Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 12

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č. 12
konaného dne 3. října 2019 v budově obecního úřadu Chorušice

Z á p i s

ze  zasedání zastupitelstva obce Chorušice

(schůze č. 12)

 konaného dne 3. října 2019 v budově obecního úřadu Chorušice

Přítomni:                       dle presenční listiny, která je nedílnou součástí

Ověřovatelé zápisu:        Robert Hanuš, František Franc

Zapisovatelka:               Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                                    pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu

K předloženému návrhu programu (jak byl zveřejněn na úřední desce OÚ) byl podán  návrh na doplnění - starosta – o body 12) – 14). ZO schvaluje doplnění programu zasedání obce o uvedené body. Hlasování:                                                8 – 0 – 0

 

2) Projednání zápisu z jednání ZO č. 11

ZO projednalo znění zápisu ze schůze č. 11 - bez návrhů na úpravy.

 

3) Smlouva EKOD

ZO projednalo návrh partnerské smlouvy o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu DSO EKOD z OPŽP (zakoupení svozových nádob na separ. složky odpadu ) mezi obcí Chorušice a Dobrovolným svazkem obcí EKOD, sídlo náměstí Republiky č.p. 193, Doksy, IČ 00237418 na pořízení svozových nádob, změněn objem kontejnerů pro obec Chorušice ze 4 na 9 m3. ZO schvaluje znění

i uzavření smlouvy. Hlasování:                                                                           8 – 0 – 0

 

4) Dopravní značení

Oslovena firma Dopravní značení Mělník s.r.o. k vyřízení návrhů dopravních změn v obci, z návrhů úpravy značení Policie ČR schválila pouze omezení jízdy nákladních vozidel na silnice III. tř. Choroušky – Stránka, DZ Mělník instalovala dopravní značení, ZO schvaluje úhradu faktury za umístění dopravního značení k silnici

Hlasování:                                                                              8 – 0 – 0

 

5)Hospodaření v lesích

 Václav Polák seznámil ZO s hospodařením v obecních lesích, průběhem letošních prací, mj. i odklizeny, posečeny a zprůjezdněny lesní cesty na dolech, info od zájemce o dodávku 28 m3 akátového dřeva, pokračují dodávky palivového dřeva.  ZO bere informace na vědomí.

Starosta informoval o pravděpodobně poslední možnost požádat o dotaci na lesnickou techniku - nákup lesnického traktoru z dotace SZIF, další var. úvěr z PGRLF. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na zakoupení lesnického traktoru ze SZIF, pokud by žádost nebyla uspokojena, řešit var. úvěru z PGRLF. Hlasování:              8 – 0 – 0

6 )Mateřská škola Chorušice

Bc. Jelínková seznámila s provozem MŠ, personálním obsazením, provozem a financováním školní kuchyně, informovala o oslovení obcí ve věci příspěvku na školní aktivity, p. Blažek – dotaz na počet místních dětí navštěvujících MŠ, na odpovědnost za areál hřiště / kurtu - nejsou ještě vybudována vrata k čp.99, na pořízení bazénu na zahradu školy – Bc. Jelínková - zhotovení vjezdových vrat v jednání, cca do konce 2019, bazén dle jednání poskytne sponzorským darem p. Barnet. Starosta informoval o dotačních možnostech ve věci dalšího rozšiřování MŠ Chorušice, dle sdělení Bc. Jelínkové není možno vyhovět všem žadatelům o umístění do MŠ, sděluje problém s umístěním i místních dětí, Bc. Jelínková a p. Flíček navrhují ke zvážení vypracování projektu na rozšíření MŠ, alt. přípravu pro možnou dotaci, ZO bere informace na vědomí, ZO se shodlo po zjištění pohybu dětí v dalších školních letech, vše projednat  na prac. poradě ZO a vedení MŠ.

 

7)Optická síť v obci

ZO informováno o přípravných pracích na realizaci projektu optické sítě v obci a místních částech, dále ZO předložen do reality upravený návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu, reagující na aktivity firem Vogelnet s.r.o. a Celanet s.r.o. vypracovaný JUDr. Zikmundem – předpoklad projednání na příštím jednání ZO. P. Srba – dotaz na možnost připojení k internetu v Zahájí od firmy Celanet s.r.o.- není znám termín, doposud nezpracována PD, ZO bere informace na vědomí

 

8)Očkování psů

Od 1.1.2020 platí povinnost pro chovatele označit psa čipem, ZO projednalo zájem obce na zajištění této povinnosti a přijalo nabídku MVDr. Hrdličky na zajištění očkování i čipování počátkem roku 2020, cenová nabídka očkování umožňuje ponechání stávající výše poplatku za psa, ZO schvaluje objednání očkování psů dosavadním způsobem ( jaro 2020 ), čipování uhradí chovatelé. Hlasování:     8 – 0 – 0

 

9)Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Velký Újezd u Chorušic -  3.10. proběhlo jednání sboru zástupců s pracovníky Státního pozemkového úřadu, starosta informoval o situaci, kdy vlastníci půdy jsou nuceni „přispět“ státu / krajům na skutečnou výměru silnic II a III tř., následně ČR nedisponuje / nevlastní po předchozích odprodejích státní půdy dostatkem půdy pro zajištění krajinných opatření, zejm. zabránění půdní eroze i vzniku potřebného množství cestní sítě. ZO považuje v rámci zpracování KPU za prioritu vyřešení erozního ohrožení zastavěné části Vel. Újezdu, bere informace na vědomí a shoduje se na vyvolání jednání k zajištění potřebných pozemků / výměry s 1. zemědělskou a.s. Chorušice a největším vlastníkem orné v katastru – Ing. Šimonkem z Lobče.

 

 

10) Změna rozpočtu obce

ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019, toto je přílohou č. 1 zápisu.

Hlasování:                                                                             8 – 0 – 0

 

11)Podzimní výsadby zeleně

ZO seznámeno s návrhy obyvatel na zopakování brigádní činnosti v obci – v této souv. projednalo možnost výsadby stromků v alejích i např. u silnic III tř. Chorušice – Zahájí, Vel. Újezd – Nebužely, formou brigády s občerstvením – možnost výsadeb i úhrady nákladů na sazenice v jednání s Krajskou správou a údržbou silnic, cestmistrovstvím Mšeno, zájem i ze strany 1. zemědělské a.s. Chorušice, možnost výsadeb třešní „Mšenské Jánovky“ pěstované J. Říhou ze Mšena.

Ing. Vejvoda – se záměrem souhlasí, návrh aby obec vyhloubila jamky na stromky. Přítomní - brigádu naplánovat i v Chorušicích, L. Flíček sdělil potřeby nových výsadeb v k.ú. Zahájí, navrhl oslovení p. Rimkeviče k poskytnutí půdního vrtáku, předpokládaný termín brigády - 16.11.2019. ZO schvaluje uspořádání brigády na výsadby stromků, zajištění občerstvení v Chorušicích i Vel. Újezdě  i příp. výdaj za rostlinný a pomocný materiál potřebný k výsadbě Hlasování:                    8 – 0 – 0

ZO po pracovní poradě projednalo i možnosti úpravy stráně před čp. 25 v zahájí, shodlo se na oslovení p. Svárovského k provedení zásahu a zmlazení dřevin, možnost i vlastními silami – ZO bere na vědomí.

 

12)Zhotovení kalendářů s fotem obce

ZO projednalo možnost zhotovení stolních kalendářů s fotografiemi z obce i možný zájem ze strany občanů. ZO schvaluje objednání tisku 100 ks stolních kalendářů s fotem u každého týdne, o dodání fotografií budou požádání přispěvatelé do kroniky obce, následný prodej za nabídkovou cenu tiskárny ( cca 100,- Kč ).

Hlasování:                                                                              8 – 0 – 0

 

13) Úprava bytu v č.p. 5 Velký Újezd

Projektant zhodnotil možnost půdní nástavby k bytu 2+1 v čp.5 – bývalé škole, úpravy budou možné, ZO schvaluje povolení projekčních prací nájemci bytu p. Jos. Jurčíkovi, po schválení projektové dokumentace / řešení úprav / povoluje realizaci nájemci bytu a to za předpokladu, že byt bude trvale obydlení a schopný užívání, náklady realizace stavby uhradí nájemce bytu. Hlasování :                                                8 – 0 – 0

                                                                                             

14)Dotované projekty, žádosti o dotaci

Chodníky a autobusové zálivy – ZO schvaluje po projednání aktualizace výdajů na stavbu podání žádosti o dotaci ze SFDI – dle zhotovitele PD CR Project s.r.o., Mladá Boleslav činí náklady projektu 12 mil Kč, z toho uznatelné 8 900 tis Kč ( předpoklad 85% dotace ) a 3 900 tis  neuznatelné hrazené obcí.  Hlasování                            8 – 0 – 0

p. Blažek – dotaz na chodníky k č.p.130 v Chorušicích – starosta – v řešení dokončení Studie a aktuálně probíhá jednání s DI Policie ČR ve věci dopravního řešení – ZO bere na vědomí.

Protipovodňová retenční nádrž „Hoření důl“ ve Velkém Újezdě – schůzka k předání stavby, řešení vhodnosti materiálu na vybudování hráze zhotovitelem, ZO bere informace na vědomí.

Lesní cesta „ Pod stavy“ – uzavřena Dohoda o poskytnutí dotace ze strany SZIF, předpoklad realizace v r.2020.

Malá vodní nádrž na „Spodním dole“  ve Velkém Újezdu – ZO projednalo problematiku napouštění této nádrže, schvaluje podání žádosti o dotaci ( v r. 2018 neúspěšně..) z národních zdrojů MZe, náklady realizace 1,9 mil Kč, předpoklad dotace 80 %.         Hlasování :                                                                             8 – 0 - 0

 

Diskuze:

p.  Blažek – dotaz na rozbor vzorků v rámci aplikované metody opravy místních komunikací - slurry seal-  starosta – doposud obec neobdržela od firmy Viacontrol

- kal Chorušice – starosta – na příští jednání ZO připraví návrhy řešení opravy projekční firmy, ZO bere na vědomí.

p. Flíček - vodní nádrž Zahájí -  uniká voda, p. Flíček navrhuje varianty řešení, ZO – po diskuzi se shoduje oslovit projekční firmu k návrhu řešení úniku vody.

 

Zasedání bylo ukončeno v 21.15 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech jednání.

Přílohy:                         č. 1 – Rozpočtové opatření č. 5/2019

 

 

 

 

zapsala:                          Květa Kašparovská        …………………………..

     

 

ověřovatelé zápisu:        Robert Hanuš                ………………………….

.

 

                                      František Franc              ………………………….. 

      

 

starosta obce:                 Martin Bauer                 …………………………..            rdličkaH

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2021 13:35
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 13:42
Autor: František Franc

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí