Aktuální teplota

24.9.2021 17:22

Aktuální teplota:

16,3 °C

Vlhkost:

70,4 %

Rosný bod:

10,9 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.29

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.29 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 18.5.2017 v budově kampeličky čp.51 ve Velkém Újezdě

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 29 )

 konaného dne 18. května 2017 v budově č.p. 51 – kampeličce Velký Újezd

Přítomni:              dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Vejvoda, RSDr.Jiří Blažek

Zapisovatelka:       Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

 

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :                           pro – zdržel se – proti

 

1)Schválení programu jednání

ZO schvaluje program dnešního zasedání, který je doplněn o bod č. 13 – zpráva kontrolního výboru.
Hlasování: 9 – 0 – 0  

 

2)Projednání zápisu ze schůze ZO č. 28

ZO projednalo zápis ze schůze č.28 ze dne  30.3.2017 – bez připomínek.

 

3)Pozemky k zastavění RD, prodeji

p.č. 538/21,22 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic –  nově vzniklé  pozemky mají výměru přes 1700 m2, ZO na žádost možných kupců projednalo snížení výměry pozemků , dále zájemcům o pozemek vadí zápach z areálu 1. zemědělské a.s. Chorušice. ZO schvaluje oddělení části pozemku ( zmenšení parcel ), výdaje za úpravu GP  
Hlasování: 9 – 0 – 0

p.č. 6/1 k.ú. Velký Újezd u Chorušic – ZO projednalo ústní nabídku na směnu pozemků  p Hamtáka, Vel. Újezd č.p. 39 ( chodník za část 6/1 )– ZO po diskuzi navrhuje návrh p.Hamtáka nepřijmout.
Hlasování : 9 – 0 – 0

p.č. 826/5 k.ú.Chorušice – po vytyčení sítí na pozemku bylo zjištěno vedení el. kabelu v místě plánu přeložky dešťové kanalizace, dále nedostatečná kapacita rozvaděče. Po zvážení ZO navrhuje oslovit zájemce o pozemek, zda přeložky vybudují na své náklady, pokud ne, pozemek k zastavění neprodávat a v budoucí změně UP vyznačit jako zeleň. Hlasování : 9 – 0 - 0

p.č. 1118/6, k.ú.Chorušice – zájemci chtějí znát cenu za m2, žádají obec o vypracování GP pro dělení pozemků.  ZO navrhuje a schvaluje drobné zvýšení ceny odhadu - 20,-Kč/m2, schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, kde se budoucí nabyvatelé zaváží uhradit náklady spojené s dělením pozemků, stanovenou cenu za 1 m2, náklady na podání návrhu na vklad. Cenu za vypracování smlouvy kupní uhradí obec a to z důvodu zřízení věcného břemene na parc.č.1118/6, souhlasu s vyústěním dešťové kanalizace.
Hlasování :  9 – 0 – 0

 

4) Schválení roční závěrky přísp. org. – Mateřská škola Chorušice

ZO projednalo a schvaluje roční účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Chorušice, zřízené obcí, výroční zprávu vypracovanou vedením MŠ bere na vědomí.
Hlasování :  9 – 0 – 0

 

5) Schválení smlouvy o realizaci pořadu, výdaje

ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy s uměleckou agenturou ATRIBUT Ladislav Šifta, Alešova 1111, Mladá Boleslav, IČ 11306777 o realizaci pořadu – vystoupení kapely Kabát revival,  Kroky  revival  a ozvučení na Chorušické pouti.      
Hlasování : 9 – 0 – 0

ZO informováno o přípravě programu pouti, možnosti a jednání s p.Lenkou Kocierzovou ve věci návštěvy J.Holíka v rámci výstavy k poctě chorušického rodáka J.Pitnera –
ZO bere na vědomí.

Na minulém jednání ZO schválilo poskytnutí příspěvku na nákup vybavení do obecních hostinců. Nájemce hostince v Chorušicích p. Melicharová by poskytnutý příspěvek využila na výmalbu a údržbu hostince. ZO schvaluje použití příspěvku na údržbu objektu.
Hlasování : 9 – 0 – 0

 

6)Schválení darů spolkům v obci

Proběhla diskuze k výši daru pro jednotlivé spolky dle aktivit a  počtu pořádaných akcí pro veřejnost, JUDr.Danišovič připomněl aktivity ČSCH, ZO Chorušice, Ing. Vejvoda - v příp. schválení daru Mysliveckému spolku navrhne na schůzi Mysliveckého spolku rozdělení fin. částky  na dětské dny ve Velkém Újezdě a v Chorušicích,

ZO schvaluje poskytnutí daru a uzavření darovacích smluv spolkům za jejich činnost pro občany a pro obec: 

Sbor dobrovolných hasičů Chorušice, IČ 495218880 ve výši 12.000,-Kč, Sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd, IČ 65601530 ve výši 10.000,-Kč, OS ČČK Mělník pro MS ČČK Velký Újezd 10.000,-Kč, ZO ČSCH Chorušice, IČ 75088461 ve výši 10.000,-Kč, Myslivecký spolek Chorušice – Velký Újezd IČ 49521446 ve výši 10.000,-Kč.
Hlasování :  9 – 0 - 0

ZO projednalo žádost o finanční podporu Linky bezpečí z.s., podobných žádostí je obecnímu úřadu doručeno mnoho, stejně jako v ostat. příp. navrhuje ZO podporu neschválit.
Hlasování : 9 – 0 - 0

 

7)Provedení jarní údržby zeleně

Firma Treewalker s.r.o. provedla údržbu stromů na obecních pozemcích, kácení poškozených a přestárlých stromů, redukční řezy, řezy výchovné v alejích vysazených z OPŽP, celková cena do 75 tis.Kč. ZO tyto činnosti objednalo, úhradu nákladů dle skutečnosti schvaluje.
Hlasování : 9 – 0 – 0  

 

8)Projekt  decentrálního čištění odpadních vod ve Velkém Újezdě

KÚ Středočeského kraje zamítl odvolání obce Chorušice proti rozhodnutí MěÚ Mšeno, stavebního úřadu, k  projektu decentrálního čištění odpadních vod v místní části Vel. Újezd. Dle projektantů je za situace všeobecné a nekonstruktivní negace státní správy velmi obtížné řešit odkanalizování obce decentrálním způsobem, po dohodě s obcí navrhují projednání možného způsobu s vodoprávním úřadem ORP III Mělník,
ZO bere na vědomí tyto skutečnosti i stav v rámci územního řízení tohoto projektu.

 

9) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti

ZO projednalo a schvaluje uzavření a znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu – přípojka KNN k.ú. Chorušice p.č. 32 mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín ( doplněna záruka za uvedení dotčeného pozemku do původního stavu v obd.5 let ). ZO ještě navrhuje prověřit technické řešení přípojky.
Hlasování :  9 – 0 – 0

 

10) Žádosti o dotace z MMR

Podané žádosti z dot tit.POV 2016 byly vyřazeny, ZO seznámeno s důvody, stížností ministryni Šlechtové i odpovědí náměstkyně Dostálové. ZO projednalo a schválilo nákup herního prvku z původního portfolia žádosti o dotaci  z obecního rozpočtu - do Chorušic  zakoupit houpačku – hnízdo ( jediný plánovaný prvek ), do Velkého Újezdu 1 ks herního prvku dle výběru rodičů, obojí za předpokladu instalace do 07/2017. Hlasování :  9 – 0 – 0

Další z nepodpořených žádostí dot tit 4 – oprava děkanských hrobů – ZO schvaluje nerealizovat, dot.tit 5 POV -  mj. oprava místní komunikace (ulička v Chorušicícíh )p.č. 1830/1 v k.ú. Chorušice, ZO schvaluje vyjmout tuto akci z portfolia projektu a realizovat v r.2017 z rozpočtu obce, dále ZO schvaluje z rozpočtu obce objednat a realizovat opravy komunikací ve všech k.ú. tzv. tryskovou metodou ( Turbo..), předpokl. náklady do 100 tis Kč.
Hlasování : 9 – 0 – 0

 

11) Projednání a schválení smlouvy o dílo – akce „Rekonstrukce LC Pod stavy“

Proběhlo výběrové řízení, doručena a hodnocena nabídka 1 uchazeče. ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy s firmou SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, Česká Lípa, IČ 25018094 na realizaci zakázky Rekonstrukce LC Pod stavy Chorušice, kde je k dosažení účinnosti smlouvy nutné uzavření Dohody o financování akce z PRV SZIF, akce je označena jako „čekatel“.
Hlasování :  9 – 0 - 0

 

12) Žádosti o dotace, nabídky prací

- Dotace na vybudování cyklostezky na vrch Šibenec – Mšeno – Velký Újezd ZO navrhuje sdělit městu Mšenu možné spolupodílení se na této akci ve výši  25% nákladů na realizaci při 80, nebo 90% dotování, příp. nabídnout zpracování PD a žádosti o dotaci.
Hlasování : 9 – 0 - 0

- Nabídka na bourání betonu č.p. 35, parc.č.854 Vel.Újezd - firma KVD plus s.r.o. zaslala nabídku s cenou paušální, J.Marvánek cenu za hod práce. ZO schvaluje nabídku p.Marvánka ( předpoklad za bourací práce cca 55 tis.Kč ), v případě dostatku prac.sil alt. zapůjčení bouracího stroje z půjčovny.
Hlasování :  9 – 0 - 0

-Sběrný dvůr  VÚ– ZO bere na vědomí informaci, že o dotaci bude rozhodnuto v 07/2017.

- zakoupení kompostérů a štěpkovače z OPŽP-  je připravováno výběrové řízení na dodavatele, ZO bere na vědomí.

- ukázka dětských omalovánek – ZO projednalo možnost zhotovení, o cenovou nabídku požádat p.Kocierzovou, tento bude dále projednán.

- Starosta informoval o účasti SDH Vel. Újezd na závodech v požárním sportu i absenci sportovně upravené PS 12 ( SDH jako jediné soutěží se zásahovým strojem ) – p. Obroučka – jednání o možnosti zajištění 1500 ccm stroje, ZO bere na vědomí.

- pořízení Územní studie veřejných prostranství ( USVP ) – ZO schvaluje uzavření smlouvy o zajištění USVP mezi obcí Chorušice a městem Mělník ( dotaci může obdržet pouze ORP III Mělník ), dále náklady výběrového řízení a úhradu předpokládaných nákladů projektu ( vysoutěžená cena díla pro část obce Chorušice 771 tis.Kč, dotace 90% ).
Hlasování : 9 – 0 - 0

 

13) Zpráva z kontrolního výboru

p. Blažek přednesl zprávu z kontrolního výboru – plnění usnesení ZO připomínky:

- nerealizován nákup stojanů se sáčky na psí exkrementy – ZO schvaluje objednání 4 stojanů na výdej igelitových sáčků / ne papírových / a osazení těchto v Chorušicích a
Vel Újedzě ( 2 + 2).
Hlasování : 9 – 0 – 0

Zahájí:

 – přemístění plakátovací plochy u zvoničky – starosta – dle předchozích návrhů by měla být odstraněna úplně, ZO bere na vědomí.

- zábrany u kalu v Zahájí – bude provedena výměna prac. obce, alt. dodavatelsky, zajistí obecní úřad.

- neprovedené práce pro odtok dešťové vody – starosta – práce provedeny před čp.3, další trubní vedení nenalezeno ( zaplocen obecní pozemek nad čp.23, kamenné strouhy možno vyčistit v deštivém počasí.

Zápis z jednání kontrolního výboru je přílohou č.1 zápisu.

 

Diskuze:

P. Lerch – cesta z Choroušek „Na draha“ – připomněl, že ZO jednalo o možnosti osázení této cesty – starosta – v min. pouze v příp., že dotace ze SFŽP bude i na úpravu pojezdné plochy cesty, to nyní není, po diskuzi ZO schvaluje  prověření možnosti získání dotace z OPŽP na jednostrannou výsadbu této cesty, v příp. reálné šance nechat zaměřit a požádat o nabídku na zpracování PD projektu obnovy této cesty.
Hlasování : 9 – 0 – 0

p. Stará – žádost o zakoupení nářezového stroje do prodejny ve Velkém Újezdě – ZO po krátké diskuzi schvaluje, cena do 10 tis Kč.
Hlasování : 9 – 0 – 0

- starosta – OLH p.Konopík avizuje škody na lesních porostech, navrhuje před jednáním v ZO projednat na pracovní poradě členů ZO a OLH – ZO souhlasí.

JUDr.  Danišovič -  dotaz na úhradu škody na lesním porostu při těžbě Lesů Sv.Hubert v Zahájí – obcí / OLH /  vyčíslená škoda byla firmou uhrazena.

 

Schůze byla ukončena ve 21.30 hod.

 

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu.

Přílohy :      č.1 – zápis z jednání kontrolního výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 16. 6. 2017
Poslední aktualizace: 16. 9. 2019 10:42
Autor: František Franc