Aktuální teplota

24.9.2021 16:31

Aktuální teplota:

16,7 °C

Vlhkost:

67,2 %

Rosný bod:

10,6 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.34

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.34 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 26.10.2017 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 34 )

 konaného dne 26. října 2017 v budově obecního úřadu v Chorušicích

Přítomni:                       dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu:        Lukáš Flíček, RSDr. Jiří Blažek

Zapisovatelka:               Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

 

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         : pro – zdržel se – proti

 

1)Schválení programu jednání

ZO schvaluje navržený program dnešního zasedání, rozšířený o body 13 – 16.
Hlasování: 7 – 0 – 0  

 

2) Projednání zápisu ze schůze ZO č. 33

ZO projednalo zápis ze schůze č. 33 ze dne  26.9.2017  Znění zápisu bez

připomínek.

 

3) Ocenění dobrovolných dárců krve

Dle sdělení Oblastního spolku Českého červeného kříže Mělník získali občané z naší obce ocenění za bezpříspěvkové dárcovství krve. V minulých letech obdrželi čestní dárci – ocenění zlatou medailí prof. Janského od obce finanční dar. ZO schvaluje poskytnutí daru a smlouvu darovací za zlatou medaili profesora Jánského  ve výši 4.000,- Kč  Tomáši Jirovskému, Vel. Újezd 128 a za Zlatý kříž 3. třídy ( 80 bezplatných odběrů ) ve výši  4.000,-Kč Pavlu Novotnému, Vel. Újezd 23.
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

4)Vznik zubní pohotovosti v Mělníku

Proběhlo jednání k projektu zřízení zubní pohotovosti v Mělníku . K záměru se přidaly další obce a města v regionu, výše platby 25,- Kč / obyvatele / 2018. ZO projednalo znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na poskytování stomatologických služeb s firmou BREG s.r.o., Braunerova 2325, Praha 8, IČ 26740036.  P Blažek – dotaz na ordinační dobu -  bude o víkendech a svátcích, dotaz na smlouvy se zdravotními pojišťovnami – starosta zjistí, vyúčtování předloží firma 1 x ročně, ZO schvaluje znění a po doručení žádosti o dotaci i uzavření veřejnoprávní smlouvy s firmou BREG s.r.o.
Hlasování: 7 – 0 – 0

p. Blažek – dotaz na ukončení provozu rehabilitace v domově seniorů ve Mšeně

Starosta zjišťoval informace – rozhodnutí není definitivní, probíhají jednání

ZO bere na vědomí.

                                                

5) Rozšíření ploch mateřské školy Chorušice, provedení veřejnosprávní kontroly

Projednání provedení veřejnosprávní kontroly v MŠ Chorušice p.o. - lze dodavatelsky nebo prostř. finančního výboru s pracovnicí OÚ. Členové finančního výboru navrhují domluvu termínu po návratu Ing.Vejvody,
ZO bere na vědomí.

k návrhu rozšíření ploch MŠ p.Jelínkové, pověřené řízením MŠ Chorušice p.o. -  starosta shrnul historii MŠ, sdělil výsledky jednání s ředitelkou MŠ a starostou v Nebuželích – možnost uzavření Dohody o školském obvodu v příp. nedostatku kapacit v MŠ Chorušice, dále informoval o názoru Bc. Svobodové,  ředitelky MŠ Mšeno na rozšíření prostor v MŠ Chorušice. Starosta navrhuje zjistit názor na úpravu i u bývalé ředitelky MŠ Chorušice, poptat možnost vaření obědů pro MŠ v okolních zařízeních. Diskuze se kromě členů zastupitelstva účastnili rodiče a zaměstnanci MŠ Chorušice, rodiče jednoznačně pro rozšíření ploch MŠ a zrušení bytu 2+1, p.Jelínková zmínila výhody pro práci s dětmi, diskutována výše orientačních výdajů – cca 750 tis Kč.  Po diskuzi ZO schvaluje plochy MŠ nerozšiřovat, dále projednat s bývalou ředitelkou MŠ Chorušice, zjistit do konce r.2017 možnosti alt. vaření obědů v příp. ukončení provozu Odborného učiliště Kanina, vzhledem k těmto neznámým pak ZO schvaluje i prodloužení smlouvy o nájmu bytu 2+1 v čp.99 v Chorušicích na dobu do 31.5.2018.
Hlasování: 6 – 1 – 0  (zdržel se – RSDr.Blažek)

 

6) Plánované stavební akce, architektonické studie

Schválené herní prvky – do Chorušic schváleno zakoupení houpačky „hnízdo“ – v rámci reklamace vráceno, ZO schvaluje zakoupení z rozpočtu obce a instalaci do konce jara 2018, dále ZO schvaluje návrh doplnění herních prvků a podání žádosti o dotaci z MMR – POV 2018, dot. tit.2.  
Hlasování: 7 – 0 – 0

Nový hřbitov, parc.č.87/4  Chorušice – přání občanů - vybudovat chodník před urnovými pomníčky – ZO schvaluje  pořízení z rozpočtu obce, na r.2018 budou práce poptány.  Hlasování: 7 – 0 – 0

Dotace MMR, POV 2018, dot tit.5 – na místní komunikace – ZO zvážilo možnost realizace místní komunikace ve Velkém Újezdě – na střelnici a k RD a  vybudování cesty k MŠ, opravu povrchu komunikací zhotovením kalového zákrytu slurry seal – náves Chorušice. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravy komunikací v Chorušicích. Hlasování: 7 – 0 – 0

Dotace MMR, POV 2018, dot tit 4 - ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci děkanských hrobů na pozemku parc.č.84 Chorušice, náklady a rozsah dle žádosti o dotaci z 2017.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Sběrný dvůr, dotace z OPŽP, parc.č.854 Vel. Újezd – aktuality a příprava pozemku - proběhlo drcení suti, demolice jímek, starosta informoval o dohodě na použití drcené suti se Šimonkovými,
ZO bere na vědomí.

P. Brzoňová, Chorušice č.p. 11 – stížnost na stékající dešťové vody – ZO schvaluje úpravu příkopu podle místní komunikace od hasičské zbrojnice k čp.11 a dále po seznámení s možností nabídek na vypracování arch. studií  poptávaných lokalit schvaluje poptat 1 – 2 firmy o cenovou nabídku úprav lokalit.   
Hlasování : 7 – 0 - 0

Ohradní zeď hřbitova parc.č.84 Chorušice – ZO schvaluje objednávku prací – oprava omítek, doplnění krycích cihel, štukování, nátěr  u p.Lukeše, Zahájí
Hlasování: 7 – 0 – 0

Reklamace vad :

Kolumbárium Chorušice – vlhkost -  zjištěny závady v provedení stavby, zhotovitel stavební firma Guttenberg.s.r.o. opraví stěrky betonu, obec objedná dopracování přesahu střechy kolumbária směrem k čp.1 – faře.

p. Blažek – bezbariérový přístup- starosta – návrh umístění nájezdů do jednotlivých schodových stupňů.

Poškozené římsy u kostela – starosta informoval o proběhlé reklamaci, pokud zhotovitel neopraví na své náklady, posoudí ZO možnost zpracování znaleckého posudku k příčině odpadlých říms.

Reklamace vrat ke kostelu na hřbitov – opět obec osloví po předchozích domluvách se zhotovitelem soudního znalce k zjištění příčin.

ZO schvaluje návrhy v bodu reklamace.
Hlasování : 7 – 0 - 0

Starosta informoval  ZO o průběhu soudního jednání ke schválení smlouvy o pobytu opatrovance - p. Krejčové, Vel. Újezd 61 a předjednanou variantu možnosti prodeje nemovitosti opatrovance a zajištění prostředků pro pobyt v DS Mšeno.
ZO bere na vědomí.

 

7)Projekt decentrálního čištění odpadních vod

Proběhly další konzultace s hydrogeology,starosta požádal o zaslání Studie odkanalizování pásma ochrany vod II b. zpracované Vodárnami Kladno -Mělník a.s. – zatím bez úspěchu…
ZO bere na vědomí

 

8)Zakoupení potřeb pro stolní tenis

ZO projednalo žádost J.Mullera o zakoupení stolu na stolní tenis pro mládež. ZO schvaluje zakoupení 3 ks stolů – sál Chorušice , Vel. Újezd, dále schvaluje využití místnosti po kadeřnictví v budově č.p. 20 v Chorušicích  pro volnočasové aktivity dětí pod vedením J.Mullera / rodičů, vytápění přímotopy -  zřídit elektroměr nebo odpočtové hodiny, dále ZO seznámeno s požadavkem mládeže z Vel. Újezdu na klubovnu / místnost setkávání– prodiskutují  zastupitelé ve Vel. Újezdě.
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

9) Zakoupení výpočetní techniky

ZO seznámeno s potřebou zakoupení výpočetní techniky pro kancelář obecního úřadu, projednalo nabídky Počítačové pohotovosti Mělník a CNS Mělník,  schvaluje nákup  PC vč. monitoru od firmy CNS a.s., cena 26 tis. Kč.
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

10) Náklady Chorušické pouti 2017

ZO seznámeno s konečnými náklady, p. Blažek – zhodnotil pouť jako vydařenou, dotaz na sponzory- starosta - firmy nemají zájem ani potřebu přispívat na tuto akci, velké poděkování za spolupořadatelství a financování části programu 1.zemědělské a.s.Chorušice,
ZO bere informace na vědomí.

 

11) Žádost firmy Červenka Bohumil – BČ s.r.o.

Dle rozsudku Krajského soudu v Praze je společnost povinna uhradit obci Chorušice smluvní pokutu s úrokem z prodlení. Firma žádá o možnost úhrady v měsíčních splátkách, ZO po projednání schvaluje znění a uzavření Dohody o úhradě splatného vykonatelného dluhu v odsouhlasených splátkách mezi společností Červenka Bohumil – BČ s.r.o. a obcí.
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

12)Hospodaření v lesích obce, nabídky služeb správce lesa        

Obec jednala o možnosti správy lesa ( výkon OLH a THP činností ), zájemce František Vondráček z personálních důvodů odřekl, obec posuzovala 1 nabídku - Jiří Hanč, Předonín 192. ZO schvaluje vypracování smlouvy o správě lesa a návrh hospodaření v LHC obce, projednání na další schůzi ZO, dále ZO seznámeno  s náklady na správu a zajištění lesa v r.2017, s žádostí o dotaci na část těchto nákladů, úhradu dle přílohy č. 1 zápisu schvaluje.
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

13) Integrace autobusové dopravy – „Byšicko“

Po několika schůzkách s projektanty Středočeské integrované dopravy ( SID, krajský úřad ) vyslyšeny požadavky na obnovu spojení Kadlín – Mělník přes Choroušky a Zahájí i na část těchto přímých spojů, starosta toto považuje v jednáních za maximum, p. Blažek – dotaz na návaznost spojů z Mladé Boleslavi – v Měl. Vtelně do Chorušic – starosta – bude ještě osloven SID,- p.Blažek - víkendové spoje nenavazují – zde starosta vysvětlil postoj SID, vše směřováno na přípoje ve Všetatech na Prahu, lze přestoupit bez delšího čekání i na vlakové spoje na Mělník….
ZO bere na vědomí

Krajský úřad Stč.kraje zaslal obci žádost o vyjádření k udělení licence pro ČSAD Střední Čechy a.s. - linka Všetaty – Byšice – Mšeno -
ZO s tímto seznámeno, bez námitek.

 

14)DSO EKOD

ZO seznámeno se vznikem Dobrovolného svazku obcí EKOD, IČ: : 06523862, se sídlem Doksy - činností svazku je zabezpečení služeb v oblasti nakládání s odpady, jednání s ČEZ o podmínkách dodávky odpadu do nově vznikajícího zařízení ZEVO, na energetické využití odpadů v EMĚ Horní Počaply, péče o životní prostředí, možnosti získávání dotací. K tomutom starosta informoval ZO o stavu, kdy obec již nemůže být žadatelem o dotaci na kontejnery z OPŽP ( dle min. usnesení ZO ), pouze prostř. tohoto DSO. ZO schvaluje vstup obce Chorušice do DSO EKOD, IČ : 06523862, se sídlem náměstí Republiky 193, 427 01 Doksy, zakládací smlouvu DSO a stanovy. Usnesení pro potřeby vstupu obce do DSO přílohou č.2 zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

15) Žádost o prodej pozemků k zastavění RD Velký Újezd

Geometrickým plánem byly zmenšeny plochy pozemků k zastavění v k.ú. Velký Újezd u Chorušic dělené z parc.č.538/4 a nově opět změněna čísla nově vzniklých pozemků. ZO schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 538/23, 538/24 v k. ú. Velký Újezd u Chorušic. Hlasování: 7 – 0 – 0

V diskuzi členové ZO navrhují v příštím jednání ještě zvážit výši ceny pozemků dle min usnesení ZO ve vztahu k záměru jejich prodeje – výstavby RD.

 

16) Dary za činnost spolkům

Starosta navrhl a ZO projednalo výši daru pro jednotlivé spolky. ZO schvaluje poskytnutí daru, znění a uzavření darovacích smluv spolkům za jejich činnost pro občany a obec :

Sbor dobrovolných hasičů Chorušice IČ 495218880 – 10.000,-Kč

Sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd, IČ 65601530 -  10.000,-Kč

OS ČČK Mělník pro Míst. skupinu ČČK Vel.Újezd  IČ 00425770 - 10.000,-Kč Myslivecký spolek Chorušice – Velký Újezd IČ 49521446 –5.000,-Kč

ZO ČSCH Chorušice, IČ 75088461 –5.000,-Kč
Hlasování: 7 – 0 – 0

 

Diskuze:

p. Blažek  - dotaz na sběr železného odpadu – probíhal na jaře, bude naplánován v souv. s demolicí váhy  ve Vel. Újezdě.

p. Švanda  - pochvala za nákup kompostérů, úprava plochy ve Vel. Újezdě po skládce panelů na „Kančím vršku“– bude doplněna zemina, zajistí prac. obce.

p. Kočí – dotaz na důvod pozastavení přípravy rekonstrukce hostince ve Velkém Újezdě – starosta -na základě usnesení ZO byla pozastavena objednávka u Ing. arch. Pelcla, žádost obce o další jednání s p.Pelclem, v tomto by měly být sděleny návrhy na změny – (podlaha, zádveří).

starosta – zápis do kroniky za rok 2012 – přeposlán členům ZO a Z. Novotné k závěrečné konzultaci, pokud členové ZO do dalšího jednání potvrdí znění zápisu, je považován za schválený.
Hlasování : 7 – 0 – 0

 

Schůze byla ukončena v 22.15 hod

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

 

Přílohy :      č.1 vyúčtování nákladů na správu lesa 1-9/2017

                   č.2 usnesení ZO k vstupu do DSO EKOD

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 23. 11. 2017
Poslední aktualizace: 23. 11. 2017 00:00
Autor: František Franc