Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 18

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice
č. 18 konaného dne 11. června 2020 v budově obecního úřadu Chorušice č.p. 89

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 18)

 konaného dne 11. června 2020 v budově obecního úřadu Chorušice č.p. 89

 

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Hosté:                            PhDr. Jaromír Hošek, Jaroslav Klimeš, Lubomír Hošek,

Ověřovatelé zápisu:        Josef Lerch, Robert Hanuš

Zapisovatelka:               Jaroslava Doležalová

 

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

K předloženému návrhu programu (jak byl zveřejněn na úřední desce OÚ) byl podán návrh na doplnění – starosta – o body 8. - 17.  Hlasování:                    7 – 0 – 0

Na návrh Lukáše Flíčka byl bod úpravy pomníku v Zahájí posunut jako bod 2) jednání, ostatní body následují.                  Hlasování :                          7 – 0 - 0

 

2) úpravy pomníku padlých v Zahájí

Starosta informoval ZO o průběhu veřejného projednání návrhu úprav pomníku padlých partyzánů v Zahájí o návrh poděkování lidem, kteří na sklonku II svět. války pomáhali partyzánům a za tuto pomoc platili zdravím, či životem, poděkování za konstruktivní debatu projednání všem zúčastněným občanům Zahájí, pro dopracování návrhu Land 05 se na veřejném projednání u pomníku vyslovilo 12 přítomných, proti 8, s otazníky a žádostí o dopracování detailů 5 osob.

L. Flíček – na jednání ZO pozval hosty - umělecký kovář PhDr. J. Hošek, sochař J. Klimeš a L. Hošek – ZO seznámeno s jejich návrhy i vyjádřením k návrhu L. Flíčka představeného v Zahájí i na tomto jednání, hosté diskutovali o možných variantách a představách. Diskuze ukončena s návrhem starosty o rozhodnutí k dalším krokům – schválení dopracování ideového návrhu Land 05 do podoby objednané Studie, alt. jiný návrh, např. vytvoření jiného návrhu kýmkoliv s nutností předchozího projednání s NPU a obd. kultury a pam. péče ORP III Mělník.  Jiný návrh usnesení nepodán, ZO schvaluje dopracování a finalizaci úprav pomníku padlých v Zahájí dle ideového návrhu ( ztvárnění lidí / osob jako součást místa ) Land 05, Ing. Martiny Forejtové.

Hlasování:                                                                             6 – 0 – 1

                                                                                                                                                                                 (proti – L. Flíček)

 

3) Projednání zápisu z jednání ZO č. 17

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 17 - bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

4) Schválení řádu veřejného pohřebiště  

ZO projednalo a schvaluje znění a vydání Řádu veřejného pohřebiště reagující na změnu legislativy – zákona o pohřebnictví,  schválený Krajským úřadem Středočeského kraje a to  s účinností od 1.7.2020.
Hlasování:                     7 – 0 – 0

 

5) Schválení roční účetní závěrky obce a závěrečného účtu

Přezkoumání hospodaření obce provedeno pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO schvaluje účetní závěrku obce Chorušice za rok 2019.
Hlasování :                                                          7 – 0 – 0

Dále ZO schvaluje  závěrečný účet obce Chorušice za rok 2019 bez výhrad.

Hlasování:                                                                              7 – 0 – 0

 

6) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti

ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření Smlouvy č. 001992010 o bezúplatném převodu pozemku č. 1845/1 (ostatní plocha), k.ú. Chorušice, převodce Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: 01312774 a nabyvatel Obec Chorušice, pozemek vznikl nově vytvořeným geometrickým plánem č. 241-3443/2019 z pozemku č. 1845, k.ú. Chorušice.         
Hlasování:                                        7 – 0 – 0

 

7) Plán společných zařízení zpracovaný v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Velký Újezd u Chorušic včetně částí k.ú. Mšeno, Chorušice a Stránka u Mšena

ZO projednalo návrh společných zařízení v rámci KPU Velký Újezd v podobě, se kterou souhlasil sbor zástupců pro tuto KPU, ZO po seznámení schvaluje předložený plán společných zařízení zpracovaný v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Velký Újezd u Chorušic včetně částí k.ú. Mšeno, Chorušice a Stránka u Mšena.     Hlasování:                                                                             7 – 0 – 0

 

8) Smlouva o sm. budoucí a o právu provést stavbu

ZO projednalo uzavření třístranné Smlouvy o sm. budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu veřejné komunikační sítě ( dále jen SoBS ) se společností VOGELNET s.r.o., Ořechová 245/11, Ústí nad Labem, IČ: 24729035 na stavbu datových rozvodů, a se společností CELANET spol. s r.o., Chorušice 6, IČ: 05591031,  ZO schvaluje znění a uzavření SoBS s vyčíslením konkr. částky za úhradu věcného břemene, úpravu doby trvání podmínek za kterých bude poskytován internet občanům na 8 let od uvedení optické sítě do provozu a platnost smlouvy pro vyřízení povolení  výstavby a provozu  optických sítí do 31.12.2020.  
Hlasování:         7 – 0 – 0

 

9) Rekonstrukce chodníků

Starosta předložil ZO návrh úpravy prostoru před OÚ č.p.89 a prodejnou č.p. 103 Ing. arch. Mgr. N.Schmidta a Ing. Martiny Havlové, Ph.D, Land05 pro realizaci v rámci dotované akce „Autobusové zálivy včetně přechodů a navazujících chodníků podél silnice II/274 v Chorušicích“ ze SFDI. V návrhu po schůzce architektů a projektanta dochází ke kácení 4 ks hlohů před obecním úřadem a vytvoření 2 květinových záhonů před OU a před prodejnou. Po diskuzi jednáno o 2 návrzích usnesení :  

- protinávrh V. Poláka - provést realizaci chodníků se změnou PD a rozšířením prostoru před prodejnou bez kácení hlohů.
Hlasování:                                 3 – 1 – 3

(proti J. Tuček, M. Bauer, J. Lerch, zdržel se – R. Hanuš) Návrh nebyl přijat.

- návrh starosty-  provést změnu projektové dokumentace dle výsledků jednání a návrhu ing. Havlové PhD, ing. arch. Mgr. Schmidta a projekční firmy CR Project s.r.o., Ing. Adamů..
Hlasování:                        3 – 1 – 3                              
(proti RSDr. Blažek, V. Polák, L. Flíček, zdržel se – R. Hanuš)

Návrh nebyl přijat, bez závěru k tomuto bodu.

ZO projednalo a schvaluje úhradu 35 tis. Kč za provedené práce ing. arch. Mgr.  Schmidtem, dále cenovou nabídku CR Project s.r.o. na úpravu PD úprav ve výši 21 tis. Kč.                
Hlasování:                                                                                     7 – 0 – 0

 

10) Chorušická pouť 2020 

Po krátké diskuzi dohodnuta pracovní schůzka na 18.6.2020 od 18.00 v hostinci v Chorušicích č.p. 20, na které bude z důvodu opatření proti šíření koronaviru - COVID-19.stanoven rozsah letošní Chorušické pouti.
Hlasování:          7 – 0 – 0

 

11) Protipovodňová retenční nádrž v k.ú. Velký Újezd

Starosta informoval ZO o stavu jednání se zhotovitelem Nowastav a.s., IČ: 0056579, Malešická 49, Praha 3 ve věci dohody na kvalitě díla, sdělil stav jednání se znalcem Ing. Šimůnkem Csc. Další konzultace nad kvalitou díla 12.6.2020,
ZO bere informace na vědomí.

 

12) Zakoupení sekačky zn. Viking

ZO projednalo a schvaluje výdaj ( 32 tis Kč ) na pořízení travní sekačky Viking / STIHL RM 655 VS na údržbu obecní zeleně.
Hlasování:                                7 – 0 – 0

 

13) Vodní nádrž Velký Újezd (spodní důl)

ZO projednalo a schvaluje podání žádosti o dotací z OPŽP, opatření 1.3.2 na revitalizaci vodních nádrží p.p.č. 318/21 a 318/22 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic, dále úpravu již zpracované PD pro uvedené opatření OPŽP, zpracovatel Ing. Jodl, Ořech, cena cca 30 tis Kč.
Hlasování:                                                                   7 – 0 – 0

 

14) Likvidace odpadních vod v obci

Starosta shrnul informace z konzultací s JUDr. Terezou Snopkovou Ph.D., dále seznámil ZO se závěry jednání s ministrem Brabcem a senátorem J. Voseckým na MŽP, ze kterého vyplývá nemožnost finanční podpory z příštího programovacího období EU směřované do čištění odpadních vod a to i v jímacích územích / pásmech ochrany vod. ZO bere informace na vědomí, na záměru zpracovat projekt pokud možno povolitelného decentrálního systému čištění odpad. vod v obci se nic nemění.

15) Elektronizace veřejné správy

Starosta informoval ZO o možnosti dotace OPZ – „přívětivý úřad“ na pořízení elektronické úřední desky a další možné aktivity projektu pro komunikaci obce s veřejností, ZO po diskuzi přijalo návrh nezabývat se tímto dotačním titulem.                 
Hlasování :                                                                             7 – 0 - 0  

 

16) Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo se společností I.P.B. Group.cz s.r.o., Hlavní 90, Veliká Ves, IČ: 24304883 na realizaci akce „Rekonstrukce MVN Velký Újezd“, spočívající v změně termínu oznámení zhotoviteli o přidělení dotace a prodloužení termínu zhotovení díla v návaznosti na prodloužení termínu sdělení o přidělení dotace.     
Hlasování:                                           7 – 0 - 0

 

17) Rozpočtové opatření obce č. 2/2020

ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.         
Hlasování:                                                                             7 – 0 – 0

 

Diskuze:

Starosta – úlevy pro provozovatele obecních hostinců za období uzavření z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru COVID-19 - po diskuzi ZO schvaluje odečtení nákladů za svoz odpadních vod za období 3 měsíců a odvoz odpadních vod v tomto období obcí.  
Hlasování:                                                                  7 – 0 – 0

Starosta – návrh na poskytnutí darů - ZO schvaluje poskytnutí darů jako poděkování za dosavadní činnost ve výši 10.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Velký Újezd, IČ: 65601530, a dar ve výši 20.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Chorušice, IČ: 49521888.
Hlasování:                                                                                    7 – 0 – 0

RSDr. J. Blažek – potřeba obsekat nově vysázené stromky na silnici k Zahájí - starosta – v obci aktuálně pouze 1 prac. na VPP, jakmile situace dovolí…ZO bere na vědomí.

RSDr. J. Blažek – pochválil novou lesní cestu do Podstav. Dotaz na nedodělaný úsek - starosta – dílo není dokončeno, ZO bere na vědomí.

 

Zasedání bylo ukončeno v 20.45 hod.

 

Usnesení ZO obsaženo v jednotlivých bodech jednání.

 

Přílohy :               č. 1  - rozpočtové opatření č. 3/2020

 

zapsala:                          Jaroslava Doležalová     …………………………..

ověřovatelé zápisu:        Josef Lerch                     .……………………….

                                      Robert Hanuš                ………………………….. 

starosta obce:                 Martin Bauer                 …………………………..           

 

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 14:01
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 14:05
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí