Aktuální teplota

24.9.2021 17:29

Aktuální teplota:

16 °C

Vlhkost:

70,4 %

Rosný bod:

10,6 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.27

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.27 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 16.2.2017 v budově hostince čp.27 ve Velkém Újezdě

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 27 )

 konaného dne 16. února 2017 v budově hostince č.p. 27 ve Velkém Újezdě

 

Přítomni:             dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Michal Danišovič, František Franc

Zapisovatelka:     Zuzana Štiplová

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů      :                           pro – zdržel se – proti

 

1)Schválení programu jednání

ZO schvaluje program dnešního zasedání s úpravou – původní bod 10) z důvodu návrhu MŠ nahradit programem Chorušické pouti 2017     
Hlasování:  7 – 0 – 0  

 

2) Projednání zápisu ze schůze č. 26

ZO projednalo zápis ze schůze č. 26 ze dne 19.1 2017 – bez připomínek a návrhů na doplnění.

 

3) Pronájem hostince č.p 27  Velký Újezd

Současný nájemce p. Marie Kinzlová podala výpověď k 28.2.2017,  9. 1. 2017 obec zveřejnila zájem pronajmout  část objektu čp.27, termín pro podání nabídek uchazečů 8. 2. 2017. Nabídku zaslali 2 zájemci :

Miroslav Kříž, Velký Újezd 90, 277 35, Mšeno

Vasyl Sheretyuk, Veslařská 3252, 276 01, Mělník, k datu jednání ZO písemnou žádost a zájem o pronájem zrušil.

ZO po krátkém představení záměru provozu hostince M.Křížem schválilo pronájem části budovy čp.27 jedinému zájemci, Miroslavu Křížovi, Velký Újezd 90, IČ 66397740, dále schvaluje uzavření a znění smlouvy o nájmu části čp.27 mezi obcí Chorušice a Miroslavem Křížem, IČ:66397740
Hlasování:    7 – 0 – 0

JUDr. Danišovič – řešení vývozu septiku  při akci pořádané nějakým spolkem ?

Starosta -nutno domluvou mezi pronajímatelem hostince a pořadatelem akce.

M.Kříž - zda by obec nemohla na své náklady zajišťovat vývoz jímky ?  

starosta –mimo systém, energie by měl zajiš´tovat podnikatel, možnost jednání o výši nájmu za objekt a pro všechny stejně, Ing.Vejvoda – ponechat po zaběhnutí provozu – ZO bez připomínek.

 

4) Pronájem budovy č.p. 118 – prodejna Velký Újezd

Současný nájemce  p. Jitka Vocetková žádá o výpověď z nájmu dohodou ke dni 28.2.2017 z osobních důvodů, ZO ukončení nájmu dohodou schvaluje :
Hlasování :                                                               7 – 0 - 0

Obec zveřejnila zájem pronajmout část č.p. 118/ plochu prodejny, nabídku zaslali 2 zájemci :

Richard Starý, Velký Újezd 121, 277 35, Mšeno

Van Thanh Le, Husova 553, 407 47, Varnsdorf

tarosta přečetl písemné žádosti, p. Starý blíže představil záměr provozování prodejny, Van Thanh Le nebyl přítomen, po krátké diskuzi ZO hlasovalo o návrhu pronajmout část objektu čp.118 p.Starému :
Hlasování :                            7 – 0 – 0

ZO schvaluje pronájem části čp.118 / plochy prodejny p.Richardu Starému, Vel. Újezd 121, 277 35, dále schvaluje znění a uzavření smlouvy o nájmu části čp.118 mezi obcí a Richardem Starým, IČ:48048917.
Hlasování :                             7 – 0 – 0

 

5) Pietní vzpomínkový akt v Zahájí 2017

Termín konání pietního vzpomínkového aktu k uctění památky padlých partyzánů – 20.4.2017, ZO projednalo možnost zpestření programu ukázkou vojenské techniky a zbraní, čestné stráže, vše ve spolupráci s SVHP sever 2013 z Jablonce nad Nisou - ZO schvaluje navýšení obvyklých nákladů této akce o 15tis. Kč, náklady na občerstvení, hudbu apod. podobné jako v loňském roce.
Hlasování:                                                      7 – 0 – 0

 

6) Žádost pěveckého sboru INTERMEZZO

Pěvecký sbor INTERMEZZO, sbormistr p.Horňák zažádal o možnost finanční podpory aktivit sboru - navštívení mezinárodního sborového festivalu Alta Pusteria v Itálii, předpokl.rozpočet pro 40 členů sboru 270tis. Kč. Předběžně bude město Mšeno sboru hradit náklady na dopravu ( 60 tis.Kč ), ZO jednalo o návrhu podpory aktivit sboru částkou 12 tis.Kč, ZO schvaluje tuto částku i  znění a uzavření smlouvy darovací mezi městem Mšenem ( sbor je organizační součást města ) a obcí Chorušice.
Hlasování :                                7 – 0 - 0

ing. Vejvoda – podpory by měla být jednorázová, starosta – možnost dotací na další akce, nutno aby sbor plánoval dopředu, dále žádost na starostu, aby do příští schůze zjistil, kolik přispěli ostatní obce –
ZO bere na vědomí.

 

7) smlouva kupní

ZO bylo seznámeno s oddělením pozemků stávající cesty od parc.č.641/1 v k.ú. Chorušice, schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy na pozemky p. č. 641/2, p. č. 641/3, p. č. 641/4 a p. č. 641/5 o celkové výměře 281m2, k.ú. Chorušice mezi obcí Chorušice a spol. Gascontrol, společnost s. r. o., IČ: 46578021, se sídlem: Nový Svět 1407/59a, Prostřední Suchá, 735 64, Havířov, cena 5 620,-Kč.
Hlasování:                                                                    7 – 0 – 0  

 

8)  Projekty s žádostí o dotace

Projekt decentrálního čištění odpadních vod- stavebním úřadem ve Mšeně  vydáno zamítavé rozhodnutí o umístění stavby, s vědomím, že toto řešení nezakazuje ani zákon a jiné opatření podá obec odvolání proti tomuto rozhodnutí,
ZO bere na vědomí.

Dvůr stp.26 ve Velkém Újezdě- ZO projednalo rozsah prací, které budou předmětem žádosti o dotaci z MZe, podprogramu 129663, ZO schvaluje rozsah prací spočívajících v demolici kleneb hospodářského objektu na stp.26 v havarijním stavu, zhotovení stropů, podlah části objektu, provedení hydroizolace celého objektu s možností položení části dešťové kanalizace, pol. rozpočet akce 1.402 tis. Kč, dále ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z výše uvedeného dot. titulu vč. nákladů na administraci a podání žádostí o dotace objednaných u TNT Consulting. s.r.o.         
Hlasování:                     7 – 0 – 0

Studánka „pod Kadlínem“ – ZO schvaluje rozpočet ( 500 tis.Kč ) i výčet prací na rekonstrukci tohoto objektu na parc.č.199/1 v k.ú. Chorušice, úhradu za vypracování projektové dokumentace Martinem Volejníkem,  podání žádosti o dotaci z MZe, podprogramu 129662 na r.2017, stejně jako výše s administrací žádosti prostř. objednání služeb u TNT Consulting s.r.o..
Hlasování :  7 – 0 – 0 

Místa pasivního odpočinku – možná dotace MZe, možnost zakoupení laviček a informačních tabulí, ZO v diskuzi navrhuje podat žádost o dotaci v případě, že stoly a lavičky budou třeba na náves do Chorušic, střelnici Vel. Újezd, krajinu s lavičkami neřešit, v příp. možnosti zajistí pracovníci obecního úřadu.

Lesní cesty – ZO seznámeno s budoucí realizací LC do Podstav v Chorušicích,  ZO schvaluje náklady na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení ( již  z r.2016 ) – 30 tis.Kč, v případě, že náklady na pořízení dokumentace pro provedení stavby budou do 20 tis.Kč i tento výdaj, dále ZO jednalo o možnosti rekonstrukce dalších lesních cest, odborným lesním hospodářem doporučena cesta ke hřišti v Chorušicích, ZO schvaluje tento záměr i výdaje na zpracování dokumentace pro stavební povolení této cesty ( předpoklad do 50 tis.Kč ). Hlasování:                                                       7 – 0 – 0

Územní studie veřejných prostranství ( USVP ) – zadavatelem je dle podmínek IROP město Mělník, které tuto dotaci vyřizuje pro své správní území / mj. tedy i obec Chorušice /, ZO schvaluje zapojení se obce do tohoto dotačního titulu a záměr realizace USVP pro veřejná prostranství : Velký Újezd zastávka + vodojem, náves u bytovek, pomník, náves vč občanské vybavenosti, prostranství na „Kančím vršku“, v Chorušicích na revitalizaci prostoru nefunkčního koupaliště v Podstavech, v Zahájí úpravu návsi s možností zmenšení vodní nádrže, dále ZO schvaluje podmínyk dotace – úhradu 10% částky za pořízení USVP městu mělník a úhradu všech neuznatelných výdajů ( např. výběrové řízení, přípravy smluv ).         
Hlasování:                                                7 – 0 – 0

P. Švanda – dotaz k rozpracovanosti poldru na „hořením dole“ Vel. Újezd-  starosta – nyní již k dispozici vyjádření ČEZ Distribuce a.s., možno zahájit stavební řízení o umístění stavby.    

 

9) Pozemky k zastavění RD Velký Újezd

ZO projednalo možnost a zájem obce prodat 2 nově vzniklé pozemky pro stavbu RD na parc.č.538/4 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic, obci doručena žádost manž. Mullerových o koupi jednoho z pozemků pro stavbu RD, ZO schvaluje zveřejnění zájmu prodat nově vzniklé pozemky parc.č.538/21, 538/22 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic pro stavbu RD. Hlasování:                            7 – 0 – 0

Dotaz RSDr. Blažka – zda musí být u zájmu zveřejněna cena za m2? Starosta – nemusí, cena je součástí smlouvy kupní.

 

10) příprava programu Chorušické pouti 2017

Starosta krátce zrekapituloval loňskou pouť, komentář provozovatele atrakcí, navrhl přesunutí hlavního programu na sobotu, 1. zemědělská a.s. potvrdila konání pozorovacích letů, sobota je více navštívena…ZO projednalo možnosti a nabídky účinkujících na pouti, ing. Vejvoda – pouť hlavně pro občany obce a nemá smysl utrácet za pouť 150tis.Kč, ZO se shodlo, že konkr. program projedná na pracovní schůzce po možném projednání veřejností, termín schůzky 21.2.2017 po 15 hod.    

 

Diskuze:

p Kočí – dotaz zda se bude se opravovat i cesta na Píska? ( parc.č.538/16 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic ) – starosta – na cestu nelze již žádat dotace jako na předchozí vč. štěrkových trávníků / podloží cest/, rekonstrukce se neplánuje.

JUDr. Danišovič – na webových stránkách obce není uveřejněn kalendář vývozu komunálních odpadů pro r.2017-starosta – pokud byl kalendář zaslán AVE CZ, bude uveřejněn.

RSDr. Blažek –  připomněl námět na opravu zábradlí můstku silnice III tř. do Zahájí pro SUS  Stč, kraje -  starosta – bude se urgovat u cestmistra, vč Choroušek.

p. Starý – stále nejsou opraveny hodiny na návsi ve Velkém Újezdě ? - starosta – dle info od firmy montáž do konce února.

 

Schůze byla ukončena ve 20:00 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

 

Zápis 27


Vytvořeno: 22. 2. 2017
Poslední aktualizace: 16. 9. 2019 10:42
Autor: František Franc