Aktuální teplota

24.9.2021 16:25

Aktuální teplota:

16,7 °C

Vlhkost:

67,1 %

Rosný bod:

10,6 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.35

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.35 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 23.11.2017 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 35 )

 konaného dne 23. listopadu 2017 v budově obecního úřadu v Chorušicích

Přítomni:                       dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu:        František Franc, Jaroslav Tuček

Zapisovatelka:               Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod

 

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :  pro – zdržel se – proti

 

1)Schválení programu jednání

ZO schvaluje navržený program dnešního zasedání s doplněním bodů 9), 10)

a  rozšířený o body 13 – 15.
Hlasování: 8 – 0 – 0  

 

2) Projednání zápisu ze schůze ZO č. 34

ZO projednalo zápis ze schůze č. 34 ze dne  26.10.2017. Doplnění k projektu zubní pohotovosti – firma  podá žádost o poskytnutí dotace . P. Blažek – dotaz na smlouvy s pojišťovnami – dotázána firma, rehabilitace v DS Mšeno – zatím není rozhodnuto o změně. Znění zápisu bez připomínek.

 

3)Možnosti rozšíření MŠ Chorušice

Byty v budově č.p. 99 v Chorušicích byly realizovány  v roce 2001 z dotace, doba udržitelnosti  projektu je dle smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení 20 let. ZO schvaluje podat žádost Ministerstvu pro místní rozvoj o snížení doby udržitelnosti projektu, alt. rozšíření prostor MŠ řešit následně.
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

4) Lesy v majetku obce

Zájemci o správu lesa p. Jiřímu  Hančovi předán návrh smlouvy o správě lesa, k návrhu sděleny výhrady, v mezidobí další zájemce p. Jaroslav Klíma, Libušina 368, Doksy  předložil nabídku na správu lesního majetku, ZO porovnalo nabídky, starosta oznámil termín osobního projednání připomínek J.Hanče ke smlouvě o správě lesa, p.Klímovi bude zaslána ke konzultaci,
ZO bere informace o vývoji zajištění správy lesního majetku na vědomí.

 

5) Zakoupení techniky

ZO projednalo a v krátké diskuzi a představení stroje schvaluje zakoupení sypače pro zimní posyp komunikací zn. Samasz SAND 600 za nejnižší nabízenou cenu 53 tis.Kč od dodavatele ZV agro s.r.o., Roudnice nad Labem.
Hlasování : 8 – 0 – 0

Zakoupení drtiče klestu z dotace PRV – podmíněno samostatným hospodařením v lese, starosta sdělil z důvodu agregace s traktory obce návrh na přesoutěžení nabídek se zadáním nižší hmotnosti stroje – ZO schvaluje.
Hlasování :8 – 0 - 0

Nákup traktoru – starosta informoval o dotačních možnostech z PRV na práci v lesích, ZO v diskuzi projednalo aktuálnost potřeby traktoru pro práci v lese,
ZO bere informace o dotačních možnostech na vědomí.

 

6) Odkanalizování obce

Proběhlo jednání s ředitelem spol.Vodáreny  Kladno - Mělník a.s., obec žádala o poskytnutí Studie odkanalizování pásma ochrany vod vodovodu KSKM – doposud neúspěšně, ZO projednalo a schvaluje zaslání žádosti o sdělení reagující na ústní návrhy ředitele společnosti Ing.Schonfelda ve věci odkanalizování obce Chorušice spol. Vodárny Kladno – Mělník a.s.. ZO schvaluje postup.
Hlasování : 8 – 0 - 0

 

7)Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace na sociální služby

ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě

č. S-0216/soc/2017/2 o poskytnutí dotace na poskytování sociální služby mezi obcí Chorušice a Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5, IĆ 70891095.
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

8) Úprava rozpočtu

ZO projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu č. 4, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Hlasování: 8 – 0 – 0

 

9) Schválení odměn členům zastupitelstva obce

Starosta  informoval, že s účinností od 1.1.2018 dochází (novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků) ke změnám v odměňování členů zastupitelstev obcí. ZO stanovuje s účinností od 1.1.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn za výkon funkce: místostarosta 1.095,-Kč, členové zastupitelstva obce 1.095,-Kč. V případě členů ZO další práce nad rámec činnosti ZO řešit formou DoPP. Hlasování: 8 – 0 – 0

Starosta zdůvodnil, navrhuje a ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 15.000,- Kč Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv z.s. Střemy, IČ: 22886265.
Hlasování: 8 – 0 – 0

JUDr. Danišovič – dotaz na řešení otázek GPDR – nařízení ES a novela zákona o ochraně osobních údajů – starosta shrnul dosavadní stav, obec bude řešit v roce 2018,
ZO bere informace na vědomí.

 

10) Revitalizace kalu v Podstavech

Proběhlo jednání se zástupcem AOPK a projektantem Ing. Kršňákem o revitalizaci kalu v Podstavech, AOPK schvaluje záměr vybudování / obnovy  nefunkčního rybníku „nebesáku“ do podoby tůně se stálou hladinou vody. ZO schvaluje záměr obnovy bývalé vodní plochy č.parc.822 v k.ú. Chorušice na tůň, objednání vypracování projektové dokumentace JAMI projekt - Ing. Kršňákem dle cenové nabídky ze dne 24.10.2017 ( 158 tis.Kč vč. inženýringu ).
Hlasování: 8 – 0 – 0

Zaniklá tůň „Malena“ v k.ú. Choroušky  měla přírodovědecký význam republikového rozměru, obec oslovil Mgr. Lysák, který pátrá po historii významných částí přírody. ZO projednalo a poté schválilo obnovení tůně v případě, že toto bude ve vztahu k již podané žádosti o dotaci na obnovu zaniklé aleje možné.
Hlasování: 7 – 0 – 1 (proti : Tuček)

 

11) Realizace akcí, žádosti o dotace

Dotace z PRV na mimoprodukční funkce lesa – projekt  revitalizace okolí studánky „ Na Kamínku“ ve Velkém Újezdu SZIF podpořen, ZO po diskuzi schvaluje přijetí dotace z PRV i zajištění administrativní činnosti Ing. Lánským dle cenové nabídky ze dne 16.11.2017.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Žádosti o dotaci MMR – POV 2018 dot tit. 2 -  doplnění herních prvků , a MMR POV 2018 dot. tit. 5 – místní komunikace – žádosti  zpracuje firma MZP Consulting s.r.o., Nebužely č.p. 141, p. M. Pokorný, ZO schvaluje znění i uzavření smluv příkazních k těmto projektům, rozložení odměny za zpracování a administraci příp. poskytnuté dotace.
Hlasování : 8 – 0 - 0

p. Švanda – v souvislosti s opravami komunikací dotaz na úpravu terénu po umístění sloupů ve  Vel. Újezdě před čp.126 - lokalita se bude upravovat, starosta navrhuje sejít se na místě,
ZO bere na vědomí

Dotace Mze –  nebyly schváleny žádosti o dotaci na stavební úpravy objektu na stp.26 v k.ú.  Velký Újezd u Chorušic, ani rekonstrukci objektu studánky „pod Kadlínem“ –
ZO bere informace na vědomí.

Vybudování odvodnění objektu dvora p.č. 854v k.ú. Velký Újezd u Chorušic  – ZO projednalo v návaznosti na neposkytnutí dotace z MZe nutnost zhotovení dešťové kanalizace,
ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele a akci posunout před realizaci sběrného dvora na tomto pozemku.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění územní studie veřejného prostranství – úhrada za administraci projektu USVP, který nebyl ze strany MMR podpořen – ZO schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění územní studie veřejného prostranství s Městem Mělníkem nám. Míru 1, IČ 237051.
Hlasování:  8 – 0 – 0

 

12) Prodej pozemků k zastavění RD ve vlastnictví obce

Doručeny 2 žádosti na zakoupení parc.č.538/23 a 538/24 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic, s dotazy se na ZO obrátili další zájemci z místa, ZO schvaluje odložit rozhodnutí o prodeji parcel a požádat stávající zájemce o upřesnění záměru využití pozemků, důvodů žádosti apod. i stanovení podmínek prodeje do zasedání ZO v lednu 2018.
Hlasování : 8 – 0 - 0

 

13) Zápis do kroniky za rok 2012

Starostou rozeslán členům ZO zápis  do kroniky obce, V. Polák – připomínka  ke zprávě Mysliveckého sdružení ( hospodář finanční – J.Vejvoda ) – starosta v zápise opraví, doplní zpracovatele a datum schválení v ZO. ZO schvaluje znění zápisu.
Hlasování : 8 – 0 - 0

 

14) Nabídky Internetového připojení

Ing. J. Lauermannů představila nabídku firmy Celanet s.r.o. na rozvod internetu i např. televizního vysílání po obci, nutno využití majetku obce, jedná se o konkurenční nabídku firmy Kabelnet s.r.o., přičemž zástupce firmy Kabelnet s.r.o. sděluje, že lokalita naší obce neumožní ziskové či „zajímavé“ podnikání oběma firmám. Členové ZO se z důvodu možnosti porovnání nabídek a upřednostnění jedné z nich, shodují na zaslání nabídky Celanet s.r.o. členům ZO a následné vyjádření se obce k této nabídce. Nehlasováno.

 

15) Integrace dopravy

V rámci Integrace Středočeské autobusové a železniční dopravy s Pražskou integ. dopravou ( PID ) zásadně změněn systém autobusové dopravy v naší obci. Od 10.12.2017 zanikají linky 250 017 Mšeno – Měl. Vtelno – Mělník a 250 018 Mšeno – Všetaty – Praha a jsou nahrazeny linkou 668 Mšeno – Všetaty a 467 Roudnice n/L. – Mělník – Ml. Boleslav. Dochází tak ke zrušení nedělního přímého spoje do Prahy, namísto toho jsou zařazeny v sobotu i neděli 3 páry spojů linky 668 s přípojem na vlak do Prahy, Mělníka, Ml. Boleslavi ve Všetatech, jízdné dle pásem ( Chorušice 5 pásmo ), cestující nad 70 let jezdí zdarma. OU nabídne cestujícím zdarma k vyzvednutí jízdní řády vč. vyznačení přímých spojů Kadlín – Mělník. 

p. Lauermannů – dotaz na možnost umístění automatu na jízdenky PID – starosta – bude zjištěno u PID.
ZO bere informace na vědomí.

 

Diskuze:

p.L. Flíček – dotaz  k reklamaci vrat na hřbitov Chorušice  –  znalec nerozhodl - starosta řeší se znalcem k vyhodnocení závady i zhotovitelem.

p. Lauermannů- zpevnění vjezdu k domu na obecním pozemku – obec naveze do kolejí štěrk

p. Lerch – projekt lesní cesty Podstavy – poskytovatel dotace SZIF posuzuje žádosti

- cesta z Choroušek „Na Draha“  – aktuálně podaná žádost o dotaci z OPŽP, po připomínkování ze str. AOPK

 

Schůze byla ukončena v 21.00 hod.

Usnesení ZO obsaženo v jednotlivých bodech zápisu.

Přílohy :      č.1 - změna rozpočtu č.4 / 2017  

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.35


Vytvořeno: 21. 12. 2017
Poslední aktualizace: 21. 12. 2017 00:00
Autor: František Franc