Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHORUŠICE ZA ROK 2010

-

 
 

Závěrečný účet obce Chorušice za rok 2010

 

§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

1)Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010

( údaje jsou v tis. Kč)

 

 

 

 

Schválený

rozpočet

Rozpočtová

opatření

Upravený

rozpočet

Plnění

k 31.12.20010

% plnění k upravenému

rozpočtu

Daňové příjmy

5.306

 

5.306

5.776

109

Nedaňové příjmy

   748

    

   748 

   988

132

Kapitálové příjmy

     0

      0

      0

     47

0

Přijaté transfery

   104

   2.580

 2.684

  2.600

97

Příjmy celkem

6.158

   2.580

8.738

  9.411

134

Běžné výdaje

7.108

   1.270

8.378

  7.369

  88

Kapitálové výdaje

1.044

   3.596

 4.640

  4.447

  96

Výdaje celkem

8.152

   4.866

13.018

11.816

  89

Saldo – příjmy a výdaje

-1.994

  

 -4.280

 - 2.405

 

Financování

 

 

 

   2.405

 

Prostředky minulých let

 

 

 

   2.405

 

Financování celkem

 

 

 

   2.405

 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v Chorušicích u účetní úřadu ( výkaz FIN 2 – 12 rozbor čerpání příjmů a výdajů).

K překročení plnění daňových příjmů došlo z důvodu vyššího výnosu na  dani z přidané hodnoty. K překročení nedaňových příjmů došlo u příjmů z pronájmu lesů –  nájem za rok 2009 uhrazen v roce 2010, dále u přijatých náhrad za tříděný odpad. Kapitálové příjmy – příjmy z prodeje majetku, -  navýšení u  příjmů z prodeje pozemků.

Kapitálové výdaje – byla provedena rekonstrukce budovy hostince v Chorušicích

 

2)Stav účelových fondů a finančních aktiv

 

Fond rozvoje bydlení -         stav k 31.12.2010                 592.984,49-Kč

 

 

 

3)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily celkem  2.600.114,60  Rozpis dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace z HF Stč. kraje byla v roce 2010  schválena ve výši 280. tis. Kč  , příjem do rozpočtu obce v roce 2010 byl 46.666,60 Kč.

Dotace z programu FROM  byla schválena ve výši 3 mil. Kč. Příjem do rozpočtu obce v roce 2010 byl 1.413 tis. Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. ( údaje v Kč)

poskytovatel

ÚZ

účel

položka

rozpočet

čerpání

%

MPSV

13305

Pečovatelská služba

4116

200.000,-

200.000,-

100

KÚ St.kraje HF

99

Peč. služba

4122

280.000,-

280.000,-

100

ÚP Mělník

13234

Veřejně prosp.práce

4116

243.993,-

243.993,-

100

KÚ St.kraje

KÚ St. kraje

KÚ St.kraje

98071

98187

98005

Volby do PS

Volby do ZO

Sčítání lidu 2011

 

4111

4111

4111

  31.650,-

  32.000,-

    4.381,-

   31.650,-

   31.999,-

     4.381,-

100

  99

100

 

KÚ St.kraje FROM

806

Rekonstrukce hostince Chorušice

4222

  3.000.000,-

   3.000.000,

100

SZIF

89511

89512

Studie fara Chorušice – vypracováno 2009

4213

  523.800,-

  523.800,-

čerpáno v r.2009

100

KÚ St.kraje

 

Výkon státní správy

4112

  103.900,-

  103.900,-

100

 

 

 

 

 

7)zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chorušice za rok 2010

 

Přezkoumání hospodaření provedly dne 5.5.2011 pracovnice KÚ Stč. kraje , odboru finanční kontroly p. Alena Zemanová, p. Bc Zuzana Svobodová.

 

Závěr zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):

( § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

-         V příloze územních samosprávných celků, svazků obcí, regionální rady regionů soudržnosti v části H vyhotovené k 31.12. 2010 nebylo uvedeno předepsané členění syntetických účtů - pozemky

-         V příloze k 31.12.2010 v části D.6, D.7 není uvedena výměra a výše ocenění lesních porostů. V části D.8 není uvedeno ocenění lesních porostů jiným způsobem i když má obec ocenění lesních pozemků vedeno na účtu 903.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 je přílohou k závěrečnému účtu.

 

 

V Chorušicích 19.5.2011

 

……………………………………               ………………………………………..

vyvěšeno                                                        sejmuto

Datum vložení: 20. 5. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2017 10:51
Autor: Super Admin

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí