Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 16

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice
č. 16
konaného dne 27. února 2020 v budově č.p. 51 – kampelička Velký Újezd

Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 16)

 konaného dne 27. února 2020 v budově č.p. 51 – kampelička Velký Újezd

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        Lukáš Flíček, Jaroslav Tuček

Zapisovatelka:               Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

K předloženému návrhu programu (jak byl zveřejněn na úřední desce OÚ) byl podán návrh na doplnění – starosta – o body 8,9,10. Hlasování                               8 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 15

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 15 - bez připomínek a návrhů na úpravu.

 

3) Návrh změny územního plánu obce Chorušice č. 2

ZO seznámeno s návrhem změny č. 2 územního plánu obce Chorušice – starosta -  potřeba upravit rozsah zástavby na „Kančím vršku“ ve Velkém Újezdě z důvodu blízkosti střelnice, u lokalit určených k zástavbě stanovit podmínky rozvoje regulačním plánem a na něj navazující plánovací smlouvy -  zavázat vlastníky pozemků podílet se na vybudování infrastruktury k pozemkům. V diskuzi L. Flíček nesouhlasil s návrhem rozvojové zóny k zastavění RD v Zahájí, Hlasování o návrhu změny UP obce č.2 s úpravou rozsahu obytné zóny „Kančí vrch“ Vel. Újezd :                                                                                                                           7 – 0 - 1  

                                                                                                           ( proti: L.Flíček )

ZO schvaluje návrh změny územního plánu obce Chorušice č. 2. Dále ZO schvaluje podmínit realizaci rozvojových zón k bydlení vypracováním regulačního plánu s nutností uzavření plánovací smlouvy investora s obcí Chorušice.

Hlasování:                                                                              7 – 0 – 1

                                                                                                         ( proti:L.Flíček )

 

4)Dohoda o  snížení kupní ceny pozemku

Při prodeji pozemku parc. č. 6/11 v k. ú. Velký Újezd u Chorušic bylo na žádost kupujícího T. Luňáka z kupní smlouvy vyjmuto ujednání o snížení kupní ceny dle původních podmínek. ZO po projednání schvaluje Dohodu o podmíněném poskytnutí slevy z kupní ceny k převodu parc.č.6/11 v k. ú. Vel. Újezd mezi obcí a Tomášem Luňákem, Na Výsluní 1147, 277 11 Neratovice . Hlasování:                     8 – 0 – 0

 

5)Likvidace odpadních vod v obci

Problematika dělena a) na možnost získání náhrad za omezení vlastnictví z důvodu nemožnosti realizace decentrálního čištění odpad. vod v obci – zde ZO seznámeno se závěry JUDr. Snopkové Ph.D.- v návaznosti na již zaslaný rozbor míry rizik ZO schvaluje objednání analýzy dosavadních proběhlých procesů v rámci proběhlých správních řízení a povolovacích procesů, cena cca 12 tis. Kč. Hlasování:     8 – 0 – 0 

b) pokračování projektu decentrálního čištění OV v jiné formě -  zde ZO seznámeno s předběžným vyjádřením 1. zem. a.s. Chorušice o prodeji části orné půdy pro možnost vsaku, dále informací zástupce SFŽP, že tzv. „uzavřené systémy domovního čištění“ odpad. vod je možno podpořit dotačně do limitu aktuální Výzvy SFŽP. ZO bere informace na vědomí, podklady budou předány zpracovateli PD k dalšímu posouzení a vyjádření vhodnosti projektu ( nutnost odvozu vyčištěných vod do vsaku – výjimečné povolení dle zákona o vodách, apod. ).

