Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 14

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 14
konaného dne 12. prosince 2019 v budově Hostince v Chorušicích čp. 20

Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 14)

 konaného dne 12. prosince 2019 v budově Hostince v Chorušicích čp. 20 

 

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        Jaroslav Tuček, Václav Polák

Zapisovatelka:               Jaroslava Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

ZO schvaluje program (jak byl zveřejněn na úřední desce OÚ).

Hlasování:                                                                            9 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 13

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 13 - bez návrhů na úpravy.

 

3) Problematika likvidace odpadních vod v obci

ZO seznámeno s došlým vyjádřením spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s., U vodojemu 3085, Kladno, IČ: 46356991 (dále VKM) na několikeré žádosti obce o potvrzení naslibovaných investic – realizace odkanalizování obce / místní části Velký Újezd – VKM  aktuálně obci sděluje nereálnost těchto 2,5 roku slibovaných záměrů, starosta informoval ZO o jednání 23.1.2020 s členy představenstva VKM se snahou zmírnit negativní vyjádření VKM k záměru realizace decentrálního způsobu čištění odpad. vod v obci, ZO bere informace na vědomí.  

 

4) Návrhy oslav 75. výročí konce II. světové války

ZO projednalo návrhy SPVH Sever na možnosti větší účasti bojové techniky při těchto vzpomínkových akcích a pietního aktu v Zahájí, ZO po krátké diskuzi schvaluje termín uspořádání pietního vzpomínkového aktu v Zahájí dne 23.4.2020 v obvyklém rozsahu, opět realizovat ukázky bojové techniky a zbraní s možným navýšením výdajů dle konkr. techniky. Hlasování:                                                                     9 – 0 – 0

 

5) Schválení rozpočtového provizoria obce

ZO projednalo a schvaluje do doby schválení rozpočtu hospodaření obce na rok 2020 řídit se posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc v rámci rozpočtového provizoria možno financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.          Hlasování:                                        9 – 0 – 0

 

 

 

6) Pověření k provedení závěrečné úpravy rozpočtu obce

ZO pověřuje starostu a účetní provedením závěrečné úpravy rozpočtu obce Chorušice na rok 2019.          Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0

 

7) Schválení dodatku č. 4 k půjčce

ZO projednalo a schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o půjčce uzavřené dne 27.6.2011 mezi obcí Chorušice a společností Kokořínský SOK s.r.o., Boleslavská 400, Mšeno, IČ: 26416832 ( dále jen „dopravce“ ) - v čl. III se mění termín, ve kterém se dlužník zavazuje vrátit půjčenou částku ve výši 30.000,- Kč na 30.11.2024.

Hlasování:                                                                             9 – 0 – 0

RSDr. J. Blažek – dotaz zda dopravce bude spadat pod Pražskou integrovanou dopravu ( PID ) ? - starosta – autobusové linky chce Stč, kraj integrovat s PID, velkým problémem je snaha Stč. kraje a jeho přísp. organizace IDSK stávající zažité busové linky měnit na nesmysly s přestupy známé z integrace linek Mělník – Byšice – Mšeno…    ZO bere informace na vědomí, skutečnosti týkající se integrace dopravy s PID budou obcí lidem oznámeny.

 

8) Zakoupení sněžného pluhu za traktor

Starosta obce seznámil ZO s nabídkami na zadní radlice k traktoru od společností:

- AGROMETALL s.r.o., Nový Dvůr 938, Heřmanův Městec, IČ: 46508244

- P&L spol. s r.o., středisko Louny a cen. nabídkou For Agri Mělník ( dodávka polského otočného pluhu ). ZO schvaluje zakoupení zadní sněhové radlice výrobce  AGROMATALL s.r.o. prostř. firmy P&L spol. s r.o., středisko Louny, cena 33 tis. Kč.

Hlasování:                                                                              9 – 0 – 0

 

9) Chodník k 1. zemědělské a.s. Chorušice

ZO seznámeno s průběhem stavebního řízení na akci Chorušice – výstavba chodníků – 2. část ( od čp. 41 k 118 – 1. zemědělské a.s. Chorušice ), obec zadala doplnění projektové dokumentace dle požadavků stavebního úřadu,  ZO projednalo a schvaluje rekonstrukci stávajícího vedení veřejného osvětlení vedoucího v trase chodníku a doplnění těchto podkladů do realizace díla.          Hlasování:                               9 – 0 – 0

 

10) Zakoupení vozu Praga 4x4

ZO projednalo a po krátkém seznámení se se stavem vozu a jeho hodnotou schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy č. 9443/2019—SZDC-HZS-OOS s prodávající Správou železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ:70994234, na koupi vozu PRAGA UV-80 za 72.170,- Kč vč. DPH do vlastnictví obce a potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Chorušice. Hlasování:                                9 – 0 – 0

RSDr. J. Blažek – dotaz k nosnosti vozu / kontejnerové nástavby ? starosta, R. Hanuš – nosnost 5 t, neměl by být problém se zvednutím kontejneru o této hmotnosti.

 

11) Odpady 2020

Od r.2020 obcím uložena povinnost zajistit likvidaci jedlých tuků a olejů, ZO projednalo možnosti a schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb s firmou Libor Černohlávek, Jakub 38, Církvice, IČ: 16539184, s cenou 500,- Kč /obsluha 1 ks nádoby / rok. Sběrné nádoby o objemu 240 l budou umístěné ve všech čtyřech částech obce. Hlasování:                                                                 9 – 0 – 0

 

RSDr. Blažek – jaká bude osvěta? Kdo bude hlídat, když bude nádoba plná? - starosta – nádoby budou označené, hlášení rozhlasu, měsíční svoz v nepravidelných termínech… ZO bere informace na vědomí.

ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 19 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, separovaných, nebezpečných odpadů v obci Chorušice číslo 098/VJ/02 ze dne 19. 11. 2001 se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/389, Praha 10, IČ: 49356089 – na zákl. inflace upraveny ceny za svoz 120 l nádob ve výši 51,80 Kč vč. DPH a svoz 240 l nádob ve výši 100,- Kč vč. DPH, dále ZO schvaluje neměnit cenu jednorázových známek / visaček za svoz směsného komunálního odpadu  pro rok 2020 ( 50,-Kč / 120 lt popelnice, 100,-Kč / 240 lt popelnice )      Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0

 

12) Rekonstrukce varhan

ZO projednalo možnost opravy varhan v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie Chorušice, i možnost spolufinancování ŘK farností Chorušice, předpokl cena cca 60 tis. Kč, ZO schvaluje záměr a pověřuje starostu domluvením podrobností rekonstrukce se zástupcem ŘK farnosti – děkanství Chorušice, P.Pasekou. Hlasování:  9 – 0 – 0

ZO dále projednalo možnost rekonstrukce zvonové stolice a zavěšení zvonů v kostele Chorušice, ZO bere informace o havarijním stavu na vědomí, stejně jako v příp. varhan navrhuje zjištění zájmu vlastníka kostela o tuto rekonstrukci.  

 

13) Dotace, žádosti o podporu, projekty obce

Stav projektů obce k 12/2019 – příloha č. 1 zápisu. K některým projektům podal starosta ZO bližší informace:

Rekonstrukce brownfieldu stp. 26, k.ú.Velký Újezd u Chorušic – žádost o dotaci v r.2019 neúspěšná, ZO projednalo a schvaluje nabídku podání žádosti pro dot. tit 2020 ve spolupráci se spol. ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, Velký Osek, IČ: 24190853. Hlasování:                                                                             9 – 0 – 0

Zakoupení lesnického traktoru – SZIF PRV 8 kolo žádostí, opatření 8.6.1 -žádost byla doporučena, projektové opatření -Technika a technologie pro lesní hospodářství, předmětem žádosti zakoupení traktoru pro hospodaření v lesích obce – ZO seznámeno s podmínkou ochrany kabiny stroje dle nařízení EU a doložitelné certifikáty FOPS a OPS ( ochrany proti vniknutí a pádu ), pouze 2 výrobci lesnických nástaveb v ČR, z důvodu pro obec a hospodaření v našich lesích neúčelné a značně drahé ( 200 – 400 tis. Kč + DPH ) povinnosti takto stroj vybavit rozhodlo ZO o ukončení jakékoliv administrace této žádosti o dotaci a její nerealizování. Dále ZO schvaluje prověřit možnosti financování techniky z úvěru PGRLF a pověřuje členy ZO – straosta, R. Hanuš, J. Tuček a V .Polák předložením nabídky konkr. stroje. Hlasování : 9 -0 - 0

