Aktuální teplota

24.9.2021 18:04

Aktuální teplota:

15,6 °C

Vlhkost:

72 %

Rosný bod:

10,5 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.31

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.31 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 20.7.2017 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 31 )

 konaného dne 20. července 2017 v budově obecního úřadu v Chorušicícíh

Přítomni:    dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Václav Polák, Josef Lerch

Zapisovatelka:         Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

 

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :   pro – zdržel se – proti

 

1)Schválení programu jednání

ZO schvaluje program dnešního zasedání, který je doplněn na návrh starosty o body č. 11 – 15. Hlasování:                                                           9 – 0 – 0  

 

2)Projednání zápisu ze schůze ZO č. 30

ZO projednalo zápis ze schůze č.30 ze dne  15.6.2017.
Znění zápisu bez připomínek.

 

3)Smlouva o smlouvě budoucí a zřízení služebnosti

ZO projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.2017/750/00066001/MH/RE/BS k pozemní komunikaci a podmínkám stavby „Autobusové zálivy včetně přechodů a navazujících chodníků podél silnice II. třídy č. 274 v Chorušicích – ( protlak pod silnicí pro veřejné osvětlení“ p.č. 1777/1 v k.ú. Chorušice ). ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy se Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, PSČ 15021, IČ 00066001.
Hlasování : 9 – 0 – 0

                                                                                               

4)Záměr vybudování chodníku

Zástupce 1. zemědělské a.s. Chorušice p. Šlechta sdělil záměr ve spolupráci s obcí vybudovat chodník podél areálu společnosti a silnice III.tř.do Zahájí. ZO se shodlo na potřebě napojení zvažovaného chodníku na stávající / budované chodníky, dále schvaluje poptání pořízení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení vč. souvisejících činností. 
Hlasování : 9 – 0 – 0

 

5)Projekt OPŽP – obnova cest

Aktivity projektu projednány s 1.zemědělskou a.s. Chorušice – bez námitek, firma Land 05, Ing.Martina Forejtová, předložila nabídku na dendrologický průzkum, zpracování projektové dokumentace k žádosti o dotaci na lokality – k.ú. Choroušky cesta „ Na Draha“, a úprava aleje „ Ke Kaštanu“ z hořeního dolu ve Velkém Újezdě. ZO schvaluje cenovou nabídku a objednání PD, zpracování dendrologického průzkumu lokality cesty „ke kaštanu“ – zhotovitel Ing.Martina Forejtová, IČ 67754422, Praha 8 ( 139 150,-Kč vč.DPH ), schvaluje předpokládané náklady na geodetické zaměření lokalit ( do 40 tis.Kč + DPH ), dále poptávku externí společnosti pro podání nabídky na zpracování žádosti o dotaci vč. následného dotačního servisu, ZO bylo seznámeno se skutečností, že poměr dotace ( 85% ) / vlastní prostředky nebude možno uplatnit pro zpracování PD i žádosti o dotaci vč. násl. servisu, tzn., že zpracování žádosti o dotaci bude hradit obec ze svého rozpočtu.
Hlasování: 9 – 0 – 0

 

6)Žádosti o dotace

Žádost o dotaci na Chorušickou pouť 2017 ( Chorušické kulturní léto / z fondu kultury  Stč. kraje nebyla podpořena – ZO bere na vědomí.

Kladně vyřízena žádost o dotaci z Humanitárního fondu Stč.kraje ve výši 170 tis.Kč na aktivity pečovatelské služby obce - ZO schvaluje přijetí dotace, znění a  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2017 –pro poskytování dotací z rozp. Stč kraje v rámci tematického zadání – sociální oblast.      
Hlasování : 9 – 0 – 0

MZe – dle tel. sdělení - schválena dotace na projekt – Místa pasivního odpočinku- umístění laviček a informačních tabulí, rozpočet akce 217 tis.Kč, částka dotace 152 tis.Kč, pokud bude vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace  ZO schvaluje přijetí této dotace a realizaci akce.
Hlasování : 9 – 0 – 0

Dle tel. sdělení pracovnice MZe nebude poskytnuta dotace na rekonstrukci barokní studánky ke Kadlínu, v jednání žádost o dotaci na rekonstrukci hosp. budovy na stp.26 Vel.Újezd.
ZO bere na vědomí.

SFŽP – Sběrný dvůr p.č. 854 k.ú. Velký Újezd  - v programu OPŽP podpořena žádost obce na vybudování sběrného dvora ve Velkém Újezdě – zahrnuje úpravu areálu a plochy , nákup zařízení / kontejnerů, rozpočet akce 3,9 mil.Kč, ZO schvaluje přijetí dotace a realizaci akce, dále pak objednávku zemních prací – demolice betonu, oplocení, váhy, u spol. Jiří Marvánek.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Dotace na pořízení kompostérů a štěpkovače v obci Chorušice“ – v programu OPŽP realizováno výběrové řízení na dodávku :- kompostérů - byla doručena 1 nabídka na dodávku štěpkovače 2 nabídky. ZO seznámeno se stavem, kdy nabídka komposterů je v ceně nabídky výrobce, štěpkovače o 50 tis.Kč vyšší než rozpočet projektu a tzn., že zvýšení ceny bude v příp. akceptace výsledků výběrového řízení hrazeno z rozp. obce. ZO schvaluje výsledky výběrového řízení, schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy na dodávku kompostérů s firmou JRK Bio Waste Managment s.r.o. IČO 24853640, adresa Na Zámecké 1518/9, Praha 4., na dodávku štěpkovače vítězným uchazečem-  firma Šípal s.r.o, IČ 28494261, Tuřany 89, 27379.
Hlasování : 9 – 0 – 0

Starosta seznámil ZO s dalšími dotačními možnostmi :

 –dotace na systém svozu odpadů – možnost pořízení traktorového nosiče kontejnerů + kontejnerů pro sběr BRO, dalších složek odpadu – předpokládaná dotace 85%, nosič kontejnerů vhodný i pro manipulaci na sběrném dvoře. ZO schvaluje záměr i poptání zpracovatele žádosti o dotaci.
Hlasování : 9 – 0 – 0

- dotace na byty pro vybrané kategorie obyvatel – možnost využití budovy čp.1 – fary Chorušice, dále možnost např. v přízemí realizovat komunitní centrum -

ZO především z důvodů již velké existence nemovitého majetku obce navrhuje většinově v diskuzi zatím neřešit.
Bez hlasování.

- dotace na lesní techniku – starosta informuje o podpisu Dohody na poskytnutí dotace, dotace je navázána na správu lesů -  čerpání dotace bude záviset na další správu obecních lesů – zde starosta navrhuje zvážit záměr zakoupení nového traktoru s dotací na hospodaření v lesích.
ZO bude řešit v souvislosti s další správou obecních lesů.

Oprava zbrojnice ve Velkém Újezdě – ZO schvaluje záměr podání žádosti o dotaci a poptání nabídky na zpracování PD rekonstrukce.
Bez hlasování.

 

7)Lesy v majetku obce

Město Mšeno zaslalo výpověď smlouvy o správě pozemků s funkcí lesa z důvodu škod způsobených zvěří a nedostatečné kapacity potřebné pro řádnou péči o lesy. P. Šlechta – dotaz na vymahání škod v obecních lesích způsobené zvěří. Myslivecké sdružení ( MS ) škody vzniklé v r.2016 kompenzovalo stavbou oplocenek a údržbou oplocenek – dle vyjádření odborného lesního hospodáře ( OLH ) spolupráce nefunkční. P. Šlechta upozornil na kalamitní stav dančí zvěře, škody na polních plodinách jsou statisícové. Stěžoval si na jednání úředníka státní správy na odboru životního prostředí  Městského úřadu v Mělníku. Dle informace hospodář Mysliveckého sdružení na jeho nátlak upravoval výsledky sčítání zvěře . Jednou z možností řešení je komerční pronájem honitby, neboť MS není schopno regulovat stav zvěře na území obce. Problém s dančí zvěří je i v okolních honitbách. Ing. Vejvoda sdělil, že snahou MS je maximální odstřel zvěře, není v možnostech členů více regulovat stav zvěře z důvodu migrace stád z okolních honiteb.

Po delší diskuzi přijaty návrhy : podat trestní oznámení na úředníka státní správy pro nátlak vyvíjený na hospodáře MS – požádat JUDr. Danišoviče o sepsání trestního oznámení podložené svědeckou výpovědí a fakty, která státní správě dokladují značné přemnožení dančí zvěře v regionu a naprostou nečinnost státní správy v této záležitosti, dále požádat odbor ŽP ORP III v Mělníku o povolení mimořádného způsobu odlovu a prodloužení doby lovu dančí zvěře – pověřen Ing. Vejvoda ve spolupráci s Honebním společenstvem – ZO schvaluje oba návrhy.
Hlasování : 9 – 0 – 0

Správa obecních lesů – starosta informoval o krocích v této záležitosti, jednáním s možnými správci, nájemci,
ZO bere na vědomí.

 

8)Zakoupení herních prvků

Objednané herní prvky u firmy TR Antoš byly dodány v rozporu s nabídkou firmy – značně masivní provedení, po provedení průzkumu zájmu schvaluje ZO pořízení lanovky DUO do velkého Újezdu, z důvodu architektonické nevhodnosti masivního prvku na návsi Chorušice jeho vrácení a pořízení buď deklarovaného, nebo odstoupení od smlouvy a pořízení tohoto herního prvku / houpačka hnízdo / u jiného výrobce. Hlasování : 9 – 0 – 0

 

9) Chorušická pouť 2017

ZO bere na vědomí informace o programu, zejm. řešena účast na vernisáži a besedě k výstavě o Jaroslavu Pitnerovi, dále p.Kocierzovou zaslána cenová kalkulace na omalovánky – ZO schvaluje alternativní poptání tisku, pokud nabídka nebude lepší, pak schvaluje zhotovení omalovánek – 300 ks dle cenové nabídky L.Kocierzové ( cena za ks 53 – 58,-Kč ).
Hlasování : 9 – 0 – 0

 

10) Úprava rozpočtu obce

ZO projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu obce Chorušice č. 2 – příloha č. 1 zápisu.      Hlasování : 9 – 0 – 0

 

11) pracovní místa zřizovaná obcí

Starosta informoval o průběhu obsazení prac. míst VPP a prac. místa administrativního pracovníka a prac. v soc. službách, obec Chorušice aktuálně oznamuje záměr přijetí prac. na pozici administrativní pracovník, pokladní, pracovník v soc. službách,  
ZO bere informaci na vědomí.

 

12) ukončení nájmu hostince v Chorušicích

Nájemce hostince v Chorušicích p. Melicharová předala návrh Dohody o ukončení nájmu hostince k 30.9.2017. ZO schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu k tomuto datu a schvaluje zveřejnění záměru pronajmout hostinec – část budovy čp.20 v k.ú. Chorušice od 1.10.2017.
Hlasování : 9 – 0 – 0

 

13)Provoz MŠ Chorušice

Česká školní inspekce provedla kontrolu v Mateřské škole Chorušice p.o., obec Chorušice jako zřizovatel obdržela protokol o kontrole a inspekční zprávu .

Doporučení ČŠI řešil starosta p. Jelínkovou – pověřenou řízením MŠ Chorušice, ZO se seznámí se závěry ČŠI, v příp. zájmu členů ZO budou návrhy a opatření projednány na jednání ZO, alt. prac. poradě za účasti vedení MŠ Chorušice.
ZO bere na vědomí.

 

14)Zakoupení vybavení hostince

Z podnětu nájemce hostince ve Velkém Újezdě instalováno ozvučení k televiznímu přijímači, cena cca 4 tis.Kč, nájemce p.Kříž žádá o úhradu tohoto vybavení - ZO po projednání schvaluje návrh nehradit toto konkr. vybavení z rozpočtu obce.  
Hlasování :  9 – 0 – 0

 

15) Smlouva o dílo – komunikace Chorušice

ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s firmou USK s.r.o. IČ 27138551 Pod Borkem 319, Mladá Boleslav na opravu komunikace p.č. 1830/1 v k.ú. Chorušice ( ulička), částka 180 tis.Kč vč.DPH.
Hlasování :  9 – 0 – 0

 

Diskuze:

starosta: oznamuje uzavření žel.přejezdů silnice Mšeno – Mělník – u Nebuželského nádraží a vodojemu ve dnech 2 -4.8.2017, i sdělení obce, že nemá námitek –
ZO bere na vědomí.

p. Lerch – výjezd z uličky – výmol – starosta bude opraveno v rámci oprav trysk. metodou

p. Blažek – soukromá akce  na  hřišti v Chorušicích - občan P.CH. z Vel.Újezda – starosta podal informace k průběhu jednání se žadatelem, akce nepovolena a výjezdem Policie ČR ukončena.

Ing. Vejvoda – vhodný nákup techniky k sečení dle 1. zemědělské a.s. – starosta, J.Tuček - řešeno v rámci dotace na lesní techniku – nyní tedy s otazníkem, v příp. nájmu lesů by bylo nutno zakoupit z rozp. obce.

 

Schůze byla ukončena ve 22.00 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

Přílohy :      č.1 – úprava rozpočtu obce č.2/2017


Vytvořeno: 29. 8. 2017
Poslední aktualizace: 29. 8. 2017 00:00
Autor: František Franc