Na zákl. jednání s představenstvem spol. Vodárny Kladno Mělník a.s. navrhuje senátor J. Vosecký jednání ve využití Evropských fondů dalšího plánovacího období  na odkanalizování obcí nacházejících se v pásmech ochrany vod - ZO schvaluje i toto variantní řešení podmíněné dostatkem finančních prostředků na odkanalizování pásma ochrany vod z veřejných peněz. Hlasování :                                                8 – 0 - 0

 

6)Prodejna Velký Újezd

ZO jednalo o poškození nátěru oken a dveří – ZO schvaluje obhájení podání reklamace vady díla u zhotovitele firmy Červenka Bohumil-BČ s.r.o., alt. žádost o náhradu za trvalé poškozování výplní otvorů opadem laku, stejně tak řešení nedostatků komínového tělesa. Hlasování:                                                                         8 – 0 – 0

ZO po projednání schvaluje vyhlášení poptávky na nájemce prodejny potravin, Vel. Újezd čp.118, bez podání výpovědi stávajícímu nájemci – R. Starému, Vel. Újezd 121.

                   Hlasování :                                                                             8 – 0 - 0

Ing. Vejvoda – případné zvažované vybudování bytu v budově č.p. 118 spojit s pronájmem prodejny, ZO bere na vědomí, možnost není aktuální.

 

7)Dotace, projekty

a) ZO schvaluje znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. S-1239/SOC/2020 včetně přílohy č. 1 mezi obcí a Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5 o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu obce Chorušice. Hlasování :                     8 – 0 – 0

b) ZO seznámeno s Výzvou MF ČR na výstavbu, obnovu a provozování komunální infrastruktury, podprogram 298D2230 - možnost využít na byty- využití fary v Chorušicích, byt v prodejně ve Velkém Újezdě. Ing. Vejvoda navrhuje zjistit cenu za zpracování projektové dokumentace, odložit závěr do další schůze. ZO návrh schvaluje.    Hlasování :                                                                            8 – 0 - 0

c) LAG Podralsko z.s. – možnost využít dotaci dle čl. 20 Pravidel SZIF na rekonstrukci kulturního domu čp.27 Velký Újezd – ZO seznámeno s omezeními, alt. využít dotaci na opravu návesní kapličky v Chorušicích,  ZO bere varianty na vědomí, starosta zjistí bližší podmínky, bude projednáno na dalším zasedání

Dále ZO po projednání schvaluje zařazení území obce Chorušice do územní působnosti LAG Podralsko z. s. na programové období 2021-2027 – tzv.  územní přislušnost obce Chorušice v LAG Podralsko z.s. Hlasování :                        8 – 0 - 0

d) projekt Revitalizace intravilánové zeleně v obci Chorušice – zodpovězeny dotazy občanů ke kácení stromů v obci, ukončení projektu – do 15.12.2020 - ZO bere informace na vědomí.

e) Chodníky v Chorušicích – Ing. arch. Mgr. Schmidt sdělil připomínky k centrální části rekonstrukce chodníků v Chorušicích, změna konzultována s DI Policie  ČR a s Odborem dopravy MěÚ v Mělníku, možnosti budou dále projednány s projektanty,  ZO bere informace na vědomí.

f) Protipovodňový poldr ve Vel. Újezdě- ZO seznámeno s průběhem stavby, ZO schvaluje zadání geodetického zaměření původního pozemku cesty „ke kaštanu“, parc.č.776/2 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic. Hlasování :                              8 – 0 – 0

g) Novostavba retenční mokřadní tůně Chorušice (kal Podstavy) – ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro připojení el. energie mezi obcí a ČEZ Distribuce a.s., č. 20 SOBSO1- 4121628782 – 3x16A pro čištění vody tůně.

                   Hlasování :                                                                             8 – 0 - 0

h) Revitalizace brownfieldů ve Velkém Újezdu – ZO seznámeno s termíny výběrového řízení na akci s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU  ČP. 35 VE VELKÉM ÚJEZDU“, finanční podpora Ministerstva pro místní rozvoj,  podprogram: 117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, číslo výzvy: 2/2020/117D082, pověřuje členy komise pro výběr nejvhodnější nabídky provedením výběrového řízení na tuto akci, schvaluje znění i uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem a pověřuje starostu oslovením vítězného uchazeče i uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Hlasování :                                 8 – 0 - 0

 

8) Zakoupení právního programu Codexis

ZO projednalo a schvaluje zakoupení právního informačního systému / programu  Codexis od spol. Atlas consulting. spol. s.r.o., užívání na 3 roky, cena 36 tis. Kč.

Hlasování :                                                                             8 – 0 – 0

 

9)Kulturní pořad -  Moravanka

Obec Mělnické Vtelno ve spolupráci s okolními obcemi pořádá pro seniory 4. dubna 2020 v KD Vysoká Libeň zábavné odpoledne s Moravankou. ZO schvaluje stejně jako v předchozích letech objednání autobusu a úhradu vstupného i občerstvení přihlášeným zájemcům prostř. naší obce. Hlasování:                               8 – 0 – 0

 

10)Žádost Mateřské školy Chorušice  přísp. org.

ZO projednalo žádost Mateřské školy Chorušice přísp. org. ( dále jen „MŠ“ ) o povolení umístění bazénu na pozemku obce p.č. 1849 v k.ú. Chorušice. V návrhu bazén zakoupen z rozpočtu MŠ, obec by měla uhradit výkopové práce a štěrk. Místostarosta F. Franc ZO sdělil, že pozemek p.č.1849 - kurt se již ke sportování nevyužívá, navrhuje ponechat k dispozici MŠ a zatravnit. P. Blažek dotaz k výdajúm na provoz bazénu i zajištění bezpečnosti a stanovení odpovědnosti za provoz na pozemku parc.č.1849 – starosta - předání pozemku do výpůjčky tak, jako v příp. části parc.č.55.  ZO po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a pozemku ze dne 24.5.2012, jehož předmětem je úprava prostor čp.99, rozsahu užívání parc.č.55 a pozemku parc.č.1849 v k.ú. Chorušice, dále schvaluje změnu rozpočtu č.1 / 2020 obce – navýšení výdajů na provoz MŠ – zemní práce spojené s umístěním bazénu a instalaci vstupní brány,  rozpočtové opatření

č. 1 / 2020 je přílohou č.1 zápisu. Hlasování:                                            8 – 0 – 0

 

 

Diskuze:

p. Švanda – dotaz na rekonstrukci hostince ve Velkém Újezdě –starosta – upřesnění detailů vytápění, členům ZO bude přeposlána Studie Ing. Arch. Pelcla – ZO bere na vědomí.

p. Blažek – poškozená lavička u lípy před prodejnou v Chorušicích – starosta – zkusí opravit pracovníci obce.

- dotaz na zajištění atrakcí na Chorušickou pouť – ZO projednána  nabídka  dalšího provozovatele atrakcí, ZO se shodlo na návrhu objednat jako každoročně u Fialových, program bude dále upřesněn.

p. Flíček – zhotovení nových sloupků k vratům do MŠ – ZO v případě potřeby schvaluje výdaj – zahrnout do rozp. opatření č. 1 / 2020.

- úprava plotu z KB bloků pozemku kutru – parc.č.1849 – na využití k výtvarné činnosti dětí – ZO navrhuje možnost brigádně pomocí rodičů, z důvodu reality poté navrhuje schůzku na místě před jednáním v březnu.

- dotaz na akci „ Ukliďme Česko 2020“ 4.4.2020 – ZO - termín se kryje s akcí pro seniory ve Vysoké Libni, možno uspořádat brigádu mimo tuto akci v jiném termínu,  Z. Novotná – jarní úklid by  byl vhodný -  ZO schvaluje, že pokud občané akci na úklid / brigádu v některé z místních částí obce zorganizují, obec uhradí výdaj za  občerstvení brigádníků. Hlasování :                                                         8 – 0 - 0

 

Zasedání bylo ukončeno v 20.20 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech jednání.

 

Přílohy :      č. 1 rozpočtové opatření č.1 / 2020

 

zapsala:                          Květa Kašparovská        …………………………..

ověřovatelé zápisu:        Lukáš Flíček                  ………………………….

                                      Jaroslav Tuček               ………………………….. 

 starosta obce:                 Martin Bauer                 …………………………..           

 

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 13:52
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 13:56
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí