 – 0

následně ZO jednalo o podrobnostech projektu, celkové připravenosti – J. lerch – nesouhlas s původní trasou projektu, ing. Vejvoda – je třeba potvrdit zda záměr realizovat, RSDr. Blažek – dotaz, kudy stezka povede. ZO se shodlo na potřebě pracovní schůzky k seznámení s trasou naučné stezky na 5.10.2020 v 16,30 hod., přítomní berou na vědomí.

b) Chodníky SFDI – starosta informoval ZO o přípravě výběrového řízení na akci Autobusové zálivy včetně přechodů a navazujících chodníků podél silnice II. třídy 274 v Chorušicích, ZO bere informace na vědomí.

c) Celková rekonstrukce výklenkové kaple v Chorušicích – ZO projednalo návrh / doporučení komise výběrového řízení pro výběr zhotovitele na tuto akci a schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo na realizaci této akce s vítězným uchazečem  Petr Tamchyna, Lidická 612, Doksy, IČ: 18418554.     Hlasování:                    6 – 0 – 0

d) Vodní nádrže parc.č.318/21 a 22 ve Velkém Újezdu – starosta informoval ZO o aktuálním přepracování projektové dokumentace pro podmínky vyžadované OPŽP, navrhl členům ZO možnost seznámit se s úpravami PD, ZO bere na vědomí.

e) Dotace z MMR – starosta sdělil informace o předpokládaných dotačních možnostech z MMR pro rok 2021 ( aktivní a pasivní odpočinek, komunikace…).

ZO bere informace na vědomí, konkr. záměry budou projednány po vypsání dotačních titulů.

f) Odkanalizování pásma ochrany vod vodovodu KSKM – starosta podal ZO další informace k problematice odkanalizování z jednání s MZe a MŽP, partnerem pro jednání s ministerstvy je Sdružení obcí Kokořínska, Hlavní 8, Řepín, IČ: 49518305,

( objednání vypracování memoranda o závazku podílení se na zajištění likvidace odpadních vod ze strany MZe, MŽP, Vodáren Kladno - Mělník a.s, posudku návrhu Studie proveditelnosti odkanalizování regionu firmě VHS Projekt, s.r.o., Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 03508684 ). Dále starosta sdělil postup zjištění možností povolení D ČOV v obci na zákl. dotazů MŽP i MZe, ZO bere informace na vědomí.

g) DSO EKOD  Systém odděleného sběru materiálové využitelných odpadůstarosta informoval ZO o způsobu vyúčtování a výši částky po vyúčtování dotace tomuto DSO. ZO bere informace na vědomí.

 

9) Výsadba stromů – nabídka 60 ks sazenic stromků třešní od Jiřího Říhy – Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí. L. Flíček – namíchat odrůdy ovoce, snížit počty třešní. ZO schvaluje provedení podzimní výsadby ovocných stromů okolo silnice III. tř.č. 274 5 z Chorušic do Zahájí a okolo silnice III. tř č. 274 18 z Velkého Újezdu do Mělníka, podmínky stejné jako v r.2019 – forma brigády s občerstvením zajištěným obcí, OU poptá možnosti zakoupení dalších odrůd ovocných stromů.

Hlasování:                                                                              6 – 0 – 0

Diskuze:

Ing. J. Vejvoda – zahrnou do rozpočtu na rok 2021 náklady na opravu hospody č.p. 27 ve Velkém Újezdu z vlastních prostředků, pokud nebudou prostředky dotační, nelze opravu stále odkládat a stále se vymlouvat, měla by to být priorita - starosta – nekompletní PD, akci se není možno aktuálně věnovat z důvodu množství realizovaných akcí, ZO bere na vědomí, možnosti financování budou prověřeny při sestavení rozpočtu na r. 2021, v souv. s financováním rekonstrukce zmíněna možnost

Ing. J. Vejvoda – zřízení bytu v prodejně č.p. 118 - možnost nového nájemce hostince nebo prodejny, ZO seznámeno s délkou udržitelnosti projektu rekonstrukce prodejny z OPŽP, informace bere na vědomí.

J. Lerch – potřeba opravit cca 300 m cesty na poz. 1166/1 v k.ú. Zahájí u Chorušic, od č.p. 28 dolů - cokoliv nesoudržného je vloženo voda odplaví…pro konzultaci možnost oslovení firmy Cestav CL, s.r.o., popř, jiné, ZO bere na vědomí.

J. Tuček – zlikvidovat přerostou zeleň mezi č.p. 10 a č.p. 54 ve Velkém Újezdu – starosta – pracovníci obce, zimní období, ZO bere na vědomí.

 

Zasedání bylo ukončeno v 20.45 hod.

Usnesení ZO obsaženo v jednotlivých bodech jednání.

 

Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření obce 4/2020

 

 

zapsala:                          Jaroslava Doležalová              …………………………..

     

 

ověřovatelé zápisu:          Josef Lerch                                    ….……………………….

 

 

                                      Robert Hanuš                        ………………………….. 

      

 

starosta obce:                 Martin Bauer                          …………………………..           

 

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 14:10
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 14:11
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí