Aktuální teplota

24.9.2021 18:04

Aktuální teplota:

15,6 °C

Vlhkost:

72 %

Rosný bod:

10,5 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.32

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.32 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 31.8.2017 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 32 )

 konaného dne 31. srpna 2017 v budově obecního úřadu v Chorušicícíh

Přítomni: dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu:        JUDr. Michal Danišovič, Jaroslav Tuček

Zapisovatelka:               Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                    pro – zdržel se – proti

 

1)Schválení programu jednání

ZO schvaluje program dnešního zasedání, který je na návrh starosty doplněn o body č.10 – 11.
Hlasování: 9 – 0 – 0  

 

2)Projednání zápisu ze schůze ZO č. 31

ZO projednalo zápis ze schůze č. 31 ze dne  20.7.2017. Znění zápisu bez připomínek.

 

3) Integrace středočeské autobusové dopravy

Starosta seznámil ZO s návrhem Stč.kraje – integrací středočeské busové dopravy s pražskou ( zonové tarify, rozdělení plateb za jízdné do pásem ). Ze strany Stč. kraje prozatím řešena oblast Byšicka vč. linky 250 017 – Mšeno, Měl.Vtelno, Mělník, v návrhu je dále zrušen spoj Mšeno – Praha linky 250 018. Smyslem návrhů úpravy autobusového spojení je zrušení linek Mšeno – Měl. Vtelno – Mělník a Mšeno – Praha a nahrazení těchto přímých spojů linkou Mšeno – Všetaty, s přestupem v Měl. Vtelnu na spoje na Mělník .Takovýto návrh by dle navržených časů v návrhu jízdních řádů znamenal pro občany naší obce přestupy a prodloužení doby jízdy. ZO navrhuje po diskuzi s cestujícími navrhované řešení dopravy odmítnout, trvat na zajištění bezpřestupových spojů na Mělník do škol a lékaři, s obcemi  Kadlínem a Stránkou  požádat o obnovení linky Kadlín – Mělník přes Choroušky, tak aby bylo zajištěno spojení i z této místní části. ZO dále schvaluje vyjádřit odpor formou dopisu odboru dopravy krajského úřadu, dále hejtmance Stč.kraje.
Hlasování : 9 – 0 – 0

JUDr. Danišovič – dotaz na vodorovné označení autobusové zastávky v Zahájí – starosta – provedení na silnici III.tř., problém s obnovou – bez závěru, dále   dotaz na umístění garáže p. Pokorného v Chorouškách, zčásti stojí na obecním pozemku – starosta – bude prověřen stav geodety.

                                                                            

4)Pronájem hostince Chorušice

Přihlášku do výběrového řízení zaslal p. Jaroslav Čadil, bytem Teplická 278, Praha 9, IČ 61041629  ZO schvaluje pronájem  hostince č.p. 20 v k.ú. Chorušice výše uvedenému zájemci od 1.10.2017, znění a uzavření nájemní smlouvy s p.Čadilem.                 Hlasování: 9 – 0 – 0

 

5) Hospodaření v lesích obce

Jednáno se stávajícím odb.lesním hospodářem p. Konopíkem o možnosti pokračování ve správě obecního lesa městem Mšenem, v tomto příp. nutno samostatně obcí zajistit pěstební činnosti – na tyto činnosti však obec nabídku doposud nezískala. Dále jednáno o správě s p. Ondráčkem, po prohlídce  a seznámení se s majetkem sdělí možnost spolupráce.
ZO bere na vědomí

ZO dále po projednání předpokládaného výsledku hospodaření v lesích v r.2017 ( pouze pěstební činnosti, cca – 150 tis Kč )schvaluje neprovádět mýtní těžbu a deficit pokrýt z rozpočtu obce.
Hlasování : 9 – 0 – 0

        

6) Žádosti o dotace, dotované projekty

Příprava poldru na hořením dole Velký Újezd – pro zpracování dokumentace pro SP nutno provést geologický průzkum lokality - nabídka na geologický průzkum od  firmy Geotrend s.r.o. ZO schvaluje objednání a úhradu nákladů – 56 tis .Kč.         
Hlasování : 9 – 0 – 0

Chodník  k 1. zemědělské a.s.Chorušice – ZO schvaluje objednávku,  vyhotovení a úhradu zaměření - výškopis a polohopis.
Hasování: 9 – 0 – 0

Chodníky v průtahu obce Chorušice - dotační výzva LAG Podralsko –  bezpečnost v dopravě -výše díla max. 2,5 mil Kč. ZO pověřuje starostu zjištěním možností podání žádosti o dotaci ze SFDI, v příp. že by bylo vhodné a možné dílo rozdělit, schvaluje podání žádosti i z IROP prostř. výzvy LAG Podralsko. Hlasování: 9 – 0 – 0

Pečovatelská služba - ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření dodatku č. 1 ev. č. S- 0216/soc/2017/1 se Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5  k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování sociální služby.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Kompostéry, štěpkovač z OPŽP -  doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Pořízení kompostérů a štěpkovače. v obci Chorušice. Kompostéry budou zčásti dodány občanům, dřevěné kompostéry ve výrobě,
ZO bere na vědomí.

Kontejnery pro svoz odpadů – výzva z OPŽP na nákup kontejnerů a nosiče kontejnerů- změna dotačních podmínek, nosič již dotován 25%, kontejnery stále z 85%,  ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení svozových kontejnerů – min. cena projektu 500 tis. bez DPH, zjistit možnou spolupráci se Mšenem, ZO schvaluje objednání služeb nutných k podání žádosti o dotaci u firmy Ing. Pavel Novák s.r.o., Praha, nosič kontejnerů nepořizovat z dotace.
Hlasování : 9 – 0 - 0

Lesní cesta - Podstavy –podána žádost odb.ŽP ORP III v Mělníku o zařazení pozemků lesních cest do pozemků určeným k plnění funkcí lesa a to z důvodu změny pravidel programu rozvoje venkova, do kterého byla žádost o dotaci podána – ZO schvaluje a bere zdůvodnění na vědomí.
Hlasování : 9 – 0 - 0

Možnost realizace komunitního centra v obci, bydlení z podpory IROP -dotace na komunitní centrum– možnost využití a obnovy budovy čp.1 – bývalého děkanství v Chorušicích, ZO v diskuzi znovu jednalo o možnosti využití těchto dotací, jejichž výše příspěvku by měla být pro obnovu objektu dostatečná –
ZO na zákl. vyjádření většiny členů bez hlasování a s vědomím množství majetku obce a budoucí zátěže provozní odmítlo realizaci tohoto projektu.

 

7) Úprava provozu hřbitova Chorušice

V loňském roce proběhla rekonstrukce části hřbitova z veřejných prostředků, po dobu udržitelnosti projektu není možno pozemky dotčené úpravou pronajímat -  ZO schvaluje na dobu udržitelnosti projektu znění a uzavření smluv o výpůjčce se stávajícími nájemci hrobových míst na „novém hřbitově“, parc.č. 87/4 v k.ú. Chorušice.    
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

8) Nabídka zhotovení bezdrátového rozhlasu / rekonstrukce rozhlasu

Obec má možnost čerpat dotace z OPŽP na vybavení protipovodňovým varovným systémem ( bezdrát. Rozhlas, čidla, snímače – na zákl. povodní z r.2013, 2014 ). ZO projednalo nabídky na rekonstrukci místního rozhlasu s varovným systémem i bez tohoto, jednalo o možnosti samostatně vybudovat bezdrátový rozhlas alespoň pro místní část Zahájí, kde nyní není.
ZO navrhuje zjistit potřebu provozu rozhlasu u občanů Zahájí, tímto pověřuje členy ZO ze Zahájí.

