Aktuální teplota

24.9.2021 17:22

Aktuální teplota:

16,3 °C

Vlhkost:

70,4 %

Rosný bod:

10,9 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.28

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.28 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 30.3.2017 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č.28)

 konaného dne 30.března 2017  v budově obecního úřadu v Chorušicích

Přítomni:                      dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu:        Václav Polák, Jaroslav Tuček

Zapisovatelka:               Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů         :  pro – zdržel se – proti

 

1)Schválení programu jednání

ZO schvaluje program dnešního jednání rozšířený na návrh starosty o body

13 – 17.     
Hlasování:   9 – 0 – 0  

 

2) Projednání zápisu ze schůze č. 27

ZO projednalo zápis ze schůze č. 27 ze dne 16.2.2017 -  znění bez připomínek.

 

3) Delegace zástupce obce na valné hromady Vodáren Kladno- Mělník a.s.

ZO deleguje Libora Lesáka, Kralupy n/ Vlt. A náhradníka Tomáše Hrodka, Neratovice, jako zástupce obce Chorušice k zastupování na řádných i mimořádných valných hromadách společnosti Vodárny Kladno – Mělník a.s., které se budou konat v roce 2017 a to v případě, že nebude zástupce obce zvolen do některého z řídících orgánů společnosti.
Hlasování :  9 – 0 - 0

 

4) Pozemky k zastavění RD Velký Újezd

Zveřejněn záměr prodeje pozemků parc.č.538/21, 22 ( nově dělených z parc.č.538/4 v k.ú. Velký újezd u Chorušic ), žádost o koupi pozemku podali manželé Petr a Michaela Müllerovi, Doksy. ZO projednalo a schválilo podmínky prodeje nově vzniklých pozemků k zastavění na původních pozemcích parc.č.538/4 a 6/1 v k.ú. Vel. Újezd u Chorušic -kupní cena 550,-Kč/m2, v případě, že do 5 let od data prodeje pozemku bude kupujícím vystavěn na pozemku parc.č.538/21, 22 a pozemcích k zastavění RD na původní parc.č.6/1 v k.ú. Vel. Újezd u Chorušic rodinný dům a v něm přihlášeny min. 2 osoby k trvalému bydlení, bude kupujícímu vrácena částka 150,-Kč/m2, kupující dále uhradí daň z převodu nemovitostí, geodetické vyznačení pozemku s účastí zástupce obce. Možná vratka z ceny prodeje pozemku za 1 m2 ve výši 150,-Kč je motivací k výstavbě RD, přičemž výsledná cena 400,-Kč / m2 není cena nižší než cena za 1 m2 dle znaleckého posudku v lokalitě k.ú. Velký Újezd ( faktická nákladová cena za 1 m2 zahrnující výstavbu inženýrských sítí, komunikace, změny UP obce apod. rozpočítaná do 5 parcel k zastavění RD  činí 370,-Kč/m2).

Hlasování :   9 – 0 - 0

ZO projednalo došlé žádosti o koupi pozemků parc.č.538/21 a 538/22 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic : žádost  manželů Petra a Michaely Müllerových, adresa – Luka 31, Sochorova 820 Doksy, ZO schvaluje prodej pozemku parc.č.538/22 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic za výše uvedených podmínek žadatelům, schvaluje znění kupní smlouvy s výše uvedenými podmínkami. Pokud by žadatelé / kupující projevili zájem, schvaluje ZO uzavření dohody / smlouvy o vratce ve výši 150,-Kč / m2 při splnění výše uvedených podmínek i mimo smlouvu kupní.
Hlasování :  9 – 0 – 0

 

5) Pozemky v majetku obce

Č.parc. 826/5 v k.ú. Chorušice – ZO se na prac. schůzce seznámilo se stavem pozemku, předběžní zájemci o koupi pozemku seznámeni s potřebou rozšíření pozemku komunikace 826/10 i možného vedení dešťové kanalizace tímto pozemkem, ZO schválilo návrh úpravy pozemků č.parc.826/5, a 824/1 v k.ú. Chorušice, předběžně projednalo prodejní cenu nově vzniklého pozemku určeného k zastavění RD ve výši 400,-Kč/m2, s možnou vratkou dle bodu 4) tohoto zápisu ve výši 150,-Kč/m2, ZO schvaluje úpravy dělení pozemků parc.č.826/5 a 824/1 a zveřejnění záměru prodeje nově vzniklých pozemků č. 826/5 a vzniklého dělením 824/1 v k.ú. Chorušice.
Hlasování :  9 – 0 – 0

Parc.č.1118/6 v k.ú. Chorušice - ZO projednalo žádost Marka Tichoty, Chorušice 124, Tomáše Bubeníčka, Libiš a Michaely Horáčkové, Hostín 65 o odkoupení pozemku č. 1118/6 v k.ú. Chorušice. ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1118/6 v k.ú. Chorušice i návrh na dělení pozemku na 2 části dle návrhu žadatelů. Náklady na zhotovení GP zajistí žadatelé.
Hlasování : 9 – 0 - 0                                                                      

6) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – schválení úprav v registru HZS, počet členů JSDH, vybavení , související  náklady

ZO projednalo aktualizaci členské základny JSDH, H.Obroučka, pověřený přípravou podkladů k aktualizaci údajů JSDH představil návrh na vybavení JSDH a nutná školení pro členy JSDH s vyčíslením předpokládaných finančních nákladů. ZO po prostudování výdajů i návrhů na školení členů JSDH schvaluje tyto předpokládané výdaje a navýšení výdajů rozpočtu obce dle úpravy rozpočtu obce č.1 / 2017.
Hlasování :  9 – 0 – 0

 

7) Provoz hostinců, prodejna Velký Újezd

Hostinský M.Kříž požádal o zakoupení vybavení kuchyně  hostince ve Velkém Újezdě, L. Flíček zhodnotil žádost, dále sdělil požadavek na pořízení inventáře hostince v Chorušicích  ZO schvaluje na nákup vybavení poskytnout částku 12 tis. Kč do hostince ve Velkém Újezdě, 12 tis. do hostince v Chorušicích, L.Flíček pověřen jednáním o výběru jednotlivých částí vybavení do hostinců.

Hlasování: 8 – 1 – 0                   (zdržel se: Franc)

Starosta informoval o nabídce firmy Imesta na vyčištění a ochranný nátěr cihelné dlažby – za cca 1/5 nákladů zkusí renovovat pracovníci obce – ZO bere na vědomí.

Prodejna čp.118  ve Velkém Újezdě – ZO bere na vědomí stav prodeje a zásobení obchodu novým nájemcem R.Starým.

 

8)Věcná břemena / služebnosti

Člen ZO J.Lerch se z prac. důvodů omluvil z dalšího průběhu jednání, starosta seznámil ZO s návrhem cen úhrad za nově zřízená věcná břemena / služebnosti pro uložení inženýrských sítí do pozemků obce Chorušice pro fyzické a právnické osoby.  ZO schvaluje sazby úhrad za nově zřízená věcná břemena / služebnosti, ceny pro fyzické a právnické osoby uvedeny v  příloze č.1 zápisu.
Hlasování :   8 – 0 – 0

 

9) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti

ZO projednalo a schválilo znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti Velký Újezd, kNN, 5RD, 538/21 č. IV-12-6018731/001 mezi obcí a  ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IČ 24729035.
Hlasování :  8 – 0 – 0

 

10) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace

ZO projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby ( terénní pečovatelské služby ) na rok 2017 ve výši 153.900,-Kč mezi obcí Chorušice a Stč. krajem, Zborovská 11, Praha 5. ZO schvaluje znění i uzavření veřejnoprávní smlouvy, ev.č. S-0216/SOC/2017.
Hlasování :  8 – 0 – 0

 

11) Úprava rozpočtu obce

ZO projednalo předmět úpravy č.1 rozpočtu obce Chorušice, ZO schvaluje úpravu rozpočtu č.1/2017 ( příloha č. 2 zápisu ).
Hlasování :                  8 – 0 – 0

 

12) Příprava Chorušické pouti 2017

Starosta seznámil ZO s výsledky dojednávání programové části pouti – vystoupení jednotlivých kapel a cen za vystoupení - Kabát revival, Kroky Michala Davida revival, v jednání nedělní program pouti.
ZO bere na vědomí.

