Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Mzdová a personální agenda BOZP Vyplácení cestovních náhrad, evidence cestovních dokladů     podoba   Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků, s trvale hlášeným pobytem Rušení trvalého pobytu Pamětní kniha, kniha vítání občánků       Volební agenda       Vidimace a legalizace       Kronika       Poplatky Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací Evidence nájmů hrobového místa, nájemné Podněty k územnímu plánu       Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba, Běžná e-mailová komunikace, datová schránka  Přestupky Stavební řízení - dotčený orgán, archivace stavební dokumentace Přidělení čísla popisného       Správní řízení - žádosti a rozhodnutí Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi  Czech Point       Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele Úřední deska Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů   listinně i      Knihovna: Seznam čtenářů Seznam domů s jménem vlastníka Sběrný dvůr       JSDH   listině   Ředitel školy  Významná jubilea  Bytové hospodářství   nájemní smlouvy, pohledávková kniha Pokladna, účetní doklady účetnictví Probační služba, VPP Veřejné opatrovnictví Pečovatelská služba
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních dokladů Vedení evidence obyvatel Evidence obyvatel Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv Správa hrobových míst Zpracování územního plánu Vedení pošty Stavební řízení Stavební řízení Evidence domů Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení seznamu čtenářů Vedení evidence vlastníků nemovitostí Evidence sběrného dvoru Vedení hasičeské jednotky Personální agenda ředitele příspěvkové organizace Ocenění jubileí, vyhlášení rozhlasem Bytové hospodářství Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce Probační služba, VPP Veřejné opatrovnictví Pečovatelská služba
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové komisí a výborů, členové JSDH zaměstnanci obci zaměstnanci obci, zastupitelé obyvatelé s trvalým bydlištěm Obyvatelé s trvalým pobytem Narozené děti Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz, volební komise, kandidáti Občané a jiní Občané a jiní Poplatníci a plátci Smluvní subjekt, zástupci subjekty Nájemc hřbitovních míst, vlastnici hrobového zařízení Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti Občané Občané Občané Občané Žadatelé Žadatelé Subjekt žádosti třetí strany Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Vlastníci nemovitostí   Členové JSDH Ředitel školy Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Nájemíci a ososby žijící ve splečné domácnosti Plátci a příjemci subjekt vykovávající VPP opatrovanec klient
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi a ertifikáty, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění, rejstřík trestů jmenné, datum narození, adresné, podpisy, pracovní zařazení jmenné, SPZ, podpis jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, způsobilost jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště Jmenné, datum narození, podpisy rodičů, fotografie, bydliště Jmenné, adresnné, datum narození Jméno a příjmení, datum narození, místo narození, číslo dokladu, listina co se ověřuje, podpis Jmenné, rok narození Jmenné, adresnné Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy, dalé dle druhu smlouvy Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisy, kontaktní Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jmenné, adresné, kontaktní, podpis jmenné, adresné, datum narození, druh přestupku Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození, podpis Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis, dále dle druhu žádosti Jmenné, adresnné, datum narození, dále dle druhu žádosti Jména, adresy, dále druhu dokumentu Jména, adresy, datum narození, ročník Jmenné, adresní Jmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční, č. parcely, kontaktní Jmenné, adresné Jmenné, adresné, kontakty, datum narození, podpis, pracovní zařazení Jmenné, adresnné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna, podpis, vzdělání, rejstřík trestů, zdravotní způsobilost Jmenné, věk, datum narození, adresné Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, dále dle druhu dokumentu Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy, druh trestu jmenné, adresné, datum narození, rč, zdravotní stav, kontaktní, podpis, majetkové poměry jmenné, adresné, datum naození, zdravotní stav, kontaktní, podpis
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad, externí zpracovatel, inspektorát BOZP, školitelé BOZP, školitelé vzdělávacích institucí Určení zaměstnanci, školící firma, inspektorát BOZP, pojišťovna Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, na vyžádání volně přístupná Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí, profil zadavatele Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, pořizovatel územního plánu Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, přestupkový orgán Mšeno Učení zaměstnanci, stavebním orgán Učení zaměstnanci, stavebním orgán Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci   Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, externí účetní Určení zaměstnanci, probační a mediační služba, úřad práce Určení zaměstnanci, opatrovnický soud Určení zaměstnanci, úřad práce
Doba uchování osobních údajů 50 let - osobní spisy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, kvalifikace a vzdělávání, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 5 let 50 let 5 let 10 let 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let 10 let 5 let 5 let 5let  10 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 1 rok 10 let 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce   5 let 5 let 1 rok 5 let 10 let 5 let    
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c e c c e c b c c c c c c c c c c c c c f c c c c c c c c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák.č. 262/2006. Sb., Zákoník práce kniha úrazů §105 zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
§3 zák. č. 133/200 Sb., O evidenci obyvatel §10abc zák. č. 133/200 Sb., O evidenci obyvatel §36a zákona č. 128/2000 Sb. zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,  zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,  zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky §18a,b,c,d zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování zák. č. 132/2006 Sb., Zákon o kronikách obcí §16 zák. č. 565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích Není třeba vyplnit buňku. §25 zák. č. 256/2001 Sb., Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zák. č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů §53 a §58a zákolna č. 200/1990 Sb., o přestupcích §6 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon §31a zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení)
§18 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád §14 zák. č. 106/1999 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím
§9b zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §7 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, §1 nařízení vlády č. 364/1999 Sb. §26 zák. č. 500/2004 Sb.,
Zákon správní řád
§93 zák. č. 128/2000 Sb.,
Zákon o obcích (obecní zřízení)
§4 zák. č. 257/2001 Sb.,
Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
zákon č. 128/2000 Sb., o obcch   §29 a §68 zák. č. 133/1985 Sb.,
Zákon České národní rady o požární ochraně
§8 zák. č. 561/2004 Sb.,
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
§4 a §5 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů a §36a zákona č. 128/2000 Sb. §39 zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení)
§38 zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení), zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
zák. č. 257/2000 Sb.
Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Zákon č. 108/2006 Sb., o pečovatelské službě, vyhláška č. 505/2006 
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X x X x x X X X X X X X x x X X X x X X X X Evidence obyvatel   X X X X X x X x
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE