Aktuální teplota

24.9.2021 16:21

Aktuální teplota:

16,8 °C

Vlhkost:

66,7 %

Rosný bod:

10,6 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.38

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.38 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 22.2.2018 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

 Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 38 )

 konaného dne 22. února 2018 v budově obecního úřadu v Chorušicích

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Lukáš Flíček, František Franc

Zapisovatelka: Jaroslava  Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů: pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu jednání

Na návrh Bc.Jelínkové přesun bodu 10) dle pozvánky za bod 2), další body programu jednání posunout. ZO schvaluje upravený program i pořad dnešního zasedání.      Hlasování: 8 – 0 – 0  

 

2) Projednání zápisu ze schůze ZO č. 37

ZO projednalo zápis ze schůze č. 37 ze dne 25.1.2018. Znění zápisu bez připomínek.

 

3) Mateřská škola

ZO projednalo žádost Mateřské školy Chorušice, p.o, Chorušice 99, 277 37 Chorušice, IČ: 72567040 ( dále jen MŠ )ze dne 9.2.2018 o převedení hospodářského výsledku a schválení účetní závěrky včetně inventarizace za rok 2017. ZO schvaluje účetní závěrku vč. inventarizace za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku – návrh vč. konkr. částek přílohou č.1 zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

ZO projednalo možnost rozšíření MŠ za situace, kdy uplynula doba udržitelnosti dle podmínek dotace na výstavbu bytů, projednány i na zákl. aktuálně uzavřené MŠ z důvodu nevaření obědů v OU Kanina i s vědomím nedostatečné kapacity MŠ pro děti z obce v příštích 2 letech 2 varianty – bez kuchyně a s kuchyní. ZO projednalo klady i zápory této investice,  JUDr. Danišovič – svůj názor proti rozšíření nezměnil, Ing. Vejvoda – i pokud budeme  souhlasit s rozšířením, nestihneme vše do začátku příštího školního roku, chybí PD, stavební povolení. ZO většinově hlasovalo a schvaluje návrh  rozšíření MŠ s kuchyní a vyloučením uzavření MŠ z důvodu nevaření obědů, zajistit vyjádření projektantů k možné úpravě i předpokládaný časový harmonogram realizace v r.2018.
Hlasování: 6 – 1 – 1 (zdržel se J. Lerch, proti JUDr. Danišovič)

 

4) Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace ve výši 185 000,- Kč na sociální službu s poskytovatelem Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095.  Ev. č. smlouvy S-0200/SOC/2018.
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

5) Schválení úpravy rozpočtu č. 1

ZO projednalo  a schvaluje úpravu rozpočtu obce č.1 / 2018. Text úpravy rozpočtu je přílohou č.2 zápisu.    
Hlasování: 8 – 0 – 0

                  

6) Nabídka firmy na separaci olejů

ZO seznámeno s nabídkou firmy Libor Černohlávek, Církvice, IČ: 16539184 na ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje. Pro sběr by obec použila odpadové nádoby o objemu 240 l, po diskuzi ZO schvaluje návrh záměr neřešit.
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

7) Dotované projekty

ZO seznámeno se situací při poskytovaní dotací z MZe pro rok 2018 – nízký objem financí, rozebraná alokace 15 dnů před ukončením příjmů žádostí –
ZO bere na vědomí.

Dotace OPŽP - Sběrný dvůr v obci Chorušice - p.p.č. 854 v k.ú. Velký Újezd. 26.2.2018 výběrové řízení na dodavatele – otevírání obálek 26.2.od 10 hod. na technologie, od 11 hod. na stavbu, prosba o účast členů ZO,
ZO bere na vědomí.

Dotace OPŽP – Obnova polních cest a sadů v Chorouškách a Velkém Újezdu

27.2. otevírání obálek v rámci výběr. řízení od 9 hod., opět prosba o účast členům ZO, 28.2.2018  v 16 hod. zasedání ZO z důvodu schválení smlouvy s vybraným zhotovitelem na tuto akci –
ZO bere na vědomí.

Dotace OPŽP – Obnova tůně v Podstavech – ZO informováno - v PD navrženo použití fólie pro zabránění ztráty vody., AOPK v rozporu s původním předjednáním realizace tohoto projektu toto řešení zakazuje, dle projektanta není možné garantovat zadržení vody. Probíhá zjištění vhodnosti jiného řešení, alt. jiného dotačního titulu, 
ZO bere na vědomí.

PRV – Rekonstrukce lesní cesty Podstavy – posuzování důvodů vyřazení z dotačního řízení, ZO v případě možnosti podpoření projektu schvaluje opětovné podání žádosti s případnou úpravou PD, žádosti o dotaci z PRV.
Hlasování: 8 – 0 – 0

DSO EKOD  - ZO seznámeno s projektem DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů pro zvýšení výtěžnosti separovaných odpadů - obec Chorušice se zapojila požadavkem zakoupení  3 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 9 m³, ZO schvaluje přistoupení obce k projektu.   
Hlasování: 8 – 0 – 0

Dotace OPŽP – Centrum opětovného využití výrobků a Systém „door-to-door“ -obec zajistí sběr a směnu výrobků, které by byly jinak odpadem - ZO schvaluje záměr požádat o dotaci na tento účel a opravu objektu na stp.26, čp.35 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic.  Hlasování: 8 – 0 – 0

Dotace PRV – Mimoprodukční funkce lesa Studánka ke Kadlínu – ZO seznámeno s možností převedení části hosp. lesa do lesa zvl. určení v příp.  vhodnosti realizace projektu z PRV v tomto opatření, ZO schvaluje vč. přípravy dotace k rekonstrukci studánky „Pod Kadlínem“, bude-li tato aktivita podporována.  
Hlasování: 8 – 0 – 0

8) Hospodaření v majetku lesa    
ZO na pracovní poradě jednalo o možnosti zaměstnání V. Poláka jako pracovníka obce pro správu a práci v lesním majetku, V Polák informoval ZO, že setrvá u současného zaměstnavatele. Starosta přesto navrhl ZO zvážení možnosti nákupu části techniky pro práci v lese, ZO seznámeno se zkušenostmi s plátcovstvím DPH, dále bude projednána s OLH p.Hančem var., kdy by obec nebyla plátcem DPH,
ZO bere informace na vědomí.                                                          

9) Schválení uzavření DoPP 

ZO schvaluje uzavření Dohod o provedení práce v roce 2018 s členy ZO v případě jejich zaměstnání nad rámec výkonu funkce člena ZO, dále ZO schvaluje počet zaměstnanců obce pro rok 2018 – 4 na HPP, vytvoření 5 prac. míst na veřejně prospěšné práce s dotací ÚP.
Hlasování: 8 – 0 – 0

        

10) Dešťová kanalizace

ZO seznámeno s upravenou PD dešťové kanalizace objektů na stp.26 a dvora parc.č.854 v k.ú. Velký Újezd, provedeným výběrovým řízením a doporučením výběrové komise uzavřít smlouvu o dílo s vítěz. Uchazečem - Jiří Marvánek, Střednice 59, 277 24 Vysoká, IČ:74760939. ZO schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem na tuto akci.  
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

11) Čištění odpadních vod na území obce

ZO seznámeno s informací člena představenstva spol. Vodáreny Kladno Mělník, a.s., kde probíhá jednání představenstva o možnosti vybudování splaškové kanalizace na náklady vodáren.
ZO bere na vědomí.

 

Diskuze:

Starosta – oslavy 140 let SDH ve Velkém Újezdu, pozvat obce z ČR se stejným názvem, pozvat rodáky,  Návrh starosty -  příspěvek obce na skenování fotografií apod. ZO schvaluje uhradit skenování i práci s přípravou archiválií, v rozpočtu obce s těmito výdaji počítáno.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ing. Vejvoda – dotaz, zda bude obec objednávat kominíka -OU osloví Romana Weinlicha, Na Výsluní 3631, 276 01 Mělník, dle dohody bude informovat občany.

Ing. Vejvoda – jak pokročily úpravy projektu na rekonstrukci hostince ve Velkém Újezdě dle připomínek ze schůzky 18.1.2018. Starosta - prof. ak. arch. Jiří Pelcl ohlásil schůzku na sobotu, veřejnost bude informována.

J. Tučekstav silnice druhé třídy č.II/274 mezi Chorušicemi a V. Újezdem stále horší. Návrh starosty – požádat o nápravu a rekonstrukci silnice KSÚS Středočeského kraje, ZO schvaluje  tento záměr.  
Hlasování: 8 – 0 – 0

F. Franc – budou se vysazovat stromy k výročí 100 let republiky? Po diskuzi na toto téma – projednat záměr a vhodné umístění se zahradním architektem, jednáno mj. o místě bývalých 3 lip „k Nebuželům“.
ZO bere na vědomí.

Starosta – na středu 28.2.2018 v 16.hod připomněl termín jednání ZO, nutnost řešení programu Chorušické pouti 2018,
Zo bere na vědomí.

Schůze byla ukončena v 20.00 hod.

Usnesení ZO obsaženo v jednotlivých bodech jednání.

Přílohy :      č.1 výsledek hospodaření MŠ Chorušice za r.2017 a rozdělení zisku

                   č.2 úprava rozpočtu č.1 / 2018

 

Originál dokument zde:


Vytvořeno: 23. 3. 2018
Poslední aktualizace: 23. 3. 2018 00:00
Autor: František Franc