 

13) Těžba dřeva v Zahájí

Firma Lesy Sv.Hubert s.r.o. prováděla v k. ú. Zahájí těžbu dřeva na parc.č.986/3, 988, došlo ke škodám na porostu v lesích obce. P. Konopík (odborný lesní hospodář) vyčíslil vzniklou škodu, tato firmě vyfakturována, ZO schvaluje podání trestního oznámení v příp. neuhrazení škody těžební firmou, bere na vědomí, že těžbu prověřuje na žádost obce i vlastníka sousedního pozemku ČIŽP.
Hlasování :     8 – 0 – 0

 

14) Oprava traktoru

Nabídku na opravu traktoru Zetor 7711, r.v.1990 vyhotovil p Flíček, cena 161 tis. Kč. Do cac 7 dnů by měla, obec obdržet konkurenční nabídku, ZO schvaluje zadání opravy traktoru výhodnější nabídce, předpokládané výdaje, rozsah opravy možno upravit na zákl. konzultace s J.Tučkem.
Hlasování : 8 – 0 – 0

 

15) Oplocení domu č.p. 5 – býv. škola ve Velkém Újezdě

ZO projednalo oplocení budovy č.p. 5 ve Velkém Újezdě dle návrhu Ing. Arch. Zajíčkové, seznámeno s cenovou nabídkou prodávaného plotu,  navrhuje požádat o nabídku Flíčkovi, do dalších jednání připravit porovnání a posoudit nutnost i nabídku na opravu podezdívky –
ZO bere na vědomí.

 

16) Územní studie veřejných prostranství ( USVP ), úpravy dispozice hostince Vel. Újezd

Starosta informoval o přípravě podání žádosti o dotaci na zhotovení USVP pro území obce Chorušice, MěÚ v Mělníku provedl výběrové řízení na zhotovitele, Ing. Forejtové – atelier Land 05, provedla přípravu podkladů a hodnotících kriterií pro zadání a výběrové řízení části - územní studie obce Chorušice,  ZO schvaluje proplacení nákladů nutných prací – 16 tis.Kč.
Hlasování :       8 – 0 – 0

Hostinec ve Velkém Újezdě – členové ZO na zákl. žádosti nájemce M.Kříže na rozšíření lokálu o 1 místnost schvalují požádat zhotovitele arch. Návrhu interieru hostince Ing.arch. Pelcla o úpravu  návrhu, poté Ing. Najmana o  vypracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu hostince i sálu v 1.NP.  
Hlasování:   8 – 0 – 0

 

17) žádosti o dotace z fondů Stč,kraje

ZO po předchozím projednání schvaluje podání žádostí o dotace z fondů Stč. kraje – Humanitární fond – podpora -pečovatelské služby, žádost o dotaci ve výši 170 tis.Kč, min spoluúčast 10%, ZO schvaluje úhradu spoluúčasti z rozpočtu obce na r.2017, dále ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu kultury a podpory památek – tematické zadání podpora kultury na akci – Chorušické kulturní léto 2017 ( aktivity pouti ), částka 100 tis.Kč, min spoluúčast hrazená z rozp. obce 10%.
Hlasování :   8 -0 - 0

 

Diskuze:

p. Blažek – dotaz na výši darů pěveckému sboru Intermezzo od ostatních obcí

 – starosta sdělil výši příspěvků jednotlivých obcí, Sdružení obcí

                - dotaz na poškozené zábradlí u silnice v Chorouškách a Zahájí –

jednáno s K SUS, cestmistrem Mšeno + podána žádost o prořez roští před

Chorušicemi a ve Vel. Újezdě, úpravu krajnic – Choroušky, Chorušice, Velký Újezd – ZO bere na vědomí.

p. Flíček – poškozený vodojem Chorušice sprejem – vyšetřování odloženo,

 nebyl doposud zjištěn pachatel…

 

 

Schůze byla ukončena ve 21:30 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

Přílohy :      č.1 sazby za zřízení věcného břemene / služebnosti

                   č.2 úprava rozpočtu č.1/2017

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 5. 4. 2017
Poslední aktualizace: 5. 4. 2017 00:00
Autor: František Franc