Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHORUŠICE ZA ROK 2009

-

 
 

Závěrečný účet OBCE Chorušice za rok 2009

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009

 (údaje jsou v tis. Kč)

 

Schválený rozpočet 

Rozpočtová opatření

Upravený rozpočet

Plnění k 31.12.2008

% plnění k upravenému                k rozpočtu 

Třída 1 - Daňové příjmy

       5.400   

          

5.400

5.293       

98

Třída 2 - Nedaňové příjmy

       745   

   

745        

880        

118

Třída 3 - Kapitálové příjmy

         0  

     0   

       0

       1.669

 

Třída 4 - Přijaté dotace

       9   

     6.310   

     6.319  

     6.319  

100

Příjmy celkem

       6.154   

     6.310   

12.464

14.161      

113

Třída 5 - Běžné výdaje

       5.524

    595  

6.119     

  5.230   

85

Třída 6 - Kapitálové výdaje

       8.16 7 

9    

     8.176  

1.178       

14

Výdaje celkem

13.691    

888      

14.295   

 6.409   

45

Saldo: Příjmy - výdaje

- 7.537         

   5.422

-1.831

7.752

 

Třída 8 - financování

 

 

 

 

 

Přijaté úvěry a půjčky

0

0

0

0

 

Splátky úvěrů

0

0

0

0

 

Fond rezerv

0

0

0

0

 

Fond sociální

0

0

0

0

 

Prostředky minulých let

7.537     

 

 

   

 

Financování celkem

        

 

       

-7.752    

 

Přebytek ( - ), ztráta ( + )

             +7.537

           

                   

                        -  7.752  

 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u paní hospodářky (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

 

2) Hospodářská činnost obce

Obec  nevede  hospodářskou činnost .

 

 

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

 

  3.1. Fond rozvoje bydlení                             stav k 31.12.2009          575.208,85       . 

 

 

 

4a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2009 činily celkem 6.319.361,-Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2009 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na Czech-Point  ve výši 10.201,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu v roce 2009.  

 

 

poskyt.

účel

ÚZ

položka

rozpočet

čerpání

%

MPSV

aktivní politika zaměstnan.

13101

4116

32400

32400

100

MPSV

EU

aktivní politika zaměstnan.

13234

4116

143617

143617

100

MV

Zřízení  CZECH-POINT

14008

4116

79837

69636

87

MK

Oprava střech fary

34055

4116

400000

400000

100

MPSV

Peč. služba

13305

4111

90000

90000

100

KÚ St.kr.

Peč. služba

99

4122

60000

60000

100

KÚ St.kraje

Chor.pouť

        601

4122

15000

15000

100

MF

volby do EP

     98348

4111

33757

33757

 

 

100

 

 

SZIF

PRV

 89512,3,4

 

5464750

čerpáno v r. 2008

5464750

 

                 Celkem                                               6.319.361   6.309.160

 

 

4b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

 

 

Odvod podpory z rozpočtu obce

Doplatek dle smlouvy o poskytnutí daru

SDH Chorušice

20 000,00

0,00

ČSČK ,SDH Velký Újezd,MS VÚ – Chor -  celkem

30 000,00

0,00

ČSCH –MO Chorušice, FK Mšeno celkem

10 000,00

0,00

Celkem

60 000,00

0,00

 

 

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  obce za rok 2009

 

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje za odbor finanční kontroly p. Alena Zemanová a p. Zuzana Svobodová  .

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 17.9.2009 a 5.5.2010.

 

                                 Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce  za rok 2009 je k nahlédnutí u starosty obce.  

 

 

V Chorušicích.18.5.2010

Datum vložení: 18. 5. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2017 10:51
Autor: Super Admin

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí