Aktuální teplota

24.9.2021 16:25

Aktuální teplota:

16,7 °C

Vlhkost:

67,1 %

Rosný bod:

10,6 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.36

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.36 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 14.12.2017 v budově obecního hostince čp.27 ve Velkém Újezdě

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 36 )

 konaného dne 14. prosince 2017 v čp.27 hostinci Velký Újezd

 

Přítomni:             dle prezenční listiny

Hosté :                 Jiří Hanč ( odborný lesní hospodář )

Ověřovatelé zápisu: Josef Lerch, ing. Josef Vejvoda

Zapisovatelka:      Jaroslava Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod

 

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :             pro – zdržel se – proti

 

 1. Schválení programu jednání

ZO schvaluje navržený program dnešního zasedání.
Hlasování: 9 – 0 – 0  

 

 1. Projednání zápisu ze schůze ZO č. 34

ZO projednalo zápis ze schůze č. 35 ze dne 23.11.2017, bez připomínek a návrhů k doplnění.

 

 1. Lesy v majetku obce

Od r. 2013 lesy ve správě města Mšena, starosta krátce zrekapituloval výnosy k množství těžby , za období 2013 – 2016  výsledkem zisk ve výši 811.000,- Kč, výdaje v roce 2017 ve výši 321.556,- Kč, podána žádost o dotaci na pěstební činnost 62 tis.Kč, ZO seznámeno s konečnými náklady na hospodaření v lese vr.2017,
ZO bere informace i stav na vědomí.

Na zákl. výpovědi města Mšena ze správy obecních lesů poptána OU možnost správy lesa a hospodaření jménem obce, doručeny 2 nabídky na výkon odborného lesního hospodáře ( OLH ) a THP prací:

- Jiří Hanč, Předonín 192, 411 08 Bechlín, IČ 66116228, který se zúčastnil schůze ZO

- Jaroslav Klíma, Libušina 368,  472 01 Doksy, IČ 014818121.

ZO seznámeno s rozsahem prací uchazečů a cenou za výkon OLH a THP činností, oba uchazeči schvalují znění smlouvy o správě lesa.  P. Hanč po oslovení obcí sdělil, že se seznámil se stavem lesů ve správě obce. ZO informoval o předpokládaném rozsahu činnosti, p. Polák – potřeba nejprve odstranit škody po vichřici,  se zástupci Mysliveckého spolku Chorušice – Velký Újezd, z.s., Ing. J. Vejvodou, J. Lerchem diskuze na téma oplocenek a škod způsobených přemnoženou zvěří v lesích, zmíněn požadavek na povolení zvýšení odlovu,  

Přítomnými diskutován OLH navržený systém řešení vzniklých škod a jejich předcházení na lesních pozemcích, členové mysliveckého spolku navrhují tyto řešit až nastanou, mj. za situace, kdy v r.2017 nebyly stávajícím OLH žádné škody hlášeny. p. Tuček – škody se většinou neuplatňují, p.. Polák – 1. zemědělská a.s. Chorušická řeší škody formou brigád – dohoda se spolkem, s návrhem řešení škod v příp. jejich existence souhlasí i p.Hanč. Starosta shrnul náklady na správu lesa a OLH v r.2017 – 116 tis.Kč Kč, sdělil výsledky jednání o ceně za výkon OLH a THP s p.Hančem, ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy o správě lesních pozemků v majetku obce s Jiřím  Hančem, Předonín 192, 411 08 Bechlín, IČ 66116228, J.Hanč předloží ZO návrh hospodaření a činnosti v r.2018.
Hlasování: 9 – 0 - 0                       

 1. Schválení pravidel rozpočtového provizoria

ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria - do schválení rozpočtu hospodaření obce na rok 2018 se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv. 
Hlasování: 9  – 0  – 0

 

 1. Schválení rozpočtu Mateřské školy Chorušice, p.o.

ZO  seznámeno s rozpočtem Mateřské školy Chorušice, p.o, Chorušice 99, 277 37 Chorušice, IČO: 72567040  na rok 2018, příspěvek obce ve výši 300.000,- Kč,

ZO schvaluje navržený rozpočet na r.2018, dále střednědobý výhled rozpočtu MŠ Chorušice,p.o. na roky 2019 - 20.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

 1. Pověření starosty a účetní schválením závěrečné úpravy rozpočtu obce

ZO schvaluje návrh a pověření starosty a účetní p.Kašparovské k závěrečné úpravě rozpočtu obce za r.2018.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

 1. Svoz odpadů v r. 2018

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. , Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 49356089, Provozovna – Poříční 1918, 470 01 Česká Lípa, zaslala  obci ceníky pro svoz odpadů s platností od 1.1.2018, návrh Dodatku č. 17 ke Smlouvě o zneškodňování odpadů v obci Chorušice číslo 098/VJ/02 ze dne 19.11.2001 –zvýšení cen o 2 %, diskutován systém svozu separovaných složek odpadu, jejich nevážení svozovou firmou atd. ZO schvaluje znění a uzavření dodatku č. 17 s výše uvedenou spol. AVE CZ, dále zjistit podmínky a možnost zvážení svozových vozů v 1. zem.a.s. Chorušice.  
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

 1. Schválení odměn, činnosti pro obec

ZO schvaluje odměny za činnost –DoPP – vedení a činnosti knihoven- 4 tis.Kč, zápisy do kroniky obce- p. Klášterka – dle počtu hodin, fotografové – Martin Vejvoda, Ing. J.Havel – dle hod. DoPP – 2 tis,- Kč, Ing. K. Drábková – 1,5 tis.Kč.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

 1. Dotované projekty

Vytvoření míst pasivního odpočinku v obci Chorušiceve výběrovém řízení zvítězila nabídka firmy Tomovy parky Group s.r.o., Karlovice, Radvánovice 123, 511 01 Turnov, IČ 02219182 , cena dodaného mobiliáře 183.000,- Kč. ZO na doporučení výběrové komise schvaluje výsledky výběrového řízení, znění a uzavření kupní smlouvy na dodávky mobiliáře s firmou Tomovy parky Group s.r.o..
Hlasování: 9 – 0 – 0

Projekt „rekonstrukce kalu / tůněl v Podstavech“

Nabídky na podání žádosti a administraci projektu předložily firmy :

–3L studio s.r.o. ,Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa,

IČ 25462644 ve výši 181.500,- Kč vč. DPH

–společnost X-COM BASE s.r.o., Kpt. Stránského 978/13, 198 00 Praha 14,

IČ 24732311 ve výši 91.000,- Kč vč. DPH.

Předpokl. náklady projektu cca 1,5 -2 mil Kč, obec bude hradit administraci projektu ze svého rozpočtu, ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na tento projekt, znění a uzavření smlouvy příkazní se spol. X-COM BASE s.r.o., pro potřeby podání žádosti o dotaci a administraci celého projektu.
Hlasování:      9 – 0 – 0

Studánka „Pod Kamínkem vel. Újezd“starosta rekapituloval min usnesení o přijetí dotace na úpravu okolí, Ing. Vejvoda – v okolí studánky zhotovit i posezení.
Zo bere informace na vědomí.

Lesní cesta do Podstavstarosta shrnul historii žádosti o dotaci z r.2016, v hodnocení SZIFem neprošla o 3 body, ke zvážení možnost rekonstrukce / částečné z rozpočtu obce – OU projedná s firmami,
ZO bere informace i návrh na vědomí.

 

 1. Schválení dodatku č. 3 smlouvy o půjčce

Z důvodu zpoždění plateb za provozování zákl. dopravní obslužnosti od Středočeského kraje pro Kokořínsky SOK s.r.o., Boleslavská 400, 277 35 Mšeno, IČ 26416832 bylo navrženo obcím uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o půjčce uzavřené dne 27.6.2011 – prodloužení splatnosti půjčky o 2 roky - ZO schvaluje znění a uzavření dodatku č. 3 se spol. Kokořínský SOK s.r.o..
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

 1. Žaloba na určení vlastnického práva k lesním pozemkům

Obec na zákl. usnesení ZO podala žalobu na ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech maj. K určení vlastnictví pozemků lesa, č. parc. 648, 1059, 1070 a 1129/4 v k.ú. Chorušice. V době mezi podáním žaloby a soudním jednáním došlo k převodu pozemků na spol. Lesy ČR s.p.., z tohoto důvodu byla žaloba právním zástupcem obce stažena. JUDr. Danišovič – na základě jakého titulu katastrální úřad převedl? Uvedl příklad, kdy na základě stížnosti byly pozemky převedeny zpět. ZO projednalo stávající stav a schvaluje podání žaloby na spol.Lesy ČR s.p. na určení vlastnictví výše uvedených pozemků.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

Diskuze

RSDr. Blažek – navrhuje projednat a prostř. místostarosty nechat hlasovat o úhradě mzdy starostovi za konkr. práci ve výši 1 měsíčního platu, Jos. Lerch zrekapituloval a ZO schvaluje poskytnutí mzdy formou DoPP starostovi ve výše uvedené výši.
Hlasování:  8 – 1 – 0  ( zdržel se : Bauer )

RSDr. Blažek – co bylo předmětem měření na silnicích –starosta -zhotovitel žádosti o dotaci z POV MMR 2018 měřil komunikace s vyznačením délky.

P. Švanda – dotaz na to, kdo jezdí po cestě „do Panského lesa“, zda neumístit závoru?
ZO – ponechat stav jaký je.

JUDr. Danišovič – navrhuje, aby 1. zemědělská a.s. Chorušická častěji uklízela silni III tř. do Zahájí, bláto jen nahrnují na stranu a krajnice neuklízejí. Starosta - záležitost projedná s ředitelem 1. zemědělské a.s., dále pak vážení svozové firmy AVE CZ, ZO bere na vědomí.

Ing. Vejvoda – vrátil se k zastavenému jednání o rekonstrukci hospody ve Velkém Újezdu č.p. 27, navrhl stanovit termín, do kdy se obec počká na vyjádření Ing.arch.Pelcla, příp. se dohodne s jiným architektem, starosta informoval o jednání s p.Pelclem, navrhuje zkusit termín do ledna 2018 k realizaci schůzky s Ing.arch.Pelclem, problematika úprav bude projednána s Újezdskými.
ZO bere na vědomí.

Starosta - informace k zakoupení objednaného sypače – dodavatel ZV agro Roudnice n/L. dodal jiný typ, po dohodě poskytnuta sleva 12 tis. Kč,
ZO bere na vědomí rozdíl od původní objednávky.

P. Obroučka – návrh ke zvážení - zakoupit pro JSDH obce cisternu Tatra 148 za velmi výhodných podmínek. ZO v diskuzi zvážilo pro ( vybavení jednotky, velká pomoc IZS ) a proti ( není garáž, předpokládaná velká zátěž pracovníka obce, min. počet přítomných dalších řidičů, provoz. náklady ) a schvaluje návrh starosty ( přítomných )stroj nezakoupit. 
Hlasování: 9 – 0 – 0

P. Obroučka – navrhl prodej nepoužívaného vozu Avia DA 12, RZ ME 29-77 ve vlast. obce za cenu  6 tis. Kč zájemci -  . Čeněk Sudek, Němčany 124, 648 01.

ZO schvaluje prodej vozu  Avia DA 12, RZ ME 29-77 za uvedenou cenu.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Starosta poděkoval p. Obroučkovi a ing. Drábkové za práci v JSDH obce.

P. Tuček – upozornil na kritický stav silnice II tř. č.274 do Chorušic, - přítomní v diskuzi – upozornit vlastníka – K SUS a zaslat dopis náměstku hejtmanky pro dopravu se žádostí o nápravu tohoto stavu, provede obecní úřad,
ZO bere na vědomí.

Starosta - krátké shrnutí roku 2017 – změny zaměstnanců OÚ, změny nájemců obecních objektů, poskytnuté, neposkytnuté a rozpracované žádosti o dotace, úpravy projektových dokumentací, historicky 1 opatrovnictví fyzické osoby obcí, průběh projektu decentrálního čištění odpad, závěrem starosta poděkoval jak prac. obce, tak ocenil dobrou partu členů ZO.

 

Schůze byla ukončena ve 20.00 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu.

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 9. 2. 2018
Poslední aktualizace: 9. 2. 2018 00:00
Autor: František Franc