Aktuální teplota

24.9.2021 16:21

Aktuální teplota:

16,8 °C

Vlhkost:

66,7 %

Rosný bod:

10,6 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.37

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.37 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 25.1.2018 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 37 )

 konaného dne 25. ledna 2018 v budově obecního úřadu v Chorušicích

Přítomni:                       dle prezenční listiny

Ověřovatelé zápisu:        JUDr. Michal Danišovič, Václav Polák

Zapisovatelka:               Jaroslava  Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         : pro – zdržel se – proti

 

1) Schválení programu jednání

ZO schvaluje navržený program dnešního zasedání, rozšířený o body 14 - 16
Hlasování: 9 – 0 – 0  

 

2) Projednání zápisu ze schůze ZO č. 36

ZO projednalo zápis ze schůze č. 36 ze dne 14.12.2017. Znění zápisu bez připomínek.

 

3) Pronájem hostince Chorušice

20.12.2017 podal nájemce Jaroslav Čadil, Teplická 278, Praha 9, IČ 61041629, žádost o ukončení nájmu dohodou ke dni 20.12.2017 z důvodů personálních.  

ZO schvaluje ukončení nájmu dohodou.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Záměr obce pronajmout hostinec byl zveřejněn na úřední desce dne 20.12.2017, žádost o pronájem hostince podali 3 uchazeči:

l.  Jakub Havlík, Chorušice 120, bez IČ, nemá Živnostenský list. S hostinskou činností nemá zkušenosti, předpoklad, že by to byl jeho hlavní zdroj příjmů. Na dotaz p. Lercha na finance počátku podnikání, sdělila přítelkyně p. Havlíka, že finance mají.

2. Vlastimil Schmid, Ciolkovského  14, Praha 6, IČ 74739221, provozuje Obecní hospodu ve Stránce, Kulturní dům Vysoká Libeň a Pojízdnou hospůdku. Pořádá různé akce. Nabízí otevírací dobu ze začátku v pátek a v sobotu od 17.00 do 23.00 hod. , zmíněny zkušenosti obce Stránka s provozem.

3. Marcela Sheretyuk, Veslařská 3252, Mělník, manžel provozuje hostinec v Kanině, otevírací dobu navrhuje od11.00 do 20.00 hod., přizpůsobí se zájmu a potřebám. Ing. Vejvoda – pokud bude provozovat hostinec paní Sheretyuk, nemá s tím problém, JUDr. Danišovič – jídlo a obsluha v Kanině je perfektní, když jsou slušní hosté, je slušný i provozovatel. Doporučuje pronajmout hostinec v Chorušicích p. Sheretyuk. P. Flíček – dotaz na p. Havlíka - personální obsazení velkých akcí ? p.Havlík - bez problémů. P. Polák - provoz hospody v Chorušicích nedosahuje výdělku 1 HPP.  Dále hlasování o pronájmu konkr.  nájemci :

Jakub Havlík: 3 – 4 – 2 ( pro: ,Tuček, Flíček, RSDr.Blažek, proti: Bauer, ing. Vejvoda)

Vlastimil Schmid 0 – 0 – 9

Marcela Sheretyuk 6 – 3 – 0 ( Zdržel se: Flíček, Tuček, RSDr. Blažek )

ZO schvaluje pronájem hostince – část objektu čp.20 v k.ú. Chorušice Marcele Sheretyuk, Mělník Veslařská 3252, nar.1967, IČ a přesné označení podnikatele bude doplněno do smlouvy o nájmu.

ZO seznámeno s finančnímu problémy nájemců hostinců v Chorušicích i ve Velkém Újezdu, spíše než o podnikání se jedná o službu, kterou využívá stále méně obyvatel obce, návrh – snížení nájemného na 100,-Kč / měs., pomoci se stočným, JUDr. Danišovič – souhlasí se snížením nájmu, Ing. Vejvoda – snížení částky stočného o 50% po ročním zúčtování, ZO po projednání schvaluje Dodatek k nájemním smlouvám nájmu hostince Velký Újezd a objektu prodejny Velký Újezd spočívající ve snížení nájemného na 100,-Kč / měsíc, při ročním zúčtování stočného na zákl. žádosti nájemce odpočet 50% výše stočného. Dále ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy o nájmu části objektu čp.20 v k.ú. Chorušice – hostince s nájemcem Marcelou Sheretyuk s totožnými podmínkami a min. otevírací dobou hostince st, 17-22 h, pá, so 17-24 h, ne 17-22 h.
Hlasování: 9 – 0 – 0

ZO seznámeno s žádostí nájemce hostince Velký Újezd p.Kříže o zakoupení reprosoustavy k televizi. ZO stejnou žádost již v min roce zamítlo, návrh opětovně zamítnout ZO schvaluje.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

4) Výsledek hospodaření obce za rok 2017

ZO projednalo hospodaření obce Chorušice v roce 2017. Saldo příjmů a výdajů činí k 31.12.2017  + 1.185 tis. Kč,
ZO bere na vědomí výsledek hospodaření obce za rok 2017.

 

5) Rozpočet obce na rok 2018 

ZO projednalo návrh rozpočtu obce Chorušice na rok 2018 a s úpravami týkající se navýšení výdajů na rekonstrukci hostince a komunikací návrh rozpočtu obce na rok 2018 schvaluje. Plánovaný schodek rozpočtu bude pokryt přebytkem hospodaření min. let. Schválený rozpočet je přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

6) Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 -2021

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021 jsou zohledněny kapitálové (investiční výdaje), v případě přijetí dotací bude obec navyšovat příjmy i výdaje. ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2019-21, který je přílohou č. 2 zápisu.  Hlasování: 9 – 0 – 0

 

7) Dohoda o změně smlouvy – dotace na byty školka

Obec Chorušice zažádala Státní fond rozvoje bydlení, Vinohradská 1896/46, Praha – Vinohrady, IČ 70856788 ( SFRB ), o zkrácení doby vázanosti u dotace na zřízení bytů v č.p. 99 v k.ú. Chorušice, ZO schvaluje Dohodu o změně smlouvy č.9255910174-D ze dne 17.1.2018 uzavřenou mezi obcí a SFRB.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

8) Projekt výstavby chodníků v Chorušicích -

ZO seznámeno s podáním žádosti o dotaci ze SFDI na rekonstrukci a vybudování chodníků v Chorušicích od čp.54 k čp.105, ZO schvaluje objednání a financování auditu bezpečnosti ( 39 tis.Kč ) k tomuto projektu vypracovaným firmou CR Projekt s.r.o. a Anitas s.r.o.,
Hlasování : 9 – 0 - 0
ZO projednalo potřebu přeložek vedení NN CĚZ Distribuce a.s. a CETIN, seznámeno s časovým plánem přeložek a kolizí při příp. obdržení dotace na chodníky, návrh – realizovat přeložky i v příp. neobdržení dotace z rozpočtu obce a tyto vyvolat již nyní, ZO návrh, znění i uzavření a znění smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení ve znění podmínek smlouvy č. Z S 14 12 8120055222 mezi obcí a ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035  a Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.  VPI/PH/2016/155 mezi obcí a CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha – Žižkov, IČ 04084063, schvaluje.  
Hlasování : 9 – 0 - 0

ZO se shodlo na termínu konání prac. porady za účelem seznámení se s projektovou dokumentací a řešením průběhu chodníků ve středu Chorušic.

 

9) Projekt údržby, revitalizace a výsadeb zeleně v zastavěném území, dotace 

ZO seznámeno s možností čerpat dotace z OPŽP  ve výši 60 %  na údržbu a výsadby zeleně v zastavěném území. ZO schvaluje záměr, budou předloženy nabídky na zpracování projektové dokumentace a souvisejících činností, žádosti o dotaci, předpoklad je podání žádosti o dotaci v podzimních měsících.
Hlasování: 9 – 0 – 0

ZO projednalo a schválilo podání žádostí o dotaci z fondů Stč.kraje – Humanitární fond – dotace na pečovatelskou službu, plánovaný rozpočet 516 tis.Kč, žádost o dotaci -170 tis.Kč, dále ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu jižní fasády fary čp.1 Chorušice, celk náklady 1 101 tis Kč, žádost o dotaci 500 tis.Kč.
Hlasování: 9 – 0 - 0

        

10) Opatrovnictví

Obec v souladu s dřívějším usnesením ZO zajistila pro opatrovance ( V.Krejčová ) zpracování znaleckého posudku na nemovitý majetek za účelem jeho dalšího prodeje, přičemž důvodem je další chátrání nemovitého majetku a potřeba zajištění fin. prostředků pro pobyt opatrovance. Dle cen. Předpisu činí hodnota nemovitostí 716 tis.Kč, tržní cena 840 tis. Kč. Ve spolupráci s  JUDr. Zikmundem doporučen prodej majetku za cenu tržní, v příp. ceny nižší nutno zdůvodnit, např. nezájmem o koupi. Dále ZO seznámeno s dalšími nutnými kroky před prodejem majetku ( zajištění pobytu opatrovance na dobu neurčitou, atd.), ZO schvaluje záměr prodeje nemovitosti za soudním znalcem stanovenou tržní cenu, která byla potvrzena i šetřením realitní kanceláře.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

11) Prodej pozemků k zastavění RD

ZO na zákl. usnesení z jednání č.35/2017 projednalo žádosti o prodej pozemků určených k zastavění RD- č.parc. 538/23 a 538/24 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic. Žádost o koupi pozemků podali 3 zájemci:

  1. Šlechtovi, Miroslav a Hana, Chorušice 111 – žádost o p.č. 538/23
  2. Hrdličkovi, Miroslav a Jitka, trv.Mšeno – žádost o p.č. 538/24
  3. Chorouš Jiří, Velký Újezd č.p. 5, Hanušová Nicola, Velký Újezd 115, žádost o p.č. 538/23

ZO schválilo před jednáním o prodeji konkr. pozemků podmínky prodeje - kupní cena 800,- Kč/m² pozemku, pokud do 5 let od uzavření smlouvy kupní mezi obcí a konkr. kupujícím/i bude na pozemku vystavěn dům a v tomto alespoň po dobu 3 měsíců nepřetržitě přihlášeny k trv. pobytu min. 2 osoby, vrátí obec kupujícímu/ kupujícím ½, tj., 400,-Kč / m2 z kupní ceny pozemku.

ZO schvaluje podmínky prodeje pozemků a zapracování do smlouvy kupní, která bude uzavřena mezi úspěšným žadatelem a obcí.
Hlasování: 9 – 0 – 0

ZO přistoupilo k hlasování o prodeji žadatelům v pořadí doručených žádostí :

Žádost č.1, Šlechtovi, hlasování : 1 – 3 – 5 (pro : JUDr Danišovič, zdržel se: Tuček, Franc, Flíček )

Žádost č.2, Hrdličkovi, hlasování : 1 – 1 – 7 (pro: JUDr Danišovič, zdržel se: Tuček,)

Žádost č.3, Chorouš, Hanušová, hlasování : 8 – 0 – 1 (proti: JUDr. Danišovič )

ZO na zákl. hlasování výše schvaluje prodej pozemku parc.č.538/23 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic za výše uvedených podmínek smlouvy kupní žadatelům – Jiří Chorouš, Nicola Hanušová s tím, že manž. Šlechtovým bude nabídnut pozemek č.parc.538/24.

 

12) Žádost o poskytnutí daru – Knihovna Mladá Boleslav

Knihovna města Mladá Boleslav, p.o., tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav, IČ 70565872 stejně jako každý rok požádala o peněžní dar na půjčování knih do knihoven v obci – Velký Újezd a Chorušice. Obec navrhuje poskytnou peněžní dar ve výši 1.500,- za každou knihovnu, tzn. v celkové výši 3.000,- Kč.

ZO schvaluje znění a uzavření darovací smlouvy mezi obcí a Knihovnou města Ml.Boleslav.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

13)  Hostinec a náves Velký Újezd

Při schůzce občanů s prof. ak. arch. Jiřím Pelclem Dr.h.c. dne 18.1.2018 v hostinci ve Velkém Újezdu došlo ke shodě ve věci záměru rekonstrukce hostince čp.27. ZO schvaluje obnovení prací dle nabídky Arch. Pelcla, zakázku rozšířit o dořešení předního vstupu objektu a WC. úměrné navýšení odměny o tyto návrhy.
Hlasování : 9 – 0 -  0
Dále ZO schvaluje pořízení Studie rekonstrukce návsi ve Vel. Újezdě dle návrhu a cenové nabídky MgA. Ondřeje Nohejla , Makovského 1223/23, Praha 6, IČ 87675641 a kol..  Hlasování : 9 – 0 – 0

Ing. Vejvoda – termín rekonstrukce hostince - starosta – nutné  zpracování dokumentace, pol. rozpočtu, pak lze začít hned, vzhledem k množství práce požádá o spolupráci formou DoPP J.Patáka.
ZO bere na vědomí.

 

14) Komplexní pozemková úprava ve Velkém Újezdu

Starosta v rámci realizace a výstupů zpracovatele KPU, zejm. po zkušenostech s průběhem KPU Kanina, navrhl možnost spolupráce s krajinnými architekty a vodohospodáři – forma odborného dozoru. ZO schvaluje záměr a spolupráci s výše uvedenými odborníky.   
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

15) Hospodaření v lesích

ZO seznámeno s návrhem správce J.Hanče na rozsah těžby v r.2018 + pěstebních opatření. Problematika značně zatěžující rozpočet obce vč. návrhu na registraci plátcovství DPH bude podrobněji probrána na prac.schůzce dne 29.1.2018 od 17.00 hod. za účasti OLH J. Hanče.
ZO souhlasí a bere na vědomí.

 

16) Zakoupení vozu Praga UV 80

P. Obroučka sdělil  možnost pořízení vozu Praga UV 80 pro JSDH obce, v příp. zájmu a schválení HZS hl.města Prahy vůz pořízen bezúplatně. ZO schvaluje pořízení vozu Praga UV 80 – nosič kontejnerů vč. 2 ks kontejnerů do vlastnictví obce za výše uvedených podmínek, podání žádosti o převod .
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

Diskuze:

P. Švanda – při řešení studie návsi by mohla být řešena i silnice na Kančí vršek.

Dále se dotazoval, jak se pokračuje s řešením poldru na „Hořením dole“ vel. Újezd – starosta -projektant stále ještě nepředložil PD pro stavební povolení, s rozšířením komunikace počítáno

P. Švanda  - upozornil na rozbité obrubníky u chodníků u vjezdu do parku

( parc. 6/1 Vel. Újezd ) – řešení po vybudování vjezdu pozemkům pro 3 RD.

P. Polák – potřeba vyřešit cestu do Podstav, v hrozném stavu, může se tam vjet jen s traktorem – starosta- Policie ČR nepovoluje závoru, ZO v diskuzi navrhuje zkusit fotopast na zachycení projíždějících vozidel.

Starosta - navrhl zveřejnit informaci, že obec přijme kronikáře, zápisy se opět nedaří zpracovávat ihned po ukončení roku, ZO schvaluje. Hlasování: 9 – 0 – 0

P. Kašparovská , obecní úřad– žádost přítomným, aby se připojili k obcím rozesílané petici za zvýšení odměn pro členy volebních komis ( novelou vyhl. byly výšeny odměny jen předsedům a zapisovatelům…)

 

Schůze byla ukončena v 20.15 hod.

Usnesení ZO obsaženo v jednotlivých bodech jednání.

Přílohy :      č.1     schválený rozpočet obce pro rok 2018

                   č.2     střednědobý výhled rozpočtu obce 2019-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 23. 2. 2018
Poslední aktualizace: 23. 2. 2018 00:00
Autor: František Franc