 

9) Záležitosti opatrovnictví obce

Obec Chorušice se rozsudkem Okresního soudu v Mělníku stala opatrovníkem p. Věry Krejčové z Vel. Újezdu, v současné době s pobytem v Domově seniorů ve Mšeně. Starosta informoval o podmínkách financování pobytu, požadavku / jednání s DSM a hrozícím problémům s údržbou a starostmi o nemovitosti v majetku p.Krejčové – problematika bude konzultována s Okr. soudem při schvalovacím procesu týkajícího se pobytu opatrovance.
ZO bere na vědomí.

 

10) Kulturní a společenské akce

ZO se v krátkosti vrátilo k organizaci letošní a budoucí pouti, dále projednalo a s chválilo návrh odměn za činnosti při pořádání Chorušické pouti 2017 :

L. Kocierzová – 4.000,-Kč, manželé Hrdličkovi – 2.000,-Kč, Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí  - 3.000,-Kč – v tomto případě ZO schvaluje poskytnutí daru, za dokument k MS v ledním hokeji z r.1972 České televizi 12.000,-Kč.
Hlasování : 9 – 0 – 0

Pietní akt v Zahájí 2018 –ZO jednalo o nabídce na zajištění ukázek vojenské techniky, příp. i bojové činnosti. ZO se shodlo pro příští rok na pořádání pietního vzpomínkového aktu v podobném rozsahu jako 2017, zjistit možnosti ukázek německého radiolokačního vozu a střelných zbraní.

Možnost dotisku knihy „Národní mstitel“ – při pořádání pietního aktu je zájem o propagační materiály, dokumenty o partyzánské skupině –
ZO jako jednu z možností navrhuje projednat možný dotisk knihy s rodinou autora – možnosti zjistí OU.

 

11) Architektonický návrh – hostinec Vel. Újezd

Nabídka na dopracování architektonického návrhu rekonstrukce interieru hostince čp.27  dle projednaných návrhů veřejnosti - doplnění Ing. Arch. Pelclem – cena 39 tis. Kč + DPH. ZO schvaluje tento výdaj s tím, že dle návrhu

Ing. Vejvody bude detailní rozsah úprav před jejich zapracováním projednán s veřejností – schůzku zajistí starosta.
Hlasování : 9 – 0 - 0

 

Diskuze:  

Starosta -  jírovec u bývalého čp.16 vk.ú. Velký Újezd  lípa u božích muk u  silnice II. Tř.273 Mšeno Nebužely – informace o zdravotním stavu stromů, v příp. jírovce zpracován posudek a zdůvodnění zasychání kmene, v příp. lípy malolisté CHKO povolilo pokácení z důvodu bezpečnosti provozu – ZO bere na vědomí.

p. Blažek – dotaz na herní prvek – houpací hnízdo - v Chorušicích, - starosta -  nutno vyřešit zhotovení dopadových ploch ( není možno zajistit pracovníky obce ), herní prvek bude dle usnesení ZO objednán.

 - kontejnery na separovaný odpad- nestačí kapacita, p.Blažek navrhuje zvážit umístění dalších nádob k bytovkám v Chorušicích – starosta – bude projednáno se svozovou firmou

Starosta -  informoval o situaci, kdy od r.2024 bude zákaz skládkování odpadu, nabídce ČEZu na vybudování ZEVO – tepelné zpracování odpadu v elektrárně Mělník, o průběhu jednání v této zál. bude ZO dále informovat, ZO bere na vědomí.

p. Obroučka – dotaz na možnost pronájmu sálu hostince ve Velkém Újezdě pro kurz / školení členů hasičského sboru na motorové pily – ZO nemá námitek za předpokladu, že se organizátor dohodne s nájemcem hostince, na pokusné kácení pak ZO nemá námitek proti pokácení stromů v lesní cestě ke studánce „Na kamínku“ Vel.Újezd.

starosta - dotaz na možnost uspořádat oslavu na sále hostince ve Vel. Újezdě, občan není z obce – ZO nemá námitek proti realizaci této akce nájemcem hostince.

 

Schůze byla ukončena ve 21.30 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.32


Vytvořeno: 21. 9. 2017
Poslední aktualizace: 21. 9. 2017 00:00
Autor: František Franc