Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

SOK závěrečný účet 2010

-

 
 

Sdružení obcí Kokořínska

Hlavní 8, 27733  Řepín

IČO: 49518305

Tel/fax:315694604

                

                                                                              Návrh

 

                                                

        Závěrečný účet  Sdružení obcí Kokořínska

                                 za rok 2010

zpracovaný na základě zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Hospodaření svazku probíhalo dle schváleného rozpočtu a byly provedeny 4 rozpočtové

změny.                                               

                             

Plnění rozpočtu:

 

Příjmy:                                                                U R:                      Plnění:

 

Příspěvky čl.obcí /4121/                                     582 tis.                 581.929,- Kč

Neinv. přijaté transfery od krajů  /4122/            120 tis.                  120.000,- Kč

Převody z rozpočt.účtů  /4134/                              1 tis.                      1.000,- Kč  

Odd.§ 2143- cestovní ruch – rozhledna

Příjmy z poskyt.služeb                                       190 tis.                  186.230,- Kč

Příjmy z prodeje zboží                                         70 tis.                    70.516,- Kč

Příjmy z pronájmu ost.nemov.                           125 tis.                  125.000,- Kč

Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady                       0 tis.                         515,- Kč

 

Odd.§ 33 19 ostatní záležitosti kultury /divadlo/

Příjmy z poskyt.služeb                                         15,5 tis.                15.424,- Kč

Přijaté neinv. dary                                                  3 tis.                     3.000,- Kč 

            

      

Odd.§ 3639 komun.služby a územ.rozvoj /internet/

Příjmy z pronájmu mov.věcí                               30 tis.                     30.000,- Kč

Příjaté nekap.příspěvky                                         2,9 tis.                   2.971,70 Kč   

 

Odd.§  6310 obec.příjmy a výd.z fin.operací                                     

Příjmy z úroků                                                       1 tis.                         800,57 Kč

 

      

Příjmy  celkem ………………………..        1,140,4tis.                1,137.386,27 Kč

 

 

 

 

 

Výdaje:                                                                 U R:                        Plnění:

 

 

Odd.21 § 43

 vnitř.obchod,služby, cestovní ruch                     435,5 tis.                420.933,- Kč

 z toho propagace mikroregionu        115.393,-

                

celkem sk.2 průmysl.a ost.odvětví hospodářství   435,5 tis.                420.933,-  Kč

 

Odd.33 §  19

ostat.záležitosti kultury                                            75 tis.                      74.824,- Kč

 

Odd. 34 § 29

Zájmová činnost a rekreace                                      36 tis.                     36.000,- Kč  

                                                             

Odd.36 § 39

 komunál.služby a územ.rozvoj                             313 tis.                    243.964,- Kč  

z toho internetizace    41.163,-

                                                            

 Celkem sk. 3 Služby pro obyvatelstvo                 424 tis.                    354.788,-Kč

                                                

 

Odd. 43 § 51

Osob.asistence, peč.služba a podpora sam.bydlení    84,5 tis.                18.000,- Kč

Celkem sk. 4 sociál.věci a polit.zaměstnanosti          84,5 tis.                18.000,- Kč

 

 

Odd. 63 § 10

Obecné příjmy a výdaje z fin.operací                          9 tis.                      7.887,50 Kč

 

Odd. 63 § 20

Pojištění funkč. nespecifikované                            21,5 tis.                    21.193,- Kč        

 

Odd 63 § 30

Převody vl. rozpočt. účtům                                      1 tis.                          1.000,- Kč 

                                             

Odd.64 § 09

Ostatní činnosti                                                     265,5 tis.                  244.815,- Kč               

-------------------------------------------------------------------------------------------------         

                                                   

 Celkem skup.6 –všeobec.veř.správa a služby     297 tis.                      274.895,50Kč

 

 

Výdaje celkem   ……………………………  1,241 tis.                  1,068.616,50 Kč

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

Rekapitulace:

Příjmy               ………………………………………………….. 1,137.386,27Kč

Výdaje              …………………………………………………..  1,068.616,50 Kč

Saldo P-V         …………………………………………………  +    68.769,77Kč

Financování p. 8115  …………………………………………     -    68.769,77Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek  hospodaření /přebytek / ……………………………..     68.769,77 Kč

 

 

Stav peněžních prostředků na BÚ k 31.12.2010:                         322.444,71 Kč

Z toho: ZBÚ č. 0461067339   ……………………………………  142.618,48 Kč

                20183-0461067339 – dotač 1………………………….          262,03 Kč

                30189-0461067339 – fond oprav ……………………… 179.564,20 Kč

pokladna k 31.12.2010 …………………………………………..             0

 

Pohledávky k 31.12.2010 celkem ………………………  8.991,- Kč

/neuhrazené faktury – ú 315 100            

 

Závazky k 31.12.2010:

Celkem ………………………………………………… 67.820,- Kč

Z toho: mzdy 12/10 pracovníci………. 11.422,- Kč

             Odvod  zdrav.a soc.poj. ………  4.726,- Kč

             Odvod daně ze mzdy  ………..   1.672,- Kč

             Přijatá záloha na služby MV…. 50.000,- Kč

 

               

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcím,

státním fondům a jiným rozpočtům:

DSO v roce 2010  obdržel tyto dotace:

1/ dotace ze Stř.kraje z Fondu kultury a obnovy památek ve výši 40.000,- Kč

    Na akci  Divadlo na návsi  - dotace byla vyčerpána.

2/ dotace z Humanitárního fondu Stř. kraje ve výši 80.000,- Kč  na podporu procesu    

    plánování rozvoje sociál.služeb na území Stř.kraje – komunitní plánování mikroreg.

    Kokořínsko, z této dotace byla vyčerpána do 31.12.2010  částka ve výši 18.000,- Kč,

    zbytek bude čerpán v r. 2011.

 

 

Součástí tohoto závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2010 provedená pracovníky Krajského úřadu Stř.kraje, odbor kontroly dle zák. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání podle § 2 a § 3 zák.č. 420/04 Sb. v platném znění nebyly zjištěny cbyby

a nedostatky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do finančních výkazů lze nahlédnout na Obecním úřadě v Řepíně v úřední dny: Po a St.

od 8.00 – 12.00 a od 13.00- 16,30 hod.

 

Přílohy:  výkaz  pro hodnocení plnění rozpočtu  DSO FIN 2-12M

              Rozvaha

              Příloha

              Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Kokořínska

 

 

V Řepíně,dne  26.5.2011

Zpracovala: Žárová Hana

 

 

Vyvěšeno:

Sejmuto: 

 
 
Datum vložení: 1. 6. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2017 10:51
Autor: Super Admin

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí