Aktuální teplota

24.9.2021 17:59

Aktuální teplota:

15,6 °C

Vlhkost:

71,5 %

Rosný bod:

10,5 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.33

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.33 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 26.9.2017 v budově kampeličky čp.51 ve Velkém Újezdě

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 33 )

 konaného dne 26. září 2017 v budově čp.51- kampeličce Velký Újezd

Přítomni:    dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Václav Polák,  Josef  Lerch

Zapisovatelka:         Jaroslava Doležalová

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

 

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :   pro – zdržel se – proti

 

1)Schválení programu jednání

ZO schvaluje navržený program dnešního zasedání.
Hlasování: 8 – 0 – 0  

 

2) Projednání zápisu ze schůze ZO č. 32

ZO projednalo zápis ze schůze č. 32 ze dne  31.8.2017.  Znění zápisu bez připomínek.

RSDr.  Blažek  - dle usnesení min. zasedání zjistil zájem občanů o veřejný rozhlas / hlášení – cca 3 rodiny… náklady na zřízení cca 150 – 180 tis. Kč, návrh nadále setrvat sdělením informací prostř. SMS zpráv, informace dále zveřejněny na vývěsce v Zahájí. ZO bere informace na vědomí.

 

3)Zubní pohotovost

Starosta seznámil ZO s návrhem p Cílka k projektu zřízení zubní pohotovosti v Mělníku ve spolupráci s Městským úřadem v Mělníku. Starosta požádal o poskytnutí více informací – počet zapojených obcí, vyjádření MěÚ Mělník, doposud bez odpovědi. Ing. Vejvoda – zubní pohotovost je nutná. Nejlépe i s noční ordinací.
ZO bere na vědomí, po doplnění informací bude projednáno.

                                                                            

4) Rekonstrukce lučního trávníku na návsi Chorušice

ZO schvaluje po krátkém projednání náklady na obnovu „lučního“ trávníku na návsi – parc.č.1830/8 v k.ú. Chorušice ( stávající luční trávník zhotoven v rámci revitalizace návsi v r.2008 ), ZO schvaluje předpokládané náklady cca 25.000,- Kč.           
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

5)Letecké snímky obce

Firmou Tomáš Hora zhotoveny nové letecké snímky obce, zhotovitel  požádal o možnost zakoupení produktů v částce cca 8 tis.Kč, mj.informoval o možnosti získání kolmých leteckých snímků obce z vojenského fotografování. ZO schvaluje objednání nových leteckých snímků obce z r.2017 v minimálním množství 15 ks z každé části obce, a to o rozměru 30 x 45 cm, dále objednává a pověřuje p.Horu jednáním a pořízením historických kolmých snímků obcí ( cca roky 1920-30, 1940-50, 1970…).
Hlasování: 8 – 0 – 0

                                              

6)Webové stránky obce – nabídka, řešení vzhledu

Nabídka firmy Galileo Corporation s.r.o. na zlepšení designu webových stránek obce (automatické rozjetí sloupců, cena 15 tis Kč) a aplikace webu pro lepší zobrazení v mobilních aplikacích (cena 15 tis Kč, roční údržba cca 4 tis Kč).

P. Franc – vzhled stránek není nutné měnit, navrhuje spíše doplnit informace na stávající stránky, např. doplnit na webové stránky informace o výstavě o J.Pitnerovi, ze života obyvatel obce….ZO schvaluje návrh - neobjednávat aktualizaci webových stránek, ani pořízení mobilní aplikace vč. udržovacího poplatku.  
Hlasování: 8 – 0 – 0 

 

7) Architektonické studie

Projekt obce podaný prostř. ORP III Mělník ( řešení územních studií veřejných prostranství, žádost o dotaci z IROP ) nebyl podpořen. Obec tak uhradí Městu Mělník  náklady spojené s výběrovým řízením a počáteční administrací projektu ZO jednalo o konkr. lokalitách a možnosti pořízení těchto Studií z prostředků obce : k.ú.Velký Újezd u Chorušic :

lokalita návsi s prostorem kolem kampeličky a prodejny dle již původního návrhu atelieru ONA architekti, MgA.Nohejla a kol. o dopracování „vize“ revitalizace z r.2015 do fáze studie. Ing. Vejvoda – většina úprav na návsi souvisí s hospodou a její rekonstrukcí - návrh rekonstrukce hostince znovu projednat, objednat zhotovení Studie revitalizace návsi bude vhodné až po odsouhlasení rekonstrukce hostince.
ZO souhlasí s postupem, nehlasováno.

Lokalita u čekárny, vodojemu, lokalita na „Kančím vršku“, u pomníku padlých a křižovatce u bytovek, dále v k.ú. Zahájí u Chorušic náves – zmíněny návrhy využití vodojemu L.Kocierzové, ZO schvaluje zadat poptávku vypracování Studie a návrhu využití / řešení výše uvedených prostranství,  příp. finanční nároky zhotovitelů návrhu projednat na dalším jednání.
Hlasování : 8 – 0 - 0

Dále ZO jednalo o možnosti dotační podpory na revitalizaci vodní nádrže / kalu „za Dubcovými“ – parc.č. 318/18, 318/2 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic a bývalé vodní nádrže / kalu v „Podstavech“ v k.ú. Chorušice, parc.č.822 v k.ú. Chorušice. ZO projednalo nabídku zhotovení PD revitalizace vodní nádrže / kalu za „Dubcovými“ od Ing.Hybáška a firmy Legene s.r.o., schvaluje objednání dokumentace pro stavební povolení, územní řízení ( PD ) od firmy Legene s.r.o., cena 84 700,-Kč vč DPH, dále podání žádosti o dotaci z MZe na tuto rekonstrukci, dále ZO schvaluje aktualizaci PD rekonstrukce bývalé vodní nádrže / kalu v „Podstavech“ a objednání vypracování PD v ceně do 100 tis Kč v případě vypsání vhodného dotačního titulu na rekonstrukci této vodní nádrže.                   Hlasování : 8 – 0 - 0

Sběrný dvůr na parc.č.854 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic – ZO po seznámení se s úpravou pozemku před stavbou navrhuje zmenšit plochu zeleně u silnice, schvaluje opětovné projednání s architektem a zhotovitelem projektové dokumentace.
Hlasování: 8 – 0 – 0

 

8) Soudní jednání o úhradě smluvní pokuty

Odvolací soud ve věci žaloby obce o úhradu smluvní pokuty za pozdní předání díla ( rekonstrukce prodejny Vel. Újezd, 2015 ) potvrdil rozsudek Okresního soudu a povinnost žalované str. uhradit celou výši pokuty. Jednatelka a právní zástupkyně žalované u soudu ústně navrhovala tři možnosti úhrady smluvní pokuty – prominutí části, nebo úhradu ve splátkách, alt. nepeněžní plnění. Obci doposud nebylo zasláno pravomocné Rozhodnutí soudu, stejně tak ani žádost žalované strany,
ZO bere informace na vědomí.

 

9) úprava rozpočtu obce

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 / 2017, které je přílohou č.1 tohoto zápisu, dále ZO projednána možnost daru rodině Šťástkových, Chorušice  č.p. 67  z důvodu finančních nároků na dopravu dítěte do speciálního školského zařízení. ZO schvaluje výši daru 5.000,- Kč rodině a Maltézské pomoci, o.p.s. ve výši 2.000,- Kč s tím, že tento dar bude rodině  poskytnut již naposledy.                    
Hlasování : 8 – 0 – 0

        

10) Projekt decentrálního čištění odpadních vod ve Velkém Újezdě

Starosta informoval ZO o aktualitách týkajících se posunu negace státní správy k tomuto projektu – díky L.Pomajbíkovi jednáno s ministrem Mgr.Richardem Brabcem, na 2.10. 2017 v 11 hod. v prostorách Ministerstva pro životní prostředí dohodnuta schůzka v vedením Výzkumného ústavu TGM k možnosti opětovného posouzení vydaného negativního posudku k projektu decentrálního čištění odpadních vod v k.ú. Vel. Újezd. ZO bere informace na vědomí.

 

11) Příprava voleb do PS parlamentu ČR

ZO bylo seznámeno se složením volebních komisí v Chorušicích a ve Velkém Újezdu, místem konání voleb,
ZO bere informace na vědomí.

 

Diskuze:  

Starosta - podal informace o nabídce poskytovatele internetu – Kabelnet s.r.o., dosavadní poskytovatel Wifi připojení – Metronet trvale odmítá zajistit kvalitní připojení k internetu všem domácnostem. ZO schvaluje podpoření nového poskytovatele internetu, rozvod zajištěn prostř. optických kabelů, dále možnost domluvy umístění přijímače signálu s 1.zemědělskou a.s.Chorušice, alt. jinými vlastníky vhodných objektů. Nabídka poskytování internetu + dalších služeb v síti je přílohou č.2 tohoto zápisu. Hlasování: 8 – 0 – 0

Starosta – dle předchozího seznámení se s požadavky vedení Mateřské školy Chorušice p.o. navrhuje projednat vše na pracovní poradě přímo v MŠ, termín naplánován tak, aby se zúčastnili všichni členové ZO,
ZO souhlasí s postupem i konáním porady, bez hlasování.

Ing. Vejvoda – dotaz na stavební parcely za Klučinovými v k.ú. Vel. Újezd, je inzerována nějakým způsobem nabídka jejich prodeje ? – Starosta - zpracován geometrický plán pro zmenšení parcel, navrhuje nabídku vyhlásit v místě - rozhlasem, úřední desky, poté inzerovat, dále informace k postupu prací ve věci zhotovení komunikace k RD na pozemku parc.č.6/1 v k.ú. Vel. Újezd u Chorušic – ZO bere informace na vědomí, souhlasí se zveřejněním prodeje parcel k zastavění RD za“Klučinovými“, parc.č.538/4 v k.ú. Vel. Újezd u Chorušic, bez hlasování.

Ing. Vejvoda – stále jsou nejasnosti okolo rekonstrukce hospody ve Velkém Újezdu – nejednotnost veřejnosti v řešení zádveří a podlahy. Navrhuje zatím zastavit objednávku u projektanta Ing.arch. Pelcla, vyzvat ho k dalšímu jednání s veřejností, poté může dopracovat projekt podle přijatých návrhů -řešit hospodu v kontextu s návsí.

P. Vejvodová – zda je možné z plánované rekonstrukce hospody a návsi ve Velkém Újezdu řešit něco z dotací, kdy by měla být realizace hospody? Starosta -dotace na regionální rozvoj byly v min. programovacím období, v Újezdě odmítnut návrh rekonstrukce návsi dle Studie z r.2006, nyní bez podpory těchto aktivit / krom zeleně /.K realizaci hospody – po schválení projektu nutno vypracovat PD vč. položkového rozpočtu, při realizaci nastavit zavření hospody na co nejkratší dobu.

ZO schvaluje na návrh Ing.Vejvody  aktuálně zastavit objednané práce u Ing. arch. Pelcla – studie rekonstrukce hostince Vel.Újezd a požádat ještě jednou architekta z důvodu zájmu veřejnosti o další projednání návrhu rekonstrukce týkajícího se řešení vstupu do hostince z návsi, materiálového složení podlahy, alt. vytápění prostor.
Hlasování : 8 – 0 - 0

RSDr. Blažek – upozornil na špatný stav laviček před prodejnou v Chorušicích a před hospodou u pískoviště, dále upozornil na zápis z kontrolního výboru – zábrany u kalu v Zahájí jsou pryč (konec životnosti), dále dohodnuto přemístit plakátovací plochu od křížku se zvonicí. Starosta - lavičky před hospodou jsou v řešení a jsou předmětem dotace z MZe 2017 – pasivní místa odpočinku, zajištění kalu (návrhy) obec zkonzultuje s  Ing. Pustějovským PhD.

RSDr. Blažek – upozornil na chytání ryb cizími lidmi v nádrži na návsi v Chorušicích – zákaz rybolovu bude sdělen všem cizím…

p. Lerch – kdy bude předávána hospoda v Chorušicích novému nájemci ?

Starosta – v  pondělí 2.10. 2017, nový nájemce p. Čadil, 4.10.připraví pro místní „den Bernarda“ - ZO bere na vědomí.

 

Schůze byla ukončena ve 21.30 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

Přílohy :                        č.1 úprava rozpočtu č.3 / 2017

                                      č.2 nabídka Kabelnet s.r.o.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 26. 10. 2017
Poslední aktualizace: 26. 10. 2017 00:00
Autor: František Franc