Zakoupení vozu pro pečovatelskou službu – vůz Citroen Berlingo již zakoupen s financováním dotace z rozpočtu Středočeského kraje Humanitárního fondu, ZO projednalo možnost prodeje stávajícího vozu P Boxer, schvaluje tento záměr i zadání zhotovení znaleckého posudku pro zjištění prodejní ceny. Hlasování:      9 – 0 – 0

Zubní pohotovost Mělník - ZO projednalo a schvaluje uzavření veřejnosprávní smlouvy na poskytnutí dotace pro účely zajištění zubní pohotovosti ve výši 13.500,- se společností Nuovodent Mělník s.r.o., Českobratrská 404/10, Mělník, IČ: 07166991.

Hlasování:                                                                             9 – 0 – 0

 

14) Dary, ocenění činnosti

ZO schvaluje úhradu za provedené práce formou DoPP, výše 4.tis. Kč s  Jaroslavou Kočovou, Velký Újezd 76 a Tamarou Francovou, Chorušice 61 – úpravy objektů knihoven, dále  ZO projednalo a schvaluje poskytnutí daru – znění i uzavření darovací smlouvy s Okrašlovacím spolkem pro Mšeno a okolí, o.s., Husova 149, Mšeno, IČ: 22849165 jako uznání činnosti pro obec Chorušice v roce 2019, výše 3 tis. Kč..

Hlasování:                                                                             9 – 0 – 0

Starosta seznámil ZO s nabídkou na celoroční péči o obecní aleje od ing. Jitky Trevisan, krajinářské architektky, ZO v krátké diskuzi jednalo o dalších možnostech této údržby i praxi s p. Svárovským – do příštího jednání zjistí obec možnosti.

ZO seznámeno dále s návrhem J. Říhy ve věci realizace výpěstků ovocných stromů, ZO přijalo možnost zapěstování ovocných dřevin v lokalitě kompostárny Velký Újezd, předpoklad zahájení podzim 2020, vše je odvislé od aktivit Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí, alt. Jiřího Říhy.

ZO projednalo a schvaluje poskytnutí daru i znění a uzavření darovací smlouvy mezi obcí Chorušice a SDH Velký Újezd ve výši 12.000,- Kč za činnost spolku.

Hlasování:                                                                             9 – 0 – 0

 

Diskuze:

Ing. J. Lauermannů – za firmu Celanet spol. s r.o., Chorušice 6, sděleny informace k postupu zpracování PD optické sítě v obcí, podrobnosti vedení sítě kolem silnice II. třídy. ZO bere informace na vědomí.

L. Flíček  – kaly v Zahájí a Chorušicích na návsi, pokračování zpracování záměru oprav – doposud nezjištěn druh stavebního řízení a tím rozsah PD, kal v Zahájí doporučeno pouze sanovat.

P. Novotný – dotaz k rekonstrukci hostince Velký Újezd - starosta – kompletace  topení, doplnění PD a zvážení možností poskytnutí dotace z LAG Podralsko dle usnesení Zo z min. jednání.

V. Polák – možnost využití místnosti (bývalé kadeřnictví) v č.p. 20 v Chorušicích mysliveckým spolkem – ZO – možno dle potřeby spolku.

J. Tuček – zda byla obcí dotázána notářka  v zál. dědického řízení po V. Měšťákovi?

starosta –  doposud ne.

                                              

Zasedání bylo ukončeno v 20.45 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech jednání.

 

Příloha č. 1 – Projekty obce, stav k 12/2019

 

zapsala:                          Jaroslava Doležalová     …………………………..

 ověřovatelé zápisu:        Jaroslav Tuček              ………………………….

.                                      Václav Polák                 ………………………….. 

  

starosta obce:                 Martin Bauer                 …………………………..           

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 13:45
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 13:45
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí