Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 13

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.13
konaného dne 7. listopadu 2019 v budově čp. 51 kampelička Velký Újezd

Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 13)

 konaného dne 7. listopadu 2019 v budově čp. 51 kampelička Velký Újezd

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

 

Ověřovatelé zápisu:        ing. Josef Vejvoda, RSDr. Jiří Blažek

Zapisovatelka:               Jaroslava Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

K předloženému návrhu programu (jak byl zveřejněn na úřední desce OÚ) byl podán návrh na doplnění - starosta - o body 9) – 12). ZO schvaluje doplnění programu zasedání obce o uvedené body. Hlasování:                                                         9 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 12

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 12 - bez návrhů na úpravy.

Dotaz RSDr. J. Blažka na výsledek jednání k vodní nádrž na návsi v Chorušicích a v Zahájí. Starosta – probíhá jednání s firmou ing. Jiřího Jodla, IČ: 44305311, Višňová 225, Ořech a s firmou VHK Jaroslav Moucha s.r.o., IČ:08215669, Zahradní 1738, Brandýs nad Labem. Návrh na řešení bude zařazen do programu příštího jednání ZO.

 

3) Pronájem hřiště Chorušice

ZO projednalo a schvaluje žádost Jana Fučíka, Chorušice č.p. 49, o umožnění sečení hřiště na pozemcích p.č. 133/2, 199/1, 133/1 a 1810/1 v k.ú. Chorušice, pokud nebude zájem ze strany místních spolků.   Hlasování:                                        9 – 0 – 0

 

4) Oprava komunikace parc. č. 1812/1, k.ú. Chorušice

ZO projednalo a schvaluje zadání zpracování dokumentace opravy a technického návrhu na opravu komunikace p.p.č. 1812/1 v k.ú.  firmě CR PROJEKT s.r.o., IČ: 27086135, Pod Borkem 319, Ml. Boleslav, cena 30 tis. Kč. Hlasování: 9 – 0 – 0

 

5) Pojištění majetku obce

Z důvodu navýšení hodnoty některých nemovitostí v majetku obce (např. sběrný dvůr na p.p.č. 854 k.ú. Velký Újezd u Chorušic, MŠ č.p. 99 v k.ú.  Chorušice apod.)  ZO projednalo a schvaluje uzavření nové smlouvy na pojištění nemovitého majetku obce vč. odpovědností, rizik apod., ve které bude zahrnut i další nemovitý majetek obce dosud nepojištěný ( stavby bez parc. čísel – křížky pod. ), dále ZO schvaluje změní a  uzavření Smlouvy na pojištění odpovědnosti zastupitelů obce s limitem pojistného plnění 10 mil. Kč, uzavření úrazového a životního pojištění konkr. členů  JSDH obce Chorušice, vše s Pojišťovnou Kooperativa a.s.  Hlasování:                     9 – 0 – 0

6) Dotované projekty, žádosti o dotace

Zeleň v intravilánu – starosta obce seznámil ZO s výsledkem výběrového řízení na projekt Revitalizace intravilánové zeleně v obci Chorušice z programu OPŽP. ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem VŘ firmou JIB s.r.o., IČ: 28969472, U Parku 2242, Brandýs n. Labem.       Hlasování:                                        9 – 0 – 0

ZO projednalo a schvaluje cenovou nabídku na autorský a technický dozor na realizaci výše uvedeného projektu ve výši 69.696,- Kč od ing. Martiny Forejtové, IČ:67754422, Prvního pluku 347/45a, Praha 8.          Hlasování:                                        9 – 0 – 0

Výstavba  protipovodňové nádrže k.ú. Velký Újezd u Chorušic - ZO projednalo a schvaluje uzavření dodatku č.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 4.7.2019 se zhotovitelem firmou Nowastav a.s., IČ: 0056579, Malešická 49, Praha 3, kterým se mění v čl. I., odst I.1. Objednatel – číslo bankovního účtu, a mění se příloha č. 1 Harmonogram prací.                                                         Hlasování:                                       9 – 0 – 0

Rekonstrukce retenční nádrže v Chorušicích  ( kal v Podstavech )– starosta informoval ZO o  přidělení dotace z programu OPŽP na projekt Novostavba retenční mokřadní tůně k.ú. Chorušice. Rozhodnutí o poskytnutí dotace zatím nebylo doručeno. ZO bere informace na vědomí.

Brownfield – žádost o dotaci z MMR – starosta informoval ZO o nepřidělení dotace z podprogramu MMR Podpora regenerace brownfieldu pro nepodnikatelské využití – objekty na stp. 26 v k.ú. Velký Újezd. ZO bere na vědomí

Dotace z LAG Podralsko z.s. – starosta seznámil s tématy vypsanými v r. 20250 MAS  - na úpravy veřejných prostranství v obcích – např. prostor kolem kostela, hřbitova, školy v Chorušicích,  nebo na konkr. kulturní památku např. kaplička Chorušice ( nutnost zpracování PD vč staveb. povolení ), nebo objekty pro spolkovou činnost – např. spolkový dům  Velký Újezd č.p. 27. ZO po seznámení s aktivitami budoucí výzvy navrhuje požádat o dotaci na objekt čp.27  ve Vel. Újezdu a dořešit právní vztahy nájmu části objektu.            Hlasování :                                      9 – 0 - 0 Dotaz RSDr. J. Blažek – rozpočet na hostinec ve Velkém Újezdu ? Starosta – pol rozpočet na stavební práce připraven, chybí podlahy a vytápění, ZO bere na vědomí.

Auto pro pečovatelskou službu – ZO seznámeno s termínem zakoupení vozu pro  pečovatelskou službu obce - Citroen Berlingo, financování z dotace z rozpočtu Středočeského kraje - Humanitárního fondu a obce Chorušice.  ZO bere informace na vědomí.

 

7) Aktualizace rozvojového plánu obce

Starosta seznámil ZO s nabídkou firmy e-Rozvoj.cz, s.r.o., IČ: 28677943, Ohrazenice 218 na zpracování aktualizace rozvojového plánu obce za 16,700,- Kč, případně včetně zpracování plánu rozvoje sportu za 24.700,- Kč. ZO projednalo a schvaluje objednání aktualizace rozvojového plánu obce s předchozím jednáním o možnosti snížení nabídkové ceny.    Hlasování:                                                           9 – 0 – 0

 

 

 

8) Žádost o finanční podporu - Maltézská pomoc, o.p.s

ZO projednalo a schvaluje poskytnutí finanční podpory ve výši 3.000,- Kč na projekt Doprovázení dětí s postižením do školských zařízení v roce 2020. Z naší obce se doprovod týká 2 dětí.  Hlasování:                                                           9 – 0 – 0

 

9) Výsadba zeleně

Starosta informoval o přípravě brigády na výsadbu zeleně v sobotu 16.11.2019 za spolupráce s 1. zemědělskou a.s. Chorušice, Chorušice 118, IČ: 46357238 a Okrašlovacím spolkem pro Mšeno a okolí, o.s., Husova 149, Mšeno, IČ: 22849165.

Výsadby budou v alejích u silnic III tř. Chorušice – Zahájí, Vel. Újezd – Nebužely a v aleji Velký Újezd – Stránka, předpoklad výsadeb po 45 ks stromků v Chorušicích a ve Velkém Újezdu, odborný dohled a konzultace - manželé Říhovi z Okrašlovacího spolku, Ing. Jitka Trevisan. ZO po projednání bere informace na vědomí.

 

10) Posouzení kalového zákrytu místních komunikací

Starosta seznámil ZO s výsledky posouzení kalového zákrytu ( slurry seal ) v obci provedeného zkušební laboratoří VIAKONTROL spol. s r.o., Houdova 18, Praha 5, IČ: 60202564. Výsledkem je konstatování, že úpravy metodou „Slurry seal“ splňují platné normy, dílo tedy může být převzato a uhrazena cena díla za provedené úpravy zhotoviteli - REACOM s.r.o., Branka 145/14, Třebíč, IČ: 27679438 dle platné smlouvy o dílo. ZO bere informace na vědomí. 

 

11) Projednání studií, pomník Zahájí

Starosta předložil ZO studie zpracované ing. Miroslavem Vondřichem ze společnosti Ateliér MV s.r.o.:

- na zastávku autobusu na p.p.č. 563/4 k.ú. Velký Újezd u Chorušic – nahradit navrhovaný žulový odsek chodníkem z dlažby 10 x 10 cm

- zatáčka silnice II/274 při výjezdu z Chorušic na Mělnické Vtelno – vysekat keře, studii zapracovat do stávajícího stavu bez přeložky.

Starosta seznámil ZO se studií ing. Jana Pustějovského PhD. jako podklad pro změnu územního plánu obce v Chorušicích od křížku ke Vtelnu k 1. zem. a.s. Chorušice. ZO bere na vědomí.

ZO projednalo výtky k studii prof.ak.arch. Jiřího Pelcla, dr.h.c. - pomník do Zahájí jako připomínku pomoci občanů partyzánům, ZO schvaluje  možnost vypracování návrhu  Ateliérem Land 05, Prvního pluku 347/12a, Praha 8 s limitem prací do 15 tis. Kč, dále oslovením o nabídku provedení sochaře a restaurátora Miroslava Kroupy, Sportovní 2723/19, Mělník.          Hlasování:                                                 9 – 0 – 0

 

12) Úprava provozní doby hostince v Chorušicích

ZO projednalo a schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy s nájemcem hostince  čp. 20 Chorušice– Hana Králíková , kterým se mění v článku VII. Zvláštní ujednání bod 2 provozní doba následně:     Pondělí – Čtvrtek od 11:00 do 20:00 hod.

                                                                  Pátek          od 11:00 do 24:00 hod.

                                                                  Sobota        od 14:00 do 24:00 hod.

                                                                  Neděle                  zavřeno

Hlasování:                                                                             9 – 0 – 0

Starosta seznámil ZO s nabídkou M. Kinzlové na zakoupení 24 ks ubrusů a žádostí nájemce hostince Chorušice na doplnění talířů a příborů. ZO schvaluje zakoupení ubrusů, nádobí, příborů do počtu 100 ks do hostince Chorušice. Hlasování:      9 – 0 – 0

 

Diskuze:

p. Švanda – dotaz pokračování prací pro optickou síť v obci. Starosta – práce zastaveny, firma Celanet spol. s r.o., Chorušice 6, dosud nepodala žádost o územní souhlas, dle sdělení nutnost opravy PD.  

p. Tuček – proč obec nekoupí č.p. 4 ve Velkém Újezdu, např. možnost na nové stavební pozemky - starosta – v řešení dědické řízení, možno opět kontaktovat  notářku s dotazem na stav, ZO bere na vědomí.

p.  Blažek – proč už není popelnice za OU na kov - starosta – z důvodu odložení směsného odpadu popelnice vyvážena při 14- denních svozech, naopak kov v tomto svozu je příčinou neodvezení popelnice…Kovy lze odkládat / odevzdat na sběrný dvůr provozovaný obcí ve Velkém Újezdu.

p. Blažek – navrhl výplatu v rámci uzavřené DoPP pro starostu ve výši měsíčního platu za vykonanou činnost nad rámec práce starosty, požádal místostarostu F. France o otevření diskuze a hlasování k tomuto návrhu. ZO schvaluje návrh.

Hlasování:                                                                             8 – 1 – 0

                                                                                                                 (zdržel se Bauer)

 

Zasedání bylo ukončeno v 21.45 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu.

 

zapsala:                          Jaroslava Doležalová     …………………………

ověřovatelé zápisu:        RSDr. Jiří Blažek          ………………………….

                                      Ing. Josef Vejvoda                  ………………………….. 

 

starosta obce:                 Martin Bauer                 …………………………..           

 

 

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 13:39
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 13:42
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí