Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOK

-

 
 

SpZn: SZ_055544/2O1OIKUSK       Stejnopis č. 2

Cj.: 006288/20 1 1/KUSK

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO SDRUŽENÍ OBCÍ KOKOŘÍNSKA

IČ: 49518305

za rok 2010

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

• 16.5.2011

• 1.12.2010

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:     Hlavní 8

277 33 Repín

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:       Bc. Zuzana Svobodová

- kontroloři:      Alena Zemanová

Zástupci DSO: Miroslav Pokorný — předseda (dne 1. 12.

2010)

Hana Rašáková - předsedkyně

Hana Zárová - hlavní účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

 

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2010.

A. Přezkoumané písemnosti

Pravidla rozpočtového provizoria

• na rok 2010 schválená orgánem svazku dne 10. 12. 2009

Závěrečný účet

• za rok 2009 schválený orgánem svazku dne 27. 5. 2010, zveřejněný na všech úředních deskách obecních úřadů členských obcí svazku

Rozpočtový výhled

• narok20l0-2015

Návrh rozpočtu

• na rok 2010 zveřejněný na všech úředních deskách obecních úřadů členských obcí

Schválený rozpočet

• na rok 2010 schválený orgánem svazku dne 18. 3. 2010 jako přebytkový v členění na paragrafy

Rozpočtová opatření

• Č. 1 -3 schválená orgánem svazku dne 29.7.2010,9. 12. 2010 Rozvaha

k31. 12.2009,30.9.2010,31.12.2010

Příloha rozvahy

• k 30.9.2010, k 31. 12. 2010 (A, B, C, D, E, F, G, H)

Výkaz zisku a ztráty

• k 30.9.2010, k 31. 12. 2010

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

• k30.9.2010,31. 10.2010,31.12.2010

Pokladní kniha (deník)

• Pokladní kniha za měsíc leden - březen 2010, září - prosinec 2010

• Skonto pokladní hotovosti k 1. 12. 2010 - zůstatek pokladní hotovosti činí Kč 11 427,-- Pokladní doklad

• č.l-21,61-90

Kniha odeslaných faktur

• narok20l0

Hlavní kniha

• za měsíc říjen a prosinec 2010 Evidence majetku

• je vedena v počítači - seznamy majetku Inventurní soupis majetku a závazků

• svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31. 12. 2010 včetně Výpisu z katastru nemovitostí pro DSO k 17. 1. 2011

Mzdová agenda

• rekapitulace mezd za měsíc září 2010

Bankovní výpis

• Bankovní účet vedený u Ceské spořitelny č. 46 1067339/0800 výpis č. 3, 4, 8, 9, 11 - 14, 16, 18, 19, 21, 22, 27 - 30, 32, 34, 81, 83, 84, 87, 89, 91, 92, 95

• Bankovní účet vedený u České spořitelny č. 030189-0461067339/0800 výpis č. 18

Učetní doklad

• k bankovnímu účtu vedenému u Ceské spořitelny č. 461067339/0800 Č. DF 10/1 - DF 10/10, DF 10/12 - DF 10/25, DF 10/59 - DF 10/63, VF 10/l -VF 10/8, VF 10/11, VF

10/15 - VF 10/17, VF 10/19, VF 10/86, DF 10/64 - DF 10/68, DF 10/70, DE 10/71

• vnitřní doklad Č. VD 10/l, VD 10/2, VD 10/3, VD 10/8

• opravný doklad č. 9001/10 - 9009/10

 

2

Účtový rozvrh

• narok20l0

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 30. 7. 2010 - AVE komunální služby s. r. o. Praha 10 darují DSO finanční dar ve výši Kč 2 000,-- na divadelní představení “Slavnosti sněženek“

• Darovací smlouva ze dne 24. 6. 2010 uzavřena s dárcem - Družstvo vlastníků “Libeň - Vtelno o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 1 000,-- na kulturní akci divadelního představení “Slavnosti sněženek“

Smlouvy nájemní

Smlouva o nájmu nemovitosti (pozemku) ze dne 10. 2. 2010 uzavřena se společností

Vodafone Czech Republic a. s. Praha 10 o pronájmu části pozemku p. Č. 651/31 k. Ú.

Libovice

Dohody o provedení práce

• ze dne 31. 5. 2010 uzavřena s pí M. V. za přípravu a zajištění kulturní akce “Divadlo na návsi‘,

• ze dne 31. 5. 2010 uzavřena s p. J. H. za vybudování 2 ks veřejných záchodků pro kulturní akci “Divadlo na návsi“

• ze dne 31. 5. 2010 uzavřena s p. S. za prodej vstupenek a úklid kolem Vrátenské rozhledny

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

• Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského

Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tématického zadání podpora kultury,

historických akcí a slavností ze dne 12. 11. 2010 o poskytnuti neinvestiční dotace

v maximální výši Kč 40 000,-- na projekt Divadlo na návsi, včetně závěrečné zprávy

a účtování

• Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tématického zadání - sociální oblast ze dne 18. 10. 2010 o poskytnutí neinvestiční dotace v maximální výši Kč 80 000,-- na projekt Podpora procesů plánování rozvoje sociálních služeb na území Středočeského kraje - komunitní plánování, včetně Dodatku č. 1 ze dne 18. 10. 2010

Vnitřní předpis a směrnice

• Směrnice k systému zpracování účetnictví

Učtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů

Směrnice k finanční kontrole

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

• zápisy z valné hromady DSO ze dne 10. 12. 2009, 18. 3. 2010, 27. 5. 2010, 29. 7. 2010, 9. 12. 2010 (NEPREZKOUMAVANO, použito podpůrně)

• zápisy ze správní rady DSO ze dne 7. 5. 2010, 29. 6. 2010, 8. 10. 2010, 1. 11. 2010 (NEPREZKOUMA VANO, použito podpůrně)

V kontrolovaném období DSO Sdružení obcí Kokořínska, dle prohlášení předsedkyně, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smtouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. Č. 137/2006 Sb.).

 

3

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Kokořínska:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Kokořínska za rok 2010 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

( odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

Neuvádí se.

Podíly dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku          0,79 %

b) podíl závazků na rozpočtu úzeniního celku   5,97 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku     0,00 %

Komentář

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

DSO Sdružení obcí Kokořínska 16. 5. 2011

 

4

Í           KRAJSKÝ ÚŘAD 1

Podpisy kontrolorů:      I           STŘEDOČESKÉFI KRAJE

Odbor í kontroJy

O 2 I Praha 5, Zborovská 11

/

Bc. Zuzana Svobodová ‘.‘

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Alena Zemanova

kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v * 6 odst. 3 písm. 1) zákona Č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Kokořínska o počtu 6 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Hana Rašáková, předsedkyně.

Hana Rašáková

dne Y6. 5. 2

)

Poznámka:

Uzemní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu — Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21

5

Praha 5. a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona Č. 420/2 004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení * 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písm. Í), g), h) zákona Č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník:

Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

lx

Krajský úřad

Středočeského_kraje

Bc. Zuzana Svobodová

2

1

DSO Sdružení obcí

Kokořínska

Hana Rašáková

‘J

 

 

Odkazy

Datum vložení: 1. 6. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2017 10:53
Autor: Super Admin

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí