Aktuální teplota

24.9.2021 17:29

Aktuální teplota:

16 °C

Vlhkost:

70,4 %

Rosný bod:

10,6 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.26

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.26 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 19.1.2017 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 26 )

 konaného dne 19. ledna 2017 v budově obecního úřadu v Chorušicích

 

Přítomni:             dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Tuček, RSDr. Jiří Blažek

Zapisovatelka:     Zuzana Štiplová

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů      :                           pro – zdržel se – proti

1)Schválení programu jednání

ZO schvaluje program dnešního zasedání, doplněný na návrh starosty o bod č. 12.          Hlasování:                                                                   8 – 0 – 0  

 

2)Projednání zápisu ze schůze č. 25

ZO projednalo zápis ze schůze č. 25 ze dne 15.12 2016 – bez připomínek a návrhů na doplnění.

 

3) Projednání a schválení rozpočtu MŠ Chorušice p. o. na rok 2017

ZO s vysvětlením p.Jelínkové, pověřené řízením MŠ, projednalo návrh a schvaluje rozpočet Mateřské školy Chorušice, p. o. se sídlem Chorušice 99, 277 37, IČ: 72567040, na rok 2017. Rozpočet je přílohou č. 1 zápisu,
Hlasování:                                                                   8 – 0 – 0

RSDr. Blažek: dotaz k počtu zaměstnanců -  p.Jelínková: školka má 4 zaměstnance: 2 učitelky ( N.Jelínková, A. Bláhová), 2 zaměstnance ( L. Poláková, S. Rašáková ).

Ing. Vejvoda: dotaz na počet dětí z jiné obce – 2 děti ( Měl. Vtelno, Kanina ). Starosta seznámil ZO s novelou školského zákona – zřízení  obvodů předškolních zařízení ( MŠ ), ZO se shoduje, že pokud nebude stanovení mj. i s příchodem 2-letých dětí v rámci regionu nutné, tak zatím neřešit a zachovat volnost volby rodičů při umístění dětí v mateřských školách.    

 

4) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2017

ZO projednalo jednotlivé položky návrhu rozpočtu obce a schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2017 bez změn, v příp. pořízení herních prvků do MŠ Chorušice a dalších potřeb výdajů spojených s jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce řešit úpravou rozpočtu.
Hlasování:                              8 – 0 – 0

Rozpočet obce na r.2017 je přílohou č.2 zápisu.

 

5) Projednání a schválení rozpočtového výhledu na r. 2018 - 2020

Do rozpočtového výhledu obce na r.2018 – 2020 zahrnut předpoklad plánovaných akcí, ZO schvaluje rozpočtový výhled na r. 2018 - 2020, který je přílohou č. 3 zápisu. Hlasování:                                                 8 – 0 – 0

                                     

6)Projednání a schválení odměn dle novely nařízení vlády 37/2003 Sb.

ZO schvaluje navýšení odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce v souladu s novelou uvedeného NV- NV č.414/2016 Sb., a to s platností od 1.2.2017, konkr. částka – součet  sloupců 12 a 13 – 311,-Kč + 200,-Kč, celkem 511,-Kč / měsíc.
Hlasování:                                                  8 – 0 – 0

 

7) Žádost o poskytnutí daru – Knihovna Mladá Boleslav

ZO projednalo žádost Knihovny města Mladá Boleslav o poskytnutí daru (knihovna trvale zajišťuje aktualizaci knih pro čtenáře naší obce). ZO schvaluje poskytnutí daru, znění a uzavření 2 darovacích smluv mezi obcí Chorušice a Knihovnou města Ml. Boleslav, IČ: 70565872, částka 2x 1.500,-Kč. 
Hlasování:                                                                    8 – 0 – 0

 

8) Smlouva o zřízení věcného břemene

ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019286/VB/02 – podzemní vedení NN na par. č. 302 Hrabal, k. ú. Chorušice, mezi obcí Chorušice a ČEZ Distribuce a. s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02, Děčín, IČ: 24729035, zast. na zákl. plné moci Miloslavem Kalců. Hlasování:                                                                  8 – 0 – 0

 

9) Hostinec Velký Újezd

Současný nájemce hostince -  M.Kinzlová předala obci výpověď z nájmu v souladu se smlouvou o nájmu ke dni 28.2.2017. Dne 9. 1. 2017 obec zveřejnila zájem pronajmout objekt čp.27 / část objektu, hostince za účelem provozování hostinské činnosti nájemce, termín pro podání nabídek uchazečů 8. 2. 2017.  

ZO projednalo nutné stavební opravy sálu hostince, na které by bylo možné využít dotační prostředky dot.tit. MMR, POV 2 b. ZO bere na vědomí.

 

10) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

P. Obroučka a Ing. Drábková  na žádost starosty zpracovali zákonný rámec zřízení a provozu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce ( JSDH ), zváženo zrušení JSDH obce, předpokládané náklady na dovybavení JSDH, alt. možnosti nadační pomocí od Nadace AGROFERT, IČ: 24188581, poskytující příspěvky z Hasičského fondu, který je určený profesionálním i dobrovolným hasičským sborům, organizacím a sdružením ( přístroje, vybavení, zařízení aj. ). ZO pověřuje H.Obroučku a Ing. Drábkovou vypracováním a předložením dokumentů k aktualizaci provozování JSDH, dále upřesněním nutných počátečních nákladů obce na zajištění provozu JSDH obce, zpracováním žádosti o dotaci z nadačního fondu a podání žádosti o dotaci na dovybavení JSDH obce, stejně tak oslovením stávajících i nových členů JSDH.
Hlasování :                                            8 – 0 - 0  

ZO pro potřeby JSDH obce projednalo možnost zakoupení automobilu Avia A30 DA-12 od MČ Praha Dolní Měcholupy, předpokládaná cena dle znaleckého posudku 10 -15 tis.Kč – ZO schvaluje zakoupení vozidla  do vlastnictví obce za tuto předpokládanou cenu a vyrozumění MČ Praha Dolní Měcholupy o zájmu vozidlo zakoupit.       Hlasování:                                                          8 – 0 – 0

  

11) Dotované projekty

- Drtič klestu z PRV SZIF – obec vyrozuměna o poskytnutí dotace, bude proveden průzkum trhu ( cena do 400 tis.Kč )

- Decentrální čištění odpadních vod – ZO seznámeno s postupem projektu, obec čeká na Rozhodnutí vydané stavebním úřadem Mšeno, které bude reagovat na negativní stanovisko vodoprávního úřadu – odb.ŽP MěÚ Mělník, poté možno podat odvolání.  

- Lesní cesty z PRV SZIF – obec je vedena jako „čekatel“, možnost pozdějšího vyrozumění o přidělení dotace, možnost vypsat výběrové řízení na zhotovitele.

- Komunitní centrum – starosta dal na zvážení možnost vybudování KC v čp.1 Chorušice – objektu bývalého děkanství, předpokl. dot titul IROP, možnost realizovat občanské aktivity, zájmové, spolky, pomoc v soc. problematice obyvatel.... ZO záměr zvažuje, bez závěru.

 

12) Pozemky k zastavění RD

ZO projednalo možnost prodeje 5 stavebních parcel v k.ú. Velký Újezd u Chorušic na č.parc. 6/1 ( býv.park - 3 RD ) a parc.č.538/4 ( za Klučinovými – 2 RD ), ZO seznámeno s nároky na zpracování PD a stavebního řízení v příp. zhotovení komunikace k 3 RD na parc.č.6/1, po krátké diskuzi se ZO shodlo na prodeji pozemků na stávajícím parc.č. 6/1 až po vybudování komunikace, prodej pozemků na parc.č.538/4 možno dříve, bude zjištěn zájem. ZO schvaluje objednání zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení na parc.č.6/1 dle regulačního plánu lokality, předpokl. cena cca 35 -40 tis.Kč.    
Hlasování:                                                                  8 – 0 – 0

 

Diskuze:

Starosta – na zvážení oživení programu pietního aktu v Zahájí, letošní termín

20. dubna 2017 – např. výstava techniky, seskok padákem, apod. ,p.Franc zjistí možnosti armády ČR, starosta oslovil posádku A ČR v Brandýse n/Lab., možnosti i nabídky projedná ZO na dalším jednání.

JUDr. Danišovič – připomenutí uříznutí větví u p.Hradeckého. Starosta – bude zadáno arboristům.

ing. Vejvoda – dotaz k provedení  inventur majetku. Hospodářka:- podklady budou předány.

p. Lukáš Flíček: - kdy proběhne reklamace brány na hřbitově - je na ní plíseň, Starosta – možno řešit za teplot nad 0 st C. – jaro.

p. Tuček: dotaz na stav opravy hodin na návsi ve Velkém Újezdě -  Starosta- jsou v péči SPEL Praha, termín zjistíme.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:00 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

Přílohy č.:   1)      schválený rozpočet Mateřské školy Chorušice přísp. org.2017

                   2)      schválený rozpočet obce na r. 2017

                   3)      rozpočtový výhled obce na r. 2018 - 2020

 

Zápis 26

 

 

 

 


Vytvořeno: 16. 2. 2017
Poslední aktualizace: 16. 9. 2019 10:43
Autor: František Franc